Dokument

GOLDAIR-LOGO

GOLDAIR 2400W 11 PLNOVÝ BEZOLEJOVÝ OHRIEVAČ STĹP

GOLDAIR-2400W-11-PRODUKT BEZ OLEJA-STĹPOVÝ OHRIEVAČ

Sprievodca všeobecnou starostlivosťou a bezpečnosťou

VAŠA BEZPEČNOSŤ JE PRE NÁS DÔLEŽITÁ. PROSÍM, BERTE NA VEDOMIE POKYNY A UPOZORNENIA UVEDENÉ V TEJTO PRÍRUČKE

POZOR: Aby sa zabránilo riziku v dôsledku neúmyselného opätovného zapnutia tepelnej ochrany, nesmie sa tento spotrebič napájať cez externé spínacie zariadenie, ako je časovač, ani pripájať k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný verejnou správou.

 • Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na ne nie je dohliadaný alebo im nebol poučený osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. .
 • Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
 • Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo riziku.

VAROVANIE: Tento spotrebič nesmiete zakrývať. Zakrytie tohto spotrebiča predstavuje riziko požiaru a aktivuje bezpečnostnú poistku; trvalé vypnutie jednotky.
VAROVANIE: Tento spotrebič nepoužívajte v malých miestnostiach, kde sa nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné sami opustiť miestnosť, pokiaľ nie je zabezpečený neustály dozor.
VAROVANIE: Aby ste znížili riziko požiaru, udržujte textílie, závesy alebo akýkoľvek horľavý materiál v minimálnej vzdialenosti 1 meter od výstupu vzduchu.

 • Používajte iba voltage uvedené na výrobnom štítku spotrebiča.
 • Ohrievač nesmie byť umiestnený bezprostredne pod zásuvkou.
 • Udržujte všetky predmety vo vzdialenosti najmenej 1 meter od prednej, bočnej a zadnej časti prístroja.
 • Tento prístroj je určený iba na použitie v domácnosti, nie na komerčné alebo priemyselné použitie.
 • Iba na vnútorné použitie.
 • Používajte tento prístroj iba tak, ako je popísané v tomto návode. Akékoľvek iné použitie nie je výrobcom odporúčané a môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
 • Zariadenie nepoužívajte, ak spadlo alebo je poškodené.
 • Bežnou príčinou prehriatia sú usadeniny prachu alebo páperia v prístroji. Zabezpečte, aby sa tieto usadeniny pravidelne odstraňovali vytiahnutím zástrčky zo zásuvky a vysaním vetracích otvorov a mriežok.
 • Nikdy nepoužívajte prístroj na sušenie odevov.
 • Pokiaľ prístroj nepoužívate, vždy ho odpojte.
 • Po vybalení prístroj skontrolujte, či nie je poškodený pri preprave a či sú všetky diely doručené. Ak časti chýbajú alebo bol prístroj poškodený, obráťte sa na tím služieb zákazníkom.
 • Nepoužívajte, ak sú na spotrebiči viditeľné známky poškodenia.
 • Nepripájajte spotrebič k elektrickej sieti, kým nie je úplne zmontovaný a nastavený.
 • Pred manipuláciou so zástrčkou alebo hlavnou jednotkou sa uistite, že máte suché ruky.
 • Uistite sa, že spotrebič stojí na rovnom, stabilnom a teplu odolnom povrchu.
 • Nepracujte so zvinutým káblom, pretože je pravdepodobné, že sa hromadí teplo, ktoré by mohlo byť dostatočné na to, aby sa stalo nebezpečenstvom.
 • Pravidelne kontrolujte napájací kábel, aby ste zistili, či nie je viditeľné poškodenie
 • Neprevádzkujte tento spotrebič s poškodeným káblom, zástrčkou alebo po tom, čo spotrebič nefunguje správne, spadol alebo bol akýmkoľvek spôsobom poškodený. Odneste kvalifikovanému elektrikárovi na kontrolu, elektrický servis alebo opravu.
 • Šnúru neotáčajte, nekrútte ani ju neobvíjajte okolo spotrebiča, pretože by to mohlo spôsobiť oslabenie a rozdelenie izolácie. Pred použitím vždy skontrolujte, či je všetok kábel odstránený z úložného priestoru a či je rozvinutý.
 • Odporúča sa, aby bol tento spotrebič zapojený priamo do elektrickej zásuvky. Napájacie dosky nie sú dimenzované na napájanie vysokého výkonutage spotrebičov.
 • S týmto spotrebičom možno použiť správne špecifikovaný, nepoškodený predlžovací kábel za predpokladu, že sa používa bezpečným spôsobom.
 • Neodpojujte zástrčku zo zásuvky, kým nie je prístroj vypnutý.
 • Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel; vždy uchopte zástrčku.
 • Neukladajte kábel pod koberec alebo ho nekryte kobercami alebo nábytkom. Umiestnite kábel tak, aby oň nemohlo zakopnúť.
 • Neumiestňujte spotrebič na posteľnú bielizeň alebo na hrubý a dlhý koberec, kde by sa otvory mohli upchať.
 • Pri pohybe vypnite a používajte priloženú rukoväť
 • Neumiestňujte prístroj do blízkosti zdroja sálavého tepla.
 • Nezasúvajte a nenechajte cudzie predmety vniknúť do ventilačných alebo výfukových otvorov, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie prístroja.
 • Nesadajte si na prístroj.
 • Na tento spotrebič nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Vyčistite pomocou reklamyamp handričku (nie mokrú) opláchnutú iba v horúcej mydlovej vode. Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
 • Nepracujte v priestoroch, kde sa používa alebo skladuje benzín, farby alebo iné horľavé kvapaliny.
 • Nepoužívajte tento prístroj v bezprostrednom okolí vane, sprchy, bazéna alebo iných tekutín.
 • Spotrebič nesmie byť ponorený v žiadnych tekutinách.
 • V jednotke nie sú nainštalované žiadne dielce opraviteľné používateľom.
 • Neumiestňujte zariadenie do šatníkových skríň alebo iných uzavretých priestorov, pretože to môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
 • Táto jednotka by sa nemala používať na miestach alebo v ich blízkosti, kde sa skladujú potraviny, umelecké diela alebo jemné vedecké predmety atď.
 • Ak váš spotrebič nefunguje alebo nefunguje správne, obráťte sa na miesto nákupu alebo na tím zákazníckych služieb.

Montáž

VAROVANIE: Ohrievač sa nesmie používať bez namontovaných koliesok.

Pred použitím ohrievača musia byť k jednotke pripevnené nožičky (dodávané samostatne v kartóne so skrutkami).

GOLDAIR-2400W-11-FINOVÝ-BEZOLEJOVÝ-STĹPOVÝ OHRIEVAČ-FIG-1

Opatrne otočte hlavné telo hore dnom na stabilný povrch bez škrabancov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili kozmetickú úpravu alebo povrch podlahy.

Pred použitím spotrebiča musia byť nožičky priskrutkované nasledovne:

 1.  Vybaľte spotrebič z obalu.
 2.  Odstráňte prepravný obal.
 3.  Skontrolujte, či spotrebič nejaví známky poškodenia.
 4.  Umiestnite kolieska na hornú časť základne ohrievača v súlade s otvormi.
 5.  Pevne zaistite nohy pomocou dodaných skrutiek.

VAROVANIE: Ohrievač používajte v normálnej vzpriamenej polohe iba s nohami pripevnenými k spodnej časti. Akákoľvek iná poloha môže vytvoriť nebezpečnú situáciu.

Obsluha vášho spotrebiča

Vždy si vyberte bezpečné miesto pre spotrebič, pričom pamätajte na uvedené bezpečnostné opatrenia. Pred použitím sa uistite, že z jednotky boli odstránené všetky obaly. Tento spotrebič nevyžaduje žiadnu inštaláciu, mal by sa používať výhradne ako prenosný spotrebič.

 • VAROVANIE: Udržujte všetky predmety vo vzdialenosti najmenej 1 meter od prednej, bočnej a zadnej časti prístroja.
 • VAROVANIE: Aby ste predišli prehriatiu alebo riziku požiaru, ohrievač nezakrývajte.
 • VAROVANIE: Nikdy nenechávajte tento spotrebič počas používania bez dozoru.
 • VAROVANIE: Nepoužívajte tento spotrebič s programátorom, systémom diaľkového ovládania, samostatným časovačom alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič automaticky.
 • Poznámka: Pri prvom zapnutí spotrebiča môže vychádzať mierny zápach alebo dym. Tento zápach alebo dym je normálnym javom spôsobeným počiatočným ohrevom vnútorných vykurovacích telies a už by sa nemal opakovať.

SPÍNAČ TEPLA
Polohy ovládacích spínačov sú:

GOLDAIR-2400W-11-FINOVÝ-BEZOLEJOVÝ-STĹPOVÝ OHRIEVAČ-FIG-2

 1. Nízky oheň
 2. Vysoká horúčava

Pre väčšiu hospodárnosť použite najprv nastavenie High Heat a potom prepnite na nastavenie Low Heat.

TERMOSTATICKÁ KONTROLA

 1.  Otáčajte gombíkom termostatu v smere hodinových ručičiek, kým nedosiahnete maximálnu polohu.
 2.  Keď miestnosť dosiahne teplotu, ktorá je pre vás príjemná, pomaly otáčajte gombíkom proti smeru hodinových ručičiek, kým sa ohrievač nevypne (počujete kliknutie).
 3.  Ohrievač sa teraz bude cyklicky zapínať a vypínať, aby sa udržala úroveň pohodlia, ktorú ste nastavili.
 4.  Zaznamenajte si túto polohu nastavenia pre budúce použitie.

Ak chcete ohrievač vypnúť, uistite sa, že sú oba spínače v polohe OFF.

BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA 

Toto zariadenie má tri ochranné zariadenia:

 • Náklonný spínač – toto automaticky vypne spotrebič, ak nie je v správnej prevádzkovej polohe.
 • Resetovateľné tepelné spojenie - toto automaticky odpojí napájanie spotrebiča pri vopred nastavenej teplote prehriatia. Po ochladení sa resetuje a znova sa zapne. Ak k tomu dôjde, preskúmajte, čo spôsobuje prehriatie spotrebiča.
 • Tepelná poistka - odpojí prístroj natrvalo v prípade prehriatia. (Nie je možné ho resetovať).

POZOR: Spotrebič počas používania vytvára teplo. Je potrebné prijať preventívne opatrenia, aby sa predišlo riziku popálenín, obarení, požiaru alebo iného poškodenia osôb.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

 • Ohrievač vyžaduje pravidelné čistenie, aby bola zaistená bezproblémová prevádzka:
 • Pred čistením ohrievač odpojte od elektrickej siete.
 • Pred čistením sa uistite, či bol ohrievač úplne ochladený.
 • Bežnou príčinou prehriatia sú usadeniny prachu alebo páperia v prístroji. Zabezpečte, aby sa tieto usadeniny pravidelne odstraňovali vytiahnutím zástrčky zo zásuvky a vysaním vetracích otvorov a mriežok.
 • Použiť reklamuamp handričkou (nie mokrou) na utretie vonkajšieho povrchu ohrievača, aby sa odstránil prach a nečistoty.
 • Nikdy nepoužívajte roztoky ako benzín, riedidlá alebo leštiace prostriedky.
 • Pred opätovným zapojením do hlavného napájania sa uistite, že je ohrievač suchý.
 • Nepokúšajte sa prístroj demontovať.
 • Neexistujú žiadne diely, ktoré by mohol opraviť používateľ. Pre servis alebo opravu kontaktujte autorizovaného elektroservisného technika

DOKLAD O PREDAJI
Ak chcete získať záruku, uschovajte si účtenku ako doklad o kúpe.

GOLDAIR-2400W-11-FINOVÝ-BEZOLEJOVÝ-STĹPOVÝ OHRIEVAČ-FIG-3

Dokumenty / zdroje

GOLDAIR 2400W 11 PLNOVÝ BEZOLEJOVÝ OHRIEVAČ STĹP [pdf] Používateľská príručka
BEZ OLEJA, 2400W, STĹPOVÝ OHRIEVAČ, OHRIEVAČ

Referencie

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.