LIŠTA 2.1 Hlboká basaMajitelia 21kanálových zvukových panelov JBL BAR 21 DEEP BASS

NÁVOD NA OBSLUHU

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Overte riadok zvtage Pred použitím
JBL Bar 2.1 Deep Bass (soundbar a subwoofer) bol navrhnutý na použitie so striedavým prúdom 100-240 voltov, 50/60 Hz. Pripojenie na vedenie voltage iný než ten, na ktorý je váš výrobok určený, môže predstavovať bezpečnostné a požiarne riziko a môže poškodiť zariadenie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zvtage požiadavky na váš konkrétny model alebo na voltagVo vašej oblasti sa pred zapojením jednotky do elektrickej zásuvky obráťte na svojho predajcu alebo zástupcu zákazníckeho servisu.

Nepoužívajte predlžovacie šnúry
Aby ste sa vyhli bezpečnostným rizikám, používajte iba napájací kábel dodaný s prístrojom. S týmto produktom sa neodporúča používať predlžovacie káble. Rovnako ako u všetkých elektrických zariadení, veďte napájacie káble pod koberce alebo koberce, ani na ne neklaďte ťažké predmety. Poškodené napájacie káble by malo okamžite vymeniť autorizované servisné stredisko za kábel, ktorý zodpovedá špecifikáciám výrobcu.

S napájacím káblom zachádzajte opatrne
Pri odpájaní napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky vždy vytiahnite zástrčku; nikdy neťahajte za kábel. Ak neplánujete tento reproduktor dlhší čas používať, odpojte zástrčku zo sieťovej zásuvky.

Neotvárajte skrinku
Vo vnútri tohto produktu sa nenachádzajú žiadne komponenty opraviteľné používateľom. Otvorenie skrinky môže predstavovať nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a akékoľvek úpravy produktu spôsobia stratu platnosti záruky. Ak do prístroja náhodou spadne voda, okamžite ho odpojte od zdroja napájania a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si kúpili JBL Bar 2.1 Deep Bass (zvukový panel a subwoofer), ktorý je navrhnutý tak, aby priniesol vášmu systému domácej zábavy mimoriadny zvukový zážitok. Odporúčame vám prečítať si túto príručku, ktorá popisuje produkt a obsahuje podrobné pokyny na nastavenie a začatie, a venujte im pár minút.

Aby ste čo najlepšie využili funkcie a podporu produktu, možno budete musieť v budúcnosti aktualizovať softvér produktu pomocou konektora USB. V časti venovanej aktualizácii softvéru v tejto príručke sa uistite, že váš produkt obsahuje najnovší softvér.

Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa soundbaru, inštalácie alebo prevádzky, kontaktujte prosím svojho predajcu alebo zástupcu zákazníckeho servisu alebo navštívte naše webmiesto: www.jbl.com.

ČO JE V KRABICI

Balenie opatrne rozbaľte a skontrolujte, či sú súčasťou nasledujúce časti. Ak je niektorá časť poškodená alebo chýba, nepoužívajte ju a kontaktujte predajcu alebo zástupcu zákazníckeho servisu.

Majitelia 21kanálových zvukových panelov JBL BAR 21 DEEP BASS - Soundbar Majitelia 21kanálových soundbarov JBL BAR 21 DEEP BASS - Subwoofer
Soundbar Subwoofer
Vlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - diaľkové ovládanie Majitelia 21kanálových soundbarov JBL BAR 21 DEEP BASS - napájací kábel
Diaľkové ovládanie (s 2 batériami AAA)

Napájací kábel*
* Napájací kábel a typ zástrčky sa líšia v závislosti od oblasti.

Majitelia 21kanálových zvukových panelov JBL BAR 21 DEEP BASS - HDMI kábel JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - montážna sada
Kábel HDMI Súprava na montáž na stenu
Majitelia 21kanálových zvukových panelov JBL BAR 21 DEEP BASS - Informácie o produkte
Množstvo informácií o produkte a šablóna na montáž na stenu

NAD VÝROBKOMVIEW

3.1 Zvukový panel

RiadenieVlastníci 21kanálových zvukových panelov JBL BAR 21 DEEP BASS - KONEC PRODUKTUVIEW

1. Výkon (Moc)

 • Zapnite alebo do pohotovostného režimu

2. - / + (hlasitosť)

 • Znížte alebo zvýšte hlasitosť
 • Stlačením a podržaním môžete hlasitosť postupne znižovať alebo zvyšovať
 • Stlačením týchto dvoch tlačidiel súčasne stlmíte alebo zrušíte stlmenie

3. Vlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 2 (Zdroj)

 • Vyberte zdroj zvuku: TV (predvolené), Bluetooth alebo HDMI IN

4. Stavový displej
konektoryVlastníci 21kanálových soundbarov JBL BAR 21 DEEP BASS - konektory

 1. POWER
  • Pripojte k napájaniu
 2. optické
  • Pripojte k optickému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení
 3. USB
  • USB konektor pre aktualizáciu softvéru
  • Pripojenie k úložnému zariadeniu USB na prehrávanie zvuku (iba pre americkú verziu)
 4. HDMI vstup
  • Pripojte sa k výstupu HDMI na vašom digitálnom zariadení
 5. HDMI OUT (TV ARC)
  • Pripojte k vstupu HDMI ARC na televízore
3.2 subwoofer Vlastníci 21-kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - Subwoofer 1
 1. Vlastníci 21kanálového zvukového panela JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona
  • Indikátor stavu spojenia
  Ο Plná biela Pripojené k soundbaru
  ikona Bliká nabielo Režim párovania
  Komunikátor stavu alarmu SMS MATelec FPC-30120 - ikona 3 Jantárová tuhá látka Pohotovostný režim

  2. SILA
  • Pripojte k napájaniu

3.3 Diaľkové ovládanieVlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - Diaľkové ovládanie
 1. Výkon
  • Zapnite alebo do pohotovostného režimu
 2.  TV
  • Vyberte zdroj TV
 3. Režim Bluetooth (Bluetooth)
  • Vyberte zdroj Bluetooth
  • Stlačením a podržaním pripojíte ďalšie zariadenie Bluetooth
 4. Vlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 1
  • Zvoľte úroveň basov pre subwoofer: nízke, stredné alebo vysoké
 5. HDMI
  • Vyberte zdroj HDMI IN
 6.  + / -
  • Zvýšte alebo znížte hlasitosť
  • Stlačením a podržaním neustále zvyšujete alebo znižujete hlasitosť
 7. Stlmiť TV (Stíšiť)
  • Stlmiť / zapnúť zvuk

MIESTO

4.1 Umiestnenie na plochu

Umiestnite soundbar a subwoofer na rovný a stabilný povrch.
Uistite sa, že je subwoofer vzdialený najmenej 3 stopy (1 m) od soundbaru a 4 palcov (10 cm) od steny.Majitelia 21-kanálových zvukových panelov JBL BAR 21 DEEP BASS - Umiestnenie na plochu

POZNÁMKY:
- Napájací kábel musí byť správne pripojený k napájaniu.
- Na hornú časť soundbaru alebo subwoofera neklaďte žiadne predmety.
- Uistite sa, že vzdialenosť medzi subwooferom a soundbarom je menšia ako 20 metrov.

4.2 Upevnenie na stenuJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - montáž
 1. Príprava:
  a) S minimálnou vzdialenosťou 2 ”(50 mm) od televízora prilepte dodanú šablónu na pripevnenie na stenu na stenu pomocou lepiacich pások.
  b) Pomocou hrotu guľôčkového pera označte polohu držiaka skrutky.
  Odstráňte šablónu.
  c) Na označenom mieste vyvŕtajte otvor 4 mm / 0.16 ”. Veľkosť skrutiek nájdete na obrázku 1.
 2. Namontujte nástenný držiak.
 3. Zaskrutkujte skrutku na zadnej strane zvukového panela.
 4. Namontujte soundbar.

POZNÁMKY:
- Zaistite, aby stena uniesla váhu soundbaru.
- Inštalujte iba na zvislú stenu.
- Vyhýbajte sa miestam s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.
- Pred montážou na stenu sa uistite, či sú káble správne pripojené medzi soundbarom a externými zariadeniami.
- Pred namontovaním na stenu sa uistite, že je soundbar odpojený od napájania. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

CONNECT

5.1 TV pripojenie

Pripojte soundbar k televízoru pomocou dodávaného kábla HDMI alebo optického kábla (predáva sa osobitne).
Prostredníctvom dodaného kábla HDMI Pripojenie HDMI podporuje digitálny zvuk a video pomocou jediného pripojenia. HDMI pripojenie je najlepšou voľbou pre váš soundbar.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - dodávaný HDMI kábel

 

 1. Pripojte soundbar k televízoru pomocou dodávaného kábla HDMI.
 2. Na televízore skontrolujte, či sú povolené rozhrania HDMI-CEC a HDMI ARC. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k televízoru.

POZNÁMKY:
- Plná kompatibilita so všetkými zariadeniami HDMI-CEC nie je zaručená.
− Ak máte problémy s kompatibilitou HDMI-CEC vášho televízora, obráťte sa na výrobcu televízora.

Cez optický kábelJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - optický kábel

 • Pripojte soundbar k televízoru pomocou optického kábla (predáva sa osobitne).
5.2 Pripojenie digitálneho zariadenia
 1. Uistite sa, že ste televízor pripojili k soundbaru pomocou pripojenia HDMI ARC (pozrite si časť „Cez dodávaný kábel HDMI“ v časti „Pripojenie TV“ v kapitole „PRIPOJIŤ“).
 2. použite kábel HDMI (V1.4 alebo novší) na prepojenie soundbaru s vašimi digitálnymi zariadeniami, ako je set-top box, DVD/Blu-ray prehrávač alebo herná konzola.
 3. Na digitálnom zariadení skontrolujte, či je povolená funkcia HDMI-CEC. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke vášho digitálneho zariadenia.

Vlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - Digitálne zariadenie

POZNÁMKY:
- Ak máte problémy s kompatibilitou HDMI-CEC vášho digitálneho zariadenia, obráťte sa na výrobcu digitálneho zariadenia.

5.3 Pripojenie Bluetooth

Prostredníctvom Bluetooth prepojte soundbar s vašimi Bluetooth zariadeniami, ako je smartfón, tablet alebo notebook.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - Bluetooth pripojenie

Pripojte zariadenie Bluetooth

 1. lisVýkon zapnúť (pozri „Zapnutie / Automatický pohotovostný režim / Automatické prebudenie“ v kapitole „PLAY“).
 2. Ak chcete vybrať zdroj Bluetooth, stlačteVlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 2 na soundbare aleboIkona Bluetooth na diaľkovom ovládači.
  → “SPÁROVANIE BT”: Pripravené na spárovanie BT
 3. Na svojom zariadení Bluetooth povoľte Bluetooth a do troch minút vyhľadajte „JBL Bar 2.1“.
  → Ak je vaše zariadenie pomenované v, zobrazí sa názov zariadenia
  Angličtina. Zaznie potvrdzovací tón.

Opätovné pripojenie posledného spárovaného zariadenia
Keď prejde soundbar do pohotovostného režimu, vaše zariadenie Bluetooth sa uchová ako spárované zariadenie. Pri ďalšom prepnutí na zdroj Bluetooth zvukový panel automaticky znova pripojí posledné spárované zariadenie.

Na pripojenie k inému zariadeniu BluetoothJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - pripojenie

 1. V zdroji Bluetooth stlačte a podržteVlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 2 na soundbare aleboIkona Bluetooth na diaľkovom ovládači až „SPÁROVANIE BT“ sa zobrazí.
  → Predtým spárované zariadenie sa vymaže zo zvukového panela.
  → Soundbar prejde do režimu párovania Bluetooth.
 2. Postupujte podľa kroku 3 v časti „Pripojenie zariadenia Bluetooth“.
  • Ak bolo zariadenie niekedy spárované so soundbarom, najskôr zrušte spárovanie „JBL Bar 2.1“ na zariadení.

POZNÁMKY:
- Pripojenie Bluetooth sa stratí, ak vzdialenosť medzi soundbarom a zariadením Bluetooth presiahne 33 metrov.
- Elektronické zariadenia môžu spôsobovať rádiové rušenie. Zariadenia, ktoré generujú elektromagnetické vlny, sa nesmú nachádzať v dosahu Soundbar, napríklad mikrovlnné rúry a zariadenia bezdrôtovej siete LAN.

PLAY

6.1 Zapnutie / Automatický pohotovostný režim / Automatické prebudenieVlastníci 21kanálových zvukových panelov JBL BAR 21 DEEP BASS - PLAY

Zapnúť

 1. Pripojte soundbar a subwoofer k napájaniu pomocou dodávaných napájacích káblov.
 2.  Na zvukovom paneli stlačteVýkon zapnúť.
  "AHOJ" sa zobrazí.
  → Subwoofer sa k soundbaru pripojí automaticky.
  connected:Vlastníci 21kanálového zvukového panela JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona sa zmení na bielu.

POZNÁMKY:
- Používajte iba dodaný napájací kábel.
- Pred zapnutím zvukového panelu sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia (pozri „Pripojenie k TV“ a „Pripojenie digitálneho zariadenia“ v kapitole „Pripojenie“).

Automatický pohotovostný režim 
Ak je soundbar neaktívny dlhšie ako 10 minút, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu. "POHOTOVOSTNÝ REŽIM" sa zobrazí . Subwoofer tiež prejde do pohotovostného režimu aVlastníci 21kanálového zvukového panela JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona sa zmení na oranžovú.
Pri ďalšom zapnutí zvukového panela sa obnoví posledný vybraný zdroj.

Automatické prebudenie
V pohotovostnom režime sa soundbar automaticky prebudí, keď

 • soundbar je pripojený k vášmu televízoru prostredníctvom pripojenia HDMI ARC a váš televízor je zapnutý;
 • soundbar je pripojený k vášmu televízoru pomocou optického kábla a z optického kábla sa detegujú zvukové signály.
6.2 Prehrávanie zo zdroja TV

Keď je pripojený soundbar, môžete si vychutnať zvuk televízora z reproduktorov soundbar. Majitelia 21kanálových zvukových panelov JBL BAR 21 DEEP BASS - Prehrávajte z

 1. Skontrolujte, či je váš televízor nastavený na podporu externých reproduktorov a či sú zabudované reproduktory televízora vypnuté. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k televízoru.
 2. Uistite sa, že je soundbar správne pripojený k vášmu televízoru (pozri „Pripojenie k televízoru“ v kapitole „PRIPOJIŤ“).
 3. Televízny zdroj vyberiete stlačenímVlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 2 na soundbare alebo TV na diaľkovom ovládači.
  „TV“: Je zvolený zdroj TV.
  • Vo výrobnom nastavení je predvolene vybraný zdroj TV.

POZNÁMKY:
- Ak je soundbar pripojený k televízoru pomocou kábla HDMI aj optického kábla, pre pripojenie k televízoru je vybratý kábel HDMI.

6.2.1 Nastavenie diaľkového ovládača televízora.

Ak chcete používať diaľkový ovládač televízora pre televízor aj pre soundbar, skontrolujte, či váš televízor podporuje HDMI-CEC. Ak váš televízor nepodporuje HDMI-CEC, postupujte podľa pokynov v časti „Naučenie diaľkového ovládania televízora“.

HDMI-CEC
Ak váš televízor podporuje HDMI-CEC, povoľte funkcie podľa pokynov v používateľskej príručke k televízoru. Môžete ovládať hlasitosť + / -, stlmenie/zapnutie zvuku a zapnutie/pohotovostný režim na vašom soundbare prostredníctvom diaľkového ovládača televízora.

Učenie diaľkového ovládania televízora

 1. Na zvukovej lište stlačte a podržteVlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 2 a + do „UČENIE“ sa zobrazí.
  → Vstúpite do režimu učenia diaľkového ovládania televízora.
 2. Do 15 sekúnd vykonajte na zvukovom paneli a diaľkovom ovládači televízora nasledovné:
  a) Na zvukovom paneli: stlačte súčasne jedno z nasledujúcich tlačidiel +, -, + a – (pre funkciu stlmenia/zapnutia stlmenia) a.
  b) Na diaľkovom ovládaní televízora: stlačte požadované tlačidlo.
  → „POČKAŤ“ sa zobrazí na zvukovej lište.
  "HOTOVÝ": Funkciu tlačidla na zvukovom paneli sa naučíte tlačidlom diaľkového ovládača televízora.
 3. Opakovaním kroku 2 dokončite učenie pomocou tlačidla.
 4. Režim učenia diaľkového ovládača TV opustíte stlačením a podržanímVlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 2 a + na zvukovej lište až do „VÝCHOD Z UČENIA“ sa zobrazí.
  → Zvukový panel sa vráti k naposledy zvolenému zdroju.
6.3 Prehrávanie zo zdroja HDMI IN

Keď je soundbar pripojený, ako je znázornené na nasledujúcom diagrame, vaše digitálne zariadenie môže prehrávať video na vašom televízore a zvuk z reproduktorov soundbaru.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlastníci - obr

 1. Uistite sa, že je soundbar správne pripojený k televízoru a digitálnemu zariadeniu (pozri „Pripojenie TV“ a „Pripojenie digitálneho zariadenia“ v kapitole „PRIPOJIŤ“).
 2. Zapnite digitálne zariadenie.
  → Váš televízor a soundbar sa prebudia z pohotovostného režimu a automaticky sa prepnú na vstupný zdroj.
  • Ak chcete zvoliť zdroj HDMI IN na zvukovej lište, stlačteVlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 2 na soundbare alebo HDMI na diaľkovom ovládači.
 3. Prepnite televízor do pohotovostného režimu.
  → Soundbar a zdrojové zariadenie sa prepnú do pohotovostného režimu.

POZNÁMKY:
- Plná kompatibilita so všetkými zariadeniami HDMI-CEC nie je zaručená.

6.4 Prehrávanie zo zdroja Bluetooth

Prostredníctvom Bluetooth streamujte prehrávanie zvuku z vášho zariadenia Bluetooth do zvukového panela.

 1. Skontrolujte, či je zvukový panel správne pripojený k vášmu zariadeniu Bluetooth (pozri „Pripojenie Bluetooth“ v kapitole „PRIPOJIŤ“).
 2. Ak chcete zvoliť zdroj Bluetooth, stlačte na zvukovej lište alebo na diaľkovom ovládači.
 3. Spustite prehrávanie zvuku na zariadení Bluetooth.
 4. Upravte hlasitosť na soundbare alebo na svojom zariadení Bluetooth.

NASTAVENIA ZVUKU

Úprava basov

 1. Skontrolujte, či sú soundbar a subwoofer správne pripojené (pozri kapitolu „INŠTALÁCIA“).
 2. Na diaľkovom ovládači stlačteVlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 1 opakovane prepínať medzi úrovňami basov.
  → Zobrazia sa „LOW“, „MID“ a „HIGH“.

Synchronizácia zvuku 
Pomocou funkcie synchronizácie zvuku môžete synchronizovať zvuk a video, aby ste zaistili, že z vášho video obsahu nebude počuť žiadne oneskorenie.

 1. Na diaľkovom ovládači stlačte a podržte tlačidlo TV kým „SYNC“ sa zobrazí.
 2. Do piatich sekúnd stlačte + alebo – na diaľkovom ovládači, aby ste upravili oneskorenie zvuku a zhodovali sa s videom.
  → Zobrazí sa časovanie synchronizácie zvuku.

Inteligentný režim 
S predvolene povoleným inteligentným režimom si môžete vychutnať televízne programy s bohatými zvukovými efektmi. Pri televíznych programoch, ako sú správy a predpovede počasia, môžete obmedziť zvukové efekty vypnutím inteligentného režimu a prepnutím na štandardný model. Inteligentný režim: Nastavenia EQ a JBL Surround Sound sa použijú pre bohaté zvukové efekty.
Štandardný režim: Predvolené nastavenia ekvalizéra sa použijú pre štandardné zvukové efekty.
Ak chcete inteligentný režim deaktivovať, postupujte takto:

 • Na diaľkovom ovládaní stlačte a podržteStlmiť TV kým "PREPNÚŤ" sa zobrazí. Stlačte +.
  „VYPNUTÝ REŽIM SMART“: Inteligentný režim je vypnutý.
  → Pri ďalšom zapnutí zvukového panela sa inteligentný režim znova aktivuje automaticky.

OBNOVIŤ TOVÁRNE NASTAVENIA

Obnovením predvolených nastavení definovaných v továrňach. odstránite všetky svoje prispôsobené nastavenia zo zvukového panela.
• Na zvukovej lište stlačte a podržteVýkon preVlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 2 viac ako 10 sekúnd.
„RESET“ sa zobrazí.
→ Soundbar sa zapne a potom sa prepne do pohotovostného režimu.

AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU

Pre optimálny výkon produktu a vaše najlepšie užívateľské skúsenosti môže spoločnosť JBL v budúcnosti ponúkať softvérové ​​aktualizácie systému soundbar. Prosím navštívte www.jbl.com alebo kontaktujte call centrum JBL, kde získate ďalšie informácie o sťahovaní aktualizácií files.

 1. Ak chcete skontrolovať aktuálnu verziu softvéru, stlačte a podržte a – na zvukovom paneli, kým sa nezobrazí verzia softvéru.
 2. Skontrolujte, či ste uložili aktualizáciu softvéru file do koreňového adresára úložného zariadenia USB. Pripojte zariadenie USB k soundbaru.Majitelia 21kanálových soundbarov JBL BAR 21 DEEP BASS – AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU
 3. Ak chcete prejsť do režimu aktualizácie softvéru, stlačte a podržteVýkon a - na soundbare na viac ako 10 sekúnd.
  „UPGRADING“: prebieha aktualizácia softvéru.
  "HOTOVÝ": aktualizácia softvéru dokončená. Zaznie potvrdzovací tón.
  → Zvukový panel sa vráti k naposledy zvolenému zdroju.

POZNÁMKY:
- Pred dokončením aktualizácie softvéru nechajte soundbar zapnutý a pripojené úložné zariadenie USB.
- „FAILED“ sa zobrazí, ak aktualizácia softvéru zlyhala. Skúste aktualizovať softvér znova alebo sa vráťte k predchádzajúcej verzii.

Znova pripojte subwoofer

Soundbar a subwoofer sú spárované v továrňach. Po zapnutí sa automaticky spárujú a spoja. V niektorých špeciálnych prípadoch ich možno budete musieť znova spárovať.Majitelia 21kanálových zvukových panelov JBL BAR 21 DEEP BASS - PRIPOJTE

Opätovný vstup do režimu párovania subwoofera

 1. Na subwooferi stlačte a podržteVlastníci 21kanálového zvukového panela JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona kýmVlastníci 21kanálového zvukového panela JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona bliká nabielo.
 2. Ak chcete vstúpiť do režimu párovania subwoofera na soundbare, stlačte a podržte Vlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 1na diaľkovom ovládači, kým „SUBWOOFER SPK“ sa zobrazí . Stlačte – na diaľkovom ovládači.
  „SUBWOOFER PRIPOJENÝ“: Subwoofer je pripojený.

POZNÁMKY:
- Subwoofer opustí režim párovania za tri minúty, ak párovanie a pripojenie nie sú dokončené.Vlastníci 21kanálového zvukového panela JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona sa zmení z blikajúcej bielej na pevnú oranžovú.

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Všeobecná špecifikácia:

 • Model: Bar 2.1 Deep Bass CNTR (jednotka zvukového panelu), Bar 2.1 Deep Bass SUB (jednotka subwoofera)
 • Napájanie: 103 – 240V AC, – 50/60 Hz
 • Celkový výkon reproduktora (max. OTHD 1 %): 300 W
 • Výstupný výkon (Max. OTHD 1 %): 2 x 50 W (Soundbar)
 • 200 W (subwoofer)
 • Prevodník: 4 x pretekárske meniče • 2 x 1″ výškový reproduktor (Soundbar); 6.5″ (subwoofer)
 • Pohotovostný výkon soundbaru a subwoofera: <0.5 W.
 • Prevádzková teplota: 0 ° C - 45 ° C

Špecifikácia videa:

 • HDMI video vstup: 1
 • HDMI video výstup (so spätným zvukovým kanálom): 1
 • Verzia HDMI: 1.4

Audio špecifikácia:

 • Frekvenčná odozva: 40 Hz - 20 kHz
 • Audio vstupy: 1 optický, Bluetooth, USB (prehrávanie cez USB je dostupné v americkej verzii. Pre ostatné verzie je USB len servisné)

Špecifikácia USB (prehrávanie zvuku je iba pre verziu v USA):

 • USB port: Typ A
 • Hodnotenie USB: 5 V DC / 0.5 A
 • Podpora formátu Me: mp3, cesta
 • MPS kodek: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3. MPEG 5 Layer 3
 • MP3 sampfrekvencia: 16 – 48 kHz
 • Bitová rýchlosť MPS: 80 – 320 kbps
 • Spoločnosť WAV sampfrekvencia: 16 – 48 kHz
 • Dátový tok WAV: až 3003 XNUMX kb / s

Bezdrôtová špecifikácia:

 • Verzia Bluetooth: 4.2
 • Bluetooth prefile: A2DP V1.3. AVRCP V1.5
 • Frekvenčný rozsah Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz
 • Bluetooth max. vysielací výkon: <10 dBm (EIRP)
 • Typ modulácie: GFSK. rt/4 DOPSK, 8DPSK
 • Bezdrôtový frekvenčný rozsah 5G: 5736.35 - 5820.35 MHz
 • 5G Max. vysielací výkon: <9 dBm (EIRP)
 • Typ modulácie: n/4 DOPSK

Rozmery

 • Rozmery (VV x V x H): 965 x 58 x 85 mm / 387 x 2.28″ x 35″ (Soundbar);
 • 240 x 240 x 379 (mm) / 8.9 ″ x 8.9 ″ x 14.6- (Subwoofer)
 • Hmotnosť: 2.16 kg (Soundbar); 5.67 kg (subwoofer)
 • Rozmery balenia (Š x V x H): 1045 x 310 x 405 mm
 • Hmotnosť balenia (brutto): 10.4 kg

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nikdy sa nepokúšajte výrobok opravovať sami. Ak máte problémy s používaním tohto produktu, skôr ako požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce body.

systém
Jednotka sa nezapne.

 • Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do napájania a soundbaru.

Soundbar nereaguje na stlačenie tlačidla.

 • Obnovte výrobné nastavenia soundbaru (pozrite si
  -OBNOVIŤ VÝROBNÉ NASTAVENIA“).

znieť
Zo zvukového panela nevychádza žiadny zvuk

 • Uistite sa, že soundbar nie je stlmený.
 • Na diaľkovom ovládači vyberte správny zdroj zvukového vstupu.
 • Pripojte soundbar k televízoru alebo inému zariadeniu
 • Stlačením a podržaním obnovte pôvodné nastavenie zvukového panelaVýkon aVlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 2 a e na soundbare viac ako 10

Skreslený zvuk alebo ozvena

 • Ak prehrávate zvuk z televízora cez zvukový panel, uistite sa, že je televízor stlmený alebo je vypnutý zabudovaný reproduktor televízora.

Zvuk a obraz nie sú synchronizované.

 • Povoľte funkciu synchronizácie zvuku na synchronizáciu zvuku a videa (pozri -Audio synC v -kapitola NASTAVENIA ZVUKU).

Video
Skreslené obrázky vysielané cez Apple TV

 • Apple TV 4K formát vyžaduje HDMI V2.0 a tento produkt ho nepodporuje. V dôsledku toho sa môže vyskytnúť skreslený obraz alebo čierna TV obrazovka.

bluetooth
Zariadenie nie je možné pripojiť k soundbaru.

 • Skontrolujte, či máte v zariadení povolené rozhranie Bluetooth.
 • Ak bol soundbar poškodený iným zariadením Bluetooth, resetujte Bluetooth (pozri Pripojenie k inému zariadeniu nižšie -Bluetooth pripojenie“ v kapitole „PRIPOJIŤ“).
 • Ak už bolo vaše zariadenie Bluetooth spárované so soundbarom, resetujte Bluetooth na soundbare, zrušte párovanie soundbaru na zariadení Bluetooth a potom znova spárujte zariadenie Bluetooth so soundbarom (pozri -Na pripojenie k inému zariadeniu“ v časti „Bluetooth pripojenie“ v -kapitola PRIPOJENIE).

Zlá kvalita zvuku z pripojeného zariadenia Bluetooth

 • Príjem Bluetooth je slabý. Presuňte zdrojové zariadenie bližšie k soundbaru. alebo odstráňte akúkoľvek prekážku medzi zdrojovým zariadením a soundbarom.

Pripojené zariadenie Bluetooth sa neustále pripája a odpája.

 • Príjem Bluetooth je slabý. Posuňte zdrojové zariadenie bližšie k soundbaru alebo odstráňte prekážky medzi zdrojovým zariadením a soundbarom.
  Diaľkové ovládanie
  Diaľkové ovládanie nefunguje.
 • Skontrolujte, či nie sú batérie vybité. Ak je to tak, nahraďte ich novými.
 • Zmenšite vzdialenosť a uhol medzi diaľkovým ovládaním a hlavnou jednotkou.

ZNÁMKY

Logo Bluetooth®
slovná značka a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou HARMAN International Industries, Incorporated je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.

Vlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 3
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Vlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - ikona 4
Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

OZNÁMENIE O LICENCII NA OTVORENÉ ZDROJE

Tento produkt obsahuje softvér s otvoreným zdrojovým kódom licencovaný pod GPL. Zdrojový kód a príslušné pokyny na zostavenie sú pre vaše pohodlie dostupné aj na adrese  http://www.jbl.com/opensource.html.
Neváhajte nás kontaktovať na adrese:
Harman Deutschland Gmb
HATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3 85748 Garching bei Munchen, Nemecko alebo OpenSourceSupport@Harman.com ak máte ďalšie otázky týkajúce sa softvéru typu open-source v produkte.Vlastníci 21kanálového soundbaru JBL BAR 21 DEEP BASS - obr

HARMAN International Industries,
Začlenená 8500 XNUMX Balboa
Boulevard, Northridge, CA 91329
USA
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated.
Všetky práva vyhradené.
JBL je ochranná známka spoločnosti HARMAN International Industries, Incorporated, registrovaná v USA a/alebo iných krajinách. Vlastnosti, špecifikácie a vzhľad sú
sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
JBL_SB_Bar 2.1_OM_V3.indd 14
7/4/2019 3:26:42 PM

Dokumenty / zdroje

JBL BAR 2.1 DEEP BASS 2.1 kanálový soundbar [pdf] Návod na obsluhu
BAR 2.1 DEEP BASS, 2.1 kanálový soundbar, BAR 2.1 DEEP BASS 2.1 kanálový soundbar

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *