Vyhrievacia podložka 
Č. MODELU: DK60X40-1S

Vyhrievacia podložka Kmart DK60X40 1S

NÁVOD NA POUŽITIE
PREČÍTAJTE SI TIETO POKYNY
POZORNE A UCHOVÁVAJTE
BUDÚCA REFERENCIA

Prečítajte si IKONU BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím tejto elektrickej podložky si pozorne prečítajte celý tento návod
Uistite sa, že viete, ako elektrická podložka funguje a ako ju ovládať. Elektrickú podložku udržiavajte v súlade s pokynmi, aby ste sa uistili, že funguje správne. Tento návod uchovajte spolu s elektrickou podložkou. Ak má elektrickú podložku používať tretia strana, musí byť s ňou dodaný aj tento návod na použitie. Bezpečnostné pokyny samy osebe nevylučujú úplne žiadne nebezpečenstvo a vždy je potrebné použiť vhodné preventívne opatrenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov alebo iným nesprávnym použitím alebo nesprávnou manipuláciou.
Varovanie! Túto elektrickú podložku nepoužívajte, ak bola akýmkoľvek spôsobom poškodená, ak je mokrá alebo vlhká alebo ak je poškodený napájací kábel. Okamžite ho vráťte predajcovi. Elektrické podložky by sa mali každoročne kontrolovať z hľadiska elektrickej bezpečnosti, aby sa obmedzilo riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Informácie o čistení a skladovaní nájdete v častiach „ČISTENIE“ a „SKLADOVANIE“.
NÁVOD NA BEZPEČNÚ PREVÁDZKU

  • Pevne pripevnite podložku pomocou popruhu.
  • Túto podložku používajte len ako podložku. Neodporúča sa pre futóny alebo podobné systémy skladacích postelí.
  • Keď podložku nepoužívate, zabaľte ju do pôvodného obalu pre najlepšiu ochranu a uložte ju na chladnom, čistom a suchom mieste. Zabráňte vtláčaniu ostrých záhybov do podložky. Podložku skladujte až po úplnom vychladnutí.
  • Pri skladovaní úhľadne, ale nie pevne zložte (alebo zrolujte) v pôvodnom obale bez ostrých ohybov vykurovacieho telesa a uložte tam, kde sa naň nebudú klásť žiadne iné predmety.
  • Počas skladovania nekrčte podložku ukladaním predmetov na ňu.

Varovanie! Podložka by sa nemala používať na polohovateľnom lôžku. Výstraha! Podložka musí byť bezpečne pripevnená nasadeným popruhom.
Varovanie! Kábel a ovládač musia byť vzdialené od iných zdrojov tepla, ako je kúrenie a lamps.
Varovanie! Nepoužívajte zložené, pokrčené, pokrčené alebo keď damp.
Varovanie! Nastavenie HIGH použite iba na predhriatie pred použitím. Nepoužívajte ovládač nastavený na vysoké nastavenie. Dôrazne sa odporúča, aby bola podložka nastavená na nízku teplotu pre nepretržité používanie.
Varovanie! Nepoužívajte regulátor nastavený príliš vysoko na dlhší čas.
Varovanie! Nezabudnite na konci používania prepnúť ovládač padu do polohy „OFF“ a odpojiť ho od elektrickej siete. Nenechávajte pôsobiť na neurčito. Hrozí nebezpečenstvo požiaru. Varovanie! Pre väčšiu bezpečnosť sa odporúča, aby sa táto podložka používala s ochranným zariadením proti zvyškovému prúdu (bezpečnostný spínač) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. Ak si nie ste istí, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
Varovanie! Ak sa spoj pretrhne, podložka sa musí vrátiť výrobcovi alebo jeho zástupcom.
Uschovajte pre budúce použitie.

Prečítajte si IKONU varovanie 2 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pri používaní elektrických spotrebičov vždy dodržiavajte bezpečnostné predpisy tam, kde je to možné, aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb. Vždy skontrolujte, či napájanie zodpovedá objtage na typovom štítku na ovládači.
Varovanie! Elektrickú podložku nepoužívajte zloženú. Kmart DK60X40 1S Heat Pad - podložkaNepoužívajte elektrickú podložku
nahnevaný. Vyhnite sa pokrčeniu podložky. Do elektrickej podložky nevkladajte kolíky. NEPOUŽÍVAJTE túto elektrickú podložku, ak je mokrá alebo bola postriekaná vodou.Kmart DK60X40 1S Heat Pad - trpel
Varovanie! Nepoužívajte túto elektrickú podložku s dojčatami alebo deťmi alebo inými osobami necitlivými na teplo a inými veľmi zraniteľnými osobami, ktoré nie sú schopné reagovať na prehriatie. Nepoužívajte u bezmocnej alebo nespôsobilej osoby alebo osoby trpiacej zdravotným ochorením, ako je vysoký krvný obeh, cukrovka alebo vysoká citlivosť kože. Výstraha! Vyhnite sa dlhodobému používaniu tejto elektrickej podložky pri vysokom nastavení. Môže to mať za následok popáleniny kože.
Varovanie! Vyhnite sa pokrčeniu podložky. Podložku často kontrolujte, či nejaví známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak existujú takéto znaky alebo ak bol spotrebič nesprávne používaný, nechajte ho pred akýmkoľvek ďalším použitím skontrolovať kvalifikovanou elektrikárskou osobou alebo sa musí výrobok zlikvidovať.
Varovanie! Táto elektrická podložka nie je určená na použitie v nemocniciach.
Varovanie! Kvôli elektrickej bezpečnosti sa musí elektrická podložka používať iba s odnímateľnou riadiacou jednotkou 030A1 dodávanou s položkou. Nepoužívajte iné nástavce, ktoré nie sú dodávané s podložkou.
Dodať
Táto elektrická podložka musí byť pripojená k vhodnému zdroju napájania 220-240V-50Hz. Ak používate predlžovací kábel, uistite sa, že má vhodný 10-amp menovitý výkon. Pri používaní úplne odviňte napájací kábel, pretože stočený kábel sa môže prehriať.
Varovanie! Keď ho nepoužívate, vždy ho odpojte zo siete.
Napájací kábel a zástrčka
Ak je poškodený napájací kábel alebo ovládač, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Deti
Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na ne nie je dohľad alebo inštruktáž o používaní spotrebiča vykonaná osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
Kmart DK60X40 1S Heat Pad - detská Varovanie! Nepoužívať deti mladšie ako tri roky.

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE IBA NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI

OBSAH BALENIA

dx 60x40cm vyhrievacia podložka
lx Návod na použitie
Pozor! Pred likvidáciou obalu skontrolujte všetky časti. Bezpečne zlikvidujte všetky plastové vrecká a ostatné súčasti balenia. Môžu byť potenciálne nebezpečné pre deti.

PREVÁDZKA

Umiestnenie a použitie
Podložku používajte len ako podložku. Táto podložka je určená len na domáce použitie. Táto podložka nie je určená na lekárske použitie v nemocniciach a/alebo domovoch dôchodcov.
Vybavenie
Upevnite podložku elastickou Zabezpečte, aby bola podložka úplne plochá a nie ohnutá ani pokrčená.
Operácie
Keď je elektrická podložka nainštalovaná správne na miesto, zapojte napájaciu zástrčku ovládača do vhodnej elektrickej zásuvky. Pred zapojením skontrolujte, či je regulátor nastavený na „Vyp.“. Na regulátore vyberte požadované nastavenie ohrevu. Indikátor lamp indikuje, že podložka je ZAPNUTÁ.
Riadenie
Ovládač má nasledujúce nastavenia.
0 BEZ TEPLA
1 NÍZKE TEPLO
2 STREDNÁ TEPLOTA
3 VYSOKÉ (PREDOHRIATIE)
„3“ je najvyššie nastavenie pre predhrievanie a neodporúča sa na dlhodobé používanie, len odporúčame použiť toto nastavenie ako prvé na rýchle zahriatie. K dispozícii je LED svetlo, ktoré sa rozsvieti, keď je podložka zapnutá.
DÔLEŽITÉ! Elektrická podložka je vybavená automatickým časovačom na vypnutie podložky po 2 hodinách nepretržitého používania pri ktoromkoľvek z nastavení ohrevu (tj Nízka, Stredná alebo Vysoká). Funkcia automatického vypnutia sa znovu aktivuje na 2 hodiny pri každom vypnutí a opätovnom zapnutí regulátora stlačením tlačidla On/Off a výberom 1 alebo 2 alebo 3 nastavení ohrevu. 2-hodinový časovač je automatický a nedá sa nastaviť manuálne.

ČISTENIE

Varovanie! Keď sa nepoužíva alebo pred čistením, podložku vždy odpojte od hlavného napájania.
Bodové čistenie
Naneste na miesto špongiu neutrálnym čistiacim prostriedkom na vlnu alebo jemným mydlovým roztokom vo vlažnej vode. Špongiu s čistou vodou a pred použitím úplne vysušte.

Kmart DK60X40 1S Heat Pad - prať Neumývajte
Pri bodovom čistení odpojte odnímateľnú šnúru od podložky.

