Logo MEEC-TOOLS

MEEC TOOLS 725-013 EARTH AUGER

MEEC-TOOLS-725-013-EARTH-AUGER-Product

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

 • Pri používaní produktu nenoste voľné alebo voľne visiace oblečenie. Môžu sa zachytiť do pohyblivých častí.
 • Pri používaní výrobku noste bezpečnostnú obuv a ochranný odev.
 • Vždy noste ochranu sluchu a ochranné okuliare.
 • Never use the product if you are under the influence of drugs, alcohol or medication. Nor when you are tired or ill.
 • Nedotýkajte sa produktu, napájacieho kábla ani zástrčky mokrými rukami.
 • Replace worn or damaged parts before using the product.
 • Výrobok nikdy nepoužívajte, ak sú poškodené ochranné kryty alebo ak nie sú nainštalované bezpečnostné zariadenia.
 • Pri používaní výrobku na svahoch buďte vždy veľmi opatrní.
 • Nepoužívajte výrobok v daždi alebo damp počasím.
 • Držte ruky a nohy mimo dosah rotujúcich častí.
 • Skontrolujte, či sú všetky matice a skrutky dotiahnuté, aby bol stroj v bezpečnom prevádzkovom stave.
 • Upozornenie: Risk of personal injury. Keep all of your body away from the rotating auger.
 • Make sure you have a firm footing when using the product.
 • Always hold the product w ith both hands.
 • Do not use the auger near electric cables or telephone lines. Make sure that the distance to nearby lines is at least 3 meters.
 • Použite prúdový chránič.
 • Servis a opravy musí vykonávať autorizovaný servisný technik.
 • Do not use the product if it is damaged or not working properly, or if the power cord or plug is damaged. Never modify the plug in any way.
 • Poškodený kábel alebo zástrčku musí vymeniť autorizované servisné stredisko alebo kvalifikovaná osoba, aby sa zabezpečilo bezpečné používanie.
 • Produkt nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte upravovať či opravovať.
 • Výrobok nepoužívajte v blízkosti vody alebo otvoreného ohňa.
 • Tento výrobok môžu používať deti od ôsmich rokov a staršie a osoby s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo osoby, ktoré nemajú skúsenosti alebo znalosti, ak sú pod dozorom alebo dostanú pokyny týkajúce sa bezpečného používania výrobku a chápu riziká spojené s jeho použitie. Nedovoľte deťom hrať sa s výrobkom.
 • Nedovoľte deťom čistiť alebo udržiavať výrobok bez dozoru.
 • Výrobok nikdy nepoužívajte, ak sa v okruhu 5 metrov nachádzajú iné osoby alebo zvieratá.
 • Nehýbte produktom, keď je spustený.
 • Do not block the ventilation openings on the product -risk of overheating.

symboly

MEEC-TOOLS-725-013-EARTH-AUGER-fig-2
MEEC-TOOLS-725-013-EARTH-AUGER-fig-3

TECHNICKÉ ÚDAJE

MEEC-TOOLS-725-013-EARTH-AUGER-fig-4

Noste ochranu sluchu

Deklarovanú hodnotu vibrácií, ktorá bola nameraná štandardizovanou skúšobnou metódou, možno použiť na vzájomné porovnanie rôznych nástrojov a na predbežné posúdenie expozície.
VÝSTRAHA!
Skutočná úroveň vibrácií pri používaní elektrického náradia sa môže líšiť od špecifikovanej maximálnej hodnoty v závislosti od spôsobu používania náradia. Je preto potrebné určiť, ktoré bezpečnostné opatrenia sú potrebné na ochranu používateľa, a to na základe odhadu expozície v skutočných prevádzkových podmienkach (berúc do úvahy všetkytages pracovného cyklu, napr. čas, keď je nástroj vypnutý a keď beží naprázdno, okrem času spustenia).

POPIS

 1. Skriňa motora
 2. Zástrčka
 3. Ľavá rukoväť
 4. nebožiec
 5. Bolt and cotter pin for fitting the auger on the motor shaft
 6. Right handle with start inhibitor and power switch MEEC-TOOLS-725-013-EARTH-AUGER-fig-1

Použitie

Zamýšľané použitie

The product is intended to be used to drill holes in the ground for fence posts, veranda supports, planting of plants, etc. Always hold the product with both hands. The product must only be used for vertical drilling. The product is not intended to be used for drilling in ice, very stony ground, or in areas where there are water pipes, gas pipes, electrical cables or telephone lines.

PRED POUŽITÍM 

 1. Put the auger bit on the outgoing shaft on the machine.
 2. Fasten the bit with a bolt and cotter pin.

AKO POUŽÍVAŤ 

 1. Pripojte produkt k zdroju napájania.
 2. Put the auger in a vertical position at the required place.
 3. Place your feet firmly away from the auger.
 4. Put your hands on the handles on the motor housing.
 5. Press the start inhibitor and power switch.
 6. Apply gentle pressure on the handles to increase the drilling force. Lift up the bit at regular intervals to ease up the loose soil from the borehole.
 7. Do not press too hard on the handles. The auger does not work better under hard pressure.

POZNÁMKA:  

 • Do not use the product to drill in ice.
 • Do not use the product to drill in stony ground.

ÚDRŽBA

dôležité: Make sure the product is disconnected from the mains when maintaining or servicing.

 • Clean the motor housing with a soft cloth moistened with mild soapy water. Wipe the motor housing dry.
 • The motor housing must not be cleaned with ammonia, chlorine-based or abrasive cleaners.
 • The motor housing must not be cleaned with paraffin, petrol or other similar products.
 • Rinse the bit with water. The bit must not be attached to the tool shaft when cleaning – the risk of water penetrating the motor housing.

SKLADOVANIE
Store the product in a dry place and out of the reach of children. Store the product in the original packaging if possible.

Dokumenty / zdroje

MEEC TOOLS 725-013 EARTH AUGER [pdf] Používateľská príručka
725-013, EARTH AUGER, AUGER, EARTH

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.