TL100 -IN -23224- Infra- LED- panel -inSPORTline -Romanifra -LOGO

TL100 -IN -23224- Infra- LED- panel -inSPORTline -Romanifra

TL100 -IN -23224- Infra- LED- panel -inSPORTline -Romanifra -PRODUKT

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

 • Pred prvým použitím a montážou si pozorne prečítajte návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.
 • Zariadenie nie je hračka, nenechávajte deti a domáce zvieratá v blízkosti zariadenia bez dozoru.
 • Nepozerajte sa priamo do svetiel.
 • Zariadenie musí byť správne namontované, ak si nie ste istí montážou, obráťte sa na odborníka.
 • Prípravok nie je vhodný pre: tehotné ženy, osoby trpiace epilepsiou, alergiou na svetlo a teplo, osoby trpiace citlivou pokožkou, dermatologické ochorenia, osoby s poraneniami alebo jazvami a pod.
 • Neponárajte do vody.
 • Nepoužívajte dlhodobo.
 • Neupravujte zariadenie.

VAROVANIE: Zariadenie nenahrádza lekársku alebo terapeutickú starostlivosť.

Technické parametreTL100 -IN -23224- Infra- LED- panel -inSPORTline -Romanifra -1TL100 -IN -23224- Infra- LED- panel -inSPORTline -Romanifra -3

DOPLNOK

Tento panel je dodávaný so stojanom, ktorý je možné umiestniť na rovný a pevný povrch (stôl atď.) NASLEDUJÚCI MONTÁŽ JE VOLITEĽNÝ A NIE JE SÚČASŤOU Tento panel podporuje montáž na kábel a skrutky. Pripojte kábel k montážnym závitom umiestneným v hornej časti panelu. Potom pripojte kábel ku karabíne a zaháčkujte. Hák a kladka musia byť pripevnené, aby sa udržala požadovaná hmotnosť. Ak si nie ste istí, obráťte sa na odborníka. Výšku si môžete nastaviť pomocou lanka a kladky. Ak chcete panel spustiť, stlačte mechanizmus na kladke. Vždy držte kábel.

POUŽITIE

Prístroj používajte približne 5 – 12 minút vo vzdialenosti 15 – 91 cm dvakrát denne. Približná vlnová dĺžka svetiel vzhľadom na vzdialenosť:

 • > 110 mW/cm2 pre vzdialenosť 15 cm
 • > 90 mW/cm2 pre vzdialenosť 30 cm
 • > 30 mW/cm2 pre vzdialenosť 91 cm

  TL100 -IN -23224- Infra- LED- panel -inSPORTline -Romanifra -4

Panel je možné pripojiť k iným kompatibilným panelom, napr. TL300 TL100 -IN -23224- Infra- LED- panel -inSPORTline -Romanifra -2

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti výrobku alebo ak je prípadná oprava neekonomická, zlikvidujte ho v súlade s miestnymi zákonmi a ekologicky v najbližšom šrotovisku. Správnou likvidáciou ochránite životné prostredie a prírodné zdroje. Okrem toho môžete prispieť k ochrane ľudského zdravia. Ak si nie ste istí nesprávnou likvidáciou, požiadajte miestne úrady, aby sa vyhli porušovaniu zákona alebo sankciám. Batérie nevyhadzujte do domového odpadu, ale odovzdajte ich na recyklačné miesto.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Všeobecné záručné podmienky a definícia pojmov Všetky nižšie uvedené záručné podmienky určujú záručné krytie a postup pri reklamácii. Záručné podmienky a reklamačné podmienky sa riadia zákonom č. 89/2012 Z. z. Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov aj v prípadoch, ktoré nie sú uvedené v tomto záručnom poriadku. Predávajúcim je SEVEN SPORT sro so sídlom Strakonická ul. 1151/2c, Praha 150 00, IČO: 26847264, zapísaná v živnostenskom registri Krajského súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 116888. Podľa platných zákonov predpisov, závisí od toho, či je Kupujúci Koncovým zákazníkom alebo nie. „Kupujúci koncový zákazník“ alebo len „koncový zákazník“ je právnická osoba, ktorá neuzatvára a neplní zmluvu za účelom prevádzkovania alebo presadzovania vlastnej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti. „Kupujúci, ktorý nie je koncovým zákazníkom“ je podnikateľ, ktorý nakupuje Tovar alebo používa služby za účelom použitia Tovaru alebo služby pre vlastnú podnikateľskú činnosť. Kupujúci potvrdzuje Všeobecnú kúpnu zmluvu a obchodné podmienky. Tieto Záručné a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Všetky Záručné podmienky sú platné a záväzné, pokiaľ nie je v Kúpnej zmluve, v Dodatku k tejto zmluve alebo v inej písomnej zmluve uvedené inak. Záručné podmienky

Záručná doba
Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru v trvaní 24 mesiacov, pokiaľ nie je v záručnom liste, faktúre, dodacom liste alebo iných dokumentoch súvisiacich s tovarom uvedené inak. Zákonná záručná doba poskytovaná Spotrebiteľovi tým nie je dotknutá. Zárukou za akosť tovaru predávajúci zaručuje, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na bežné alebo zmluvné používanie a zachová si obvyklé alebo zmluvne vlastnosti.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vyplývajúce z (ak sú uplatniteľné):

 • Chyba používateľa, tj poškodenie výrobku spôsobené neodbornými opravárenskými prácami, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovky do rámu, nedostatočným dotiahnutím pedálov a kľúk
 • nesprávna údržba
 • Mechanické poškodenia
 • Pravidelné používanie (napr. Opotrebovanie gumových a plastových častí, pohyblivých mechanizmov, kĺbov, opotrebovanie brzdových doštičiek / blokov, reťaze, pneumatík, kazety / viackolesových kolies atď.)
 • Nevyhnutná udalosť, prírodná katastrofa
 • Úpravy vykonané nekvalifikovanou osobou
 • Nesprávna údržba, nesprávne umiestnenie, škody spôsobené nízkou alebo vysokou teplotou, vodou, neprimeraným tlakom, nárazmi, zámernými zmenami v konštrukcii alebo konštrukcii atď.

Postup pri reklamácii
Kupujúci je povinný skontrolovať tovar dodaný predávajúcim ihneď po prevzatí zodpovednosti za tovar a jeho škody, teda ihneď po jeho dodaní. Kupujúci je povinný Tovar skontrolovať tak, aby zistil všetky vady, ktoré možno touto kontrolou zistiť. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný na požiadanie predávajúceho preukázať kúpu a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom, na ktorom je uvedené sériové číslo produktu, prípadne dokladmi bez sériového čísla. Ak kupujúci nepreukáže oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, predávajúci má právo reklamáciu odmietnuť. Ak kupujúci upozorní na vadu, na ktorú sa záruka nevzťahuje (napr. v prípade nesplnenia záručných podmienok alebo v prípade nahlásenia chyby omylom a pod.), je predávajúci oprávnený požadovať náhradu všetky náklady spojené s opravou. Cena bude kalkulovaná podľa platnej ceny služieb a nákladov na dopravu. V prípade, že predávajúci (testovaním) zistí, že výrobok nie je poškodený, reklamácia nebude uznaná. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať náhradu nákladov vzniknutých z nepravdivej reklamácie. V prípade, že Kupujúci uplatní reklamáciu Tovaru, na ktorý sa zákonne vzťahuje Záruka poskytovaná Predávajúcim, Predávajúci reklamované vady odstráni opravou alebo výmenou poškodeného dielu alebo výrobku za nový. Na základe dohody Kupujúceho má Predávajúci právo na výmenu vadného Tovaru za plne kompatibilný Tovar rovnakých alebo lepších technických vlastností. Predávajúci je oprávnený zvoliť si formu reklamačného poriadku popísanú v tomto odseku. Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní od doručenia chybného Tovaru, pokiaľ nebola dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia reklamácie sa považuje deň odovzdania opraveného alebo vymeneného Tovaru Kupujúcemu. Ak Predávajúci vzhľadom na špecifickú povahu vady Tovaru nie je schopný vybaviť Reklamáciu v dohodnutej lehote, dohodnú sa s Kupujúcim na náhradnom riešení. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú kompenzáciu vo forme vrátenia peňazí.

SK

inSPORTline sro
Sídlo spoločnosti, záručné a servisné stredisko: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

Dokumenty / zdroje

insportline TL100 IN 23224 Infra LED panel inSPORTline Romanifra [pdf] Návod na použitie
TL100, IN 23224 Infra LED panel inSPORTline Romanifra, TL100 IN 23224 Infra LED panel inSPORTline Romanifra

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.