Návod na použitie nabíjačky batérií makita DC64WA

Nabíjačka batérií makita DC64WA 64Vmax


VAROVANIE

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Symboly

Nasledovné zobrazuje symboly, ktoré môžu byť použité pre zariadenie. Pred použitím sa uistite, že rozumiete ich významu.

len na vnútorné použitie.
Prečítajte si návod na obsluhu.
DVOJNÁSOBKA IZOLÁCIE
Neskratujte batériu.
Nevystavujte batériu vode ani dažďu.
Neničte batériu ohňom.
Batériu vždy recyklujte.

 Len krajiny EU

V dôsledku prítomnosti nebezpečných komponentov v zariadení môže mať odpad z elektrických a elektronických zariadení, akumulátorov a batérií negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Nevyhadzujte elektrické a elektronické zariadenia ani batérie do domového odpadu!
V súlade s Európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení a o akumulátoroch a batériách a odpadových akumulátoroch a batériách, ako aj ich prispôsobenie vnútroštátnym právnym predpisom by sa mali odpadové elektrozariadenia, batérie a akumulátory skladovať oddelene a odovzdať do separovaného zberu bod pre komunálny odpad, fungujúci v súlade s predpismi o ochrane životného prostredia.
Označuje to symbol prečiarknutého koša na kolieskach umiestneného na zariadení.

► Obr.1

Pripravené na nabíjanie
Oneskorené nabíjanie (príliš horúca alebo príliš studená batéria).
Nabíjanie (0 – 80 %).
Nabíjanie (80 – 100 %).
Nabíjanie je dokončené.
Chybná batéria.

UPOZORNENIE

 1.  USCHOVAJTE TIETO POKYNY – Tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové pokyny pre nabíjačky batérií.
 2. Pred použitím nabíjačky batérie si prečítajte všetky pokyny a výstražné označenia na (1) nabíjačke batérie, (2) batérii a (3) produkte, ktorý batériu používa.
 3. UPOZORNENIE – Aby ste znížili riziko zranenia, nabíjajte iba nabíjateľné batérie typu Makita. Iné typy batérií môžu prasknúť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie.
 4. Nenabíjateľné batérie nie je možné nabíjať touto nabíjačkou.
 5. Použite zdroj energie s objtage uvedené na typovom štítku nabíjačky.
 6. Batériu nenabíjajte v prítomnosti horľavých kvapalín alebo plynov.
 7. Nevystavujte nabíjačku dažďu, snehu alebo mokru.
 8. Nabíjačku nikdy neprenášajte za kábel ani za ňu neťahajte, aby ste ju odpojili zo zásuvky.
 9. Pri prenášaní nabíjačky vyberte batériu z nabíjačky.
 10. Po nabití alebo pred pokusom o akúkoľvek údržbu alebo čistenie odpojte nabíjačku od zdroja napájania. Pri každom odpájaní nabíjačky ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
 11. Uistite sa, že je kábel umiestnený tak, aby po ňom nebolo možné šliapať, zakopnúť oň alebo iným spôsobom poškodiť alebo namáhať.
 12. Neprevádzkujte nabíjačku s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Ak je kábel alebo zástrčka poškodená, požiadajte autorizované servisné stredisko Makita o ich výmenu, aby ste predišli nebezpečenstvu.
 13. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo riziku.
 14. Neprevádzkujte ani nerozoberajte nabíjačku, ak utrpela prudký úder, spadla alebo sa iným spôsobom poškodila; odneste ho kvalifikovanému servisnému technikovi. Nesprávne použitie alebo opätovná montáž môže mať za následok riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
 15. Batériovú kazetu nenabíjajte, keď je izbová teplota NIŽŠIA ako 10 °C (50 °F) alebo NAD 40 °C (104 °F). Pri nízkej teplote sa nabíjanie nemusí spustiť.
 16. Nepokúšajte sa použiť zvyšovací transformátor, generátor motora alebo zásuvku jednosmerného prúdu.
 17. Nedovoľte, aby čokoľvek zakrývalo alebo upchávalo vetracie otvory nabíjačky.
 18. Nepripájajte ani neodpájajte kábel a vkladajte alebo nevyberajte batériu mokrými rukami.
 19. Na čistenie nabíjačky nikdy nepoužívajte benzín, benzén, riedidlo, alkohol a podobne. Môže dôjsť k zmene farby, deformácii alebo prasknutiu.

