LOGO HoMedicsProfesionálny masér
Návod na použitie a
Informácie o zárukeMasážna pištoľ HoMedics PGM 1000 AU ProPGM-1000-AU
Obmedzená záruka na rok 1

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY PRE BUDÚCE POUŽITIE.

DÔLEŽITÉ ZÁRUKY:

TENTO SPOTREBIČ MÔŽU POUŽÍVAŤ DETI OD 16 ROKOV A VYŠŠIE A OSOBY SO ZNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, ZMYSLOVÝMI ALEBO DUŠEVNÝMI SCHOPNOSŤAMI ALEBO NEDOSTATOČNÝMI SKÚSENOSŤAMI A ZNALOSŤAMI, AK POUŽÍVAJÚ TENTO DOHĽAD ZA POUŽÍVANIE SASTANOV. SPOJENÉ RIZIKÁ. DETI SA NESMÚ HRAŤ SO SPOTREBIČOM. ČISTENIE A ÚDRŽBU POUŽÍVATEĽOM NESMÚ VYKONÁVAŤ DETI BEZ DOHĽADU.

 • NEUMIESTŇUJTE ani neskladujte spotrebiče tam, kde by mohli spadnúť alebo byť vtiahnuté do vane alebo umývadla. Neumiestňujte do vody alebo inej tekutiny ani ich nepúšťajte do vody.
 • NESAHAJTE po prístroji, ktorý spadol do vody alebo inej tekutiny. Uchovávajte v suchu – NEPOUŽÍVAJTE v mokrom alebo vlhkom prostredí.
 • NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom alebo vlhkom prostredí.
 • NIKDY nevkladajte špendlíky, kovové spojovacie prvky alebo predmety do spotrebiča alebo akéhokoľvek otvoru.
 • Používajte tento prístroj na určené účely, ako je popísané v tejto brožúre. NEPOUŽÍVAJTE doplnky, ktoré neodporúča HoMedics.
 • NIKDY nepoužívajte spotrebič, ak nepracuje správne, ak spadol, poškodil sa alebo spadol do vody. Vráťte ho do servisného centra HoMedics na vyšetrenie a opravu.
 • NEPOKÚŠAJTE sa spotrebič opravovať. Neexistujú žiadne diely, ktoré by mohol opraviť používateľ. Všetok servis tohto spotrebiča musí byť vykonaný v autorizovanom servisnom stredisku HoMedics.
 • Uistite sa, že všetky vlasy, oblečenie a šperky sú vždy mimo pohyblivých častí produktu.
 • Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa vášho zdravia, pred použitím tohto spotrebiča sa poraďte s lekárom.
 • Používanie tohto produktu by malo byť príjemné a pohodlné. Ak dôjde k bolesti alebo nepohodliu, prerušte používanie a poraďte sa so svojím praktickým lekárom.
 • Tehotné ženy, diabetičky a osoby s kardiostimulátorom by sa mali pred použitím tohto zariadenia poradiť s lekárom.
  Neodporúča sa používať u jedincov so zmyslovými nedostatkami vrátane diabetickej neuropatie.
 • NEPOUŽÍVAJTE u dojčiat, invalidov, spiacich osôb alebo osôb v bezvedomí. NEPOUŽÍVAJTE ho na necitlivú pokožku alebo na osoby so zlým krvným obehom.
 • Tento spotrebič by NIKDY nemala používať osoba trpiaca akýmkoľvek fyzickým ochorením, ktoré by obmedzovalo schopnosť používateľa ovládať ovládacie prvky.
 • NEPOUŽÍVAJTE ho dlhšie, ako je odporúčaný čas.
 • Na mechanizmus by sa mala vyvíjať len jemná sila, aby sa eliminovalo riziko zranenia.
 • Tento produkt používajte iba na mäkké tkanivá tela podľa potreby bez spôsobenia bolesti alebo nepohodlia. Nepoužívajte ho na hlavu alebo akúkoľvek tvrdú alebo kostnatú oblasť tela.
 • Modriny sa môžu vyskytnúť bez ohľadu na nastavenie ovládania alebo aplikovaného tlaku. Často kontrolujte ošetrované oblasti a ihneď zastavte pri prvom príznaku bolesti alebo nepohodlia.
 • Spotrebič má vyhrievaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musia byť pri používaní prístroja opatrné.
 • Nedodržanie vyššie uvedeného môže mať za následok riziko požiaru alebo zranenia.

VAROVANIE: NA ÚČELY DOBÍJANIA BATÉRIE POUŽÍVAJTE VÝHRADNE ODNÍMATEĽNÝ NAPÁJACÍ ZDROJ DODÁVANÝ S TÝMTO ZARIADENÍM.

 • Tento prístroj obsahuje batérie, ktoré môžu vymeniť iba kvalifikované osoby.
 • Tento prístroj obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné.
 • Pred zošrotovaním je potrebné zo zariadenia vybrať batériu;
 • Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete;
 • Batériu je potrebné zlikvidovať bezpečne.

POZNÁMKA: Používajte iba napájací adaptér, ktorý bol dodaný s vaším PGM-1000-AU.
TYTO POKYNY SI UCHOVÁVAJTE:
UPOZORNENIE: PRED PREVÁDZKOU SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

 • Pred použitím tohto produktu sa poraďte so svojím lekárom, ak ste tehotná – máte kardiostimulátor – máte akékoľvek obavy o svoje zdravie
 • Neodporúča sa používať pre ľudí s cukrovkou.
 • NIKDY nenechávajte prístroj bez dozoru, najmä ak sú prítomné deti.
 • NIKDY nezakrývajte prístroj, keď je v prevádzke.
 • NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok dlhšie ako 15 minút.
 • Rozsiahle používanie by mohlo viesť k nadmernému zahrievaniu produktu a kratšej životnosti. V takom prípade prestaňte prístroj používať a pred použitím ho nechajte vychladnúť.
 • NIKDY nepoužívajte tento výrobok priamo na opuchnuté alebo zapálené miesta alebo kožné vyrážky.
 • NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok ako náhradu za lekársku starostlivosť.
 • NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok pred spaním. Masáž má stimulačný účinok a môže oddialiť spánok.
 • NIKDY nepoužívajte tento výrobok v posteli.
 • Tento výrobok by NIKDY nemali používať osoby, ktoré trpia fyzickými chorobami, ktoré by obmedzovali schopnosť používateľa ovládať ovládacie prvky, alebo ktoré majú senzorické poruchy v dolnej polovici tela.
 • Túto jednotku by nemali používať deti alebo invalidi bez dozoru dospelých.
 • NIKDY nepoužívajte tento výrobok v automobiloch.
 • Toto zariadenie je určené iba na použitie v domácnosti.

UPOZORNENIE: V PRÍPADE TEHOTENSTVA ALEBO OCHORENIA SA PRED POUŽITÍM MASÁRA PORAĎTE S LEKÁROM.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Kapacita akumulátora 10.8Vdc 2600mAh/ 3ks článkov
Nabíjací objemtage 15V DC 2A, 30W
1. režim Rýchlosť Úroveň I 2100RPM±10%
2. režim Rýchlosť Úroveň II 2400 RPM ± 10%
3. režim Rýchlosť Úroveň III 3000RPM±10%
Funkcia vykurovania 1 úroveň; 47 °C ± 3 °C (čas na dosiahnutie maximálneho nastavenia teploty z okolia (25 °C) ≥ 2 minúty
doba nabíjania 2-2.5 hodín
Prevádzková doba
(Pri úplnom nabití)
Guľová hlava EVA s plne nabitou batériou
– Až cca 3.5 hodiny (bez vyhrievacej hlavy)
Vyhrievacia hlava s plne nabitou batériou
- Až cca 2.5 hodiny (zapnuté zahrievanie)

Vlastnosti produktu:

HoMedics Pro Massager je bezdrôtové vratné masážne zariadenie, ktoré prenikne hlboko do vašich svalových vrstiev a môže zmierniť boľavé a stuhnuté svaly, pomôže vám cítiť sa uvoľnene a nabité, ideálne po športe alebo fyzickej aktivite.

Masážna pištoľ HoMedics PGM 1000 AU Pro - VLASTNOSTI PRODUKTU

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE:

 1. Naskrutkujte požadovanú masážnu hlavicu do zásuvky na prednej strane produktu.
 2. Otočte prstenec voliča rýchlosti na základni produktu v smere hodinových ručičiek na požadované nastavenie rýchlosti, LED indikátor(y) rýchlosti na zadnej strane produktu sa rozsvieti podľa zvolenej rýchlosti.
 3. Jemne pohybujte masážnou hlavicou po časti tela, ktorú chcete najskôr masírovať, a potom podľa potreby pritlačte. Ak ste tento typ produktu predtým nepoužívali, odporúča sa začať na stupni I rýchlosti a jemne stlačiť, pretože produkt poskytuje intenzívnu masáž.
 4. Ak chcete zvýšiť alebo znížiť rýchlosť masážneho prístroja, otočte zodpovedajúcim spôsobom prstenec voliča rýchlosti.
 5. Po dokončení masáže otočte prstenec voliča rýchlosti do polohy 0, aby ste masážny prístroj vypli.

POUŽÍVANIE VYHRIEVANEJ HLAVY

 1. Zaskrutkujte vyhrievanú hlavu do maséra.
 2. Otočte prstenec voliča rýchlosti na požadovanú rýchlosť.
 3. Začnite masírovať, hlava sa dostane do plnej teploty za 2 minúty, zatiaľ čo sa hlava zahrieva, LED diódy budú blikať. Keď LED diódy zostanú svietiť, hlava má plnú teplotu.
 4. Po dokončení masáže otočte prstenec voliča rýchlosti do vypnutej polohy a pred vložením späť do puzdra nechajte hlavu vychladnúť.

POUŽÍVANIE CHLADNEJ HLAVY

 1. Umiestnite studenú hlavu do mrazničky aspoň na 4 hodiny alebo do úplného zmrazenia.
 2. Zaskrutkujte studenú hlavu do maséra.
 3. Otočte prstenec voliča rýchlosti na požadovanú rýchlosť.
 4. Po dokončení masáže otočte prstenec voliča rýchlosti do polohy vypnutia a vyberte chladiacu hlavu a v prípade potreby ju vložte späť do mrazničky.
 5. Chladiacu hlavu neskladujte v prípade, že je damp v dôsledku kondenzácie z nedávneho používania.

NABÍJANIE VÁŠHO ZARIADENIA

 1. Ak chcete produkt nabiť, zapojte adaptér do sieťovej zásuvky 220-240 V a zapojte kábel do nabíjacej zásuvky na spodnej strane rukoväte
 2. Po pripojení nabíjacieho kábla by mali indikátory nabíjania začať blikať, čo znamená, že sa produkt nabíja.
 3. Produkt bude vyžadovať 2.5 hodiny nabíjania až na približne 3.5 hodiny používania. Žhaviaca hlava zostane nabitá približne 2.5 hodiny
 4. Po úplnom nabití produktu zostanú kontrolky plne rozsvietené.
 5. Po úplnom nabití odpojte produkt od elektrickej siete.

ČISTENIE ZARIADENIA
UISTITE SA, ŽE JE ZARIADENIE ODPOJENÉ ZO SIEŤOVÉHO NAPÁJANIA A PRED ČISTENÍM HO NECHAJTE VYCHLADNUŤ. ČISTITE LEN MÄKKÝMI, MIEROM DAMP SPONGE.

 • NIKDY nedovoľte, aby sa so spotrebičom dostala voda alebo iné tekutiny.
 • Na čistenie NEPONÚRAJTE žiadne kvapaliny.
 • Na čistenie NIKDY nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, kefy, leštidlá na sklo/nábytok, riedidlá atď.

DistribuovanýLOGO HoMedics

1-ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA
My alebo my myslíme HoMedics Australia Pty Ltd ACN 31 103 985 717 a naše kontaktné údaje sú uvedené na konci tejto záruky;
Máte na mysli kupujúceho alebo pôvodného konečného užívateľa Tovaru. Môžete byť domácim používateľom alebo profesionálnym používateľom;
Dodávateľ znamená autorizovaného distribútora alebo predajcu Tovaru, ktorý vám predal Tovar v Austrálii a na Novom Zélande, a Tovar znamená výrobok alebo zariadenie, na ktoré sa vzťahuje táto záruka a ktoré boli zakúpené v Austrálii a na Novom Zélande.
Austrália:
Náš tovar má záruky, ktoré nemožno vylúčiť podľa austrálskeho zákona o spotrebiteľoch. Na základe ustanovení austrálskeho zákona o ochrane spotrebiteľa máte nárok na náhradu alebo náhradu za závažné zlyhanie a na náhradu akýchkoľvek ďalších primerane predvídateľných strát alebo škôd. Na základe ustanovení austrálskeho spotrebiteľského zákona máte tiež nárok na opravu alebo výmenu tovaru, ak tovar nemá prijateľnú kvalitu a porucha nepredstavuje závažnú poruchu. Toto nie je úplné vyhlásenie o vašich zákonných právach ako spotrebiteľa.
Pre Nový Zéland:
Náš tovar je dodávaný so zárukami, ktoré nemožno vylúčiť podľa zákona Consumer Guarantees Act 1993. Táto záruka sa uplatňuje navyše k podmienkam a zárukám vyplývajúcim z týchto právnych predpisov.
Záruka
Spoločnosť HoMedics predáva svoje výrobky so zámerom, aby pri normálnom použití a servise nemali chyby vo výrobe a vyhotovení. V nepravdepodobnom prípade, že sa váš výrobok HoMedics ukáže byť chybný do 1 roka od dátumu nákupu len z dôvodu spracovania alebo materiálu, nahradíme ho na vlastné náklady podľa podmienok tejto záruky. Záručná doba je obmedzená na 3 mesiace od dátumu nákupu na výrobky používané komerčne/profesionálne.
Podmienky:
Okrem práv a opravných prostriedkov, ktoré máte podľa austrálskeho spotrebiteľského zákona, zákona o spotrebiteľských zárukách z Nového Zélandu alebo akéhokoľvek iného príslušného zákona a bez vylúčenia takýchto práv a záruk na opravné prostriedky proti chybám:

 1. Tovar je navrhnutý tak, aby odolával nástrahám bežného používania v domácnosti a je vyrobený podľa najvyšších štandardov s použitím komponentov najvyššej kvality. Aj keď je nepravdepodobné, že ak sa počas prvých 12 mesiacov (3 mesiace na komerčné použitie) od dátumu nákupu u dodávateľa (záručná doba) ukáže, že tovar je vadný z dôvodu nevhodného spracovania alebo materiálu, a nevzťahujú sa naň žiadne vaše zákonné práva alebo prostriedky nápravy, nahradí Tovar, a to v súlade s podmienkami a podmienkami tejto záruky.
 2. Tovar v rámci tejto Dodatočnej záruky nemusíme vymeniť, ak bol Tovar poškodený v dôsledku nesprávneho používania alebo zneužitia, nehody, pripojenia akéhokoľvek nepovoleného príslušenstva, úpravy produktu, nesprávnej inštalácie, neoprávnených opráv alebo úprav, nesprávneho používania el. /napájanie, strata napájania, porucha alebo poškodenie prevádzkovej časti v dôsledku neposkytnutia údržby odporúčanej výrobcom, poškodenie pri preprave, krádež, zanedbanie, vandalizmus, podmienky prostredia alebo akékoľvek iné podmienky, ktoré sú mimo kontroly HoMedics.
 3. Táto záruka sa nevzťahuje na nákup použitých, opravených alebo použitých produktov alebo produktov, ktoré nedováža ani nedodáva HoMedics Australia Pty Ltd, vrátane, ale nie výlučne, produktov predávaných na offshore internetových aukčných stránkach.
 4. Táto záruka sa vzťahuje iba na spotrebiteľov a nevzťahuje sa na dodávateľov.
 5. Aj keď nemusíme Tovar vymeniť, môžeme sa tak rozhodnúť. V niektorých prípadoch sa môžeme rozhodnúť nahradiť Tovar podobným alternatívnym produktom podľa nášho výberu. Všetky tieto rozhodnutia sú na našom absolútnom uvážení.
 6. Na všetok takýto vymenený alebo nahradený tovar sa naďalej bude využívať výhoda tejto dodatočnej záruky počas zostávajúceho času pôvodného záručného obdobia (alebo tri mesiace, podľa toho, čo je najdlhšie).
 7. Táto Dodatočná záruka sa nevzťahuje na veci poškodené bežným opotrebovaním vrátane, ale nie výlučne, odrenín, škrabancov, odrenín, zmeny farby a iných drobných vád, kde poškodenie má zanedbateľný vplyv na prevádzku alebo výkon Tovaru.
 8. Táto dodatočná záruka je obmedzená iba na výmenu alebo výmenu. Pokiaľ to zákon pripúšťa, nezodpovedáme za žiadne straty alebo škody spôsobené na majetku alebo osobách, ktoré vzniknú z akejkoľvek príčiny, a nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek náhodné, následné alebo špeciálne škody.
 9. Táto záruka je platná a vykonateľná iba v Austrálii a na Novom Zélande.

Uplatnenie reklamácie:
Aby ste mohli uplatniť nárok na základe tejto záruky, musíte vrátiť Tovar Dodávateľovi (miesto nákupu) na výmenu. Ak to nie je možné, kontaktujte naše oddelenie služieb zákazníkom e-mailom: na cservice@homedics.com.au alebo na nižšie uvedenej adrese.

 • Ku každému vrátenému Tovaru musí byť priložený uspokojivý doklad o kúpe, ktorý jasne uvádza meno a adresu Dodávateľa, dátum a miesto nákupu a identifikuje produkt. Najlepšie je poskytnúť originálnu, čitateľnú a neupravenú príjmovú alebo predajnú faktúru.
 • Musíte znášať akékoľvek náklady na vrátenie Tovaru alebo inak spojené s uplatnením vašej reklamácie v rámci tejto Dodatočnej záruky.

Kontakt:
AUSTRÁLIA: HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178 I Telefón: (03) 8756 6500
NOVÝ ZÉLAND: CDB Media Ltd, 4 Lovell Court, Albany, Auckland, Nový Zéland 0800 232 633

POZNÁMKY:
…………………………………… ..

LOGO HoMedicsKONTAKT:
AUSTRÁLIA: HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178 I Telefón: (03) 8756 6500
NOVÝ ZÉLAND: CDB Media Ltd, 4 Lovell Court, Albany, Auckland, Nový Zéland 0800 232 633

Dokumenty / zdroje

Masážna pištoľ HoMedics PGM-1000-AU Pro [pdf] Návod na použitie
PGM-1000-AU Pro masážna pištoľ, PGM-1000-AU, Pro Masážna pištoľ, Masážna pištoľ, Pištoľ

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *