logo hOmeODvlhčovač s hodnotením ENERGY STAR

Odvlhčovač hOmeLabsModely s kapacitou 22, 35 a 50 pint*
HME020030N
HME020006N
HME020031N
HME020391N

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš kvalitný spotrebič. Pred použitím produktu si pozorne prečítajte celý tento návod na použitie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania tohto produktu,
prosím volajte na 1-800-898-3002.
PRED PRVÝM POUŽITÍM:
Aby ste predišli akémukoľvek vnútornému poškodeniu, je veľmi dôležité, aby boli chladiace jednotky (ako táto) počas svojej cesty vzpriamené. Nechajte ho stáť vzpriamene a mimo škatule 24 HODINY pred pripojením.
V prípade, že tento produkt nefunguje správne alebo sa zákazník domnieva, že je chybný, mal by kontaktovať zákaznícky servis a ponechať si chybný produkt až do ďalších pokynov. Chybné výrobky by mali byť zreteľne označené alebo uložené tak, aby ich nebolo možné omylom znova použiť. Ak si produkt neponecháte, môže to brániť spoločnosti hOme™ v schopnosti napraviť akýkoľvek legitímny problém a môže obmedziť rozsah, v ktorom môže spoločnosť hOme™ poskytnúť opravné prostriedky.
Gratulujem
pri prinesení vášho nového spotrebiča domov!
Nezabudnite zaregistrovať svoj produkt na adrese homelabs.com/reg pre aktualizácie, kupóny a ďalšie relevantné informácie.
Aj keď je to veľmi oceňované, registrácia produktu nie je potrebná na aktiváciu akejkoľvek záruky.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Odvlhčovač hOmeLabs - ikonaDÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE PRVÉ POUŽITIE

POZNÁMKA:
Tento odvlhčovač je štandardne nastavený na KONTINUÁLNY REŽIM, zakázanie používania VĽAVO VPRAVO tlačidlá. Ak chcete znova použiť tlačidlá, potvrďte KONTINUÁLNY REŽIM je vypnuté.

Odvlhčovač hOmeLabs - spodný

USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY / LEN PRE POUŽITIE V DOMÁCNOSTI
Aby ste predišli zraneniu používateľa alebo iných osôb a poškodeniu majetku, pri používaní odvlhčovača sa musia dodržiavať nasledujúce pokyny. Nesprávna prevádzka v dôsledku nerešpektovania pokynov môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie.

 1. Neprekračujte menovitú hodnotu sieťovej zásuvky alebo pripojeného zariadenia.
 2. Neprevádzkujte ani nevypínajte odvlhčovač pripájaním alebo odpájaním zariadenia. Namiesto toho použite ovládací panel.
 3. Nepoužívajte, ak je napájací kábel poškodený alebo poškodený.
 4. Neupravujte dĺžku napájacieho kábla ani nezdieľajte zásuvku s inými osobami
 5. Nedotýkajte sa zástrčky mokrou
 6. Neinštalujte odvlhčovač na miesto, ktoré môže byť vystavené horľavým plynom.
 7. Neumiestňujte odvlhčovač blízko zdroja tepla.
 8. Ak z odvlhčovača vychádzajú zvláštne zvuky, pachy alebo dym, odpojte napájanie.
 9. Nikdy by ste sa nemali pokúšať rozoberať alebo opravovať odvlhčovač
 10. Pred čistením odvlhčovač vypnite a odpojte zo siete.
 11. Nepoužívajte odvlhčovač v blízkosti horľavých plynov alebo horľavých látok, ako je benzín, benzén, riedidlo atď.
 12. Nepite ani nepoužívajte vodu vypustenú z odvlhčovača.
 13. Keď je odvlhčovač zapnutý, nevyberajte vedro s vodou
 14. Nepoužívajte odvlhčovač v malých priestoroch.
 15. Neumiestňujte odvlhčovač na miesta, kde by mohol byť postriekaný vodou.
 16. Umiestnite odvlhčovač na rovnú, pevnú časť
 17. Nezakrývajte nasávacie ani výfukové otvory odvlhčovača handričkou alebo uterákom.
 18. Spotrebič nečistite žiadnymi chemikáliami alebo organickými rozpúšťadlami, napr.
 19. Tento spotrebič nie je určený na miesta v blízkosti horľavých alebo horľavých látok
 20. Pri používaní odvlhčovača v miestnosti s nasledujúcimi osobami buďte opatrní: dojčatá, deti a starší ľudia.
 21. Pre ľudí, ktorí sú citliví na vlhkosť, nenastavujte úroveň vlhkosti príliš nízko
 22. Nikdy nevkladajte prsty alebo iné cudzie predmety do mriežok alebo otvorov. Venujte zvláštnu pozornosť tomu, aby ste na ne upozornili deti
 23. Na napájací kábel neumiestňujte ťažké predmety a uistite sa, že nie je pripojený
 24. Nestúpajte naň ani si naň nesadajte
 25. Filtre vždy vkladajte bezpečne. Nezabudnite vyčistiť filter raz za každé
 26. Ak do odvlhčovača vnikne voda, vypnite odvlhčovač a odpojte napájanie, kontaktujte zákaznícky servis, aby ste predišli nebezpečenstvu.
 27. Na vrch neklaďte vázy s kvetmi ani iné nádoby s vodou

ELEKTRICKÉ INFORMÁCIE

Odvlhčovač vzduchu hOmeLabs - ELEKTRICKÝ

 • Typový štítok hOme™ sa nachádza na zadnom paneli odvlhčovača a obsahuje elektrické a iné technické údaje špecifické pre tento odvlhčovač.
 • Uistite sa, že je odvlhčovač vzduchu riadne uzemnený. Aby sa minimalizovalo riziko šoku a požiaru, je dôležité správne uzemnenie. Tento napájací kábel je vybavený trojkolíkovou uzemňovacou zástrčkou na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom.
 • Váš odvlhčovač sa musí používať v správne uzemnenej zásuvke. Ak vaša zásuvka nie je dostatočne uzemnená alebo chránená časovo oneskorenou poistkou alebo ističom, nechajte kvalifikovaného elektrikára nainštalovať správnu zásuvku.
 • Zabráňte nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte predlžovací kábel ani zástrčku adaptéra. Neodstraňujte žiadne kolíky z/napájacieho kábla.

UPOZORNENIE

 • Tento odvlhčovač môžu používať iba deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí s dozorom alebo inštruktážou o používaní odvlhčovača. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
 • Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť kvalifikovaný personál. Obráťte sa na zákaznícky servis, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu.
 • Pred čistením alebo inou údržbou musí byť odvlhčovač odpojený od elektrickej siete.
 • Neinštalujte odvlhčovač na miesto, ktoré môže byť vystavené horľavým plynom.
 • Ak sa okolo odvlhčovača nahromadí horľavý plyn, môže to spôsobiť požiar.
 • Ak dôjde k prevrhnutiu odvlhčovača počas používania, odvlhčovač vypnite a okamžite ho odpojte od hlavného napájania. Vizuálne skontrolujte odvlhčovač, aby ste sa uistili, že nie je poškodený. Ak máte podozrenie, že bol odvlhčovač poškodený, kontaktujte zákaznícky servis a požiadajte o opravu alebo výmenu.
 • Počas búrky je potrebné vypnúť napájanie, aby sa predišlo poškodeniu odvlhčovača v dôsledku blesku.
 • Neveďte kábel pod koberec. Kábel nezakrývajte prikrývkami, behúňmi alebo podobnými krytmi. Kábel neveďte pod nábytkom alebo spotrebičmi. Kábel umiestnite mimo oblasti premávky a tam, kde sa oň nezakopne.
 • Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte tento odvlhčovač so žiadnym polovodičovým zariadením na reguláciu rýchlosti.
 • Odvlhčovač musí byť nainštalovaný v súlade s národnými predpismi o elektroinštalácii.
 • Pre opravu alebo údržbu tohto odvlhčovača kontaktujte zákaznícky servis.

Popis dielov

FRONT

zadné

Odvlhčovač hOmeLabs – popis

PRÍSLUŠENSTVO
(umiestnené vo vedre odvlhčovača)

Odvlhčovač hOmeLabs - PRÍSLUŠENSTVO

Operácie

INVESTÍCIE

Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha1

 • Táto jednotka mohla byť počas prepravy naklonená alebo umiestnená hore nohami. Aby toto zariadenie fungovalo správne, uistite sa, že je jednotka vo zvislej polohe aspoň 24 hodín pred prvým použitím.
 • Tento odvlhčovač je navrhnutý tak, aby fungoval v pracovnom prostredí medzi 41 °F (5 °C) a 90 °F (32 °C). viac koliesok (nainštalované v štyroch bodoch na spodnej strane odvlhčovača)
 • Nenúťte kolieska pohybovať sa po koberci ani nepremiestňujte odvlhčovač s vodou vo vedre. (Odvlhčovač sa môže prevrátiť a rozliať vodu.)

CHYTRÉ FUNKCIE

 • Automatické vypnutie
  Keď je vedro plné a/alebo sa dosiahne nastavená vlhkosť, odvlhčovač sa automaticky vypne.
 • Oneskorenie zapnutia
  Aby sa predišlo akémukoľvek poškodeniu odvlhčovača, odvlhčovač sa spustí po úplnom cykle až po troch (3) minútach. Operácia sa automaticky spustí po troch (3) minútach.
 • Svetelný indikátor plného vedra
  Indikátor Full svieti, keď je vedro pripravené na vyprázdnenie.
 • Automatické rozmrazovanie
  Keď sa námraza vytvorí na špirálach výparníka, kompresor sa vypne a ventilátor bude pokračovať v činnosti, kým námraza nezmizne.
 • Automatické reštartovanie
  Ak sa odvlhčovač neočakávane vypne z dôvodu výpadku napájania, odvlhčovač sa po obnovení napájania automaticky reštartuje s predchádzajúcim nastavením funkcie.

POZNÁMKA:
Všetky ilustrácie v príručke slúžia len na účely vysvetlenia. Váš odvlhčovač sa môže mierne líšiť. Prevažuje skutočný tvar. Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu zlepšovania produktu. Podrobnosti získate od zákazníckeho servisu.
OVLÁDACÍ PANEL

Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha2

Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha4Tlačidlo PUMP (platí len pre HME020391N)
Stlačením aktivujete činnosť čerpadla.
Poznámka: Pred spustením čerpadla skontrolujte, či je pripojená vypúšťacia hadica čerpadla, či je odstránená priebežná vypúšťacia hadica a či je plastový kryt výstupu priebežnej vypúšťacej hadice pevne nasadený. Keď je vedro plné, čerpadlo začne pracovať. Informácie o odstraňovaní nahromadenej vody nájdete na nasledujúcich stranách.
Poznámka: Potrebuje čas, kým sa voda načerpá na začiatku.
Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha8tlačidlo COMFORT
Stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete komfortnú funkciu. V tomto modeli nie je možné vlhkosť nastaviť manuálne, ale bude vopred nastavená na odporúčanú komfortnú úroveň na základe okolitej teploty. Úroveň bude riadená podľa nasledujúcej tabuľky:

Okolité Teplota <65 ˚F 65 - 77 ˚F >77 ˚F
Relatívna Vlhkosť 55% 50% 45%

Poznámka: lis Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha19or Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha20tlačidlom, režim COMFORT sa zruší a úroveň vlhkosti sa dá upraviť.
Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha10tlačidlo FILTER
Funkcia kontroly filtra je pripomienkou, že je potrebné vyčistiť vzduchový filter pre efektívnejšiu prevádzku. Kontrolka filtra (kontrolka vyčistenia filtra) bude blikať po 250 hodinách prevádzky. Pre resetovanie po vyčistení filtra stlačte tlačidlo filtra a kontrolka zhasne.
Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha12Tlačidlo CONTINUOUS
Stlačením aktivujete nepretržitú prevádzku odvlhčovania. Spotrebič bude pracovať nepretržite a nezastaví sa okrem toho, že vedro bude plné. V nepretržitom režime sú a Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha19or Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha20tlačidlá sú zablokované.
Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha5tlačidlo TURBO
Ovláda rýchlosť ventilátora. Stlačením vyberte buď vysokú alebo normálnu rýchlosť ventilátora. Pre maximálne odstránenie vlhkosti nastavte ovládanie ventilátora na High. Keď je vlhkosť znížená a preferujete tichú prevádzku, nastavte ovládanie ventilátora na Normálne.
Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha9Tlačidlo TIMER
Stlačením nastavíte časovač automatického zapnutia alebo automatického vypnutia (0 – 24 hodín) v spojení s Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha19a Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha20tlačidlá. Časovač beží iba jeden cyklus, preto nezabudnite nastaviť časovač pred ďalším použitím.

 • Po zapojení spotrebiča do siete stlačte ČASOVAČ rozsvieti sa indikátor TIMER OFF, čo znamená, že je aktivované nastavenie časovača automatického vypnutia.
  Použitie Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha19a Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha20tlačidlami nastavte hodnotu času, kedy chcete spotrebič vypnúť. Jednorazové nastavenie časovača automatického vypnutia je dokončené.
 • Stlačte ČASOVAČ znova sa rozsvieti indikátor TIMER ON, čo znamená, že je aktivované nastavenie automatického zapnutia. Použite Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha19a Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha20tlačidlá na nastavenie hodnoty času, kedy chcete nabudúce zapnúť spotrebič. Jednorazové nastavenie časovača automatického vypnutia je dokončené.
 • Ak chcete zmeniť nastavenia časovača, zopakujte vyššie uvedené operácie.
 • Stlačte alebo podržte Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha19a Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha20tlačidlá na zmenu automatického času v 0.5-hodinových prírastkoch, až do 10 hodín, potom v 1-hodinových prírastkoch až do 24 hodín. Ovládanie bude odpočítavať čas zostávajúci do štartu.
 • Zvolený čas sa zaregistruje do 5 sekúnd a systém sa automaticky vráti späť, aby zobrazil predchádzajúce nastavenie vlhkosti.
 • Ak chcete zrušiť časovač, nastavte hodnotu časovača na 0.0.
  Príslušný indikátor časovača zhasne, čo znamená, že časovač je zrušený. Ďalším spôsobom zrušenia časovača je reštartovanie spotrebiča, čím sa stane aj jednorazový časovač
  neplatná.
 • Keď je vedro plné, na obrazovke sa zobrazí chybový kód „P2“ a spotrebič sa potom automaticky vypne. Časovač automatického zapnutia aj automatického vypnutia bude zrušený.

Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha22LED displej
Zobrazuje nastavenú úroveň % vlhkosti od 35 % do 85 % alebo čas automatického spustenia/zastavenia (0~24) počas nastavovania, potom zobrazuje aktuálnu (±5 % presnosť) úroveň % vlhkosti v miestnosti v rozsahu 30 % RH (relatívna vlhkosť ) na 90 % RH (relatívna vlhkosť).
Chybové kódy:
AS – Chyba snímača vlhkosti
ES – Chyba snímača teploty
Kódy ochrany:
P2 – Vedro je plné alebo vedro nie je v správnej polohe.
Vyprázdnite vedro a vložte ho do správnej polohy.
Eb – vedro je odstránené alebo nie je v správnej polohe.
Vráťte vedro do správnej polohy. (Platí len pre jednotku s funkciou čerpadla.)
Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha24Vypínač
Stlačením zapnete a vypnete odvlhčovač.
Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha23tlačidlá LEFT / RIGHT
POZNÁMKA: Pri prvom zapnutí odvlhčovača sa štandardne prepne do nepretržitého režimu. Toto deaktivuje používanie tlačidiel DOĽAVA/DOPRAVA. Ak chcete obnoviť funkciu týchto tlačidiel, nezabudnite vypnúť nepretržitý režim.
Ovládacie tlačidlá nastavenia vlhkosti

 • Úroveň vlhkosti je možné nastaviť v rozsahu od 35 % RH (relatívna vlhkosť) do 85 % RH (relatívna vlhkosť) v 5 % prírastkoch.
 • Pre suchší vzduch stlačte Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha19a nastavte ho na nižšiu percentuálnu hodnotu (%).
  Pre dampkeď je vzduch, stlačte tlačidlo Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha20a nastavte vyššiu percentuálnu hodnotu (%).

Ovládacie tlačidlá nastavenia časovača

 • Stlačením spustíte funkciu automatického spustenia a automatického zastavenia v spojení s Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha19a Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha20Tlačidla.

Kontrolky

 • ON ………………… Svetlo zapnutia časovača
 • VYPNUTÉ ………………. Svetlo vypnutia časovača
 • FULL …………….. Nádržka na vodu je plná a mala by sa vyprázdniť
 • ROZMRAZOVANIE ……… Spotrebič je v režime rozmrazovania

Poznámka: Keď sa vyskytne niektorá z vyššie uvedených porúch, vypnite odvlhčovač a skontrolujte, či nie sú nejaké prekážky. Reštartujte odvlhčovač, ak porucha stále pretrváva, odvlhčovač vypnite a odpojte napájací kábel. Pre opravu a/alebo výmenu kontaktujte zákaznícky servis.
ODSTRÁNENIE ZBERATEĽNEJ VODY

 1. Použite vedro
  Keď je vedro plné, vyberte vedro a vyprázdnite ho.
  Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha25
 2. Nepretržité vypúšťanie
  Voda sa môže automaticky vypustiť do podlahového odtoku pripojením odvlhčovača k vodnej hadici s koncom s vnútorným závitom. (Poznámky: Na niektorých modeloch nie je súčasťou dodávky koniec s vnútorným závitom)
  Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha26Poznámka: Nepretržité vypúšťanie nepoužívajte, keď je vonkajšia teplota rovná alebo nižšia ako 32 °F (0 °C), inak voda zamrzne, čo spôsobí zablokovanie vodnej hadice a odvlhčovač sa môže poškodiť.
  Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha29Poznámka:
  Uistite sa, že je spojenie tesné a nedochádza k úniku.
  • Veďte hadicu na vodu k podlahovému odtoku alebo vhodnému drenážnemu zariadeniu, drenážne zariadenie by malo byť nižšie ako odtokový otvor odvlhčovača.
  • Vodnú hadicu spustite šikmo nadol, aby voda plynule vytekala.
  • Keď funkciu nepretržitého vypúšťania nepoužívate, vyberte vypúšťaciu hadicu z výstupu a pevne nasaďte plastový kryt výstupu hadice nepretržitého vypúšťania.
 3. Vypúšťanie čerpadla (platí len pre HME020391N)
  • Odpojte nepretržitú vypúšťaciu hadicu z jednotky.
  Pevne nasaďte plastový kryt výstupu kontinuálnej vypúšťacej hadice.
  • Pripojte vypúšťaciu hadicu čerpadla (vonkajší priemer: 1/4”; dĺžka: 16.4 stopy) k výstupu vypúšťacej hadice čerpadla. Hĺbka vložky by nemala byť menšia ako 0.59 palca.
  Odtokovú hadicu veďte do podlahového odtoku alebo do vhodného odtokového zariadenia.
  Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha30Poznámka:

  Uistite sa, že je spojenie tesné a nedochádza k úniku.
  Ak hadica čerpadla pri odstraňovaní vedra spadne, musíte pred vrátením vedra do jednotky nainštalovať kryt čerpadla k jednotke.
  • Maximálna čerpacia výška je 16.4 stôp.
  Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha32Poznámka: Čerpadlo nepoužívajte, keď je vonkajšia teplota rovná alebo nižšia ako 32 °F (0 °C), inak voda zamrzne, čo spôsobí zablokovanie vodnej hadice a odvlhčovač sa môže poškodiť.

Starostlivosť a čistenie

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE ODVLHČOVAČA
VAROVANIE: Pred čistením odvlhčovač vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Vyčistite odvlhčovač vodou a jemným čistiacim prostriedkom.
Nepoužívajte bielidlá ani abrazíva.

Odvlhčovač hOmeLabs – Obsluha35

 1. Vyčistite mriežku a puzdro
  • Nestriekajte vodu priamo na hlavnú jednotku. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, poškodenie izolácie alebo hrdzavenie jednotky.
  • Mriežky na prívod a odvod vzduchu sa ľahko znečistia. Na čistenie použite vysávač alebo kefku.
 2. Vyčistite vedro
  Každé dva týždne vyčistite vedro vodou a jemným čistiacim prostriedkom.
 3. Vyčistite vzduchový filter
  Filter vyčistite pitnou vodou aspoň raz za 30 dní.
 4. Skladovanie odvlhčovača
  Odvlhčovač uložte, keď ho nebudete dlhší čas používať.
  • Po vypnutí odvlhčovača počkajte jeden deň, kým všetka voda vo vnútri odvlhčovača nenatečie do vedra, a potom vedro vyprázdnite.
  • Vyčistite hlavný odvlhčovač, vedro a vzduchový filter.
  • Omotajte šnúru a previažte ju zväzkom.
  • Odvlhčovač prikryte plastovým vreckom.
  • Odvlhčovač skladujte vo zvislej polohe na suchom, dobre vetranom mieste.

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu reviewTento zoznam môže ušetriť čas. Tento zoznam obsahuje najbežnejšie prípady, ktoré nie sú výsledkom chybného spracovania alebo materiálov v tomto odvlhčovači.

PROBLÉM

PRÍČINA / RIEŠENIE

Odvlhčovač sa nespustí
 • Uistite sa, že zástrčka odvlhčovača je úplne zasunutá do zásuvky. – Skontrolujte domovú poistkovú/ističovú skrinku.
 • Odvlhčovač dosiahol súčasnú úroveň alebo je vedro plné.
 • Vedro nie je v správnej polohe.
Odvlhčovač nevysuší vzduch tak, ako by mal
 • Uistite sa, že máte dostatok času na odstránenie vlhkosti.
 • Uistite sa, že prednú alebo zadnú stranu odvlhčovača neblokujú žiadne závesy, žalúzie alebo nábytok.
 • Úroveň vlhkosti možno nie je nastavená dostatočne nízko.
 • Skontrolujte, či sú všetky dvere, okná a iné otvory bezpečne zatvorené. – Izbová teplota je príliš nízka, pod 41 °F (5 °C).
 • V miestnosti je petrolejový ohrievač alebo niečo, čo vydáva vodnú paru.
Odvlhčovač pri prevádzke vydáva hlasný zvuk
 • Vzduchový filter je upchatý.
 • Odvlhčovač je naklonený namiesto zvislej polohy, ako by mal byť. – Povrch podlahy nie je rovný.
Na cievkach sa objaví mráz
 • Toto je normálne. Odvlhčovač má funkciu automatického odmrazovania.
Voda na podlahe
 • Odvlhčovač bol umiestnený na nerovnej podlahe.
 • Hadica ku konektoru alebo spojeniu hadice môžu byť uvoľnené.
 • Kbelík používajte na zhromažďovanie vody, ale zadná vypúšťacia zátka je odstránená.
Voda z hadice nevyteká
 • Hadice dlhšie ako 5 stôp nemusia správne odtekať. Pre správne vypúšťanie sa odporúča udržiavať hadicu čo najkratšiu. Hadica musí byť umiestnená nižšie ako spodok odvlhčovača a musí byť udržiavaná plochá a hladká bez zauzlení.
Indikátor pumpy bliká. (Platí len pre HME020391N)
 • Filter je špinavý. Informácie o čistení filtra nájdete v časti Čistenie a údržba. – Odtoková hadica čerpadla nie je pripojená k zadnej časti odvlhčovača.
 • Vedro nie je v správnej polohe. Umiestnite vedro správne.
 • Hadica čerpadla klesá. Znovu nainštalujte hadicu čerpadla. Ak sa chyba opakuje, zavolajte zákaznícky servis.

Ak odvlhčovač funguje abnormálne alebo nefunguje a vyššie uvedené riešenia nie sú užitočné, kontaktujte zákaznícky servis.

Záruka

hOme™ ponúka obmedzenú jednoročnú záruku („záručná doba“) na všetky naše produkty zakúpené nové a nepoužité od spoločnosti hOme Technologies, LLC alebo autorizovaného predajcu, s originálnym dokladom o kúpe a tam, kde sa úplne alebo podstatne vyskytla chyba, v dôsledku chybnej výroby, dielov alebo spracovania počas záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené inými faktormi, okrem iného vrátane: (a) bežného opotrebovania; (b) zneužívanie, nesprávne zaobchádzanie, nehoda alebo nedodržiavanie prevádzkových pokynov; c) vystavenie kvapaline alebo infiltrácii cudzích častíc; (d) servis alebo úpravy produktu iným spôsobom ako spoločnosťou hOme™; e) komerčné alebo iné ako domáce použitie.
Záruka hOme™ pokrýva všetky náklady súvisiace s obnovou preukázaného chybného produktu prostredníctvom opravy alebo výmeny akejkoľvek chybnej časti a potrebnej práce tak, aby zodpovedal svojim pôvodným špecifikáciám. Namiesto opravy chybného produktu môže byť poskytnutý náhradný produkt. Výhradná povinnosť hOme™ v rámci tejto záruky je obmedzená na takúto opravu alebo výmenu.
Pri každom uplatnení nároku je potrebný doklad s dátumom nákupu, preto všetky pokladničné doklady uschovajte na bezpečnom mieste. Odporúčame vám zaregistrovať svoj výrobok na našej stránke webstránka homelabs.com/reg. Aj keď je to veľmi oceňované, registrácia produktu nie je potrebná na aktiváciu záruky a registrácia produktu nevylučuje potrebu originálneho dokladu o kúpe.
Záruka zaniká, ak pokusy o opravu vykonajú neautorizované tretie strany a/alebo ak sa použijú náhradné diely iné ako tie, ktoré poskytuje spoločnosť hOme ™.
Za príplatok môžete tiež zabezpečiť servis po uplynutí záruky.
Toto sú naše všeobecné podmienky záručného servisu, vždy však naliehame na našich zákazníkov, aby sa na nás obrátili s akýmkoľvek problémom, bez ohľadu na záručné podmienky. Ak máte problém s produktom hOme ™, kontaktujte nás na telefónnom čísle 1-800-898-3002 a my sa pokúsime vyriešiť váš problém.
Táto záruka vám dáva konkrétne zákonné práva a môžete mať aj ďalšie zákonné práva, ktoré sa líšia štát od štátu, krajinu od krajiny alebo provincie od provincie. Zákazník môže uplatniť akékoľvek takéto práva podľa vlastného uváženia.

Výstraha

Táto príručka sa používa so všetkými položkami s číslami modelov
HME020030N
HME020006N
HME020031N
HME020391N
VAROVANIE: Uchovávajte všetky plastové vrecká mimo dosahu detí.
Výrobca, distribútor, dovozca a predajca nezodpovedajú za ŽIADNE škody spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním, starostlivosťou alebo nedodržaním upozornení spojených s týmto produktom.

Kontakt

Email-Icon.pngCHAT S NÁMI VolanieVOLAJTE SONY CFI-1002A PS5 PlayStation-- Hovory--EMAIL US
homelabs.com/help 1- (800) -898-3002 [chránené e-mailom]

logo hOmeLen na použitie v domácnosti
1-800 898 - 3002
[chránené e-mailom]
homelabs.com/help
© 2020 hOmeLabs, LLC
Ulica 37 East 18, 7. poschodie
New York, NY 10003
Všetky práva vyhradené, hOme™
Vytlačené v Číne.

Dokumenty / zdroje

Odvlhčovač hOmeLabs [pdf] Návod na použitie
homeLabs, Energy Star, Rated, Odvlhčovač, HME020030N, HME020006N, HME020031N, HME020391N

Referencie

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.