logo

dávkovač vody homelabs

Produkt

PRED PRVÝM POUŽITÍM:
Aby ste zabránili vnútornému poškodeniu, je veľmi dôležité udržiavať chladiace jednotky (ako je táto) počas celej cesty vo zvislej polohe. Pred zapojením ho nechajte stáť 24 hodín a stáť vo zvislej polohe.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Aby sa znížilo riziko poranenia a poškodenia majetku, používateľ si musí pred zostavením, inštaláciou, prevádzkou a údržbou automatu prečítať celý tento návod. Nedodržanie pokynov v tomto návode môže spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku. Tento produkt vydáva vodu pri veľmi vysokých teplotách. Nesprávne použitie môže spôsobiť zranenie osôb. Keď je spotrebič v okolí a keď je v prevádzke, mali by byť vždy pod dohľadom. Pri prevádzke tohto automatu vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

 • Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Namiesto toho použite rukoväte alebo tlačidlá na ovládacom paneli. Telo vášho prístroja sa pri dlhodobom používaní veľmi zahreje, preto s ním zaobchádzajte opatrne.
 • Pred použitím musí byť tento dávkovač správne zostavený a nainštalovaný v súlade s týmto návodom.
 • Tento dávkovač je určený iba na výdaj vody. NEPOUŽÍVAJTE iné tekutiny.
 • NEPOUŽÍVAJTE na iné účely. V dávkovači nikdy nepoužívajte inú tekutinu, ako je známa a mikrobiologicky nezávadná balená voda.
 • Iba na vnútorné použitie. Uchovávajte dávkovač vody na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia. NEPOUŽÍVAJTE vonku.
 • Inštalujte a používajte iba na tvrdý, rovný a rovný povrch.
 • NEUMIESTŇUJTE dávkovač do uzavretého priestoru alebo skrinky.
 • NEPOUŽÍVAJTE dávkovač v prítomnosti výbušných pár.
 • Zadnú časť dávkovača umiestnite nie bližšie ako 8 palcov od steny a nechajte voľný prúd vzduchu medzi stenou a dávkovačom. Po stranách dávkovača musí byť aspoň 8 palcov voľný priestor, aby umožňoval prúdenie vzduchu.
 • Používajte iba správne uzemnené zásuvky.
 • S dávkovačom vody nepoužívajte predlžovací kábel.
 • Vždy uchopte zástrčku a vytiahnite ju priamo zo zásuvky. Nikdy neodpájajte ťahaním za napájací kábel.
 • NEPOUŽÍVAJTE dávkovač, ak je šnúra rozstrapkaná alebo inak poškodená.
 • Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom neponárajte kábel, zástrčku alebo inú časť dávkovača do vody alebo iných tekutín.
 • Pred čistením dávkovač odpojte od elektrickej siete.
 • Nikdy nedovoľte deťom vydávať horúcu vodu bez riadneho a priameho dohľadu. Ak zariadenie nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky, aby ste zabránili jeho použitiu deťmi bez dozoru.
 • Servis by mal vykonávať iba certifikovaný technik.
 • VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
 • Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na ne nebol dohliadnutý alebo poučený osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
 • Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
 • Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; farmy; a použitie klientmi v hoteloch, moteloch, penziónoch s raňajkami a iných prostrediach rezidenčného typu; catering a podobné maloobchodné aplikácie.
 • Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo riziku. Nepoužívajte dávkovač, ak je poškodený alebo vyteká z trubice kondenzátora na zadnej strane.
 • Spotrebič sa nesmie čistiť prúdom vody.
 • Spotrebič je vhodný iba na použitie v interiéri.
 • VAROVANIE: Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo vo vstavanej konštrukcii bez prekážok.
 • VAROVANIE: Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia ani iné prostriedky, ktoré neodporúča výrobca.
 • V tomto prístroji neskladujte výbušné látky, ako sú aerosólové plechovky s horľavým palivom.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

 • Toto zariadenie by sa malo prevádzkovať v prostredí s teplotami od 38 ° F do 100 ° F a vlhkosťou ≤ 90%.
 • Tento prístroj nie je vhodný na inštaláciu v oblasti, kde by mohol byť použitý prúd vody.
 • Nikdy neotáčajte stroj naopak, ani ho nenakláňajte o viac ako 45 °.
 • Ak je stroj pod bodom ľadu a blokovaný ľadom, musí sa spínač chladenia na 4 hodiny uzavrieť, aby sa mohol znovu zapnúť, aby sa pokračovalo v činnosti.
 • Toto zariadenie by sa malo znova zapnúť najskôr 3 minúty po vypnutí napájania.
 • Odporúča sa používať čistú vodu. Ak potrebujete rúrky vyčistiť alebo odstrániť vodný kameň, musíte vyhľadať pomoc certifikovaného profesionálneho technika.
 • Tento produkt sa neodporúča používať v nadmorskej výške nad 3000 metrov (9842 stôp).

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE

Len na vnútorné použitie

POPIS DIELOV

POZNÁMKA: Tento stroj je vhodný pre fľašu s objemom 3 alebo 5 galónov. NEPOUŽÍVAJTE tvrdú vodu, pretože by to mohlo spôsobiť vodný kameň vo vnútri kotla a ovplyvniť rýchlosť a výkon ohrevu.
Táto jednotka bola pred zabalením a odoslaním testovaná a dezinfikovaná. Počas prepravy sa v nádrži a potrubiach môže hromadiť prach a pachy. Pred pitím akejkoľvek vody vypite a zlikvidujte najmenej jeden liter vody.

cezview

Nie. NÁZOV ČASTI Nie. NÁZOV ČASTI
1 Stlačte tlačidlo horúcej vody (s

detský zámok)

8 Dvere dávkovača
2 Stlačte tlačidlo vlažnej vody 9 Prepínač nočného svetla
3 Stlačte tlačidlo studenej vody 10 Spínač kúrenia
4 Chrlič vody 11 Prepínač chladenia
5 Predný kryt 12 Napájací kábel
6 mriežka 13 Výstup teplej vody
7 Zberač vody 14 Kondenzátor

PREVÁDZKA

UMIESTNENIE AUTOMATU
 1. Postavte dávkovač do zvislej polohy.
 2. Postavte dávkovač na tvrdý a rovný povrch; na chladnom a zatienenom mieste v blízkosti uzemnenej elektrickej zásuvky.
  Poznámka: Sieťový kábel ešte NEPRIPÁJAJTE.
 3. Umiestnite dávkovač tak, aby zadná strana bola najmenej 8 palcov od steny a aby bol na oboch stranách aspoň 8 palcov voľného priestoru.
NASADENIE

obraz

 1. Vyberte odkvapkávaciu misku zo zberača vody a položte mriežku na vrch na zachytávanie vody.
 2. Zacvaknite zberač mriežky a vody do dverí dávkovača.
 3. Otvorte dvierka dávkovača a nainštalujte fľašu s vodou.
 4. Umiestnite zostavu sondy na vešiak sondy. Viď obrázok vpravo.
 5. Vložte čerstvú fľašu mimo skrinky.
 6. Z vrchnej časti fľaše odstráňte celé plastové viečko.
 7. Vonkajšiu časť novej fľaše očistite handričkou.
 8. Vložte sondu do fľaše.
 9. Zasuňte golier nadol, kým nezapadne na miesto.
 10. Zatlačte hlavu nadol, kým trubice nenarazia na dno fľaše.
 11. Zasuňte fľašu do skrinky a zatvorte dvierka dávkovača.
 12. Zapojte napájací kábel do správne uzemnenej elektrickej zásuvky. Čerpadlo začne dopravovať vodu do teplej a studenej nádrže. Prvé naplnenie nádrží trvá až 12 minút. Počas tohto obdobia bude čerpadlo bežať nepretržite.

AKTIVÁCIA KÚRENIA A CHLADENIA
Poznámka: Toto zariadenie nebude vydávať horúcu alebo studenú vodu, kým nezapnete spínače. Pre aktiváciu stlačte hornú stranu vypínačov, aby ste spustili ohrev a chladenie vody.

 • Ak nechcete ohrievať vodu, zatlačte spodnú stranu červeného vypínača dovnútra.
 • Ak nechcete chladiť vodu, zatlačte spodnú stranu zeleného vypínača dovnútra.

AKTIVÁCIA NOČNÉHO SVETLA
Stlačením hornej strany spínača Nočné svetlo zapnete nočné svetlo. Zatlačením spodnej strany dnu vypnete nočné svetlo.

VÝDEJ STUDENEJ VODY

 1. Od počiatočného nastavenia trvá približne 1 hodinu, kým nie je voda úplne ochladená. Chladiace svetlo sa vypne po úplnom vychladnutí.
 2. Stlačením tlačidla studenej vody vydáte studenú vodu.
 3. Po dosiahnutí požadovanej úrovne tlačidlo uvoľnite.

VÝDEJ TEPLEJ VODY

 1. Od počiatočného nastavenia trvá približne 12 minút, kým voda nedosiahne maximálnu teplotu. Po úplnom zahriatí žiarovka zhasne.
 2. Tento automat na vodu je vybavený detskou poistkou, aby sa zabránilo náhodnému vypusteniu horúcej vody. Ak chcete povoliť výdaj horúcej vody, pri stlačení stlačte a podržte červené tlačidlo detskej poistky na tlačidle horúcej vody.
 3. Po dosiahnutí požadovanej úrovne tlačidlo uvoľnite.

POZOR: Toto zariadenie vydáva vodu pri teplotách, ktoré môžu spôsobiť ťažké popáleniny. Zabráňte priamemu kontaktu s horúcou vodou. Počas dávkovania nedávajte deti a domáce zvieratá do blízkosti jednotky. Nikdy nedovoľte deťom vydávať horúcu vodu bez riadneho priameho dohľadu. Ak existuje riziko prístupu detí k automatu na vodu, uistite sa, že je funkcia vykurovania deaktivovaná prepnutím spínača kúrenia do polohy vypnuté.

ZMENA FĽAŠÍ
Blikajúce červené svetlo vás upozorní, keď je fľaša prázdna. Fľaštičku čo najskôr vymeňte.
POZOR: Ak bliká červená kontrolka, nedávajte horúcu ani studenú vodu, pretože by ste mohli vyprázdniť nádrže a spôsobiť prehriatie automatu.

 1. Otvorte dvierka dávkovača.
 2. Prázdnu fľašu vysuňte zo skrinky.
 3. Vyberte zostavu sondy z prázdnej fľaše. Umiestnite zostavu sondy na vešiak sondy. Pozri obrázok na strane 9.
 4. Prázdnu fľašu odložte.
 5. Novú fľašu umiestnite mimo skrinky. Odstráňte celý plastový uzáver z hornej časti fľaše. Vonkajšiu časť novej fľaše očistite handričkou.
 6. Vložte sondu do fľaše. Zasuňte golier nadol, kým nezapadne na miesto. Zatlačte hlavu nadol, kým trubice nenarazia na dno fľaše.
 7. Zasuňte fľašu do skrinky a zatvorte dvere.

Pred čistením podľa nasledujúcich pokynov odpojte napájanie, aby ste predišli nehode. Čistenie musí byť pod vedením profesionálneho personálu.

čistenie:
Navrhujeme, aby ste kvôli čisteniu kontaktovali profesionálnu upratovaciu službu.
POZOR: Toto zariadenie vydáva vodu pri teplotách, ktoré môžu spôsobiť ťažké popáleniny. Zabráňte priamemu kontaktu s horúcou vodou. Počas dávkovania nedávajte deti a domáce zvieratá do blízkosti jednotky.

dezinfekciu: Jednotka bola pred opustením továrne asanovaná. Mal by byť dezinfikovaný každé tri mesiace dezinfekčným prostriedkom zakúpeným zvlášť. Postupujte podľa pokynov na dezinfekčnom prostriedku a potom ho očistite vodou.

Odstraňovanie ložísk minerálov: Zmiešajte 4 litre vody s 200 g kryštálov kyseliny citrónovej, vstreknite zmes do stroja a uistite sa, že voda môže vytiecť z kohútika horúcej vody. Zapnite napájanie a zohrejte ho asi 10 minút. O 30 minút neskôr vypustite kvapalinu a dvakrát alebo trikrát ju očistite vodou. Spravidla by sa to malo robiť každých šesť mesiacov. Aby ste sa vyhli poškodeniu a možnému nebezpečenstvu, nikdy nerozoberajte tento automat sami.

VÝSTRAHA! Inštalácia spotrebiča podľa pokynov môže byť nebezpečná a viesť k zraneniu.

Použitý obalový materiál je recyklovateľný. Odporúčame vám separovať plast, papier a lepenku a odovzdať ich recyklačným spoločnostiam. Z dôvodu ochrany životného prostredia sa ako chladivo použité v tomto produkte používa R134a
(Hydrofluorokarbón - HFC), ktorý neovplyvňuje ozónovú vrstvu a má malý vplyv na skleníkový efekt.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

 

PROBLÉM

 

Voda vyteká.

 

RIEŠENIE

 

• Odpojte dávkovač, vyberte fľašu a vymeňte ju za inú fľašu.

Z chrliča nevychádza žiadna voda. • Uistite sa, že fľaša nie je prázdna. Ak je prázdny, vymeňte ho.

• Nezabudnite posunúť a podržať červené tlačidlo detskej poistky na tlačidle horúcej vody pre horúcu vodu.

 

Studená voda nie je studená.

• Dávkovanie studenej vody po nastavení trvá až jednu hodinu.

• Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený do funkčnej zásuvky.

• Uistite sa, že zadná strana automatu je najmenej 8 palcov od steny a tam je

voľný prúd vzduchu na všetkých stranách automatu.

• Uistite sa, že je zelený vypínač na zadnej strane automatu zapnutý.

• Ak voda ešte nebola studená, požiadajte o pomoc servisného technika alebo tím podpory hOme ™.

 

Horúca voda nie je horúca.

• Vydanie horúcej vody po nastavení trvá 15 - 20 minút.

• Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený do funkčnej zásuvky.

• Skontrolujte, či je zapnutý červený vypínač na zadnej strane automatu.

Nočné svetlo nefunguje. • Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený do funkčnej zásuvky.

• Uistite sa, že je vypínač nočného svetla na zadnej strane automatu zapnutý.

Dávkovač je hlučný. • Uistite sa, že je dávkovač umiestnený na rovnom povrchu.

ZÁRUKA

hOme ™ ponúka obmedzenú dvojročnú záruku („záručná doba“) na všetky naše výrobky zakúpené nové a nepoužité od spoločnosti hOme Technologies, LLC alebo autorizovaného predajcu s originálnym dokladom o kúpe a v prípade úplného alebo podstatného výskytu chyby. , v dôsledku chybnej výroby, dielov alebo spracovania počas záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené inými faktormi, okrem iného vrátane:
a) bežné opotrebenie;
b) zneužitie, nesprávna manipulácia, nehoda alebo nedodržanie prevádzkových pokynov;
c) vystaveniu kvapaline alebo infiltrácii cudzích častíc;
(d) servis alebo úpravy produktu inak ako prostredníctvom hOme ™; e) komerčné alebo iné ako vnútorné použitie.

Záruka hOme ™ pokrýva všetky náklady spojené s obnovením preukázaného chybného produktu opravou alebo výmenou chybného dielu a nevyhnutnou prácou, aby bol v súlade s pôvodnými špecifikáciami. Namiesto opravy chybného produktu môže byť dodaný náhradný produkt. Výhradný záväzok spoločnosti hOme ™ podľa tejto záruky je obmedzený na takúto opravu alebo výmenu.

Pri každom uplatnení nároku je potrebný doklad s dátumom nákupu, preto všetky pokladničné doklady uschovajte na bezpečnom mieste. Odporúčame vám zaregistrovať svoj výrobok na našej stránke webstránka homelabs.com/reg. Aj keď je to veľmi oceňované, registrácia produktu nie je potrebná na aktiváciu záruky a registrácia produktu nevylučuje potrebu originálneho dokladu o kúpe.

Záruka sa stáva neplatnou, ak sa o opravu pokúsia neautorizované tretie strany alebo ak sa použijú náhradné diely iné ako tie, ktoré poskytuje hOme ™. Za príplatok môžete tiež zariadiť servis po skončení platnosti záruky.

Toto sú naše všeobecné podmienky záručného servisu, vždy však naliehame na našich zákazníkov, aby sa na nás obrátili s akýmkoľvek problémom, bez ohľadu na záručné podmienky. Ak máte problém s produktom hOme ™, kontaktujte nás na telefónnom čísle 1-800-898-3002 a my sa pokúsime vyriešiť váš problém.

Táto záruka vám dáva konkrétne zákonné práva a môžete mať aj ďalšie zákonné práva, ktoré sa líšia štát od štátu, krajinu alebo provinciu. Zákazník môže akékoľvek také práva uplatniť podľa vlastného uváženia.

VAROVANIE

Uchovávajte všetky plastové vrecká mimo dosahu detí.

Len na vnútorné použitie

© 2018 hOme Technologies, LLC 37 East 18 Street, 7. poschodie New York, NY 10003

homelabs.com/chat
1- (800) -898-3002
[chránené e-mailom]

Dodatočné dokumenty [pdf]: c11e93cb-f4c4-46cd-a5d8-a094eb935dd2, 601090-Zásobník na vkladanie zdola-s-automatickou dezinfekciou-angličtina

Dokumenty / zdroje

dávkovač vody homelabs [pdf] Používateľská príručka
Dávkovač vody, HME030236N

Referencie

Pripojte sa ku konverzácii

2 Komentáre

 1. (1) Potrebujem návod na obsluhu HME030337N.
  (2) Čo znamená blikajúce zelené svetlo .??… aj s nasadeným plným vodným vedrom. Všetky ostatné funkcie ... horúce, studené ... fungujú dobre.
  Vďaka
  Kevin Zilvar

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.