Kmart DK60X40 1S Heat Pad - čistenie SUŠENIE
Previažte podložku cez šnúru na bielizeň a nechajte ju odkvapkať.
NEPOUŽÍVAJTE kolíky na zaistenie podložky na mieste.
NESUŠTE fénom alebo ohrievačom.
DÔLEŽITÉ! Uistite sa, že ovládacie prvky sú v polohe, ktorá nedovolí kvapkajúcej vode kvapkať na akúkoľvek časť ovládača. Nechajte podložku dôkladne vysušiť. Pripojte odnímateľnú šnúru ku konektoru na podložke. Uistite sa, že je konektor správne zaistený na mieste.
POZOR! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pred pripojením k elektrickej sieti sa uistite, že elektrická podložka a konektor na podložke sú úplne suché, bez vody alebo vlhkosti.
Varovanie! Počas prania a sušenia musí byť odnímateľná šnúra odpojená alebo umiestnená tak, aby sa zabezpečilo, že voda nenatečie do spínača alebo riadiacej jednotky Varovanie! Nedovoľte, aby bol napájací kábel alebo ovládač ponorený do akýchkoľvek tekutín. Výstraha! Podložku nežmýkajte
Varovanie! Túto elektrickú podložku nečistite chemicky. Kmart DK60X40 1S Heat Pad - sucháMôže to poškodiť vykurovacie teleso alebo regulátor.
Výstraha! Nežehlite túto podložku Kmart DK60X40 1S Heat Pad - žehličkaNeperte v práčke ani nesušte v práčke.
Varovanie! Nie v sušičke.Kmart DK60X40 1S Heat Pad - bubnová
Výstraha
I Nebieliť. Kmart DK60X40 1S Heat Pad - bielidloSušte iba v tieniKmart DK60X40 1S vyhrievacia podložka - plochá

SKLADOVANIE

DÔLEŽITÉ! Kontrola bezpečnosti
Túto podložku by mala každoročne kontrolovať vhodne kvalifikovaná osoba, aby sa zaistila jej bezpečnosť a vhodnosť na použitie.
Skladujte na bezpečnom mieste
Varovanie! Pred uskladnením nechajte tento spotrebič vychladnúť a až potom ho zložte. Keď podložku a návod na použitie nepoužívate, uložte ich na bezpečné a suché miesto. Podložku zrolujte alebo jemne prehnite. Nekrčte. Na ochranu uchovávajte vo vhodnom ochrannom vrecku. Pri ukladaní neklaďte predmety na podložku. Pred opätovným použitím po uskladnení sa odporúča, aby podložku skontrolovala vhodne kvalifikovaná osoba, aby sa vylúčilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom v dôsledku poškodenej podložky. Spotrebič často kontrolujte, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak existujú takéto znaky alebo ak bol spotrebič nesprávne používaný, musí byť podložka pred opätovným zapnutím skontrolovaná kvalifikovaným elektrikárom z hľadiska elektrickej bezpečnosti.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Rozmer 60 cm x 40 cm
220-240V— 50Hz 20W
Ovládač 030A1
12 Mesačná záruka
Ďakujeme vám za nákup od spoločnosti Kmart.
Spoločnosť Kmart Australia Ltd ručí za to, že váš nový produkt bude bez chýb materiálu a spracovania po dobu uvedenú vyššie, od dátumu zakúpenia, za predpokladu, že sa produkt bude používať v súlade so sprievodnými odporúčaniami alebo pokynmi, ak sú k dispozícii. Táto záruka dopĺňa vaše práva podľa austrálskeho spotrebiteľského zákona. Kmart vám poskytne možnosť vrátenia peňazí, opravy alebo výmeny (ak je to možné) tohto produktu, ak sa v záručnej dobe stane chybným. Kmart bude znášať primerané náklady na uplatnenie záruky. Táto záruka sa už nebude uplatňovať, ak je chyba výsledkom zmeny, nehody, nesprávneho použitia, zneužitia alebo zanedbania.
Uschovajte si účtenku ako doklad o kúpe a v prípade akýchkoľvek problémov s vaším produktom kontaktujte naše Centrum služieb zákazníkom na čísle 1800 124 125 (Austrália) alebo 0800 945 995 (Nový Zéland), prípadne prostredníctvom zákazníckej pomoci na lokalite Kmart.com.au. Nároky na záruku a výdavky spojené s vrátením tohto produktu je možné adresovať nášmu stredisku služieb zákazníkom na adrese 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170. Na náš tovar sa vzťahujú záruky, ktoré nemožno vylúčiť podľa austrálskeho spotrebiteľského zákona. Máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí za závažnú poruchu a kompenzáciu za akúkoľvek inú rozumne predvídateľnú stratu alebo poškodenie. Máte tiež nárok na opravu alebo výmenu tovaru, ak tovar nemá prijateľnú kvalitu a porucha nepredstavuje závažnú poruchu.
Pre zákazníkov na Novom Zélande táto záruka predstavuje dodatok k zákonným právam dodržiavaným podľa novozélandských právnych predpisov.

Dokumenty / zdroje

Vyhrievacia podložka Kmart DK60X40-1S [pdf] Návod na použitie
DK60X40-1S, vyhrievacia podložka, DK60X40-1S, vyhrievacia podložka, podložka

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *