Elektrická sklenená varná kanvica INSIGNIA NS-EK17SG2 1.7 l s logom Tea Infuser

INSIGNIA NS-EK17SG2 1.7 l elektrická sklenená kanvica s čajovým lúhom

INSIGNIA NS-EK17SG2 1.7 l elektrická sklenená varná kanvica s čajovým lúhom image

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

 • Pred použitím si prečítajte všetky pokyny
 • Pred pripojením kanvice k napájaniu skontrolujte, či je voltage uvedené na spotrebiči (na spodnej strane základne kanvice) zodpovedá objtage u vás doma. Ak tomu tak nie je, kontaktujte svojho predajcu a kanvicu nepoužívajte.
 • Pripojenú základňu nie je možné použiť na iné účely, než na ktoré je určený.
 •  Spotrebič neprevádzkujte bez vody, aby ste nepoškodili vykurovacie telesá.
 •  Ak nepoužívate, odpojte ho od zásuvky.
 •  Nenechajte kábel visieť cez okraj stola alebo pultu ani sa nedotýkať horúcich povrchov.
 •  Neumiestňujte na alebo do blízkosti horúcich plynových alebo elektrických horákov alebo do vyhriatej rúry.
 •  Ak náhodou necháte kanvicu pracovať bez vody, ochrana pred vyvarením ju automaticky vypne. Ak k tomu dôjde, pred naplnením studenou vodou a opätovným varením nechajte kanvicu vychladnúť.
 •  Uistite sa, že sa kanvica používa na pevnom, rovnom povrchu, kde sa jej deti nemôžu dotýkať. Môžete tak zabrániť prevrhnutiu kanvice a následnému poškodeniu kanvice alebo zraneniu osoby.
 •  Na ochranu pred požiarom, úrazom elektrickým prúdom alebo zranením neponárajte elektrický kábel, elektrické zástrčky ani kanvicu do vody alebo iných tekutín.
 •   Varnú vodu vždy nalievajte pomaly a opatrne, aby ste kanvicu nesklopili príliš rýchlo.
 •  Keď je kanvica horúca, pri otváraní veka dávajte pozor, aby ste ju doplnili.
 • Keď akýkoľvek spotrebič používajú deti alebo v ich blízkosti, je potrebný prísny dohľad.
 •   Nedotýkajte sa kanvice, keď je horúca. Použite rukoväť.
 •  Pri premiestňovaní spotrebiča obsahujúceho horúcu vodu je potrebné postupovať mimoriadne opatrne.
 •  Spotrebič nie je hračka. Nenechajte deti hrať sa s tým.
 • Použitie príslušenstva, ktoré neodporúča výrobca spotrebiča, môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb.
 • Počas varenia vody sa vyhnite kontaktu s parou z výlevky, keď voda vrie alebo hneď po vypnutí. Nebojte sa odkrývať veko.
 •  Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, keď ju nepoužívate a pred čistením. Pred nasadzovaním alebo vyberaním častí a pred čistením spotrebiča ho nechajte vychladnúť.
 •  Vždy sa uistite, že je veko zatvorené. Nedvíhajte veko, kým voda vrie. Ak sa počas varných cyklov odstráni veko, môže dôjsť k obareniu.
 • Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
 • Kanvicu nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určená.
 •  Nehýbte rýchlovarnou kanvicou, keď je zapnutá.
 •  Kanvica by sa mala používať iba s dodaným stojanom.
 •  Ak je kanvica preplnená, môže dôjsť k vystreknutiu vriacej vody.
 • Nepoužívajte kanvicu vonku.
 • Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od ôsmich rokov a staršie, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú možným rizikám. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako osem rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako osem rokov.
 •  Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať
  so spotrebičom.
 • Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dozor alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumeli
 • Toto zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napríklad:
  • Kuchynské priestory zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach
  • Hospodárske domy
  • Klientmi v hoteloch, moteloch a iných prostrediach bytového typu
  • Prostredia typu nocľah s raňajkami
 • Toto zariadenie má polarizovanú zástrčku (jedna čepeľ je širšia ako druhá). Z dôvodu zníženia rizika úrazu elektrickým prúdom je táto zástrčka určená na zapojenie do polarizovanej zásuvky iba jedným spôsobom. Ak zástrčka nezapadá úplne do zásuvky, otočte ju. Ak sa stále nehodí, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára. Nepokúšajte sa nijako upravovať zástrčku.
 •  K dispozícii je krátky napájací kábel, aby sa znížilo riziko spôsobené zamotaním alebo zakopnutím o dlhší kábel.
 • VAROVANIE: Pri náležitej opatrnosti môžete použiť predlžovací kábel.
 •  Ak používate predlžovací kábel, uistite sa, že:
  • Označený elektrický výkon predlžovacieho kábla je minimálne taký veľký ako elektrický výkon vašej kanvice.
  • Predlžovací kábel nie je prevesený cez pult alebo dosku stola
  kde ho deti môžu ťahať alebo o neho zakopnúť.

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE

VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom Dotyk niektorých vnútorných komponentov môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Túto kanvicu nerozoberajte.

VAROVANIE: Nevkladajte prsty do žiadnych medzier alebo otvorov. Môže to spôsobiť zranenia.

Obsah balenia

 • 1.7 l elektrická sklenená kanvica s čajovým lúhom
 • Ohrievacia základňa pre rýchlovarnú kanvicu
 • Nálevník na čaj
 • Užívateľská príručka

Vlastnosti

Jediným dotykom štyroch tlačidiel prednastavenej teploty pripravíte zelený čaj 175 ° F (80 ° C), jemný čaj 160 ° F (70 ° C), bylinkový čaj 195 ° F (90 ° C) alebo čierny čaj/var. 212 ° F (100 ° C) veľmi efektívne. Vybavený tým najpresnejším teplotným senzorom, ktorý už nikdy nespáli vaše čajové lístky. Môžete tiež rýchlo uvariť vodu 212 ° F (100 ° C).

 • Kanvica s premenlivou teplotou má funkciu udržiavania teploty, ktorá udrží požadovanú teplotu vody až 60 minút.
 • Funkcia pamäte umožňuje kanvicu zdvihnúť zo základne až na tri minúty bez vypnutia alebo straty miesta v procese varenia.
 • Sklenené telo vám umožní ľahko vidieť hladinu vody.
 • Bezdrôtová kanvica s 360° základňou vám umožní ľahké nalievanie vody.
 •  Ochrana pred vyvarením a automatické vypnutie zabraňujú vyvareniu vašej kanvice nasucho.
 •  Kapacita 1.7 l ohreje dostatok vody pre každého.
 •  Kapacita 1.2 l na čaj, ktorý vám dodá energiu po celý deň.
 •  Sieťový výtokový filter a skryté vykurovacie teleso pomáhajú znižovať usadzovanie.
 •  Čajový lúhovač má samostatné veko, ktoré umožňuje ľahké plnenie čajovými lístkami. Jednoduchým otočením sa vylúhovač odstráni, aby sa umožnilo čistenie po každom nás

komponenty

Elektrická sklenená varná kanvica INSIGNIA NS-EK17SG2 1.7 l so zásobníkom na čaj obr. 1

Elektrická sklenená varná kanvica INSIGNIA NS-EK17SG2 1.7 l so zásobníkom na čaj obr. 2

Nastavenie kanvice

 • Vyberte kanvicu a všetky materiály z kartónu.
 • Skontrolujte kanvicu, či nie je poškodená, ako sú priehlbiny alebo rozbité sklo. Kanvicu neinštalujte ani nepoužívajte, ak zistíte akékoľvek poškodenie.
 •  Kanvicu umiestnite na rovný povrch, ktorý poskytuje dostatok voľného priestoru pre vetracie otvory.
 • Zapojte kanvicu do štandardnej, uzemnenej domácej zásuvky. Uistite sa, že objtage a frekvencia je rovnaká ako objtage a frekvencia na štítku s hodnotením.
 •  Pred použitím kanvice vám odporúčame vyčistiť kanvicu tak, že dvakrát prevaríte plnú kanvicu vody a potom vodu vylejete.

Používanie kanvice

Plnenie vašej kanvice

 • Vyberte kanvicu z ohrievacej základne a potom odstráňte veko.
 • Pridajte vodu do kanvice.

Poznámky:

 • Kanvicu vždy naplňte medzi minimálne 5 qt. (0.5 l) a maximálne 1.8 qt. (1.7 l) zn. Príliš málo vody spôsobí, že sa kanvica vypne skôr, ako sa voda uvarí. Príliš veľa vody vedie k pretečeniu vriacej vody.
 • Pred pripojením napájacieho kábla do zásuvky sa uistite, že veko je pevne na svojom mieste.
 • Ak používate čajový lúhovač, uistite sa, že voda nepresahuje „1.2 L Tea Max
 • Zatvorte veko a umiestnite kanvicu na ohrievaciu základňu. Uistite sa, že sa kanvica úplne dotýka ohrievacej základne.

Ohrev vody

 • Keď je kanvica naplnená, zapojte ohrievaciu základňu. Svetlá na ovládacom paneli sa rozsvietia na jednu až dve sekundy a potom zhasnú.
 • Stlačte tlačidlo (napájanie). Tlačidlo (napájanie) a tlačidlá 212° F svietia. Kanvica začne ohrievať vodu. Kedykoľvek môžete stlačiť ktorékoľvek z ďalších tlačidiel teploty, napríklad 160° F, 175° F alebo 195° F. Kanvica zohreje vodu na zvolenú teplotu.
 • Ak chcete udržať vodu teplú, môžete kedykoľvek stlačiť tlačidlo Keep warm a zvoliť teplotu. Kanvica udrží vodu na zvolenej teplote jednu hodinu (60 minút).

UPOZORNENIE:

 • Pred pripojením napájacieho kábla do zásuvky sa uistite, že veko je pevne na svojom mieste. Ak je veko uvoľnené, horúca voda by mohla pretiecť a spôsobiť obarenie alebo popáleniny.
 •  Pri vylievaní vody z kanvice buďte vždy opatrní. Kontakt s vriacou vodou môže spôsobiť obarenie alebo popáleniny.
 • Neotvárajte veko, kým je voda v kanvici horúca

Keď voda dosiahne zvolenú teplotu, kanvica vás upozorní pípnutím. Zdvihnite kanvicu z ohrievacej základne a nalejte vodu.

Poznámka: Keď kanvicu nepoužívate, môžete ju uložiť na ohrievaciu základňu. Uistite sa, že je napájanie vypnuté.

Použitie vylúhovača čaju

 1. Odstráňte veko kanvice s nasadeným čajovým lúhom z kanvice.
 2.  Otvorte veko lúhovača čaju jeho otáčaním, kým sa šípka nezhoduje so značkou „otvorené“.
 3. Do lúhovacieho koša vložte požadované množstvo čaju (odporúčame jednu až dve čajové lyžičky (5 – 10 g), potom nasaďte veko otáčaním, kým sa šípka nezarovná so značkou „uzamknutie“.
 4.  Naplňte kanvicu dostatočným množstvom vody pre požadovaný čaj, pričom dbajte na to, aby ste ju nenaplnili nad značku maxima („1.2 L TEA MAX“), potom na kanvicu nasaďte veko s nasadeným zásobníkom na čaj.
 5.  Zapojte kanvicu do zásuvky a stlačením tlačidla (napájanie) ju zapnite.
 6.  Stlačte ľubovoľné tlačidlo predvolenej teploty (160 °F, 175 °F, 195 °F alebo 212 °F). Kontrolka teploty sa rozsvieti a voda sa začne ohrievať.
 7.   Keď teplota vody dosiahne prednastavenú teplotu, napájanie sa vypne. Nechajte lúhovací kôš zostať v kanvici na vylúhovanie čaju a vyberte ho, keď farba čaju naznačuje, že čaj je hotový (v závislosti od vašich osobných preferencií).

Používanie funkcie pamäte čajovej kanvice

Ak sa rozhodnete, že chcete, aby bol váš čaj teplý, môžete stlačiť tlačidlo Keep Warm
kedykoľvek počas procesu zahrievania. S vybratou funkciou Keep Warm môžete
vyberte čajovú kanvicu z ohrievacej základne až na tri minúty a nechajte ju zohriať
základňa zostane zapnutá. Tlačidlá teploty je tiež možné kedykoľvek stlačiť a zvoliť teplotu, na ktorú chcete vodu zohriať.

Ochrana pred vysušením a varom

Ak necháte kanvicu nechtiac pracovať bez vody, ochrana pred vysušením ju automaticky vypne. Ak by k tomu došlo, nechajte kanvicu vychladnúť pred naplnením studenou vodou a opätovným varom.

Čistenie a údržba vašej rýchlovarnej kanvice

UPOZORNENIE:

 • Vaša kanvica NIE JE vhodná do umývačky riadu – NEVKLADAJTE ju do umývačky riadu.
 •  Pred čistením vždy odpojte napájací kábel a nechajte kanvicu úplne vychladnúť.
 •  Kanvicu, kábel alebo vykurovaciu základňu nikdy neponárajte do vody a nedovoľte, aby sa s týmito časťami dostala vlhkosť.
 •  Na čistenie vonkajšej časti kanvice nepoužívajte chemikálie, drôtenku ani abrazívne čistiace prostriedky. Tieto látky môžu poškriabať povrch alebo vyblednúť farbu.

Odstraňovanie ložísk minerálov

 • Minerálne usadeniny vo vode z vodovodu môžu spôsobiť odfarbenie vnútrajška kanvice alebo jej „váhnutie“. Na odstránenie tohto nánosu použite netoxický tekutý odstraňovač vodného kameňa alebo čistiace tablety na čistenie vodného kameňa. -alebo-
 • Naplňte kanvicu tromi šálkami bieleho octu a zvyšok vodou a nechajte cez noc odstáť. Nevarte.
 •  Vypustite roztok z kanvice. Zvyšné škvrny odstráňte reklamouamp handričkou.
 •  Uvarte dve plné kanvice vody a potom vodu vylejte.

Čistenie zvonka

• Utrite vonkajšok kanvice a ohrievacej základne reklamouamp handričkou alebo špongiou.

Čistenie filtra

Nezabudnite vyčistiť filter jemným čistiacim prostriedkom a damp handričkou v intervaloch.

Uskladnenie kanvice

Keď sa kanvica nepoužíva, môže byť položená na vyhrievacom podstavci.

Poznámky: Uistite sa, že je napájací kábel odpojený. Napájací kábel je možné navinúť
okolo úložného priestoru pre kábel pod základňou kanvice.

Poznámka: Uistite sa, že napájací kábel je odpojený. Napájací kábel je možné navinúť
okolo úložného priestoru pre kábel pod základňou kanvice.

Riešenie problémov

Nepokúšajte sa sami opraviť kanvicu. Ak tak urobíte, záruka stráca platnosť. Ak problémy pretrvávajú aj po vyskúšaní riešení uvedených nižšie, kontaktujte technickú podporu Best Buy

PROBLÉM MOŽNÉ RIEŠENIE
Kanvica a kontrolka nefungujú, keď je ohrievacia základňa zapojená. Uistite sa, že je vaša kanvica správne umiestnená na ohrievacej základni a že základňa je pripojená k funkčnej elektrickej zásuvke.

 

PROBLÉM MOŽNÉ RIEŠENIE
Voda vrie, ale vypínač a kontrolka stále svietia. Funkcia automatického vypnutia nefunguje správne, ak veko nie je úplne zatvorené. Nechajte kanvicu vychladnúť a potom skontrolujte, či je veko správne zaistené na svojom mieste.
Kanvica sa nezapne. Uistite sa, že kanvica správne sedí na ohrievacej základni a že je základňa pripojená k funkčnej elektrickej zásuvke.
Voda alebo nečistoty na dne kanvice alebo na ohrievacom podstavci môžu narušiť fungovanie kanvice. Uistite sa, že spodok kanvice a základňa sú suché a bez nečistôt.
Vo vnútri kanvice sú usadeniny minerálov. Pred prvým použitím rýchlovarnej kanvice vyčistite kanvicu tak, že uvaríte dve plné kanvice vody a potom vodu vylejete.
Určité množstvo usadzovania vodného kameňa je normálne po dlhom používaní a je spôsobené minerálmi obsiahnutými v tvrdej vode. Najlepším spôsobom, ako predchádzať usadzovaniu minerálov, je vždy používať v kanvici destilovanú vodu.
Ak chcete odstrániť usadeniny, skúste kanvicu naplniť vodou a niekoľkými plátkami citróna a potom variť.

 

Získanie náhradných dielov

Volajte zákaznícky servis Insignia na čísle 1-877-467-4289.

technické údaje

Menovitý objemtage 120 V~60 Hz
Rozmery (V × Š × H) 11 x 6.6 x 10.6 cm (28 x 16.8 x 27 palcov)
Certifikácia Certifikácia UL
Dĺžka napájacieho kábla 29 palcov (70 – 75 cm)
Cista hmotnost 3.3 lbs. (1.5 kg)

JEDNOROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

definícia:

Distribútor * výrobkov označených značkou Insignia zaručuje vám, pôvodnému kupujúcemu tohto nového výrobku značkovej značky Insignia (ďalej len „výrobok“), že výrobok nebude po dobu jedného obdobia bez vád pôvodného výrobcu materiálu alebo vyhotovenia ( 1) rok od dátumu zakúpenia produktu („záručná doba“). Aby mohla platiť táto záruka, musí byť váš výrobok zakúpený v Spojených štátoch alebo Kanade v značkovom maloobchodnom obchode Best Buy alebo online na adrese www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca a je zabalený s týmto prehlásením o záruke.

Ako dlho trvá pokrytie?

Záručná doba trvá 1 rok (365 dní) od dátumu zakúpenia produktu. Dátum vášho nákupu je vytlačený na potvrdenke, ktorú ste dostali s produktom.

Na čo sa vzťahuje táto záruka?

Ak počas Záručnej doby autorizovaný servis Insignia alebo personál predajne určí, že pôvodný výrobca materiálu alebo spracovania Produktu má chyby, Insignia (podľa vlastného uváženia): (1) opraví Produkt s novým alebo prestavané diely; alebo (2) bezplatne vymeniť Produkt za nové alebo prerobené porovnateľné produkty alebo diely. Produkty a diely vymenené v rámci tejto záruky sa stávajú vlastníctvom spoločnosti Insignia a nevracajú sa vám. Ak sa po uplynutí záručnej doby vyžaduje servis produktov alebo dielov, musíte zaplatiť všetky poplatky za prácu a diely. Táto záruka trvá, pokiaľ vlastníte svoj produkt Insignia počas záručnej doby. Záručné krytie sa skončí, ak produkt predáte alebo inak prevediete

Ako získať záručný servis?

Ak ste si produkt zakúpili v obchode Best Buy alebo v obchode Best Buy online webstránka (www.bestbuy.com alebo www.bestbuy.ca), vezmite prosím originál účtenky a Produkt do ktorejkoľvek predajne Best Buy. Uistite sa, že ste výrobok umiestnili do pôvodného obalu alebo obalu, ktorý poskytuje rovnakú úroveň ochrany ako pôvodný obal. Ak chcete získať záručný servis, v Spojených štátoch a Kanade zavolajte na číslo 1-877-467-4289. Telefonický agent môže diagnostikovať a opraviť problém po telefóne

Kde je záruka platná?

Táto záruka platí iba v USA a Kanade v značkových maloobchodných predajniach Best Buy alebo webpôvodného kupujúceho výrobku v krajine, kde bol pôvodný nákup uskutočnený.

Na čo sa záruka nevzťahuje?

Táto záruka sa nevzťahuje na:

 •  Strata / znehodnotenie jedla v dôsledku poruchy chladničky alebo mrazničky
 •  Poučenie / vzdelávanie zákazníkov
 •  inštalácia
 •  Vykonajte úpravy
 •  Kozmetické poškodenie
 •  Škody spôsobené počasím, bleskom a inými účinkami Boha, napríklad prepätím
 •  Náhodné poškodenie
 •  zneužiť
 • Zneužívanie
 •  nedbalosť
 •  Komerčné účely / použitie, okrem iného aj na použitie v prevádzkarni alebo v spoločných priestoroch bytového komplexu alebo bytového komplexu s viacerými bytmi alebo na iné účely ako v súkromnom dome.
 •  Úpravy akejkoľvek časti Produktu vrátane antény
 •  Zobrazovací panel poškodený statickými (nepohybujúcimi sa) obrázkami aplikovanými na dlhšie obdobia (vypaľovanie).
 •  Poškodenie v dôsledku nesprávnej obsluhy alebo údržby
 • Pripojenie k nesprávnemu objtage alebo napájanie
 •  Pokus o opravu vykonaný osobou, ktorá nie je autorizovaná spoločnosťou Insignia na vykonávanie opravy produktu
 •  Výrobky predávané „tak ako sú“ alebo „so všetkými chybami“
 •  Spotrebný materiál, okrem iného vrátane batérií (tj. AA, AAA, C atď.)
 •  Výrobky, u ktorých bolo zmenené alebo odstránené sériové číslo použité výrobcom
 •  Strata alebo krádež tohto produktu alebo ktorejkoľvek časti produktu
 •  Panely displeja, ktoré obsahujú až tri (3) pixlové chyby (tmavé alebo nesprávne osvetlené body) zoskupené na ploche menšej ako desatina (1/10) veľkosti displeja alebo až päť (5) pixlových porúch na celom displeji . (Displeje založené na pixeloch môžu obsahovať obmedzený počet pixelov, ktoré nemusia fungovať normálne.)
 • Poruchy alebo poškodenia spôsobené akýmkoľvek kontaktom, okrem iného vrátane tekutín, gélov alebo pást.

VÝMENA OPRAVY POSKYTOVANÁ V TEJTO ZÁRUKE JE VAŠIM VÝHRADNÝM NÁPRAVOU NA PORUŠENIE ZÁRUKY. SPOLOČNOSŤ INSIGNIA NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ZA PORUŠENIE AKEJKOĽVEK VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNEJ ZÁRUKY NA TOHTO PRODUKT, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, STRATY ÚDAJOV, STRATY POUŽÍVANIA VÁŠHO PRODUKTU, STRATY PODNIKOV. INSIGNIA PRODUCTS NEPOSKYTUJE ŽIADNE INÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA PRODUKTU, VŠETKY VÝSLOVNÉ A IMPLICITNÉ ZÁRUKY NA PRODUKT, VRÁTANE, ALE NIE JE TO OBMEDZENÉ, AKÝCHKOĽVEK IMPLICITNÝCH ZÁRUK A PODMIENOK PREDAJNOSTI, OBMEDZENIA PLATNOSTI PLATNOSTI PEVNEJ STRANY PERIED VYŠŠIE UVEDENÉ A PO LEHOTE ZÁRUKY NEBUDÚ PLATNÉ ŽIADNE ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ. NIEKTORÉ ŠTÁTY, PROVINCIE A JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIE DĹŽKY TRVANIA IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY, TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNE ZÁKONNÉ PRÁVA A MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA V JEDNOTLIVÝCH ŠTÁTOCH ALEBO PROVINCIÁCH LÍŠIA

Kontaktujte Insignia:
1-877 467 - 4289
www.insigniaproducts.com
INSIGNIA je ochranná známka spoločnosti Best Buy a jej pridružených spoločností.
* Distribuuje spoločnosť Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA
© 2021 Best Buy. Všetky práva vyhradené.

www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289 (USA a Kanada)
INSIGNIA je ochranná známka spoločnosti Best Buy a jej pridružených spoločností.
Distribuuje spoločnosť Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA
© 2021 Best Buy. Všetky práva vyhradené

Dokumenty / zdroje

INSIGNIA NS-EK17SG2 1.7 l elektrická sklenená kanvica s čajovým lúhom [pdf] Používateľská príručka
NS-EK17SG2, 1.7 L Electric Glass Kettle with Tea Infuser, NS-EK17SG2 1.7 L Electric Glass Kettle with Tea Infuser, Glass Kettle with Tea Infuser, Kettle with Tea Infuser

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.