Nabíjanie

 1. Zapojte nabíjačku batérií do správneho AC voltage zdroj. Kontrolky nabíjania budú opakovane blikať zelenou farbou.
 2. Vložte kazetu batérie do nabíjačky, kým sa nezastaví, pričom zarovnajte vodidlo nabíjačky.
 3. Po vložení batériovej kazety sa farba kontrolky nabíjania zmení zo zelenej na červenú a začne sa nabíjanie. Kontrolka nabíjania bude počas nabíjania nepretržite svietiť. Jedna červená kontrolka nabíjania indikuje stav nabitia v 0–80 % a červená a zelená indikujú 80–100 %. Uvedený údaj 80 % predstavuje približnú hodnotu. Indikácia sa môže líšiť v závislosti od teploty batérie alebo stavu batérie.
 4. Po dokončení nabíjania sa červené a zelené kontrolky nabíjania zmenia na jedno zelené.
  Po nabití vyberte kazetu batérie z nabíjačky a súčasne zatlačte na háčik. Potom odpojte nabíjačku.

POZNÁMKA: Ak sa hák neotvára hladko, vyčistite prach okolo montážnych dielov.
► Obr.2: 1. Hák

POZNÁMKA: Čas nabíjania sa líši v závislosti od teploty (10 °C (50 °F) – 40 °C (104 °F)), pri ktorej sa kazeta batérie nabíja, a podmienok kazety batérie, ako je kazeta batérie, ktorá je nová alebo nebola použitá na dlhú dobu.

voltage Počet článkov Li-ion akumulátorová kazeta Kapacita (Ah) podľa IEC61960 Doba nabíjania (minúty)
V 57.6 Digitálne multimetre VOLTCRAFT VC 7060BT - sembly V 64Digitálne multimetre VOLTCRAFT VC 7060BT - sembly (Max.) 32 BL6440 4.0 120

UPOZORNENIE: Nabíjačka batérií slúži na nabíjanie kazety batérií Makita. Nikdy ho nepoužívajte na iné účely alebo pre batérie iných výrobcov.
POZNÁMKA: Ak kontrolka nabíjania bliká červenou farbou, nabíjanie sa nemusí spustiť kvôli stavu akumulátora, ako je uvedené nižšie:
— Akumulátorová kazeta z práve používaného nástroja alebo batériovej kazety, ktorá bola ponechaná na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu dlhší čas.
— Akumulátorová kazeta, ktorá bola ponechaná dlhší čas na mieste vystavenom studenému vzduchu.
POZNÁMKA: Keď je akumulátor príliš horúci, nabíjanie nezačne, kým teplota akumulátora nedosiahne stupeň, pri ktorom je nabíjanie možné.
POZNÁMKA: Ak kontrolka nabíjania bliká striedavo zelenou a červenou farbou, nabíjanie nie je možné. Koncovky na nabíjačke alebo kazete batérie sú zanesené prachom alebo kazeta batérie je opotrebovaná alebo poškodená.

Makita Europe NV
Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgicko
885921A928
Spoločnosť Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aiči 446-8502 Japonsko
www.makita.com

 

 

Prečítajte si viac informácií o tejto príručke a stiahnite si PDF:

Dokumenty / zdroje

Nabíjačka batérií makita DC64WA [pdf] Návod na použitie
DC64WA, Nabíjačka batérií, DC64WA Nabíjačka batérií
Nabíjačka batérií makita DC64WA [pdf] Návod na použitie
DC64WA, Battery Charger, DC64WA Battery Charger, Charger
Nabíjačka batérií makita DC64WA [pdf] Návod na použitie
DC64WA Battery Charger, DC64WA, DC64WA Charger, Battery Charger, Charger

Referencie

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *