Návod na použitie 810-kanálového bezdrôtového interkomu HOSMART HY-6A

NÁVOD NA POUŽITIE

CALL

Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte kanál, s ktorým chcete komunikovať, a stlačte tlačidlo NCALL“.

TALK

Počas hovorenia stlačte a podržte „TALK“. Uvoľnite tlačidlo „TALK“ a vypočujte si odpoveď. Indikátor zhasne, hlasová informácia sa odošle.

MONITOR

Stlačením NMONITOR“ sa jednotka prepne do režimu monitora a
jednotka bude monitorovaná inými jednotkami, ktoré boli nastavené na rovnaký kód a kanál, po dobu 24 hodín. Stlačením ľubovoľného klávesu ukončíte režim monitora.
Nolt: Funkcia monitora – pre nepretržitý rozhovor alebo monitorovanie miestnosti, ktoré môže trvať až 24 hodín. GROUP (funkcia skupinového hovoru)
Stlačením a podržaním „GROUP“ budete hovoriť so všetkými komunikátormi súčasne, dokonca aj s indiferentným kódom kanála zariadenia.

1-6 číslo kanála

Nastavte kanál pre každý interkom. Predvolený kanál je #1. Kanál nastavte stlačením a podržaním jedného z tlačidiel kanála (1-6) na 3 sekundy, kým nebudete počuť pípnutie a rozsvieti sa tlačidlo kanála. Nastavte kanály na ďalších interkomoch pomocou rovnakých krokov. Interkomy môžu byť nastavené na rovnaké alebo rôzne čísla kanálov v závislosti od zamýšľaného použitia. Spoločnosť Hosmart bola založená v roku 2012 bývalou skupinou inžinierov a dizajnérov Motoroly. Teraz rýchlo vpred o niekoľko rokov a teraz sme lídrom v oblasti domácich interkomov a bezpečnostných produktov. Našou víziou je stať sa svetovým lídrom v oblasti produktov a riešení domácich interkomov. Navrhujeme a navrhujeme inteligentné domáce interkomové systémy. Chceme byť riešením pre váš domov. Filozofiou našej spoločnosti je zamerať svoje úsilie a energiu na želania našich klientov. Pevne veríme, že sa vám naše produkty budú páčiť a budete s nimi spokojní. Akékoľvek poškodenie alebo porucha produktu Hosmart je 100% zaručená na výmenu.

OVERVIEW

Interkom má dosah 1/2 míle so vstavanou anténou a je schopný súčasne vykonávať viacnásobnú konverzáciu pomocou zabezpečeného digitálneho rádiového spojenia. Interkom je poloduplexný TDD FM transceiver, ktorý môže fungovať iba striedavo vo vysielacom alebo prijímacom stave.

Nastavenie hlasitosti (VOL+/VOL-)
Stlačte nvoL-” alebo •vol +n na zníženie alebo zvýšenie úrovne hlasitosti. Keď dosiahnete maximálny alebo minimálny limit, zaznie tón.

NASTAVENIE KANÁLA

Nastavte iný kanál pre rôzne zariadenia podľa nasledujúcich krokov: 1). Na zapojenie interkomu do elektrickej zásuvky použite AC adaptér. 2). Nastavte kanál pre každý interkom. Predvolený kanál je #1. Kanál nastavte stlačením a podržaním jedného z tlačidiel kanála (1-6) na 3 sekundy, kým nebudete počuť pípnutie a rozsvieti sa tlačidlo kanála. Nastavte kanály na ďalších interkomoch pomocou rovnakých krokov. Interkomy môžu byť nastavené na rovnaké alebo rôzne čísla kanálov v závislosti od zamýšľaného použitia. 3). Udržujte digitálny kód konzistentný pri nastavovaní kanálov, naprample: všetky zariadenia používajú kód A a zaznamenajte si kód kanála každej kancelárie/miestnosti, aby ste mohli rýchlo a presne volať ostatným.

VLASTNOSTI

MIC Najlepšia vzdialenosť hovoru je 30-40 cm od otvoru MIC.
DIGITÁLNY KÓD (A/B/C) Môže znížiť vonkajšie rušenie zmenou iného digitálneho kódu. Poznámka: Kláves CODE sa nachádza na zadnej strane zariadenia a vedľa napájacieho portu. 2

POUŽÍVANIE PRÍDAVNÝCH STANIC

Do systému môžete pridať ďalšie stanice, pokiaľ vysielajú na rovnakej frekvencii.

PREVÁDZKA

Prijať hovor

Pri prijatí hovoru z iného zariadenia zariadenie vydá sériu zvonení. Stlačením a podržaním tlačidla HOVOR prijmite hovor a hovorte 30-40 cm smerom k mikrofónu normálnym hlasom. Červená LED indikuje, že režim hovoru je aktívny. Uvoľnite tlačidlo HOVORIŤ a vypočujte si odpoveď. Všetky zariadenia nastavené na rovnaký kanál budú prijímať prenos.

Zavolať

Vyberte požadovaný kanál stlačením a uvoľnením tlačidla kanála a potom stlačte CALL. Tým sa prezvonia všetky zariadenia nastavené na daný kanál. Pokračujte v konverzácii podľa popisu v časti „Prijatie hovoru“.

Poznámky

 • Počas stláčania tlačidla HOVORIŤ nebudete môcť počuť prenos z iného zariadenia.
 • Keď hovor skončí, kanál volajúcej jednotky sa po 1 minúte automaticky zmení na pôvodne nastavený kanál.

UPOZORNENIE

\Nasledujúce informácie vám pomôžu udržiavať váš bezdrôtový interkom v nadchádzajúcich rokoch.

 • Chráňte stanice pred vlhkosťou. Nie je vodeodolný
 • Udržujte stanice v kontrolnom prostredí. Žiadne extrémne teploty.
 • So stanicami zaobchádzajte opatrne. Žiadne padanie, hádzanie alebo drsnosť.
 • Udržujte stanice čisté od prachu a nečistôt, pretože to môže poškodiť obvodovú dosku.
 • Nepoužívajte chemikálie ani čistiace rozpúšťadlá. Reklama na jednoduché použitieamp handričkou na čistenie stanice.
 • Úprava alebo tampSpojenie s vnútornými komponentmi stanice môže spôsobiť jej poruchu a stratu záruky.
 • Ak váš produkt nefunguje tak, ako je inzerovaný, kontaktujte nás e-mailom so žiadosťou o pomoc.

FCC CHCE, ABY STE VEDELI

Váš interkom môže spôsobiť rušenie TV alebo rádia. Aby ste si boli istí, vypnite interkom a skontrolujte, či funguje váš televízor alebo rádio. Ak stále dochádza k rušeniu, uistite sa, že to nie je váš interkom. Rušenie sa môžete pokúsiť eliminovať:
* Presunutie staníc ďalej od prijímača
* Presuňte svoje stanice ďalej od televízora alebo rádia. Ak tieto možnosti nevyriešia váš problém, FCC vyžaduje, aby ste prestali používať váš interkom. Zmeny alebo úpravy neschválené stranou zodpovednou za zhodu môžu spôsobiť stratu oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

ZBYTOČNÝ BIELY HLUK Z BLÍZKOSTI ZARIADENÍ: (CTCSS)

Kód A/B/C: Ak pri nastavovaní kódu A alebo C dochádza k zbytočnému šumu. Môžete zmeniť nastavenie vášho interkomu (všetky jednotky) na B alebo C kód.

e) náklady na dopravu, prepravu alebo poistenie,
f) alebo náklady na odstránenie produktu, inštaláciu, nastavenie, úpravu služby alebo opätovnú inštaláciu.
Naším cieľom je, aby ste mali s Hosmartom tie najlepšie možné skúsenosti. Sme radi, že dostávate komentáre k akémukoľvek aspektu vašich skúseností s Hosmartom alebo našimi produktmi. Prosím, kontaktujte nás s akýmikoľvek problémami pred zanechaním akejkoľvek online spätnej väzby, aby sme mohli riešiť váš problém. Garantujeme vašu úplnú spokojnosť s touto transakciou. Upozorňujeme, že naše úradné hodiny sú od pondelka do piatku od 9:00 do 5:00 (GMT+8). V sobotu, nedeľu a štátne sviatky sú kancelárie zatvorené. Ospravedlňujeme sa za neskoré odpovede počas sviatkov.

VYHLÁSENIE FCC

FCC ID: 2AX0E-HY810A
Napájanie: DC 5V 1000 mA Vstup: 100-240V Výstup: 5V Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádia alebo

Riešenie problémov

Špecifikácie jednotlivých jednotiek sa môžu líšiť. Špecifikácie podliehajú zmenám a vylepšeniam bez akéhokoľvek upozornenia.

televízny príjem, ktorý možno určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi odporúčame, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení: — Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu. — Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. — Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač. — Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

— Toto rádio je navrhnuté a klasifikované ako *všeobecná populácia/nekontrolované použitie
— NEPOUŽÍVAJTE rádio bez vhodnej antény, pretože to môže poškodiť rádio a môže tiež spôsobiť prekročenie limitov vystavenia rádiovému žiareniu. Správna anténa je anténa dodávaná s týmto rádiom výrobcom alebo anténa špeciálne oprávnená výrobcom na použitie s týmto rádiom a výrobcom deklarovaný zisk antény nesmie presiahnuť 2 dBi.
— NEVYsielajte viac ako 50 % celkového času používania rádia, viac ako 50 % času môže spôsobiť prekročenie požiadaviek na zhodu s rádiofrekvenčným vystavením.
— Počas prevádzky musí byť vzdialenosť medzi používateľom a anténou aspoň 20 cm, táto vzdialenosť zabezpečí, že bude dostatočná vzdialenosť od správne nainštalovanej externe namontovanej antény, aby sa splnili požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám.
— Počas prenosu vaše rádio generuje vysokofrekvenčnú energiu, ktorá môže spôsobiť rušenie iných zariadení alebo systémov. Aby ste predišli takémuto rušeniu, vypnite rádio v oblastiach, kde sú na to umiestnené značky. DO
NIE JE prevádzkujte vysielač v oblastiach, ktoré sú citlivé na elektromagnetické žiarenie, ako sú hasp, lietadlá a miesta odpaľovania.

Tento produkt vyrába:

Macross Microelectronics (HK) LIMIT PLOCHÝ/RM KY001 JEDNOTKA 3 27/F HO KING COMM CENTER Č.2-16FA YEEN STREET MONGKOK KL

 

Prečítajte si viac informácií o tejto príručke a stiahnite si PDF:

Dokumenty / zdroje

HOSMART HY-810A 6-kanálový bezdrôtový interkom [pdf] Návod na použitie
HY810A, 2AXOF-HY810A, 2AXOFHY810A, HY-810A 6-kanálový bezdrôtový interkom, 6-kanálový bezdrôtový interkom

Pripojte sa ku konverzácii

1 Comment

 1. Dobrý deň.
  Kúpil som si Hosmart s tromi stanicami a fungovalo to skvele. Teraz som si kúpil ďalší Hosmart s dvoma stanicami a chcel by som ich navzájom spojiť alebo spárovať. môžeš mi pomôcť?
  Mnoho Vďaka.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.