Návod na obsluhu elektrickej rúry Kensington TO8709E-SA

Návod na použitie elektrickej rúry Kensington TO8709E-SA

DÔLEŽITÉ ZÁRUKY

Pri používaní elektrického spotrebiča by ste mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich: Prečítajte si všetky pokyny a uschovajte ich na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

 1. Pri premiestňovaní prístroja, ktorý obsahuje horúci olej alebo iné horúce tekutiny, musíte postupovať mimoriadne opatrne.
 2. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte rukoväte alebo gombíky.
 3. Keď akýkoľvek spotrebič používajú deti alebo v ich blízkosti, je potrebný prísny dohľad.
 4. Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom neponárajte žiadnu časť elektrickej rúry do vody ani inej tekutiny.
 5. Nenechajte kábel visieť cez okraj stola alebo pultu ani sa nedotýkať horúcich povrchov.
 6. Spotrebič nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou alebo ak spotrebič nefunguje správne, alebo bol akýmkoľvek spôsobom poškodený, vráťte spotrebič do najbližšieho autorizovaného servisného strediska na kontrolu alebo opravu.
 7. Používanie doplnkov, ktoré nie sú odporúčané výrobcom spotrebiča, môže spôsobiť nebezpečenstvo alebo zranenie.
 8. Ponechajte aspoň štyri palce miesta na všetkých stranách/zadnej časti rúry, aby ste umožnili dostatočnú cirkuláciu vzduchu.
 9. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, keď ju nepoužívate alebo pred čistením. Pred čistením nechajte vychladnúť.
 10. Pre odpojenie otočte ovládač do polohy STOP a potom odpojte zástrčku spotrebiča. Vždy držte telo zástrčky, nikdy sa nepokúšajte vytiahnuť zástrčku ťahaním za kábel.
 11. ZÁSOBNÍK ani žiadnu časť rúry nezakrývajte kovovou fóliou. Môže to spôsobiť prehriatie rúry.
 12. Nečistite pomocou kovových čistiacich vankúšikov. Kusy by sa mohli odlomiť od podložky a dotknúť sa elektrických častí, čo by mohlo spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
 13. Do elektrickej rúry sa nesmú vkladať príliš veľké potraviny alebo kovové náčinie, pretože môžu spôsobiť požiar alebo riziko úrazu elektrickým prúdom.
 14. Ak je rúra zakrytá alebo sa počas prevádzky dotýka horľavého materiálu, vrátane záclon, závesov, stien a podobne, môže dôjsť k požiaru. Počas prevádzky na rúre neskladujte žiadne predmety.
 15. Pri používaní nádob vyrobených z iného materiálu ako z kovu alebo skla je potrebné postupovať mimoriadne opatrne.
 16. Do rúry nevkladajte žiadne z nasledujúcich materiálov: kartón, plast, papier ani nič podobné.
 17. Pokiaľ túto rúru nepoužívate, neskladujte v nej rúry okrem príslušenstva odporúčaného výrobcom.
 18. Pri vkladaní alebo vyberaní predmetov z horúcej rúry vždy noste ochranné, izolované chňapky.
 19. Tento spotrebič má dvierka z tvrdeného bezpečnostného skla. Sklo je pevnejšie ako bežné sklo a odolnejšie voči rozbitiu. Tvrdené sklo sa môže rozbiť, ale kúsky nebudú mať ostré hrany. Zabráňte poškriabaniu povrchu dvierok alebo poškrabaniu hrán.
 20. Nepoužívajte vonku a nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
 21. Tento prístroj je LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI.
 22. Teplota dvierok alebo vonkajšieho povrchu môže byť vyššia, keď je spotrebič v prevádzke.
 23. Teplota prístupných povrchov môže byť počas prevádzky spotrebiča vysoká.
 24. Neklaďte kuchynské pomôcky ani nádoby na pečenie na sklenené dvierka.
 25. Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na ne nebol dohliadnutý alebo poučený osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
 26. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
 27. Maximálna hmotnosť umiestnená na podnose/drôtenom stojane nesmie presiahnuť 3.0 kg. POZNÁMKA: Pokúste sa rozložiť jedlo rovnomerne po celej dĺžke stojana.
 28. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
 29. VAROVANIE: Na iných ako funkčných povrchoch sa môžu vyvinúť vysoké teploty. Keďže teploty vnímajú rôzni ľudia odlišne, toto zariadenie by sa malo používať s POZORNOSŤOU.
 30. Spotrebiče nie sú určené na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
 31. Neumiestňujte na horúci plynový alebo elektrický horák alebo do jeho blízkosti ani do vyhriatej rúry.

UPOZORNENIE: POVRCHY SPOTREBIČA SÚ PO POUŽITÍ HORÚCE. VŽDY noste ochranné, izolované rukavice na pečenie, keď odchádzate z horúcej rúry alebo horúceho riadu a jedla, alebo keď vkladáte alebo odstraňujete rošt, panvice alebo misky na pečenie.

Pred použitím elektrickej rúry

Pred prvým použitím konvekčnej elektrickej rúry sa uistite, že:

 1. Jednotku úplne rozbaľte.
 2. Odstráňte všetky stojany a panvice. Umyte rošty a panvice v horúcej mydlovej vode alebo v umývačke riadu.
 3. Dôkladne vysušte všetko príslušenstvo a znova ho zložte do rúry. Zapojte rúru do vhodnej elektrickej zásuvky a ste pripravení používať novú elektrickú rúru.
 4. Po opätovnom zložení vašej rúry odporúčame, aby ste ju nechali bežať pri MAX teplote približne 15 minút v dobre vetranom priestore, aby ste odstránili akékoľvek zvyšky oleja z výroby, určité emisie dymu sú normálne.

NAD VÝROBKOMVIEW

Návod na obsluhu elektrickej rúry Kensington TO8709E-SA - Produkt je ukončenýview

Pred prvým použitím sa oboznámte s nasledujúcimi funkciami rúry a príslušenstvom:

 • Drôtený stojan: Na opekanie, pečenie a všeobecné varenie v kastróloch a štandardných panviciach.
 • Podnos na jedlo: Na použitie pri grilovaní a pečení mäsa, hydiny, rýb a rôznych iných potravín.
 • Rotisserie vidlica: Používa sa na pečenie rôznych druhov mäsa a hydiny.
 • Rukoväť zásobníka na potraviny: Umožní vám vyzdvihnúť podnos na jedlo a drôtený stojan.
 • Rukoväť rotisserie: Umožní vám zobrať rožeň z rožňa.
 • Gombík termostatu: vyberte požadovanú teplotu od nízkych 90°C – 250°C (Nízka je okolitá teplota v miestnosti)
 • Gombík časovača: otočte ovládač doľava (proti smeru hodinových ručičiek) a rúra Ostane ZAPNUTÁ, kým sa ručne nevypne. Ak chcete aktivovať časovač, otáčajte doprava (v smere hodinových ručičiek) v intervaloch minút – 60 minút. Na konci naprogramovaného času zaznie zvonček.
 • Funkčný gombík: K dispozícii sú dva funkčné gombíky umožňujúce výber jedného alebo oboch, horného a spodného ohrevného telesa a; výber funkcií konvekčného ventilátora a motora grilu.
 • Kontrolka (napájanie): toto sa rozsvieti pri každom zapnutí rúry.

Funkčný gombík 1; obsahuje nastavenia pre OFF, horný prvok zapnutý, horný a spodný prvok zapnutý a spodný prvok zapnutý.

Kensington TO8709E-SA Návod na použitie elektrickej rúry - Funkčný gombík

Funkčný gombík 2; obsahuje nastavenia pre OFF, funkciu Rotisserie zapnutú, funkciu Rotisserie a Konvekčný ventilátor zapnutý a Konvekčný ventilátor zapnutý.

Kensington TO8709E-SA Návod na použitie elektrickej rúry - Funkčný gombík

gombík termostatu; obsahuje nastavenia pre OFF a variabilné ovládanie teploty rúry od 90 do 250 stupňov C.

Kensington TO8709E-SA Návod na použitie elektrickej rúry - Gombík termostatu

gombík TIMER; Ovláda trvanie rúry. Zahŕňa nastavenia pre „on“ umožňujúce nepretržitú prevádzku, OFF a variabilné ovládanie do 60 minút.

Kensington TO8709E-SA Návod na obsluhu elektrickej rúry - gombík ČASOVAČ

VAROVANIE: Pred uvedením do prevádzky sa uistite, že je rúra umiestnená na rovnom, stabilnom povrchu a je mimo dosahu vonkajších predmetov vrátane stien/skriniek. Rúra by mala byť umiestnená tak, aby bola okolo nej voľný priestor, pretože vonkajšie povrchy sa môžu počas používania zohriať.

NÁVOD NA POUŽITIE

 1. FUNKCIE
  Táto funkcia je ideálna na varenie chleba, pizze a hydiny všeobecne.
  Operácie
  1. Umiestnite jedlo, ktoré chcete variť, na drôtený rošt/podnos na jedlo. Vložte rošt/podnos do strednej vodiacej lišty rúry.
  2. Otočte funkčný gombík do polohy Kensington TO8709E-SA Návod na použitie elektrickej rúry - Funkčný gombík
  3. Nastavte gombík termostatu na požadovanú teplotu.
  4. Nastavte gombík časovača na požadovaný čas varenia.
  5. Na kontrolu alebo vybratie jedla použite úchytku, ktorá vám pomôže pri vkladaní a vychádzaní potravín.
  6. Po dokončení opekania zaznie zvonček a 5JNFS LOPC sa automaticky vráti do vypnutej polohy. Úplne otvorte dvierka a ihneď vyberte jedlo, inak teplo zostávajúce v rúre bude pokračovať v opekaní a vysuší váš toast.
   POZOR: Varené jedlo, kovový stojan a dvere môžu byť veľmi horúce, manipulujte s nimi opatrne.
 2. FUNKCIE Kensington TO8709E-SA Návod na použitie elektrickej rúry - Funkčný gombík
  Táto funkcia je ideálna na varenie kuracích krídel, kuracích stehienok a iného mäsa.
  Operácie
  1. Umiestnite jedlo, ktoré chcete variť, na drôtený rošt/podnos na jedlo. Vložte rošt/podnos do strednej vodiacej lišty rúry.
  2. Otočte funkčný gombík do polohy Kensington TO8709E-SA Návod na použitie elektrickej rúry - Funkčný gombík
  3. Nastavte gombík termostatu na požadovanú teplotu.
  4. Nastavte gombík časovača na požadovaný čas varenia.
  5. Na kontrolu alebo vybratie jedla použite úchytku, ktorá vám pomôže pri vkladaní a vychádzaní potravín.
  6. Po dokončení opekania zaznie zvonček a 5JNFS LOPC sa automaticky vráti do vypnutej polohy. Úplne otvorte dvierka a ihneď vyberte jedlo, inak teplo zostávajúce v rúre bude pokračovať v opekaní a vysuší váš toast.
   POZOR: Varené jedlo, kovový stojan a dvere môžu byť veľmi horúce, manipulujte s nimi opatrne.
 3.  FUNKCIE Kensington TO8709E-SA Návod na obsluhu elektrickej rúry - Funkcia
  Táto funkcia je ideálna na pečenie celých kurčiat a hydiny všeobecne. Poznámka: Všetky časy opekania sú založené na mäse pri teplote chladničky. Mrazené mäso môže trvať podstatne dlhšie. Preto sa dôrazne odporúča používať teplomer na mäso. Vidličku na rožteky použite špicatý koniec ražňa cez vidličku, pričom sa uistite, že body vidličky smerujú rovnakým smerom ako špicatý koniec ražňa, posuňte sa smerom k štvorcu ražňa a zaistite krídlovou skrutkou. Umiestnite jedlo na ražeň tak, že ražeň prechádzate priamo cez stred jedla. Umiestnite druhú pevnosť na druhý koniec pečene alebo hydiny. Skontrolujte, či je jedlo na ražni cválané. Špicatý koniec ražňa zasuňte do zásuvky pohonu, ktorá sa nachádza na pravej strane steny rúry. Uistite sa, že štvorcový koniec ražňa spočíva na podpere ražňa, ktorá sa nachádza na ľavej strane steny rúry.
  Operácie

(1) Umiestnite jedlo na pečenie na vidličku na grilovanie. Vložte vidličku do roštu rúry.
(2) Otočte funkčný gombík do polohy Kensington TO8709E-SA Návod na obsluhu elektrickej rúry - Funkcia
(3) Nastavte gombík termostatu na požadovanú teplotu.
(4) Nastavte gombík časovača na požadovaný čas varenia.
(5) Na kontrolu alebo vybratie jedla použite rúčku, ktorá vám pomôže priložiť jedlo dovnútra a von.
(6) Po dokončení opekania zaznie zvonček a gombík časovača sa automaticky vráti do vypnutej polohy. Úplne otvorte dvierka a vyberte potraviny pomocou rukoväte.
POZOR: Varené jedlo, kovová vidlička a dvierka môžu byť veľmi horúce, zaobchádzajte s nimi opatrne. Nenechávajte rúru bez dozoru.

POKYNY NA ČISTENIE

POZOR: Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom neponárajte rúru do vody ani do iných kvapalín. Aby ste dosiahli najlepší výkon a dlhú životnosť, vašu hriankovač by ste mali pravidelne čistiť. Pravidelné čistenie tiež zníži riziko vzniku požiaru.
Krok 1. Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Nechajte ho vychladnúť.
Krok 2. Vytiahnutím z rúry vyberte odnímateľný stojan a podnos. Vyčistite ich pomocou damp, mydlová tkanina. Používajte iba jemnú mydlovú vodu.
Krok 3. Ak chcete vyčistiť vnútro rúry, utrite steny rúry, dno rúry a sklenené dvierka reklamouamp, mydlovou handričkou.
Opakujte so suchou, čistou handričkou.
Krok 4. Utrite vonkajšok rúry reklamouamp handričkou.
POZOR: NEPOUŽÍVAJTE BRÚSNE ČISTIACE PROSTRIEDKY ANI KOVOVÉ ČISTIACE PODLOŽKY. Uistite sa, že používate len jemnú mydlovú vodu. Abrazívne čistiace prostriedky, kefy a chemické čistiace prostriedky poškodia povlak na tejto jednotke. Kusy sa môžu odlomiť a dotýkať sa elektrických častí, čo predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Krok 5. Pred uložením nechajte spotrebič úplne vychladnúť a vysušiť. Ak skladujete rúru na dlhší čas, uistite sa, že je čistá a bez zvyškov jedla. Rúru skladujte na suchom mieste, napríklad na stole, doske alebo na poličke skrine. Okrem odporúčaného čistenia by nemala byť potrebná žiadna ďalšia užívateľská údržba. Akýkoľvek iný servis by mal vykonávať autorizovaný servisný zástupca.

SKLADOVANIE

Odpojte jednotku, nechajte ju vychladnúť a pred uložením vyčistite. Elektrickú rúru skladujte v krabici na čistom a suchom mieste. Spotrebič nikdy neskladujte, keď je horúci alebo je stále zapojený do siete. Nikdy neovíjajte kábel tesne okolo spotrebiča. Nenamáhajte kábel v mieste, kde vstupuje do jednotky, pretože by to mohlo spôsobiť rozstrapkanie a pretrhnutie kábla.

ŠPECIFIKÁCIA:

Kensington TO8709E-SA Návod na použitie elektrickej rúry - ŠPECIFIKÁCIA

Návod na obsluhu elektrickej rúry Kensington TO8709E-SA - Logo Kensington

ZÁRUKA
Sme hrdí na to, že vyrábame rad kvalitných domácich spotrebičov, ktoré sú nabité funkciami a sú úplne spoľahlivé. Sme si tak istí našimi produktmi, že na ne poskytujeme 3-ročnú záruku.
Teraz si aj vy môžete oddýchnuť s vedomím, že ste zahalení.

Zákaznícka linka NZ: 0800 422 274
Na tento produkt sa vzťahuje 3-ročná záruka, ak je k nemu priložený doklad o kúpe.

Dokumenty / zdroje

Elektrická rúra Kensington TO8709E-SA [pdf] Návod na použitie
TO8709E-SA Elektrická rúra, TO8709E-SA, Elektrická rúra

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *