Dokument

Návod na použitie eufy T8220 Video Doorbell 1080p na batérie
eufy T8220 Video zvonček 1080p na batérie

ČO JE ZAHRNUTÉ

Pre inštaláciu video zvončeka 

 • Video zvonček pri dome 1080p (napájaný batériou) Model: T8222
  Video Doorbell
 • Montážna konzola
  Montážna konzola
 • Polohovacia karta so skrutkovými otvormi
  Polohovacia karta so skrutkovými otvormi
 • 15 ° montážny klin (voliteľný)
  Montážny klin
 • USB nabíjací kábel
  USB nabíjací kábel
 • Balíky skrutiek (náhradné skrutky a kotvy sú súčasťou dodávky)
  Balíky skrutiek
 • Odpojovací kolík zvončeka
  Odpojovací kolík zvončeka
 • Quick Start Guide
  Quick Start Guide

Na inštaláciu zvončeka zvončeka Wi-Fi

 • Model: Zvonček zvončeka Wi-Fi
  FCC ID: 2AOKB-T8020 IC: 23451-T8020
  Zvonček zvončeka Wi-Fi
 • Zástrčka
  Zástrčka

žiadnyte: Napájacia zástrčka sa môže v rôznych oblastiach líšiť.

NAD VÝROBKOMVIEW

Video zvonček (napájaný z batérie) 

predné view:

Produkt skončilview

 1. Pohybový senzor
 2. Mikrofón
 3. Objektív fotoaparátu
 4. Ambient Light Sensor
 5. Stav LED
 6. Tlačidlo zvončeka
 7. Reproduktor

Zadné View: 

Produkt skončilview

 1. Micro USB nabíjací port
 2. Tlačidlo SYNC/RESET
 3. Odpojovací mechanizmus
Operácie Ako
zapnutie Stlačte a uvoľnite tlačidlo SYNC.
Pridajte zvonček k zvončeku zvončeka Wi-Fi Stlačte a podržte tlačidlo SYNC, kým nebudete počuť pípnutie
Vypnite zvonček Rýchlo stlačte SYNC 5 krát za 3 sekundy.
Resetujte zvonček Stlačte a podržte tlačidlo SYNC na 10 sekúnd.

AKO SYSTÉM FUNGUJE

Ako systém funguje

Systém video zvončeka obsahuje 2 časti:

 • Video zvonček pri vašich dverách
 • Zvonček zvončeka Wi-Fi vo vašom dome

Video zvonček detekuje pohyb na vašej verande a umožní vám otvoriť dvere kedykoľvek a kdekoľvek. Zvonček zvončeka Wi-Fi ukladá videoklipy na kartu microSD (poskytuje ju používateľ) a funguje ako izbový digitálny zvonček. Keď niekto zazvoní pri dverách, ľudia v dome budú upozornení.

Zvonček detekuje pohyb

KROK 1 ZAPNUTIE ZVONU NA ZVONKU WI-FI

Pripojte HomeBase 2 k internetu 

 1. Opravte konektor napájania na zvonček zvončeka Wi-Fi.
  1. Napájací konektor umiestnite na zvonček zvončeka Wi-Fi v smere šípok.
  2. Zarovnajte vyvýšené sloty napájacieho konektora so zárezom na spodnej časti zvončeka.
  3. Otočením v smere hodinových ručičiek zaistíte konektor napájania na mieste.
   Pripojte HomeBase 2 k internetu
 2. Rozšírte antény zvončeka zvončeka Wi-Fi.
  Antény zvončeka Wi-Fi
 3. Zapojte zvonček Wi-Fi do napájacieho zdroja na požadovanom mieste. Keď je zvonček pripravený na nastavenie, indikátor LED sa rozsvieti nazeleno

KROK 2 NASTAVENIE SYSTÉMU

Stiahnite si aplikáciu a nastavte systém

Stiahnite si aplikáciu eufy Security z App Store (zariadenia so systémom iOS) alebo Google Play (zariadenia so systémom Android).

Stiahnite si aplikáciu
Ikona obchodu Apple
Ikona obchodu Google Play

Zaregistrujte si účet eufy Security a dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke.

Klepnite na položku Pridať zariadenie a pridajte nasledujúce zariadenia:

 1. Pridajte zvonček zvončeka Wii-Fi.
 2. Pridajte zvonček.

Pridať zariadenie

KROK 3 NABÍJANIE DVERÍ

Domový zvonček je dodávaný s 80% úrovňou batérie pre bezpečnú prepravu. Pred montážou zvončeka na predné dvere ho úplne nabite.

Nabíjací zvonček

Poznámka: Výdrž batérie sa líši v závislosti od použitia. Vo väčšine bežných prípadov môže mať zvonček až 15 udalostí denne a každá nahrávka trvá v priemere 20 sekúnd. V tomto prípade môže životnosť batérie zvončeka trvať až 4 mesiace.

KROK 4 ZISTENIE MONTÁŽNEHO MIESTA

Nájdite montážne miesto

Vezmite si zvonček s videovrátnikom k svojim vchodovým dverám a sledujte naživo view v aplikácii eufy Security súčasne. Nájdite pozíciu, v ktorej môžete získať požadované pole view.

Zvážte nasledujúce faktory: 

 1. Skontrolujte, či môžete existujúce otvory a kotvy na stene alebo zárubni znova použiť.
 2. Ak chcete zvonček umiestniť blízko bočnej steny, uistite sa, že sa stena v poli nezobrazuje view. V opačnom prípade sa infračervené svetlo odrazí a nočné videnie bude rozmazané.
 3. Ak vŕtate montážne otvory prvýkrát, odporúčaná montážna výška je 48 palcov / 1.2 m od zeme.
 4. Ak chcete vidieť viac na konkrétnej strane, použite 15 ° montážny klin ako doplnkovú montážnu konzolu.

Miesto montáže

Polohu karty umiestnenia skrutkovacieho otvoru umiestnite k stene a označte polohu.

Polohovacia karta

KROK 5 MONTÁŽ DRŽIAKA

Namontujte zvonček na drevený povrch

Ak montujete zvonček na drevený povrch, nemusíte predvŕtať vodiace otvory. Na upevnenie montážnej konzoly na stenu použite dodané skrutky.

Karta na umiestnenie otvorov pre skrutky označuje polohu otvorov pre skrutky. Čo je potrebné: elektrická vŕtačka, montážna konzola, 15° montážny klin (voliteľné), sady skrutiek

Montáž držiaka
Bez montážneho klinu 15 °
Montáž držiaka
S montážnym klinom 15 °
Montážny klin

Video zvonček namontujte na povrchy vyrobené z tvrdých materiálov 

 1. Ak zvonček montujete na povrch vyrobený z tvrdých materiálov, ako sú tehly, betón, štuky, vyvŕtajte 2 otvory pomocou karty na polohovanie otvorov pre skrutky vrtákom s priemerom 15 mm (64 mm).
 2. Vložte dodané kotvy a potom pomocou dodaných dlhých skrutiek upevnite montážny držiak na stenu.

To, čo je vyžadované: Elektrická vŕtačka, 15/64” (6 mm) vrták, montážna konzola, 15° montážny klin (voliteľné), sady skrutiek

náradie

Montážna konzola
Montážna konzola

KROK 6 MONTÁŽ DVERE

Namontujte zvonček 

Zarovnajte zvonček s hornou časťou držiaka a potom zacvaknite spodok na miesto.

Namontujte zvonček

Všetci ste pripravení!
Ak chcete zvonček odpojiť alebo ho nabiť, pozrite si nasledujúcu časť

PRÍLOHA 1 ODSTRÁNENIE DVERE

Odpojte zvonček

 1. Ak chcete zvonček odpojiť od montážneho držiaka, použite dodaný kolík na odpojenie zvončeka.
 2. Vložte a zatlačte oddeľovací kolík do otvoru v spodnej časti zvončeka a potom zdvihnutím vyberte spodnú časť zvončeka.

Čo je potrebné: Odpojovací kolík zvončeka

Odpojovací kolík zvončeka

DODATOK 2 NABÍJANIE DVERE

Nabite zvonček 

Nabite zvonček pomocou univerzálnych nabíjačiek USB, ktoré poskytujú výstup 5V 1A.

Nabite zvonček

 • LED indikácia: 
  Nabíjanie: plná oranžová
  Plne nabité: Svieti modrou farbou
 • Doba nabíjania 6 hodín od 0% do 100%

UPOZORNENIE

Vyhlásenie FCC 

 

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha
splnené dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2)
toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže
spôsobiť nežiaducu činnosť.
Upozornenie: Zmeny alebo úpravy nie sú výslovne schválené zodpovednou stranou
z dôvodu súladu by mohlo dôjsť k zrušeniu oprávnenia používateľa zariadenie prevádzkovať.
Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre triedu
Digitálne zariadenie B, v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby
poskytujú primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti.

Toto zariadenie generuje použitie a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu. Ak nie je nainštalované a nepoužívané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však zaručené, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa používateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení: (1) Preorientovať alebo premiestniť zariadenie. prijímacia anténa. (2) Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. (3) Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je zapojený prijímač. (4) Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového / televízneho technika.

Vyhlásenie FCC o vystavení vysokofrekvenčným lúčom 

Zariadenie bolo vyhodnotené tak, aby vyhovovalo všeobecným požiadavkám na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu. Zariadenie je možné používať v stabilných / mobilných podmienkach vystavenia. Minimálna separačná vzdialenosť je 20 cm.
Upozornenie: Tienené káble
Všetky pripojenia k iným výpočtovým zariadeniam sa musia vykonávať pomocou tienených káblov, aby sa zaistil súlad s predpismi FCC.
Zodpovednou stranou je nasledujúci dovozca:
meno spoločnosti: POWER MOBILE LIFE, LLC
adresa: 400 108. Ave NE Ste 400, Bellevue, WA 98004-5541
telefón: 1-800 988 - 7973

Tento výrobok vyhovuje požiadavkám Európskeho spoločenstva na rádiové rušenie

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na Web miesto: https://www.eufylife.com/.
Tento produkt je možné používať vo všetkých členských štátoch EÚ.
Nepoužívajte zariadenie v prostredí s príliš vysokou alebo príliš nízkou teplotou, nikdy ho nevystavujte silnému slnečnému žiareniu alebo príliš vlhkému prostrediu.
Vhodná teplota pre T8020 a príslušenstvo je 0 ° C - 40 ° C.
Vhodná teplota pre T8222 a príslušenstvo je -20 ° C -50 ° C.
Počas nabíjania umiestnite zariadenie do prostredia s normálnou izbovou teplotou a dobrým vetraním.

Odporúča sa nabíjať zariadenie v prostredí s teplotou od 5 ° C do 25 ° C.

Informácie o expozícii RF: Úroveň maximálnej povolenej expozície (MPE) bola vypočítaná na základe vzdialenosti d=20 cm medzi zariadením a ľudským telom. Aby ste zachovali súlad s požiadavkou na vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu, používajte produkt, ktorý zachováva vzdialenosť 20 cm medzi zariadením a ľudským telom.

UPOZORNENIE RIZIKO VÝBUCHU, AK BATÉRIA VYMENÍ NESPRÁVNY TYP. POUŽITÉ BATÉRIE Zlikvidujte podľa pokynov
Rozsah prevádzkových frekvencií Wifi: 2412 ~ 2472 MHz (2.4 G)
Wifi Max. Výstupný výkon: 15.68dBm (ERIP pre T8020); 15.01 dBm (ERIP pre T8220)
Rozsah prevádzkových frekvencií Bluetooth: 2402 ~ 2480 MHz; Bluetooth maximálny výstupný výkon: 2.048 dBm (EIRP)

Zodpovednou stranou je nasledujúci dovozca (kontakt iba pre záležitosti EÚ)
Dovozca: Anker Technology (UK) Ltd
Adresa dovozcu: Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, Veľká Británia

Tento výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.

Ikona popolnice Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad a mal by sa odovzdať do vhodného zberného zariadenia na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Viac informácií o likvidácii a recyklácii tohto produktu získate na miestnej samospráve, v likvidácii alebo v obchode, kde ste tento výrobok kúpili.

Vyhlásenie IC 

Toto zariadenie je v súlade s normami RSS vyňatými z licencie Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaduce fungovanie. “

Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.

Vyhlásenie IC RF: 

Pri používaní produktu udržiavajte vzdialenosť 20 cm od tela, aby ste zaistili súlad s požiadavkami na vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu

SERVIS

Záruka

Ikona 2-mesačná obmedzená záruka

Ikona (USA) +1 (800) 988 7973 Po-Pia 9: 00-17: 00 (PT)
(Spojené kráľovstvo) + 44 (0) 1604 936 200 Po-Pi 6: 00-11: 00 (GMT)
(DE) +49 (0) 69 9579 7960 Po-Pi 6: 00-11: 00

IkonaZákaznícka podpora: [chránené e-mailom]

Spoločnosť Anker Innovations Limited
Izba 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hongkong

Ikona Facebook @EufyOfficial
Ikona služby Twitter @EufyOfficial
Instagikona barana eufyOfficial

Dokumenty / zdroje

eufy T8220 Video zvonček 1080p na batérie [pdf] Návod na použitie
Video zvonček T8220 1080p napájaný batériou, video zvonček 1080p batériový, 1080p batériový, batériový

Referencie

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *