Pohodlný návod na masážny vankúš

Návod na použitie Pred použitím si prečítajte návod

 TECHNICKÉ ÚDAJE

 • Menovitý objemtage: DC 12V
 • Spotreba energie: 20W

Výstraha

IBA PRE DOSPELÝCH
Dôležité: Každá osoba, ktorá môže byť tehotná, má kardiostimulátor, trpí cukrovkou, flebitídou a/alebo trombózou, má zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín alebo má implantované čapy/skrutky/umelé kĺby alebo iné zdravotnícke pomôcky jej telo by sa malo najskôr poradiť s lekárom bez ohľadu na nastavenie kontroly.

 • Nepoužívať u dojčiat alebo invalidných osôb alebo u osôb spiacich alebo v bezvedomí.
 • Nepoužívajte na necitlivú pokožku alebo na osoby so slabým krvným obehom.
 • Aby ste znížili riziko vzniku pľuzgierov, často kontrolujte pokožku, ktorá je v kontakte s vyhrievanou oblasťou zariadenia

UPOZORNENIE

 • NA ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT. VNÚTRI sú vnútornosti, ktoré nie je možné opraviť.
 • Aby ste ZNÍŽILI RIZIKO POŽIARU alebo ELEKTRICKÉHO ŠOKU, NEVYSTAVUJTE TÚTO JEDNOTKU ŽIARU ALEBO VLHKOSTI.

Blesk so symbolom hlavy šípu v rovnostrannom trojuholníku má používateľa upozorniť na prítomnosť neizolovaného „nebezpečného obj.tage ”v kryte jednotky, ktoré môže mať dostatočnú veľkosť na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom
Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov na obsluhu a údržbu (servis) v literatúre priloženej k zariadeniu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny. Pri použití elektrického spotrebiča je potrebné vždy dodržiavať základné opatrenia vrátane nasledujúcich:

UPOZORNENIE - ZNÍŽENIE RIZIKA POPÁLENÍ, POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDOM ALEBO ZRANENIA OSÔB:

 1. Spotrebič nikdy nenechávajte bez dozoru, keď je zapojený do zásuvky. Ak napájací kábel nepoužívate, odpojte ho.
 2. Nepoužívajte pri kúpaní alebo sprchovaní. Nikdy sa nedotýkajte zariadenia, ktoré spadlo do vody. Okamžite odpojte.
 3. Neumiestňujte ani neskladujte zariadenie na mieste, kde môže spadnúť alebo sa dá stiahnuť do vane alebo umývadla.
 4. Neumiestňujte ani nenechajte spadnúť do vody alebo inej tekutiny.
 5. S týmto zariadením nikdy nepoužívajte špendlíky ani iné kovové spojovacie prvky.
 6. Keď toto zariadenie používajú deti, osoby so zdravotným postihnutím alebo v ich blízkosti, je potrebný prísny dohľad.
 7. Používajte tento prístroj iba na účely, na ktoré je určený, ako je popísané v tejto príručke. Nepoužívajte doplnky, ktoré neodporúča výrobca.
 8. Nikdy nepoužívajte tento spotrebič, ak má poškodený kábel alebo zástrčku. Ak nefunguje správne, ak spadlo, poškodilo sa alebo spadlo do vody, DO NOT skúste to opraviť sami. Vráťte spotrebič do nášho servisného strediska na kontrolu a opravu.
 9. Nie prenášajte tento spotrebič za napájací kábel alebo kábel používajte ako držadlo
 10. Nie pri skladovaní tento spotrebič rozdrvte alebo zložte.
 11. Chráňte kábel pred horúcimi povrchmi.
 12. Nikdy neklesajte ani nevkladajte žiadne predmety do otvorov.
 13. Nie používať vonku. Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti a na vnútorné použitie.
 14. Nie pracovať v prítomnosti výbušných a/alebo horľavých pár.
 15. Ak chcete odpojiť, prepnite všetky ovládacie prvky do polohy vypnuté a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
 16. Nepreťažujte elektrickú zásuvku. Používajte iba napájací zdroj, ako je uvedené.
 17. Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, spotrebič nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte opravovať. Nesprávna oprava môže pri použití zariadenia spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poranenia osôb.
 18. Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za napájací kábel.
 19. Nepoužívajte tento výrobok ako poklep na hlavu.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA PRODUKTU

 1. Keď masážny vankúš nepoužívate, umiestnite ho na bezpečné, chladné a suché miesto. Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom alebo damp prostredie.
 2. Nikdy neponárajte zariadenie do kvapaliny.
 3. Vyhnite sa všetkým rozpúšťadlám a drsným čistiacim prostriedkom.
 4. DO NOT Skúste si tento masážny vankúš opraviť sami.
 5. Pred každým použitím čalúnenie starostlivo skontrolujte. Ak je podšívka viditeľná a / alebo vykazuje známky poškodenia, ako sú praskliny, trhliny alebo pľuzgiere, vymeňte vonkajší vankúš.

POUŽÍVANIE MASÁČA

 1. Pripojte adaptér k masážnemu zariadeniu. Pripojte adaptér do elektrickej zásuvky. (VNÚTORNÉ POUŽITIE). Pripojte adaptér do auta k masážnemu prístroju. Zapojte napájací adaptér do auta do zásuvky zapaľovača v aute (POUŽITIE V AUTE).
 2. Masážny prístroj spustíte stlačením tlačidla NAPÁJANIE.
 3. Po druhom stlačení tlačidla NAPÁJANIE zmeníte smer masáže.
 4. Funkciu ohrevu vypnete tretím stlačením tlačidla NAPÁJANIE.
 5. Vypnite zariadenie štvrtým stlačením tlačidla POWER.

POUŽÍVANIE MASÁČA (NABÍJATEĽNÉ)

 1. Pripojte adaptér k masážnemu prístroju a potom zapojte adaptér do elektrickej zásuvky, aby sa masážny prístroj nabil.
 2. Keď prebieha nabíjanie, odpojte adaptér z elektrickej zásuvky a maséra (červené svetlo sa zmení na zelené).
 3. Na spustenie maséra stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo NAPÁJANIE.
 4. Opätovným stlačením tlačidla NAPÁJANIE zmeníte smer masáže.
 5. Stlačením vypínača POWER tretíkrát vypnete kúrenie.
 6. Masáž vypnete štvrtým stlačením tlačidla NAPÁJANIE.

• Smer masáže sa automaticky mení každú minútu.

UMIESTNENIE ČASTÍ A OVLÁDAČOV


 1. . Masážne uzly
 2. HLAVNÁ JEDNOTKA
 3.  POWER

*NAPÁJACÍ ADAPTÉR NIE JE ZAHRNUTÝ V NABÍJATEĽNEJ VERZII

Dokumenty / zdroje

COMFY Pohodlný masážny vankúš [pdf] Pokyny
COMFY, masážny vankúš

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.