Logo INSIGNIA Policové reproduktory Bluetooth INSIGNIA NS-HBTSS116 

INSIGNIA NS-HBTSS116 Bluetooth Shelf Speakers image

OBSAH BALENIA

 • Reproduktory (2)
 • 3.5 mm audio kábel
 • RCA kábel
 • Reproduktorový drôt
 • Diaľkové ovládanie s batériami
 • Stručný návod na obsluhu

VLASTNOSTI

 • Bezdrôtový prenos z ľubovoľného zariadenia Bluetooth
 • Ovládanie hlasitosti, výšok a basov na bočnom paneli
 • NFC pre ľahké párovanie Bluetooth
 • Vysoko efektívny dizajn šetriaci energiu pre nízku spotrebu energie

NÁJDETE PRÍRUČKU POUŽÍVATEĽA ONLINE!
Ísť do www.insigniaproducts.com, then click Support & Service. Enter NS-HBTSS116 in the box under Manual, Firmware, Drivers & Product Information, then click.

OVERVIEW

INSIGNIA NS-HBTSS116 Bluetooth Shelf Speakers fig 1

  ITEM POPIS
1 Volume/ Source knob Press repeatedly to cycle through the available modes (AUX [default], RCA, and Bluetooth).

Hold down to turn on your speakers and to put your speakers in standby mode.

Turn clockwise to increase the volume and turn counterclockwise to decrease the volume.

2 Gombík výšok Adjusts the treble level.
3 Basový gombík Adjusts the bass level.
4 On / Off vypínač Zapína alebo vypína napájanie.
5 Kontrolka LED Indicates the mode (Standby, AUX, and RCA) and pairing status of the speakers.

Diaľkové ovládanie

INSIGNIA NS-HBTSS116 Bluetooth Shelf Speakers fig 2

# ITEM POPIS
1 POWER Press to turn on standby mode.
2 AUX Press to enter AUX mode. The green LED indicator light blinks slowly.
3 predchádzajúca Press to select the previous song while in Bluetooth mode.
4 ZTLUMIŤ Stlačením vypnete alebo stlmíte zvuk.
5 RCA Press to enter RCA mode. The green LED indicator lights solid.
6 Režim Bluetooth Press to enter Bluetooth mode. The blue LED indicator turns on. When in Bluetooth mode, press and hold to enter pairing mode.
7 ďalšie Press to select next song while in Bluetooth mode.
8 Play / Pause Press to play/pause while in Bluetooth mode.
9 VOL + Turns the volume up.
10 VOL - Turns the volume down.

PRIPOJTE REPRODUKTORY

Pripojte napájací kábel
Zapojte napájací kábel do zásuvky alebo prepäťovej ochrany.
Pripojte reproduktory
Reproduktory sa pripájajú pomocou dodaného drôtu reproduktora. Červený vodič pripojte k červeným (+) svorkám a čierny vodič k čiernym (-) svorkám. Použite dostatok drôtu na umiestnenie reproduktorov tam, kam chcete.

INSIGNIA NS-HBTSS116 Bluetooth Shelf Speakers fig 3

ZAPNUTIE A VYPNUTIE REPRODUKTORA

Posuňte prepínač ON / OFF na bočnej strane reproduktora do polohy ON. Pri prvom zapnutí reproduktorov LED dióda bliká ZELENÉ, čo znamená, že sú v režime AUX. Prepnite do režimu Bluetooth stlačením tlačidla Bluetooth na diaľkovom ovládaní alebo dvojitým stlačením tlačidla Hlasitosť / Zdroj na reproduktore. Keď sú reproduktory v režime párovania Bluetooth, indikátor LED bliká namodro.

SPOJENIE S BLUETOOTHOM

 1. Uistite sa, že je vaše zariadenie Bluetooth zapnuté a do 33 metrov od reproduktora.
 2. On your speaker, press the Volume/Source Knob twice to select Bluetooth. Your speaker enters pairing mode and the LED blinks blue. Note: Press and hold the Volume/Source Knob to return to pairing mode.
 3. 3 Turn on your Bluetooth device and turn on Bluetooth. Set your device to pairing mode, then select. NS-HBTSS116. See the instructions that came with your Bluetooth device for information about airing.
 4. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla, zadajte 0000. Po dokončení párovania LED dióda svieti namodro.
 5. Ak sa chcete odpojiť od spárovaného zariadenia Bluetooth, stlačte a tri sekundy podržte gombík hlasitosti / zdroja na reproduktore. Váš reproduktor sa odpojí od zariadenia Bluetooth a znova sa prepne do režimu párovania.
LED POPIS
Bliká na modro Speaker is in pairing mode
Plná modrá Speaker is paired
Plná červená Pohotovostný režim
Bliká zeleno Režim AUX
Jednoliato zelená Režim RCA

PRIPOJENIE K PÁROVÉMU ZARIADENIU

Ak váš reproduktor nie je spárovaný so zariadením, indikátor LED pomaly modro bliká.

váš reproduktor loses the Bluetooth connection if you… To reconnect…
Turn off your speaker. Turn on your speaker. Your speaker searches for the last connected Bluetooth device and reconnects.
Presuňte zariadenie Bluetooth z dosahu. Make sure that your Bluetooth device is within 33 feet of your speaker.
Vypnite zariadenie Bluetooth. Zapnite zariadenie Bluetooth a uistite sa, že je Bluetooth zapnuté.
Vypnite Bluetooth na zariadení Bluetooth. Zapnite Bluetooth na svojom zariadení Bluetooth.
Pripojte zariadenie Bluetooth k inému zariadeniu Bluetooth. Odpojte zariadenie Bluetooth od druhého zariadenia Bluetooth a potom prepnite zariadenie do režimu párovania. Vyberte NS-HBTSS116 na vašom zariadení Bluetooth.

SPÁROVANIE ZARIADENIA BLUETOOTH PODPORUJÚCEHO NFC

If your Bluetooth device supports Near Field Communication (NFC), make sure that the NFC feature is active. Touch the NFC area of your Bluetooth device to the top of your NS-HBTSS116 speaker in order to automatically pair.
Poznámka: Ak váš telefón podporuje NFC, ale je na ňom nainštalovaný operačný systém nižší ako Android 4.1, budete si musieť stiahnuť aplikáciu NFC Bluetooth APP z obchodu Google Play alebo podobného online obchodu.

POČÚVANIE HUDBY

 1. Stlačte gombík Hlasitosť / Zdroj na reproduktore a potom sa pripojte k zariadeniu Bluetooth.
 2. Začnite prehrávať na svojom zariadení Bluetooth.
 3. Adjust the volume on your speaker by pressing the + or – buttons. Note: Use the controls on your Bluetooth device or on the included remote control to control playback.

PREHRÁVANIE POUŽITÍM AUX V ALEBO RCA

 • Insert one end of the input signal cable (RCA/3.5mm AUX) into the input port on back panel and the other end into the output port of your sound source device (such as a PC, DVD, or MP3 player). – OR – Insert one end of a 3.5mm audio cable into the input port on back panel and the other end into the 3.5 mm output port of your sound source device (such as a PC, DVD, or MP3 player).

INSIGNIA NS-HBTSS116 Bluetooth Shelf Speakers fig 4

 • Press the Volume/Source knob to enter AUX mode. The LED lights green.
 • Spustite prehrávanie na externom zariadení.
 • Stlačením + a - upravte hlasitosť.
 • Prehrávanie môžete ovládať pomocou ovládacích prvkov na zvukovom zariadení.

Note: The USB connector is for charging only, not for audio input.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Vybitý

 • Uistite sa, že je váš reproduktor zapojený.
 • Uistite sa, že je reproduktor zapnutý.

Žiadny zvuk alebo nízka hlasitosť

 • Make sure that your Bluetooth device is turned on, Bluetooth is turned on, and NS-HBTSS116 is selected.
 • Zvýšte hlasitosť reproduktora.
 • Zvýšte hlasitosť na zariadení Bluetooth.
 • Uistite sa, že vaše zariadenie Bluetooth nie je stlmené.
 • Uistite sa, že váš reproduktor nie je spárovaný s iným zariadením Bluetooth.
 • Uistite sa, že vaše zariadenie Bluetooth nie je spárované s iným zariadením Bluetooth.

Nie je možné nadviazať pripojenie Bluetooth

 • Skráťte vzdialenosť medzi reproduktorom a zariadením Bluetooth.
 • Vypnite a potom zapnite svoje zariadenia. Znova spárujte reproduktor a zariadenie Bluetooth.
 • Uistite sa, že váš reproduktor nie je spárovaný s iným zariadením Bluetooth.
 • Uistite sa, že váš reproduktor a zariadenie Bluetooth sú v režime párovania.
 • Uistite sa, že vaše zariadenie Bluetooth podporuje Bluetooth v4.0 a staršie.
 • Uistite sa, že vaše zariadenie Bluetooth nie je pripojené k žiadnemu inému zariadeniu.
 • Make sure that you have selected NS-HBTSS116 on your Bluetooth device.

Párovanie môjho zariadenia Bluetooth pretrváva

 • Skráťte vzdialenosť medzi reproduktorom a zariadením Bluetooth.
 • Ak je batéria vo vašom zariadení Bluetooth slabá, nabite ju.

“NS-HBTSS116” does not appear on my Bluetooth device

 • Skráťte vzdialenosť medzi reproduktorom a zariadením Bluetooth.
 • Prepnite reproduktor do režimu párovania a potom obnovte zoznam zariadení Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodávanej s vaším zariadením Bluetooth.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

 1. Prečítajte si tento návod - Pred použitím tohto produktu by ste si mali prečítať všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.
 2. Uschovejte tento návod - Bezpečnostné a prevádzkové pokyny by si mali ponechať pre budúcu potrebu.
 3. Dbajte na všetky varovania - Mali by ste dodržiavať všetky varovania na prístroji a v návode na obsluhu.
 4. Dodržujte všetky pokyny - Mali by ste dodržiavať všetky pokyny na obsluhu a používanie.
 5. Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody - Zariadenie by sa nemalo používať v blízkosti vody alebo vlhkosti - naprampvo vlhkom suteréne alebo v blízkosti bazéna a podobne.
 6. Čistite iba suchou handričkou.
 7. Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
 8. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné zariadenia (vrátane ampživota), ktoré produkujú teplo.
 9. Neodporujte bezpečnostným účelom polarizovanej alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dve čepele, z ktorých jedna je širšia ako druhá. Uzemňovacia zástrčka má dve čepele a tretí uzemňovací hrot. Pre vašu bezpečnosť je poskytnutá široká čepeľ alebo tretí hrot. Ak poskytnutá zástrčka nezapadá do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby vám zastaranú zásuvku vymenil.
 10. Chráňte napájací kábel pred šliapaním alebo priskrutkovaním, najmä na zástrčky, zásuvky a v mieste, kde vychádzajú z prístroja.
 11. Používajte iba doplnky / doplnky odporúčané výrobcom.
 12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip over.
 13. Počas búrok alebo ak prístroj nepoužívate dlhší čas, odpojte ho od siete.
 14.  Všetok servis zverte kvalifikovanému personálu. Údržba je nutná, ak je prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad poškodený napájací kábel alebo zástrčka, vyliala tekutina alebo spadli nejaké predmety do prístroja, boli vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefungujú normálne alebo boli poškodené. klesol.
  1. Produkt nikdy nevystavujte ohňu, pretože by to mohlo spôsobiť zranenie osôb.
  2. Neskladujte výrobok v extrémne chladnom alebo teplom prostredí.
  3. Produkt nikdy nerozoberajte.
  4. Nikdy nenechajte deti hrať sa s výrobkom.
  5. Nevystavujte výrobok pôsobeniu dampvlhkosti alebo vlhkosti.
  6. Produkt by nemal byť vystavený kvapkaniu alebo striekajúcej vode.
 15. Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
 16. VAROVANIE: Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode a na prístroj by nemali byť umiestnené predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy.
 17. VAROVANIE: Sieťová zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie, odpojovacie zariadenie musí zostať ľahko použiteľné.
 18. Toto zariadenie je elektrický spotrebič triedy II alebo s dvojitou izoláciou. Bol navrhnutý tak, aby nevyžadoval bezpečné pripojenie k elektrickému uzemneniu.
 19. Tento blesk so symbolom šípky v rovnostrannom trojuholníku má používateľa upozorniť na prítomnosť neizolovaného „nebezpečného obj.tage ”v kryte produktu, ktoré môže mať dostatočnú veľkosť na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.
  1. Varovanie: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt (alebo zadnú časť), pretože vo vnútri nie sú žiadne diely opraviteľné používateľom. Servis zverte kvalifikovanému personálu.
  2. Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov na obsluhu a údržbu v literatúre priloženej k prístroju.
 20. The equipment shall be used at a maximum 35 degree C ambient temperature.
 21. Batéria (batéria alebo batérie v batérii) nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

VAROVANIE BATÉRIU NEPREHITAJTE, NEBEZPEČENSTVO CHEMICKÉHO POPÁLENIA
The remote control supplied with] This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Právna doložka

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.
Upozornenie FCC:
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.
Vyhlásenie FCC:
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a nepoužívané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však zaručené, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa používateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

 • Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
 • Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
 • Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je zapojený do prijímača.
 • Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rozhlasového alebo televízneho technika.

Vyhlásenie RSS-102:
Toto zariadenie vyhovuje limitom radiačnej expozície stanoveným pre nekontrolované prostredie v priemysle Kanady.
Vyhlásenie IC o zhode s Industry Canada
Toto zariadenie vyhovuje štandardu RSS agentúry Industry Canada, na ktorý sa nevzťahujú licencie. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

 1. Toto zariadenie nemusí spôsobovať rušenie; a
 2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaduce fungovanie.

Vyhlásenie o vystavení RF
To maintain compliance with the FCC’s RF exposure guidelines. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. Use only the supplied antenna.

JEDNOROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

návšteva www.insigniaproducts.com podrobnosti.
KONTAKT INSIGNIA:
Zákaznícky servis získate na telefónnom čísle 1-877-467-4289 (USA a Kanada) alebo 01-800-926-3000 (Mexiko).
www.insigniaproducts.com
INSIGNIA je ochranná známka spoločnosti Best Buy a jej pridružených spoločností. Distribuuje spoločnosť Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA
© 2021 Best Buy. Všetky práva vyhradené.

Dokumenty / zdroje

Policové reproduktory Bluetooth INSIGNIA NS-HBTSS116 [pdf] Návod na inštaláciu
NSHBTSS116A, HBONSHBTSS116A, NS-HBTSS116 Bluetooth Shelf Speakers, Bluetooth Shelf Speakers, Shelf Speakers, Speakers

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.