KRAMER KIT-401 Auto Switcher-LOGO

Automatický prepínač KRAMER KIT-401 KRAMER KIT-401 Auto Switcher-PROD

Quick Start Guide

Táto príručka vám pomôže nainštalovať a používať váš KIT-401 prvýkrát. Ísť do www.kramerav.com/downloads/KIT-401 stiahnuť najnovšiu používateľskú príručku a skontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie firmvéru.

Skontrolujte, čo je v krabici

KIT-401, vrátane:
KIT-401T 4K HDMI/PC Automatický prepínač a KIT-400R 4K HDBT/HDMI prijímač/Scaler 1 Napájací adaptér, káblový adaptér a kábel 4 Gumové nožičky 1 Sprievodca rýchlym spustením Inštalačné príslušenstvo 2 Súprav držiakov (KIT-400R) 1 Rám alebo rám súprava (KIT-401T)

Spoznajte svoj KIT-401

KIT-401TKRAMER KIT-401 Auto Switcher-FIG1

# Vlastnosti   Funkcie
1 Konektor ETHERNET LAN RJ-45 Pripojte sa k LAN (ethernetový prenos alebo PC radič).
2 HDMI ™ IN konektor Pripojte k zdroju HDMI.
3 Tlačidlo reštart Pošle príkaz na reset na KIT-400R a potom sa reštartuje KIT-401T.
4 HDMI LED indikátor Svieti nazeleno, keď je ako vstup vybratý zdroj HDMI. Svieti na červeno, keď je vybratý analógový zvuk.
PC Svieti na zeleno, keď je ako vstup vybratý zdroj PC. Svieti na červeno, keď je vybratý analógový zvuk.
REMOTE Svieti nazeleno, keď je zdroj HDMI INPUT zapnutý KIT-400R sa vyberie ako vstup.
5 AUDIO IN 3.5 mm mini jack Pripojte k nevyváženému zdroju stereo zvuku (naprample, zvukový výstup prenosného počítača).
6 PC 15-pinový HD konektor Pripojte sa k zdroju grafiky PC.
# Vlastnosti   Funkcie
7 12V napájací zdroj 2-kolíkový konektor svorkovnice Pripojte k dodanému napájaciemu adaptéru (ak je to potrebné). Pripojte + k +, – k -. Postupujte podľa pokynov na napájanie v Krok 5: Pripojte napájanie.
Pripojte napájanie buď k tejto svorkovnici alebo k KIT-400R 12V napájací konektor (položka 34). Nepripájajte sa k obom!
8 RS-232 DATA 3-pinový konektor svorkovnice Pripojte sa k sériovému zdroju údajov alebo akceptoru.
9 OVLÁDANIE 3-pin

Konektor svorkovnice

Pripojte k sériovému ovládaču alebo PC.
10 Vzdialený 4-kolíkový konektor svorkovnice so zatvorením kontaktu Pripojte k prepínačom zapínania kontaktov (krátkym kontaktom medzi požadovaným kolíkom a kolíkom GND) a vyberte vstup, vzdialený vstup HDMI IN a hlasitosť zvuku (nahor alebo nadol), pozri Krok 6: Ovládajte KIT-401.
11 SETUP 4-polohový DIP prepínač Nastavte správanie zariadenia, viď Krok 4: Pripojte vstupy a výstupy.
12 Uzemňovacia skrutka koncovky prstenca Pripojte k uzemňovaciemu vodiču (voliteľné).
13 HDBT OUT (PoC) RJ-45

konektor

Pripojte sa k KIT-400R.
14 AUDIO OUT 3.5 mm mini jack Pripojte k nevyváženému stereo audio akceptoru (naprample, aktívne reproduktory).

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.
KIT-400RKRAMER KIT-401 Auto Switcher-FIG2

# Vlastnosti   Funkcie
15 PROG USB konektor Ak chcete vykonať aktualizáciu firmvéru, pripojte sa k USB kľúču.
16 VSTUPY Tlačidlo VYBRAŤ Stlačením vyberte vstup (HDBT alebo HDMI).
17 HDBT LED Svieti na modro, keď je zvolený vstup HDBT.
18 HDMI LED Svieti na modro, keď je vybratý vstup HDMI.
19 Tlačidlo MENU Stlačením otvoríte/opustíte ponuku na obrazovke (OSD). Stlačte spolu s tlačidlom – pre resetovanie na 1080p.
20 Tlačidlo ENTER V OSD stlačením vyberte zvýraznenú položku ponuky. Stlačte spolu s tlačidlom FREEZE/+ pre resetovanie na XGA.
21 - V OSD sa stlačením môžete pohybovať späť v ponukách alebo znižovať hodnoty parametrov.
22 Tlačidlo FREEZE/+ V OSD sa stlačením môžete pohybovať v ponukách dopredu alebo zvyšovať hodnoty parametrov. Keď nie je v OSD, stlačením zmrazíte displej.
23 LED LINK Svieti na modro, keď sa vytvorí spojenie s vysielačom.
24 Svieti LED Svieti na zeleno, keď je zariadenie napájané.
25 VSTUPY HDBT konektor RJ-45 Pripojte sa k KIT-401T.
26 HDMI™ konektor Pripojte k zdroju HDMI.
27 VÝKON Konektor HDMI Pripojte k akceptoru HDMI.
28 AUDIO 5-kolíkový konektor svorkovnice Pripojte k vyváženému stereo audio akceptoru.
29 DIAĽKOVÝ 5-pinový konektor svorkovnice so zatvorením kontaktu Pripojte k spínačom zatvárania kontaktov (dočasným kontaktom medzi požadovaným kolíkom a kolíkom GND). Ak chcete zapnúť alebo vypnúť displej, pozrite si časť Krok 6: Ovládajte KIT-401.
30 RS-232 OVLÁDANIE 3-pin

Konektor svorkovnice

Pripojte k sériovému ovládaču alebo PC.
31 DATA 3-pinový konektor svorkovnice Pripojte sa k sériovému zdroju údajov alebo akceptoru.
32 RELÉ 3-pinový konektor svorkovnice Pripojenia k internému relé: normálne otvorené (NO), normálne zatvorené (NC) a spoločné (C). Pripojte k zariadeniam, ktoré sa majú ovládať pomocou relé (naprample, motorizované premietacie plátno).
33 Prepínač PoC (Power Over Cable). Nastavte na zapnuté.
34 12V DC konektor Pripojte k dodanému napájaciemu adaptéru (ak je to potrebné). Postupujte podľa pokynov na napájanie v Krok 5: Pripojte napájanie.
Pripojte napájanie buď do tohto 12V napájacieho konektora alebo do KIT-401T

svorkovnica (položka 7). Nepripájajte sa k obom!

Nainštalujte KIT-401T a namontujte KIT-400R

Nainštalujte KIT-401T
Vložte zariadenie do krabice v stene. Všimnite si, že najprv musíte pripojiť kábel HDBT (a napájanie – ak je napájanie cez vysielač) a pripojiť časti, ako je znázornené na obrázkoch nižšie:

Verzia pre EÚ/Spojené kráľovstvoKRAMER KIT-401 Auto Switcher-FIG3

Verzia US-DKRAMER KIT-401 Auto Switcher-FIG4

Dizajnové rámy DECORA® sú súčasťou modelov US-D. DECORA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Leviton Manufacturing Co., Inc. Odporúčame vám použiť ktorúkoľvek z nasledujúcich štandardných 2-spojkových skriniek do steny (alebo ich ekvivalent):

 • US-D: 2 skupiny amerických elektrických rozvodných boxov.
 • EU: 2-skupinová nástenná spojovacia krabica s priemerom vyrezaného otvoru 2 x 68 mm a hĺbkou, ktorá sa zmestí do zariadenia aj do pripojených káblov (DIN 49073).
 • UK: 2-skupinová nástenná spojovacia krabica (BS 4662), 135 x 75 mm (Š, V) a hĺbka, ktorá sa zmestí do zariadenia aj do pripojených káblov.
 • EÚ/UK: 2-skupinová nástenná spojovacia skrinka (použite odporúčanú nástennú skrinku Kramer, ktorá je k dispozícii na adrese www.kramerav.com/product/KIT-401T).

Montáž KIT-400R
Nainštalujte KIT-400R jedným z nasledujúcich spôsobov:

Upozornenie:KRAMER KIT-401 Auto Switcher-FIG5

 • Zaistite, aby prostredie (napr. Maximálna teplota okolia a prúdenie vzduchu) bolo pre zariadenie kompatibilné.
 • Zabráňte nerovnomernému mechanickému zaťaženiu.
 • Aby sa zabránilo preťaženiu obvodov, malo by sa použiť primerané zváženie menovitých štítkov zariadení.
 • Malo by sa udržiavať spoľahlivé uzemnenie zariadenia namontovaného na stojane.
 • Maximálna montážna výška zariadenia je 2 metre.

Pripojte vstupy a výstupy

Pred pripojením k KIT-401 vždy vypnite napájanie.KRAMER KIT-401 Auto Switcher-FIG6

Pripojte audio výstup:KRAMER KIT-401 Auto Switcher-FIG7

Na dosiahnutie určených predlžovacích vzdialeností použite odporúčané káble Kramer dostupné na adrese www.kramerav.com/product/KIT-401. Používanie káblov tretích strán môže spôsobiť poškodenie!

Zapojenie konektorov RJ-45KRAMER KIT-401 Auto Switcher-FIG8
Táto časť definuje TP pinout pomocou priameho pin-to-pin kábla s konektormi RJ-45. Pri kábloch HDBT sa odporúča, aby bolo zemné tienenie kábla pripojené/spájkované na tienenie konektora.

Nastavenie DIP prepínačov MOŽNOSTI KIT-401T
Spínač, ktorý je dole, je zapnutý; prepínač, ktorý je hore, je vypnutý. Štandardne sú všetky prepínače hore (vypnuté). Po zmene prepínača DIP musíte zariadenie vypnúť a zapnúť, aby sa zmena vykonala.

 • DIP-spínač 1 nastavený na vypnutý (hore).
 • DIP-spínač 2 nastavený na vypnutý (hore).

Výber prepínania zvukuKRAMER KIT-401 Auto Switcher-FIG9

DIP prepínač 3 DIP prepínač 4 Výber zvukového vstupu  
vypnuté (hore) vypnuté (hore) Automaticky – Výber priority: Vstavaný analógový zvukový vstup HDMI (vysoká až nízka priorita).
vypnuté (hore) zapnuté (dole) Automaticky – Výber priority: Analógový audio vstup ” vstavaný HDMI (vysoká až nízka priorita).
zapnuté (dole) vypnuté (hore) Vstavané HDMI.
zapnuté (dole) zapnuté (dole) Analógový audio vstup.

Pripojte napájanie

KIT-401 používa systém PoC (Power over Cable), čo znamená, že systém je napájaný pripojením 12V adaptéra buď ku KIT-401T alebo ku KIT-400R. Nepripájajte napájanie k obom zariadeniam. Bezpečnostné pokyny (pozri www.kramerav.com pre aktualizované bezpečnostné informácie) Upozornenie:

 • Pri výrobkoch s reléovými svorkami a portami GPI \ O sa riaďte povoleným hodnotením externého pripojenia umiestneného vedľa terminálu alebo v návode na použitie.
 • Vo vnútri jednotky sa nenachádzajú nijaké opraviteľné diely.

Upozornenie:

 • Nesprávne použitie PoC a napájacieho konektora môže zničiť zariadenia!
 • Používajte iba napájací kábel dodaný s jednotkou.
 • Pred inštaláciou odpojte napájanie a odpojte zariadenie od steny.

Ovládajte KIT-401

Ovládajte KIT-401 cez:

 • Vzdialene pomocou sériových príkazov RS-232 prenášaných systémom dotykovej obrazovky, PC alebo iného sériového ovládača.
 • Vstavané web stránky cez Ethernet.
 • Spínače na diaľkové ovládanie.
RS-232 ovládanie / protokol 3000
Prenosová rýchlosť: 115,200 Parita: nikto Stop bity: 1
Dátové bity: 8 Formát príkazov: ASCII    
Example: (Nastavte úroveň hlasitosti zvukového výstupu na 75): #AUD-LVL 1,1,75
Predvolené ethernetové parametre
IP adresa: 192.168.1.39 Číslo portu UDP: 50000
Masku podsiete: 255.255.0.0 TCP port #: 5000
Brána: 0.0.0.0.    

Ovládanie pomocou spínačov diaľkového ovládania
Okamžite pripojte požadovaný kolík ku kolíku GND a vyberte vstup:

Názov špendlíka Funkcie
KIT-401T
SELECT Krátke stlačenie – vyberte vstup. Dlhé stlačenie – Upravte fázový posun VGA.
REMOTE Zapnite vstup HDMI KIT-400R.
ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ Stlačením zvýšite výstupnú úroveň analógového zvuku.
VOL DN Stlačením znížite výstupnú úroveň analógového zvuku.
KIT-400R
TOGL Jedno tlačidlo prepína medzi zapnutím a vypnutím displeja (namiesto použitia dvoch samostatných tlačidiel na zapnutie a vypnutie). Prípadne pomocou KIT-400R OSD, nakonfigurujte zapnutie a vypnutie prepínania zobrazenia podľa toho, či je spínač otvorený alebo zatvorený, naprample pomocou snímača obsadenosti.
OFF Vypnutie displeja.
ON Zapnite displej.

KIT-401TKRAMER KIT-401 Auto Switcher-FIG10

KIT-400RKRAMER KIT-401 Auto Switcher-FIG11

Dokumenty / zdroje

Automatický prepínač KRAMER KIT-401 [pdf] Používateľská príručka
KIT-401 Auto Switcher, KIT-401, Auto Switcher

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.