Logo homedicsMYTIMini masážna pištoľ Homedics HHP-65 MYTIZÁRUKA 3 ROKOV
HHP-65

Vlastnosti produktu:

Mini masážna pištoľ Homedics HHP-65 MYTI - VLASTNOSTI PRODUKTU

 1. Indikátor nabíjania LED
 2. Sieťová zásuvka
 3. Tlačidlo zapnutia / vypnutia / úrovne napájania
 4. LED indikátor rýchlosti
 5. Nabíjací kábel USB

A. Vyhrievaná plochá masážna hlavica
pomáha upokojiť boľavé svaly.
B. Okrúhla masážna hlavica
vhodné na masáž paží, pása, chrbta, zadku, stehien a iných veľkých svalových skupín.
C. Plochá masážna hlavica
pre svalové partie, ktoré potrebujú regeneráciu po ťažkom cvičení, ako je hlboké svalové tkanivo.
D. Guľová masážna hlavica
vhodné na zacielenie spúšťacích bodov a malých špecifických oblastí, ako sú chodidlá.
E. Masážna hlavica v tvare U
vhodné pre trapézové svaly, oblasti okolo Achillovej šľachy, členkový sval a lýtkové svaly.

Mini masážna pištoľ Homedics HHP-65 MYTI – VLASTNOSTI PRODUKTU 1

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE:

Nabíjanie zariadenia

 1. Ak chcete produkt nabiť, zapojte nabíjací kábel do zásuvky USB a kábel zapojte do nabíjacej zásuvky na spodnej strane rukoväte (obr. 2).
 2. Po pripojení nabíjacieho kábla sa rozsvieti LED indikátor nabíjania a bude blikať na červeno. Hneď ako je zariadenie plne nabité, LED indikátor sa zmení na zelenú.
 3. Keď je výrobok úplne nabitý, odpojte ho od zdroja napájania.
 4. Produkt vyžaduje 2.5 hodiny nabíjania na úplné nabitie a vydrží približne 2-3 hodiny používania.

Používanie vášho zariadenia

 1. Vyberte požadovanú masážnu hlavicu a upevnite ju do objímky na prednej strane masážneho prístroja ľahkým zatlačením na miesto a otáčaním v smere hodinových ručičiek pre utiahnutie (obr. 3). Mal by byť utiahnutý iba prstami, pretože prílišné utiahnutie môže spôsobiť poškodenie produktu.
 2. Stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia/úrovne napájania na 2 sekundy zariadenie zapnete.
 3. Opätovným stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia/napájania budete prepínať medzi 4 úrovňami výkonu od nízkej po vysokú (obr.4). Opätovným stlačením tlačidla sa táto sekvencia zopakuje.
 4. Jemne pohybujte masážnou hlavicou po časti tela, ktorú chcete najskôr masírovať, a potom jemne pritlačte podľa potreby. Ak ste prvým používateľom, odporúča sa začať na úrovni výkonu 1 a jemne stlačiť.
 5. Dlhým stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia/napájania na 1 sekundu sa masážny prístroj vypne.
 6. Odstráňte masážnu hlavicu otáčaním proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju uvoľnili, a potom ju potiahnite.
 7. Výrobok nemožno používať počas nabíjania.

Použitie vyhrievanej plochej masážnej hlavice
Vyhrievaná plochá masážna hlavica sa zahreje len za 15 sekúnd, čo je ideálne na upokojenie boľavých svalov.

 1. Na nabitie vyhrievanej plochej masážnej hlavice zapojte nabíjací kábel do USB zásuvky a zapojte kábel do nabíjacej zásuvky na spodnej strane nástavca (obr.5).
 2. LED indikátor nabíjania sa rozsvieti a bude blikať na červeno. Hneď ako je zariadenie plne nabité, LED indikátor sa zmení na zelenú.
 3. Nasaďte vyhrievanú plochú masážnu hlavicu na masér. Stlačte tlačidlo napájania na hlave pre zapnutie ohrevu, kontrolka sa rozsvieti na zeleno.
 4. Stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia/úrovne výkonu na 2 sekundy masážny prístroj zapnete.
 5. Keď skončíte s používaním hlavy, stlačením tlačidla napájania ju vypnite a vyberte podľa popisu v časti „Používanie zariadenia“.

Čistenie vášho zariadenia

 • Uistite sa, že je zariadenie odpojené od akéhokoľvek zdroja napájania a pred čistením ho nechajte vychladnúť. Čistite len jemným, mierne damp huba.
 • Nikdy nedovoľte, aby sa so spotrebičom dostala voda alebo iná kvapalina.
 • Na čistenie neponárajte do žiadnej tekutiny.
 • Na čistenie nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, kefy, leštidlá na sklo/nábytok, riedidlá atď.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY PRE BUDÚCE POUŽITIE.

 • Spotrebič má vyhrievaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musia byť pri používaní spotrebiča opatrné
 • Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 16 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo poučením o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú nebezpečenstvám. zapojené. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu užívateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.
 • Neumiestňujte ani neskladujte spotrebič tam, kde môže spadnúť alebo vtiahnuť do vane alebo umývadla. Neponárajte do vody ani iných tekutín, ani do nich neklesajte.
 • NESAHAJTE po spotrebiči, ktorý spadol do vody alebo inej tekutiny. Udržujte v suchu – NEPOUŽÍVAJTE v mokrom alebo vlhkom prostredí.
 • NIKDY nevkladajte špendlíky, kovové spojovacie prvky alebo predmety do spotrebiča alebo akéhokoľvek otvoru.
 • Tento spotrebič používajte na zamýšľané použitie, ako je popísané v tejto príručke. NEPOUŽÍVAJTE prílohy, ktoré neodporúča HoMedics.
 • NIKDY nepoužívajte spotrebič, ak nepracuje správne, ak spadol, poškodil sa alebo spadol do vody. Vráťte ho do servisného centra HoMedics na vyšetrenie a opravu.
 • NEPOKÚŠAJTE sa spotrebič opravovať. Neexistujú žiadne diely opraviteľné používateľom. Všetok servis tohto spotrebiča musí byť vykonaný v autorizovanom servisnom stredisku HoMedics.
 • Uistite sa, že všetky vlasy, oblečenie a šperky sú vždy mimo pohyblivých častí produktu.
 • Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa vášho zdravia, pred použitím tohto spotrebiča sa poraďte s lekárom.
 • Používanie tohto produktu by malo byť príjemné a pohodlné. Ak dôjde k bolesti alebo nepohodliu, prerušte používanie a poraďte sa so svojím praktickým lekárom.
 • Tehotné ženy, diabetičky a osoby s kardiostimulátorom by sa mali pred použitím tohto zariadenia poradiť s lekárom. Neodporúča sa používať u jedincov so zmyslovými nedostatkami vrátane diabetickej neuropatie.
 • NEPOUŽÍVAJTE na dojčatá, invalidné alebo spiace alebo bezvedomé osoby. NEPOUŽÍVAJTE na necitlivú pokožku alebo na osoby so slabým krvným obehom.
 • Tento spotrebič by NIKDY nemala používať osoba trpiaca akýmkoľvek fyzickým ochorením, ktoré by obmedzovalo schopnosť používateľa ovládať ovládacie prvky.
 • Nepoužívajte dlhšie ako odporúčaný čas.
 • Na mechanizmus by sa mala vyvíjať len jemná sila, aby sa eliminovalo riziko zranenia.
 • Tento produkt používajte iba na mäkké tkanivá tela podľa potreby bez spôsobenia bolesti alebo nepohodlia. Nepoužívajte na hlavu alebo akúkoľvek tvrdú alebo kostnatú oblasť tela.
 • Modriny sa môžu vyskytnúť bez ohľadu na nastavenie ovládania alebo aplikovaného tlaku. Často kontrolujte ošetrované oblasti a ihneď zastavte pri prvom príznaku bolesti alebo nepohodlia.
 • Nedodržanie vyššie uvedeného môže mať za následok riziko požiaru alebo zranenia.
 • VAROVANIE: Na dobíjanie batérie používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku dodávanú s týmto zariadením.
 • Tento prístroj obsahuje batérie, ktoré môžu vymeniť iba kvalifikované osoby.
 • Tento prístroj obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné.
 • Pred zošrotovaním je potrebné zo zariadenia vybrať batériu;
 • Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete;
 • Batériu je potrebné zlikvidovať bezpečne.

ZÁRUKA 3 ROKOV

FKA Brands Ltd poskytuje na tento produkt záruku na chyby materiálu a spracovania po dobu 3 rokov od dátumu nákupu, s výnimkou prípadov uvedených nižšie. Táto záruka na produkt FKA Brands Ltd sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím alebo zneužitím; nehoda; pripojenie akéhokoľvek nepovoleného príslušenstva; zmena produktu; alebo akékoľvek iné podmienky, ktoré sú mimo kontroly FKA Brands Ltd. Táto záruka je účinná iba v prípade, že je produkt zakúpený a prevádzkovaný v Spojenom kráľovstve / EÚ. Produkt, ktorý si vyžaduje úpravu alebo prispôsobenie, aby mohol fungovať v inej krajine, ako je krajina, pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený, schválený a/alebo autorizovaný, alebo opravy produktov poškodených týmito úpravami, nie sú kryté touto zárukou. FKA Brands Ltd nezodpovedá za žiadny druh náhodných, následných alebo špeciálnych škôd. Ak chcete získať záručný servis na svoj produkt, vráťte produkt vyplatený následne do miestneho servisného strediska spolu s potvrdením o predaji s dátumom (ako dokladom o kúpe). Po obdržaní, FKA Brands Ltd opraví alebo vymení, ak je to vhodné, váš produkt a vráti vám ho, zaplatené. Záruka sa poskytuje výlučne prostredníctvom servisného centra HoMedics. Servis tohto produktu niekým iným ako servisným strediskom HoMedics ruší platnosť záruky. Táto záruka neovplyvňuje vaše zákonné práva. Miestne servisné stredisko HoMedics nájdete na adrese www.homedics.co.uk/servicecentres

Výmena batérie

Váš produkt obsahuje nabíjateľnú batériu navrhnutú tak, aby vydržala počas životnosti produktu. V nepravdepodobnom prípade, že by ste potrebovali výmenu batérie, kontaktujte zákaznícky servis, ktorý vám poskytne podrobnosti o záručnom a pozáručnom servise výmeny batérie.
Smernica o batériách
WEE-Disposal-icon.png Tento symbol znamená, že batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu, pretože obsahujú látky, ktoré môžu poškodiť životné prostredie a zdravie. Zlikvidujte batérie na určených zberných miestach.
Vysvetlenie WEEE
WEE-Disposal-icon.png Toto označenie znamená, že tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s iným komunálnym odpadom v celej EÚ. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Na vrátenie použitého zariadenia použite systémy vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Môžu tento výrobok odovzdať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Kapacita batérie (masážny prístroj) 12V / 1100mAh
Nabíjací objemtage (masér) 5V USB 1A alebo 2A
Kapacita batérie (vyhrievaná hlava) 3.7V 500mAh
Nabíjací objemtage (vyhrievaná hlava) 5V 1
Amplituda 6mm
Hodnotenie decibelov 55 dB pri najvyššej rýchlosti
1. režim Rýchlosť 1500 ot./min 25 Hz
2. režim Rýchlosť 2000 ot./min 33.3 Hz
3. režim Rýchlosť 2500 ot./min 41.7 Hz
4. režim Rýchlosť 3000 ot./min 50 Hz
Doba nabíjania (1A / 2A) 4 hodiny / 2.5 hodiny
Pracujte pri plnom nabití 2 - 3 hodín
Automatický časovač 15 minút
Váha iba masér 349 g / 0.77 libier
Celková veľkosť maséra X x 7.6 3.5 14.5 cm

Logo homedicsDistribuované vo Veľkej Británii spoločnosťou
FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK
Dovozca do EÚ
FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Írsko
Zákaznícka podpora: +44(0) 1732 378557 | support@homedics.co.uk
IB-HHP65-1022-02Príslušenstvo pre stropné osvetlenie Paulmann – ikona 2

Dokumenty / zdroje

Mini masážna pištoľ Homedics HHP-65 MYTI [pdf] Návod na použitie
HHP-65 MYTI mini masážna pištoľ, HHP-65, MYTI mini masážna pištoľ, mini masážna pištoľ, masážna pištoľ, pištoľ

Referencie

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *