Logo Hatco

Hatco GRBW séria GLO-RAY ohrievače bufetu

Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-product

VAROVANIE
Neprevádzkujte toto zariadenie, pokiaľ ste si neprečítali a neporozumeli obsahu tohto návodu! Nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť. Táto príručka obsahuje dôležité bezpečnostné informácie týkajúce sa údržby, používania a prevádzky tohto produktu. Ak nerozumiete obsahu tejto príručky, upozornite na ňu svojho nadriadeného. Uschovajte tento návod na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Angličtina = p 2.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA

Zapíšte si číslo modelu, sériové číslo, objtage, a dátum zakúpenia jednotky v miestach nižšie (štítok so špecifikáciami umiestnený na prednej strane jednotky). Majte tieto informácie k dispozícii, keď zavoláte Hatco so žiadosťou o servisnú pomoc.

 • Model č. _________________________________________
 • Sériové číslo. ________________________________________
 • voltage __________________________________________
 • Dátum nákupu __________________________________

Zaregistrujte svoju jednotku!
Dokončenie online registrácie záruky zabráni oneskoreniu pri získaní záručného krytia. Prístup k Hatco webna stránke www.hatcocorp.com, vyberte rozbaľovaciu ponuku Podpora a kliknite na „Záruka“.

Prevádzková doba:
7:00 až 5:00 pondelok – piatok centrálneho času (CT) (letné hodiny: jún až september – 7:00 až 5:00 pondelok – štvrtok 7:00 až 4:00 piatok).

24-hodinová 7-dňová súčiastka a servisná pomoc je k dispozícii v Spojených štátoch a Kanade na telefónnom čísle 800-558-0607. Ďalšie informácie nájdete na našej stránke webmiesto na adrese www.hatcocorp.com.

ÚVOD

Displejové svetlá Hatco Glo-Rite® sú odolné a efektívne svetelné pásy ideálne na použitie pri príprave jedál, skladovaní a vystavovaní. Svietidlá sú vyrobené z extrudovaných hliníkových krytov s jasne žíhanými reflektormi pre maximálny jas a sú vybavené žiarovkami odolnými voči rozbitiu. Každá jednotka je vybavená na montáž a elektrické pripojenie spolu s vypínačom Power I/O (zap./vyp.) na ovládanie operátorom.

Hatco Display Lights sú produkty rozsiahleho výskumu a testovania v teréne. Použité materiály boli vybrané pre maximálnu odolnosť, atraktívny vzhľad a optimálny výkon. Každá jednotka je pred odoslaním dôkladne skontrolovaná a otestovaná. Táto príručka obsahuje pokyny na inštaláciu, bezpečnosť a obsluhu osvetlenia displeja. Spoločnosť Hatco odporúča, aby ste si pred inštaláciou alebo prevádzkou jednotky prečítali všetky pokyny na inštaláciu, obsluhu a bezpečnosť uvedené v tejto príručke.

Bezpečnostné informácie uvedené v tejto príručke sú označené nasledujúcimi panelmi so signálnymi slovami:

 • VAROVANIE označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
 • UPOZORNENIE označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete, môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.
 • UPOZORNENIE sa používa na riešenie praktík, ktoré nesúvisia s poranením osôb.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte nasledujúce dôležité bezpečnostné informácie, aby ste sa vyhli vážnemu zraneniu alebo smrti a poškodeniu zariadenia alebo majetku.

VAROVANIE

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

 • Jednotku musí nainštalovať kvalifikovaný elektrikár. Inštalácia musí zodpovedať všetkým miestnym elektrickým predpisom. Inštalácia nekvalifikovaným personálom spôsobí stratu záruky na jednotku a môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniu, ako aj k poškodeniu jednotky a/alebo jej okolia.
 • Správnu elektrickú inštaláciu v súlade s miestnymi elektrickými predpismi a národným elektrickým predpisom (NEC) konzultujte s licencovaným dodávateľom elektrickej energie.
 • Pred čistením, nastavovaním alebo údržbou vypnite napájanie poistkovým vypínačom/ističom a nechajte jednotku vychladnúť.
 • NEPONÁRAJTE ani nenasýtejte vodou. Jednotka nie je vodotesná. Zariadenie neprevádzkujte, ak bolo ponorené alebo nasýtené vodou.
 • Nečistite jednotku, keď je pod napätím alebo je horúca.
 • Jednotka nie je odolná voči poveternostným vplyvom. Umiestnite jednotku do interiéru, kde je teplota okolitého vzduchu minimálne 70 °F (21 °C).
 • Jednotku nečistite parou ani nepoužívajte nadmerné množstvo vody.
 • Táto jednotka nemá konštrukciu „odolnú voči prúdeniu vzduchu“. Na čistenie tohto zariadenia nepoužívajte tryskový sprej.
 • Toto zariadenie smie opravovať iba kvalifikovaný personál. Servis nekvalifikovaným personálom môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniu.
 • V prípade potreby servisu používajte iba originálne náhradné diely Hatco. Nepoužitím originálnych náhradných dielov Hatco stratíte platnosť všetkých záruk a operátorov zariadenia môže vystaviť nebezpečným elektrickým prúdom.tage, čo má za následok zásah elektrickým prúdom alebo popáleniny. Originálne náhradné diely Hatco sú určené na bezpečnú prevádzku v prostrediach, v ktorých sa používajú. Niektoré náhradné diely alebo generické náhradné diely nemajú vlastnosti, ktoré by im umožňovali bezpečnú prevádzku v zariadeniach Hatco.

NEBEZPEČENSTVO OHŇA:

 • Umiestnite jednotku v správnej vzdialenosti od horľavých stien a materiálov. Ak sa nedodržiavajú bezpečné vzdialenosti, môže dôjsť k zmene farby alebo horeniu.
 • Pred umiestnením potravín na jednotku sa uistite, že boli zohriate na správnu teplotu bezpečnú pre potraviny. Nesprávne zohrievanie potravín môže mať za následok vážne zdravotné riziká. Táto jednotka je určená len na uchovávanie predhriatych potravín.
 • Uistite sa, že všetci operátori boli poučení o bezpečnom a správnom používaní jednotky.
 • Toto zariadenie nie je určené na používanie deťmi alebo osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami. Zabezpečte správny dohľad nad deťmi a držte ich mimo dosahu jednotky.

VAROVANIE

 • NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU: V blízkosti tohto alebo akéhokoľvek iného zariadenia neskladujte ani nepoužívajte benzín alebo iné horľavé pary alebo kvapaliny.
 • Uistite sa, že všetci operátori boli poučení o bezpečnom a správnom používaní jednotky.
 • Toto zariadenie nie je určené na používanie deťmi alebo osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami. Zabezpečte správny dohľad nad deťmi a držte ich mimo dosahu jednotky.
 • Používajte iba žiarovky, ktoré spĺňajú alebo prekračujú normy National Sanitation Foundation (NSF) a sú špeciálne navrhnuté pre oblasti, kde sa uchovávajú potraviny. Rozbitie žiaroviek, ktoré nie sú špeciálne potiahnuté, môže viesť k zraneniu osôb a/alebo kontaminácii potravín.
 • Táto jednotka nemá žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Ak je na tejto jednotke potrebný servis, obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu Hatco alebo na servisné oddelenie Hatco na čísle 800-558-0607 alebo 414-671-6350.

UPOZORNENIE
Štandardné a schválené výrobné oleje môžu počas prvého spustenia dymiť až 30 minút. Toto je dočasný stav. Prevádzkujte jednotku bez potravín, kým sa dym nerozplynie.

UPOZORNENIE
Používajte len neabrazívne čistiace prostriedky a utierky. Abrazívne čistiace prostriedky a handričky by mohli poškriabať povrch jednotky, poškodiť jej vzhľad a spôsobiť jej náchylnosť na hromadenie nečistôt.

POPIS MODELU

Všetky modely
Hatco Glo-Ray® Buffet Warmers sú ideálne na uchovávanie horúceho jedla na bufetovej linke alebo v dočasných priestoroch podávania. Modely GRBW sú dostupné v rôznych šírkach od 25-1/8″ do 73-1/8″ (638 až 1857 mm). vykurovacie teleso s kovovým plášťom smeruje teplo zhora, zatiaľ čo zospodu termostaticky riadená vyhrievaná základňa vedie teplo od 80°–180°F (27°–82°C).

Medzi štandardné funkcie patrí vrchný povrch z nehrdzavejúcej ocele, odolné plastové chrániče proti kýchaniu, žiarovkové osvetlenie displeja odolné voči rozbitiu a 6′ (1829 mm) súprava kábla a zástrčky.
Dostupné voliteľné funkcie zahŕňajú plastové bočné panely, plastový predný kryt, držiaky značiek, 9-3/8″ (238 mm) alebo 14″ (356 mm) chrániče proti kýchnutiu, základňu s tvrdou povrchovou úpravou, ovládanie horného tepla (GRBW-24 cez Len modely GRBW-60), dizajnové farby a halogénové žiarovky displeja. Ako príslušenstvo sú k dispozícii koľajničky a 4″ (102 mm) nastaviteľné nohy.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie nájdete v časti MOŽNOSTI A PRÍSLUŠENSTVO.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohrievače-obr-1

OZNAČENIE MODELUHatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohrievače-obr-2

TECHNICKÉ ÚDAJE

Konfigurácie zásuviek
Jednotky sa z výroby dodávajú s nainštalovaným elektrickým káblom a zástrčkou. Zástrčky sa dodávajú podľa použitia.

VAROVANIE
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Zapojte jednotku do riadne uzemnenej elektrickej zásuvky so správnym objemomtage, veľkosť a konfigurácia zástrčky. Ak sa zástrčka a zásuvka nezhodujú, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, aby určil a nainštaloval správny objemtage a veľkosť elektrickej zásuvky.

 • POZNÁMKA: Štítok so špecifikáciami sa nachádza na hornej zadnej strane jednotky. Sériové číslo a overenie elektrických informácií jednotky nájdete na štítku.
 • POZNÁMKA: Zásobník nedodáva spoločnosť Hatco.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohrievače-obr-3
Tabuľka elektrického hodnotenia — GRBW-24–GRBW-36
Modelka voltage Watts Amps Zástrčka konfigurácia Doprava Váha
GRBW-24 100 934 9.3 NEma 5-15P 48 lbs. (22 kg)
120 970 8.1 NEma 5-15P 48 lbs. (22 kg)
120 / 208 970 4.2 NEma L14-20P 48 lbs. (22 kg)
120 / 240 970 4.2 NEma L14-20P 48 lbs. (22 kg)
220 920 4.2 CEE 7/7 Schuko 48 lbs. (22 kg)
240

220 – 230 (CE)

1000

920-1006

4.2

4.2-4.4

BS-1363

CEE 7/7 Schuko

48 lbs. (22 kg)

48 lbs. (22 kg)

230 – 240 (CE) 918-1000 4.0-4.2 BS-1363 48 lbs. (22 kg)
GRBW-30 100 1194 11.9 NEma 5-15P 52 lbs. (24 kg)
120 1230 10.3 NEma 5-15P 52 lbs. (24 kg)
120 / 208 1230 5.5 NEma L14-20P 52 lbs. (24 kg)
120 / 240 1230 5.5 NEma L14-20P 52 lbs. (24 kg)
220 1172 5.3 CEE 7/7 Schuko 52 lbs. (24 kg)
240 1270 5.3 BS-1363 52 lbs. (24 kg)
220 – 230 (CE) 1172-1281 5.3-5.6 CEE 7/7 Schuko 52 lbs. (24 kg)
230 – 240 (CE) 1166-1270 5.1-5.3 BS-1363 52 lbs. (24 kg)
GRBW-36 100 1476 14.8 NEma 5-15P 58 lbs. (26 kg)
120 1530 12.8 NEma 5-15P* 58 lbs. (26 kg)
120 / 208 1530 6.7 NEma L14-20P 58 lbs. (26 kg)
120 / 240 1530 6.7 NEma L14-20P 58 lbs. (26 kg)
220 1454 6.6 CEE 7/7 Schuko 58 lbs. (26 kg)
240 1578 6.6 BS-1363 58 lbs. (26 kg)
220 – 230 (CE) 1454-1589 6.6-6.9 CEE 7/7 Schuko 58 lbs. (26 kg)
230 – 240 (CE) 1449-1578 6.3-6.6 BS-1363 58 lbs. (26 kg)
GRBW-42 120 1730 14.4 NEma 5-15P* 68 lbs. (31 kg)
120 / 208 1730 7.9 NEma L14-20P 68 lbs. (31 kg)
120 / 240 1730 7.9 NEma L14-20P 68 lbs. (31 kg)
220 1648 7.5 CEE 7/7 Schuko 68 lbs. (31 kg)
240 1782 7.4 BS-1363 68 lbs. (31 kg)
220 – 230 (CE) 1648-1801 7.5-7.8 CEE 7/7 Schuko 68 lbs. (31 kg)
230 – 240 (CE) 1636-1782 7.1-7.4 BS-1363 68 lbs. (31 kg)
GRBW-48 120 2040 17.0 NEma 5-20P† 74 lbs. (34 kg)
120 / 208 2040 9.2 NEma L14-20P 74 lbs. (34 kg)
120 / 240 2040 9.2 NEma L14-20P 74 lbs. (34 kg)
220 1940 8.8 CEE 7/7 Schuko 74 lbs. (34 kg)
240 2040 8.5 BS-1363 74 lbs. (34 kg)
220 – 230 (CE) 1940-2120 8.8-9.2 CEE 7/7 Schuko 74 lbs. (34 kg)
230 – 240 (CE) 1875-2040 8.1-8.5 BS-1363 74 lbs. (34 kg)

Tieňované oblasti obsahujú elektrické informácie len pre medzinárodné modely.

 • NEma 5-20P pre Kanadu.
 • Nie je k dispozícii v Kanade.
Tabuľka elektrického hodnotenia — GRBW-42–GRBW-72
Modelka voltage Watts Amps Zástrčka konfigurácia Doprava Váha
GRBW-54 120 / 208 2290 10.4 NEma L14-20P 81 lbs. (37 kg)
120 / 240 2290 10.4 NEma L14-20P 81 lbs. (37 kg)
220 2182 9.9 CEE 7/7 Schuko 81 lbs. (37 kg)
240 2360 9.8 BS-1363 81 lbs. (37 kg)
220 – 230 (CE) 2182-2385 9.9-10.4 CEE 7/7 Schuko 81 lbs. (37 kg)
230 – 240 (CE) 2167-2360 9.4-9.8 BS-1363 81 lbs. (37 kg)
GRBW-60 120 / 208 2600 11.7 NEma L14-20P 90 lbs. (41 kg)
120 / 240 2600 11.7 NEma L14-20P 90 lbs. (41 kg)
220 2474 11.2 CEE 7/7 Schuko 90 lbs. (41 kg)
240 2680 11.2 BS-1363 90 lbs. (41 kg)
220 – 230 (CE) 2474-2704 11.2-11.8 CEE 7/7 Schuko 90 lbs. (41 kg)
230 – 240 (CE) 2470-2680 10.7-11.2 BS-1363 90 lbs. (41 kg)
GRBW-66 120 / 208 2860 13.0 NEma L14-20P 96 lbs. (44 kg)
120 / 240 2860 13.0 NEma L14-20P 96 lbs. (44 kg)
220 2726 12.4 CEE 7/7 Schuko 96 lbs. (44 kg)
240 2948 12.3 BS-1363 96 lbs. (44 kg)
220 – 230 (CE) 2726-2978 12.4-12.9 CEE 7/7 Schuko 96 lbs. (44 kg)
230 – 240 (CE) 2707-2948 11.8-12.3 BS-1363 96 lbs. (44 kg)
GRBW-72 120 / 208 3125 14.4 NEma L14-20P 107 lbs. (49 kg)
120 / 240 3125 14.4 NEma L14-20P 107 lbs. (49 kg)
220 2983 13.6 CEE 7/7 Schuko 107 lbs. (49 kg)
240 3113 13.0 BS-1363 107 lbs. (49 kg)
220 – 230 (CE) 2983-3260 13.6-14.2 CEE 7/7 Schuko 107 lbs. (49 kg)
230 – 240 (CE) 2859-3113 12.4-13.0 BS-1363 107 lbs. (49 kg)

Tieňované oblasti obsahujú elektrické informácie len pre medzinárodné modely.

Rozmery
Modelka Šírka (A) Hĺbka (B) výška (C) Hĺbka (D) stopa Šírka (E) stopa Hĺbka (F)
GRBW-24 ‡ 25-1 / 8 ″ (638 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 17-3 / 4 ″ (451 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 22-5 / 8 ″ (575 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-30 ‡ 31-1 / 8 ″ (791 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 17-3 / 4 ″ (451 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 28-5 / 8 ″ (727 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-36 ‡ 37-1 / 8 ″ (943 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 17-3 / 4 ″ (451 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 34-5 / 8 ″ (879 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-42 43-1 / 8 ″ (1095 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 40-5 / 8 ″ (1032 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-48 49-1 / 8 ″ (1248 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 46-5 / 8 ″ (1184 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-54 55-1 / 8 ″ (1400 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 52-5 / 8 ″ (1337 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-60 61-1 / 8 ″ (1553 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 58-5 / 8 ″ (1489 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-66 67-1 / 8 ″ (1705 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 64-5 / 8 ″ (1641 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-72 73-1 / 8 ″ (1857 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 70-5 / 8 ″ (1794 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)

Štandardné jednotky sú vybavené 1” (25 mm) nohami, pridajte 3” (76 mm) k výške (C), ak sú vybavené 4” (102 mm) nohami.

POZNÁMKA: Hĺbka (B) je pre jednotky vybavené štandardným chráničom proti kýchnutiu 7-1/2” (191 mm).Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohrievače-obr-4

INŠTALÁCIA

všeobecný
Ohrievače bufetu Glo-Ray® sa dodávajú s väčšinou predmontovaných komponentov. Pri vybaľovaní prepravného kartónu buďte opatrní, aby ste predišli poškodeniu jednotky a priložených komponentov.

VAROVANIE

 • NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: jednotka nie je odolná voči poveternostným vplyvom. Umiestnite jednotku do interiéru, kde je teplota okolitého vzduchu minimálne 70 °F (21 °C).
 • NEBEZPEČENSTVO POŽIARU: Umiestnite jednotku minimálne 1″ (25 mm) od horľavých stien a materiálov. Ak sa nedodržiavajú bezpečné vzdialenosti, môže dôjsť k zmene farby alebo horeniu.

UPOZORNENIE

 • Umiestnite jednotku v správnej výške pultu v oblasti, ktorá je vhodná na použitie. Miesto by malo byť rovné, aby sa predišlo náhodnému pádu jednotky alebo jej obsahu, a mala by byť dostatočne pevná, aby uniesla hmotnosť jednotky a obsahu.
 • Národná sanitačná nadácia (NSF) vyžaduje, aby jednotky s šírkou nad 36″ (914 mm) alebo s hmotnosťou nad 80 libier. (36 kg) buď utesnené alebo zdvihnuté nad povrch inštalácie. Ak jednotku nie je možné v mieste použitia utesniť, sú súčasťou dodávky 4″ (102 mm) nohy, ktoré umožňujú správny prístup k čisteniu pod jednotkou.
 • Prepravnú jednotku len vo vzpriamenej polohe. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu jednotky alebo zraneniu osôb.

UPOZORNENIE
Pri presúvaní alebo inštalácii jednotku neťahajte ani neposúvajte. Opatrne zdvihnite jednotku, aby ste zabránili odtrhnutiu gumených nožičiek.

 1. Vyberte jednotku z krabice.
  POZNÁMKA: Aby ste predišli oneskoreniu pri získaní záručného krytia, dokončite online registráciu záruky. Podrobnosti nájdete v časti DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O VLASTNÍKOVI.
 2. Odstráňte pásku a ochranný obal zo všetkých povrchov jednotky.
 3. Nainštalujte chrániče proti kýchaniu. Pozrite si postup „Inštalácia ochrany proti kýchnutiu“ v tejto časti.
 4. Umiestnite jednotku na požadované miesto. Na tento krok sú potrebné dve osoby.
  • Umiestnite jednotku na miesto, kde je teplota okolitého vzduchu konštantná a minimálne 70 °C. vyhýbajte sa oblastiam, ktoré môžu byť vystavené aktívnym pohybom alebo prúdeniu vzduchu (tj blízko odsávacích ventilátorov/krytov, vonkajších dverí a klimatizačných potrubí).
  • skontrolujte, či je jednotka v správnej výške pultu v oblasti vhodnej na použitie.
  • skontrolujte, či je pracovná doska rovná a dostatočne pevná, aby udržala hmotnosť jednotky a potravinového produktu.

Poznámka: Ďalšie informácie o inštalácii nájdete v časti MOŽNOSTI A PRÍSLUŠENSTVO.

Inštalácia ochrany proti kýchaniu
všetky modely sa dodávajú s chráničmi proti kýchaniu. Na inštaláciu ochrany proti kýchaniu na jednotku použite nasledujúci postup.

 1. namontujte každú zvarovú skrutku cez hornú časť ochrany proti kýchaniu a cez podpornú lištu. Voľne naskrutkujte prevlečnú maticu na každú zvarovú skrutku pod podporným obložením.
 2. Zdvihnite zostavu ochrany proti kýchaniu a opatrne zasuňte každú zo zváracích skrutiek, ktoré sú voľne pripevnené k ochrane proti kýchaniu, do T-drážky.
 3. zarovnajte každý koniec ochrany proti kýchaniu s koncami jednotky a potom utiahnite matice, aby ste zaistili ochranu proti kýchaniu na mieste. Krycie matice príliš neuťahujte.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohrievače-obr-5

všeobecný
Na obsluhu Glo-Ray Buffet Warmers použite nasledujúce postupy.

VAROVANIE
Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte všetky bezpečnostné správy v časti DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.

 1. Zapojte jednotku do riadne uzemnenej elektrickej zásuvky so správnym objemomtage, veľkosť a konfigurácia zástrčky. Podrobnosti nájdete v časti ŠPECIFIKÁCIE.
 2. posuňte prepínač napájania ON/OFF (I/O) do polohy ON (I).
  • Vyhrievacie prvky základnej prikrývky a horné vykurovacie prvky sa aktivujú.
  • Osvetlenie displeja sa rozsvieti.
   POZNÁMKA: Ak je jednotka vybavená voliteľnou hornou reguláciou ohrevu, potom horná regulácia ohrevu bude ovládať horné vykurovacie telesá. Prepínač ZAP/VYP (I/O) bude ovládať iba vyhrievacie prvky základnej prikrývky a podsvietenie displeja.
 3. Otočte ovládač základného ohrevu na požadované nastavenie medzi LOW a HIGH. Základný teplotný rozsah je približne od 80°–180°F (27°–82°C).
 4. Otočte voliteľný ovládač horného ohrevu (ak je vo výbave) na požadované nastavenie.

zastavenie

 1. posuňte prepínač napájania ON/OFF (I/O) do polohy OFF (O). všetky vykurovacie telesá a kontrolky displeja zhasnú.
 2. Ak je jednotka vybavená voliteľným ovládačom horného ohrevu, otočte ovládač horného ohrevu do polohy OFF. Horné vykurovacie telesá sa vypnú.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohrievače-obr-6 Stropné ovládacie prvky pre modely GRBW-XXHatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohrievače-obr-7 Základné ovládacie prvky pre modely GRBW-XX

Maximálne kapacity panvice

 • GRBW-24 …………………………………………………..1 Panvica plnej veľkosti
 • GRBW-30 a -36 ………………………………………… 2 panvice plnej veľkosti
 • GRBW-42 a -48 ………………………………………… 3 panvice plnej veľkosti
 • GRBW-54 a -60 ………………………………………… 4 panvice plnej veľkosti
 • GRBW-66 a -72 ………………………………………… 5 panvice plnej veľkosti

ÚDRŽBA

všeobecný
Hatco Glo-Ray Buffet Warmers sú navrhnuté pre maximálnu odolnosť a výkon s minimálnou údržbou.

VAROVANIE

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

 • Pred vykonaním akejkoľvek údržby alebo čistenia vypnite hlavný vypínač, odpojte napájací kábel a nechajte zariadenie vychladnúť.
 • NEPONÁRAJTE ani nenasýtejte vodou. jednotka nie je vodotesná. Zariadenie neprevádzkujte, ak bolo ponorené alebo nasýtené vodou.
 • Jednotku nečistite parou ani nepoužívajte nadmerné množstvo vody.
 • Táto jednotka nemá konštrukciu „odolnú voči prúdeniu vzduchu“. Na čistenie tohto zariadenia nepoužívajte tryskový sprej.
 • Nečistite jednotku, keď je pod napätím alebo je horúca.

Táto jednotka nemá žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Ak je na tejto jednotke potrebný servis, obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu Hatco alebo na servisné oddelenie Hatco na čísle 800-558-0607 alebo 414-671-6350; fax 800-690-2966; alebo medzinárodný fax 414-671-3976.

čistenie
Aby sa zachovala povrchová úprava jednotky, ako aj výkon, odporúča sa, aby ste jednotku denne čistili.

UPOZORNENIE

 • Ponorenie alebo nasýtenie jednotky vodou poškodí jednotku a stratí platnosť záruky na produkt.
 • Pri premiestňovaní alebo inštalácii jednotku neťahajte ani neposúvajte. Opatrne zdvihnite jednotku, aby ste zabránili odtrhnutiu gumených nožičiek.
 • dôležité—NEPOUŽÍVAJTE papierové utierky ani čističe skla na čistenie plastových povrchov, ako sú chrániče proti kýchaniu a výklopné dvierka. Papierové utierky a čističe skla môžu materiál poškriabať. Plastové povrchy utrite mäkkou, čistou a damp handričkou.
 1. Vypnite jednotku, odpojte napájací kábel a nechajte jednotku vychladnúť.
 2. Utrite všetky vonkajšie a vnútorné povrchy pomocou adamp plátno. na ťažké škvrny možno použiť neabrazívny čistiaci prostriedok. Ťažko dostupné miesta by sa mali čistiť pomocou malej kefky a jemného mydla.
 3. Vyčistite plastové chrániče proti kýchaniu, bočné panely a predný kryt pomocou jemného roztoku mydlovej vody aamp, mäkká handrička. UPOZORNENIE: NEPOUŽÍVAJTE papierové utierky ani čističe skla.

Výmena žiaroviek displeja

VAROVANIE
používajte iba žiarovky, ktoré spĺňajú alebo prekračujú normy National Sanitation Foundation (NSF) a sú špeciálne navrhnuté pre oblasti skladovania potravín. Rozbitie žiaroviek, ktoré nie sú špeciálne potiahnuté, môže viesť k zraneniu osôb a/alebo kontaminácii potravín.

Svetlá displeja sú žiarovky, ktoré osvetľujú ohrievaciu oblasť. Každá žiarovka má špeciálny povlak, ktorý chráni pred zranením a kontamináciou potravín v prípade rozbitia.

 1. Vypnite jednotku, odpojte napájací kábel a nechajte jednotku vychladnúť.
 2. Odskrutkujte žiarovku z jednotky a vymeňte ju za novú, špeciálne potiahnutú žiarovku.

POZNÁMKA:

 • Žiarovky Hatco odolné voči rozbitiu spĺňajú normy NSF pre priestory na uchovávanie potravín a vystavovanie. Pre 120 V aplikácie použite Hatco P/N 02.30.081.00. Pre 220, 240, 220–230 a 230–240 V použite Hatco P/N 02.30.082.00.
 • Namiesto štandardných žiaroviek sú k dispozícii halogénové žiarovky odolné voči rozbitiu. Halogénové žiarovky majú špeciálny povlak, ktorý chráni pred zranením a kontamináciou potravín v prípade rozbitia. Pre 120 V aplikácie použite Hatco P/N 02.30.081.00. Pre aplikácie 220, 240, 220–230 a 230–240 V použite Hatco P/N 02.30.082.00.

VAROVANIE

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
v prípade potreby servisu používajte iba originálne náhradné diely Hatco. Nepoužitím originálnych náhradných dielov Hatco stratíte platnosť všetkých záruk a operátorov zariadenia môže vystaviť nebezpečným elektrickým prúdom.tage, čo má za následok zásah elektrickým prúdom alebo popáleniny. Originálne náhradné diely Hatco sú určené na bezpečnú prevádzku v prostrediach, v ktorých sa používajú. Niektoré náhradné diely alebo generické náhradné diely nemajú vlastnosti, ktoré by im umožňovali bezpečnú prevádzku v zariadeniach Hatco.

PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE ZÁVAD

VAROVANIE

 • Toto zariadenie smie opravovať iba vyškolený a kvalifikovaný personál. Servis nekvalifikovaným personálom môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniu.
 • NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Pred vykonaním akejkoľvek údržby alebo čistenia vypnite hlavný vypínač, odpojte napájací kábel a nechajte zariadenie vychladnúť.

Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohrievače-obr-14

MOŽNOSTI A PRÍSLUŠENSTVO

Predný kryt a bočné panely
Jeden plastový predný kryt a dva plastové bočné panely sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo pre všetky modely GRBW. Na inštaláciu predného krytu a bočných panelov použite nasledujúci postup.

 1. pripevnite dve konzoly krytu a konzoly s dvoma panelmi k spodnej časti jednotky.
  • Odskrutkujte štyri nožičky alebo nohy z každého rohu jednotky.
  • Naskrutkujte nohy alebo nohy cez príslušné konzoly a do základne. Dve konzoly krytu by mali byť inštalované na prednej strane jednotky. Dvojpanelové konzoly by mali byť inštalované na zadnej strane jednotky.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohrievače-obr-8 POZNÁMKA: Konzoly krytu podopierajú predný kryt a bočné panely. Panelové konzoly podopierajú iba bočné panely.
 2. Nainštalujte predný kryt.
  • Zasuňte zváracie skrutky do T-drážky. Umiestnite zváracie skrutky do približnej polohy, aby boli zarovnané s otvormi v prednom kryte.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohrievače-obr-9
  • Umiestnite spodnú časť predného krytu do dvoch držiakov krytu.
  • zarovnajte zváracie skrutky s otvormi v hornej časti predného krytu a podporného obloženia. Zaistite pomocou dodaných prevlečných matíc. Krycie matice príliš neuťahujte.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohrievače-obr-10
 3. Nainštalujte bočné panely. Inštalácia každého bočného panelu:
  • Odstráňte skrutku na vrchu každého podporného stĺpika.
  • Umiestnite bočný panel do konzoly panelu a konzoly krytu. uistite sa, že bočný panel sedí pod predným krytom.
  • pripevnite hornú konzolu k hornej časti podporných stĺpikov pomocou predtým odstránených skrutiek.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohrievače-obr-11

Bočné panely
Pre všetky modely GRBW sú voliteľne k dispozícii dva plastové bočné panely. Na inštaláciu každého bočného panela použite nasledujúci postup.

 1. pripevnite štvorpanelové konzoly k spodnej časti jednotky.
  • Odskrutkujte štyri nožičky alebo nohy z každého rohu jednotky
  • Naskrutkujte nožičky alebo nohy cez príslušnú konzolu a do základne.
   POZNÁMKA: Štvorpanelové konzoly musia byť nainštalované na správnom mieste a orientácii. Informácie o správnej inštalácii držiaka nájdete na obrázku.
 2. Umiestnite bočné panely do konzol panelov.
 3. pripevnite dve horné konzoly k hornej časti každej strany jednotky pomocou dodaných skrutiek.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohrievače-obr-12

Ovládanie horného tepla
Pre modely GRBW-24 až GRBW-60 je k dispozícii voliteľná regulácia horného tepla. Toto nekonečné ovládanie umožňuje operátorovi manuálne nastaviť horný tepelný výkon od plného výkonutage nadol na ľubovoľnú požadovanú úroveň.

4″ (102 mm) Nastaviteľné nohy
4″ (102 mm) nastaviteľné nohy sú k dispozícii ako príslušenstvo. 4″ (102 mm) nastaviteľné nohy sú štandardom pre modely GRBW-42 alebo väčšie. Nainštalujte nožičky zaskrutkovaním do spodnej časti jednotky tak, aby boli utiahnuté rukou. Neuťahujte príliš.

Panové koľajnice
Rail Rails sú dostupné príslušenstvo pre všetky modely GRBW a sú dodávané v 2, 3, 4 alebo 5 veľkostiach panvice.

Tvrdý povrch
pre všetky modely GRBW je namiesto štandardného nerezového povrchu k dispozícii voliteľný základný povrch s tvrdou povrchovou úpravou.

Kýchacie stráže
pre všetky modely GRBW sú k dispozícii ďalšie veľkosti ochrany proti kýchaniu. Dve ďalšie veľkosti sú 9-3/8″ (238 mm) a 14″ (356 mm).

Držiak znamenia
Držiaky displeja sú dostupné ako príslušenstvo pre všetky modely GRBW. Na inštaláciu držiaka značky použite nasledujúci postup.

 1. Odstráňte dve skrutky z každej strany jednotky. Skrutky sú umiestnené vpredu a na boku jednotky.
 2. zarovnajte otvory držiakov značiek s otvormi na skrutky na boku jednotky.
 3. Nainštalujte držiak štítku na jednotku pomocou originálnych skrutiek.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohrievače-obr-13

Zostava držiaka displeja

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

ZÁRUKA NA PRODUKT

Spoločnosť Hatco zaručuje, že produkty, ktoré vyrába (ďalej len „Produkty“), budú bez chýb materiálu a spracovania pri bežnom používaní a servise po dobu jedného (1) roka od dátumu nákupu, ak sú nainštalované a udržiavané v súlade s Písomné pokyny spoločnosti Hatco alebo 18 mesiacov od dátumu odoslania od spoločnosti Hatco. Kupujúci musí určiť dátum nákupu Produktu registráciou Produktu u Hatco alebo iným spôsobom vyhovujúcim Hatco podľa vlastného uváženia.

Hatco ručí za to, že nasledujúce komponenty Produktu budú bez chýb v materiáli a spracovaní od dátumu nákupu (v súlade s vyššie uvedenými podmienkami) počas obdobia (období) a za podmienok uvedených nižšie:

 • Jedno (1) ročná záruka na diely a prácu PLUS Jeden (1) dodatočný rok záruka len na diely:
  • Prvky dopravníka hriankovača (kovové puzdro)
  • Ohrievacie prvky zásuviek (kovové opláštené)
  • Ohrievač zásuviek Valčeky a posúvače zásuviek
  • Prúžky ohrievača (kovové opláštenie)
  • Ohrievacie prvky displeja (ohrievanie vzduchu s kovovým plášťom)
  • Prvky prídržnej skrine (ohrievanie vzduchu s kovovým plášťom)
  • Vyhrievané prvky studne – séria HW a HWB (kovové opláštenie)
 • Dvojročná (2) záruka na diely a prácu:
  • Indukčné rozsahy
  • Indukčné ohrievače
 • Jeden (1) rok na diely a prácu PLUS štvorročná (4) záruka len na diely:
  Tanky 3CS a FR
  Jedno (1) ročná záruka na diely a prácu PLUS deväť (9) ročná záruka len na diely na:
  • Nádrže s elektrickým pomocným ohrievačom
  • Nádrže s plynovým ohrievačom
 • Deväťdesiatdňová (90) dňová záruka len na diely:
  Náhradné diely

PREDCHÁDZAJÚCE ZÁRUKY SÚ VÝLUČNÉ A NA ZÁPORU AKEJKOĽVEK INEJ ZÁRUKY, VYJADRENEJ ALEBO PREDPOKLADANEJ, VRÁTANE, ALE NIE, OBMEDZENEJ, ŽIADNEJ PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO PATENTOVÝ VLASTNÍK.

Bez obmedzenia všeobecnosti vyššie uvedeného, ​​TAKÉTO ZÁRUKY SA NEVZŤAHUJÚ: Potiahnuté žiarovky, žiarivky, teplo lamp žiarovky, potiahnuté halogénové žiarovky, halogénové teplo lamp žiarovky, xenónové žiarovky, LED trubice, sklenené komponenty a poistky; Porucha produktu v posilňovacej nádrži, rebrovom rúrkovom výmenníku tepla alebo inom zariadení na ohrev vody v dôsledku vápnenia, usadzovania, chemického napadnutia alebo zamrznutia; alebo Zneužitie Produktu, tamperovanie alebo nesprávne použitie, nesprávna inštalácia alebo aplikácia nesprávneho objtage.

OBMEDZENIE NÁPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV A ŠKODY
Zodpovednosť spoločnosti Hatco a výhradný opravný prostriedok kupujúceho podľa tejto zmluvy budú obmedzené výlučne na základe uváženia spoločnosti Hatco na opravu alebo výmenu s použitím nových alebo renovovaných dielov alebo produktov spoločnosťou Hatco alebo autorizovanou servisnou agentúrou Hatco (okrem miesta, kde sa kupujúci nachádza mimo USA, Kanady). , Spojené kráľovstvo alebo Austrália, v takom prípade bude zodpovednosť spoločnosti Hatco a výhradný opravný prostriedok kupujúceho podľa tejto zmluvy obmedzená výlučne na výmenu dielu v rámci záruky) s ohľadom na akýkoľvek nárok uplatnený v rámci príslušnej záručnej doby uvedenej vyššie. Spoločnosť Hatco si vyhradzuje právo akceptovať alebo odmietnuť akýkoľvek takýto nárok v celku alebo čiastočne. V kontexte tejto obmedzenej záruky „repasovaný“ znamená časť alebo produkt, ktorý Hatco alebo autorizovaná servisná agentúra Hatco vrátila podľa pôvodných špecifikácií. Spoločnosť Hatco nebude akceptovať vrátenie žiadneho produktu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Hatco a všetky takéto schválené vrátenia sa uskutočnia na výlučné náklady kupujúceho.

SPOLOČNOSŤ HATCO NEBUDE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDAŤ ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VRÁTANE NÁKLADOV NA PRACOVNÉ NÁKLADY ALEBO STRATY ZISKU V NÁSLEDKU POUŽÍVANIA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ PRODUKTY ALEBO VZNIKAJÚCE Z AKÉHOKOĽVEK PRODUKTU INCORPOBERON INÝ PRODUKT ALEBO TOVAR.

AUTORIZOVANÍ DISTRIBÚTORI DIELOV

CALIFORNIA

 • Industrial Electric Commercial Parts & Service, Inc. Huntington Beach 714-379-7100
 • Chapman Appl. Servis San Diego 619-298-7106 P & D Appliance Commercial Parts & Service, Inc. S. San Francisco 650-635-1900

NEW YORK

 • Alpro Service Co.
 • Maspeth 718-386-2515
 • Duffy's – AIS
 • Buffalo 716-884-7425 3Wire
 • Plattsburgh 800-634-5005
 • Duffy's – AIS Sauquoit 800-836-1014
 • JB Brady, Inc. Syracuse 315-422-9271

KANADA

ALBERTA

 • Služba kľúčového potravinového vybavenia
 • Edmonton 780-438-1690

BRITSKÁ KOLUMBIA

 • Služba kľúčového potravinového vybavenia
 • Vancouver 604-433-4484
 • Služba kľúčového potravinového vybavenia
 • Victoria 250-920-4888

Zaregistrujte svoju jednotku online!
Podrobnosti nájdete v časti DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VLASTNÍKA.

Zaregistrujte sa votre appareil en ligne!
Viac v sekcii INFORMÁCIE DÔLEŽITÉ POUR LE PROPRIETAIRE pour plus d'informations.

HATCO CORPORATION
PO Box 340500 Milwaukee, WI 53234-0500 USA 800-558-0607 414-671-6350 podpora@hatcocorp.com. www.hatcocorp.com.

Dokumenty / zdroje

Hatco GRBW séria GLO-RAY ohrievače bufetu [pdf] Návod na obsluhu
Séria GRBW GLO-RAY ohrievače bufetu, séria GRBW, ohrievače bufetu GLO-RAY, ohrievače bufetu, GLO-RAY, ohrievače
Hatco GRBW séria GLO-RAY ohrievače bufetu [pdf] Návod na použitie
Séria GRBW GLO-RAY ohrievače bufetov, séria GRBW, ohrievače bufetov GLO-RAY, ohrievače bufetov, ohrievače

Referencie

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *