Logo COMFIERAkumulátorový masážny prístroj na perkusie
FE-0124H
Používateľská príručka

VAROVANIE

DÔLEŽITÉ ZÁRUKY
PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÝCH VÝROBKOV, PRÁVEŠNE PRI PRÍTOMNOSTI DETÍ, MUSIA BYŤ VŽDY DODRŽIAVANÉ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA, VRÁTANE NÁSLEDUJÚCEHO: PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
NEBEZPEČENSTVO - ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

 • Ihneď po použití a pred čistením vždy odpojte tento spotrebič z elektrickej zásuvky.
 • NEDOTÝKAJTE SA prístroja, ktorý spadol do vody. Okamžite ho odpojte.
 • NEPOUŽÍVAJTE pri kúpaní alebo sprchovaní.
 • NEUMIESTŇUJTE ani neskladujte prístroj na miestach, kde môže spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane alebo umývadla.
 • NEVKLADAJTE do vody ani do inej tekutiny.
  VAROVANIE — NA ZNÍŽENIE RIZIKA POpálenia, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POŽIARU ALEBO ZRANENIA OSÔB:
 • Spotrebič NIKDY nenechávajte zasunutý bez dozoru, keď je zapojený do elektrickej siete. Pokiaľ nepoužívate spotrebič, odpojte ho od elektrickej siete a skôr, ako nasadíte alebo zložíte časti alebo doplnky.
 • Keď toto zariadenie používajú deti, invalidné osoby alebo zdravotne postihnuté osoby, sú na nich alebo v ich blízkosti nevyhnutní prísny dohľad.
 • Tento spotrebič používajte iba na účely, na ktoré je určený, ako je popísané v tomto návode. NEPOUŽÍVAJTE prílohy, ktoré neodporúča spoločnosť COMFIER; konkrétne akékoľvek príslušenstvo, ktoré sa nedodáva s jednotkou.
 • NIKDY nepoužívajte tento prístroj, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, ak spadol alebo je poškodený alebo spadol do vody.
  Vráťte spotrebič do servisného strediska COMFIER na kontrolu a opravu.
 • Chráňte kábel pred horúcimi povrchmi.
 • NIKDY nehádžte ani nevkladajte žiadne predmety do žiadnych otvorov.
 • NEPRACUJTE v mieste, kde sa používajú aerosólové (sprejové) výrobky alebo kde sa podáva kyslík.
 • NEPRACUJTE pod prikrývkou alebo vankúšom. Môže dôjsť k nadmernému zahriatiu, ktoré môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
 • NEPRENÁŠAJTE tento spotrebič za napájací kábel alebo ho nepoužívajte ako rukoväť.
 • Ak chcete zariadenie odpojiť, otočte všetky ovládacie prvky do polohy vypnuté a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
 • NIKDY nepoužívajte prístroj so zablokovanými vzduchovými otvormi. Udržujte vzduchové otvory bez vlákien, chlpov a podobne.
 • NIKDY nepracujte na mäkkom povrchu, napríklad na posteli alebo gauči, kde by mohli byť zablokované vzduchové otvory.
 • Počas používania nedávajte dlhé vlasy do blízkosti masážneho prístroja.
 • Nabíjajte iba pomocou nabíjačky dodanej s jednotkou.
  Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže pri použití s ​​iným akumulátorom predstavovať riziko požiaru.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

 • NEVYSTAVUJTE súpravu batérií ani spotrebič ohňu alebo nadmernej teplote.
  Vystavenie ohňu alebo teplote nad 265F (129°C) môže spôsobiť výbuch.
 • Postupujte podľa všetkých pokynov na nabíjanie a nenabíjajte batériu alebo prístroj mimo teplotného rozsahu uvedeného v pokynoch.
  Nesprávne nabíjanie alebo pri teplotách mimo špecifikovaného rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko požiaru. Prevádzkový a nabíjací rozsah produktu: 32″F – 104F (0C-40C).
  POZOR: V prípade tehotenstva alebo choroby sa pred použitím maséra poraďte so svojím lekárom.
  USCHOVAJTE SI TENTO POKYN -
  POZOR - PRED PREVÁDZKOU SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
 • Pred použitím tohto produktu sa poraďte so svojím lekárom, ak:
  - Si tehotná
  - Máte kardiostimulátor
  - Máte akékoľvek obavy týkajúce sa vášho zdravia
 • Neodporúča sa používať pre ľudí s cukrovkou.
 • NIKDY nenechávajte prístroj bez dozoru, najmä ak sú prítomné deti.
 • NIKDY nezakrývajte prístroj, keď je v prevádzke.
 • NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok dlhšie ako 30 minút.
 • Nadmerné používanie môže viesť k nadmernému zahrievaniu produktu a kratšej životnosti.
  V takom prípade prestaňte prístroj používať a pred použitím ho nechajte vychladnúť.
 • NIKDY nepoužívajte tento výrobok priamo na opuchnuté alebo zapálené miesta alebo kožné vyrážky.
 • NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok ako náhradu za lekársku starostlivosť.
 • NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok pred spaním. Masáž má stimulačný účinok a môže oddialiť spánok.
 • NIKDY nepoužívajte tento výrobok v posteli.
 • Tento výrobok by NIKDY nemali používať osoby, ktoré trpia fyzickými chorobami, ktoré by obmedzovali schopnosť používateľa ovládať ovládacie prvky, alebo ktoré majú senzorické poruchy v dolnej polovici tela.
 • Túto jednotku by nemali používať deti alebo invalidi bez dozoru dospelých.
 • NIKDY nepoužívajte tento výrobok v automobiloch.
 • Toto zariadenie je určené iba na použitie v domácnosti

Ak COMFIER Cordless Massager prestane fungovať v dôsledku preťaženia alebo prehriatia, okamžite ho vypnite. Nechajte 5 minút vychladnúť a potom masážny prístroj resetujte zapojením do nabíjačky na 3 sekundy. Nabíjačka musí byť zapojená do elektrickej zásuvky.

 1. Masážny prístroj COMFIER nehádžte, nepoužívajte nadmernú silu a neklaďte naň ťažké predmety, aby ste predišli poruche a/alebo poškodeniu.
 2. Časti nerozoberajte ani neupravujte. Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom a na výrobok sa už nebude vzťahovať záruka výrobcu.
 3. Neodporúčame ho používať na osobné sexuálne potreby. Jedná sa o výkonný masér, ktorý môže spôsobiť vážne telesné zranenia.
 4. Neuchovávajte ani nepoužívajte výrobok v priestoroch, kde sa výrazne mení teplota alebo kde je vysoká vlhkosť. Môže to spôsobiť poškodenie elektrických obvodov a batérií.
 5. Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva, nabíjajte ho raz za mesiac. Ak batérie zostanú vybité príliš dlho, môže to znížiť životnosť a výkon produktu.
 6. Neuchovávajte výrobok v blízkosti silného magnetického poľa alebo tam, kde môže byť ovplyvnený magnetickým poľom, pretože môže spôsobiť vybitie batérií.
 7. Bezdrôtový masážny prístroj COMFIER nepoužívajte s predlžovacím káblom alebo spínaným časovačom.

Kontraindikácie

Bezdrôtový masážny prístroj COMFIER nepoužívajte, ak trpíte niektorým z nasledujúcich zdravotných problémov:

 • Citlivá pokožka, opuchnuté alebo zapálené oblasti; oblasti so zlým krvným obehom, kožné vyrážky alebo ak pociťujete nevysvetliteľnú bolesť lýtok alebo brucha
 • Bolesť v oblasti hrdla
 • Bolesť v genitálnych oblastiach
 • Stav bezvedomia alebo spánku
 • Omrzliny
 • Podráždenosť kože
 • Trombóza hlbokých žíl
 • Nedávne popálenie
 • Nedávny chirurgický zákrok
 • Kŕčové žily
 • Akútne stavy vyžadujúce prvú pomoc alebo lekársku pomoc
 • Akútne vzplanutie zápalových stavov, ako je reumatoidná artritída
 • Osteoartritída, dna alebo fibromyalgia
 • Autoimunitné stavy (lupus, sklerodermia, roztrúsená skleróza atď.)
 • Hypertenzia
 • Iné stavy, ktoré ovplyvňujú vaše krvné cievy (ateroskleróza, ochorenie periférnych artérií, hlboká žilová trombóza alebo artérioskleróza)
 • Osteoporóza (degenerácia kostí)
 • Svalová dystrofia alebo iné svalové poruchy

Neužívajte počas tehotenstva. Tehotné ženy by sa mali pred použitím masážneho prístroja poradiť so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
Ak máte už existujúci zdravotný stav, vrátane implantátov alebo kardiostimulátorov, pred použitím sa poraďte so svojím lekárom.
Neužívajte ho, ak máte krvnú zrážanlivosť alebo máte riziko zrážania krvi.
Neužívajte ho, ak máte poruchy krvácania, nízky počet krvných doštičiek alebo v súčasnosti užívate lieky na riedenie krvi, ako je Warfarín. Pred použitím sa poraďte s lekárom.
Nepoužívajte ho na oblasti tela s krvnými zrazeninami, zlomeninami, otvorenými alebo hojacimi sa ranami, kožnými infekciami, oslabenými kosťami (napríklad v dôsledku osteoporózy alebo rakoviny) alebo tam, kde ste nedávno prekonali operáciu.
Vyhnite sa akémukoľvek priamemu tlaku na nádor. Pacienti s rakovinou by mali prediskutovať akékoľvek obavy týkajúce sa masážnej terapie so svojím onkológom.
Bezdrôtový masážny prístroj COMFIER nepredstavuje lekárske ošetrenie.

VLASTNOSTI

COMFIER Cordless Massager je dobíjacie perkusné masážne zariadenie. Masážny prístroj je efektívne navrhnutý tak, aby bol ľahký a napriek tomu poskytoval vynikajúci výkon a silu. Masážny prístroj je napájaný lítium-iónovou batériou a obsahuje AC nabíjačku. Dodáva sa tiež so šiestimi masážnymi palicami a úložným vakom. Je to výkonný bezdrôtový masážny prístroj a mal by sa používať s opatrnosťou.
Pri normálnej starostlivosti a správnom zaobchádzaní bude poskytovať roky spoľahlivej služby.

Nabíjací adaptér Masážny prístroj Comfier
COMFIER CF-FE-0124 Akumulátorový perkusný masážny prístroj na telo - COMFIER CF-FE-0124 Akumulátorový perkusný masážny prístroj na telo – 1
Hlavová násada v tvare U (ABS)
Pre svaly lýtok a rúk
Štvorhlavová tyč (ABS + silikón)
Pre veľké plochy, chrbát, pás a nohy; aj chúlostivé oblasti
COMFIER CF-FE-0124 Akumulátorový perkusný masážny prístroj na telo - obr. 2 COMFIER CF-FE-0124 Akumulátorový perkusný masážny prístroj na telo - obr. 3
Tyčinka na pokožku hlavy (ABS + silikón)
Stimulátor pokožky hlavy pre relaxáciu a zvýšenie krvného obehu
Cushion Stick (vyhrievacia hlava)
(ABS + silikón) Upokojujúce teplo a jemná masáž pre akúkoľvek časť tela
COMFIER CF-FE-0124 Akumulátorový perkusný masážny prístroj na telo - obr. 4 COMFIER CF-FE-0124 Akumulátorový perkusný masážny prístroj na telo - obr. 5
Šesťhlavová tyč (ABS + silikón)
Masáž hlbokých tkanív/športová masáž pre veľké svalové skupiny
Point Stick (ABS)
Akupresúra a reflexológia pre cielené napínacie body a tkanivo jazvy
COMFIER CF-FE-0124 Akumulátorový perkusný masážny prístroj na telo - obr. 6 COMFIER CF-FE-0124 Akumulátorový perkusný masážny prístroj na telo - obr. 7

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

 1. Pred výmenou inej masážnej hlavice vypnite masér
 2. Pripevnite rôzne hlavice otáčaním v smere hodinových ručičiek (obrázok 1), odpojte nainštalovanú masážnu hlavicu otočením proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnutím (obrázok 2) Pri výmene hlavic vždy vypnite prístrojCOMFIER CF-FE-0124 Akumulátorový perkusný masážny prístroj na telo - obr. 8
 3. Zapnite jednotku pomocou ovládacích tlačidiel (pokyny sú uvedené nižšie)
 4. Masážnu hlavicu zľahka priložte na oblasť, ktorú chcete ošetrovať. Pohybujte jednotkou pomaly a držte ju nad cieľovou oblasťou. Ošetrujte oblasť na krátky čas a presuňte sa do inej oblasti. NIKDY neošetrujte tú istú oblasť dlhšie ako 3 minúty.
 5. Ak chcete jednotku vypnúť stlačením tlačidla napájania. Pre vašu bezpečnosť sa zariadenie automaticky vypne po 15 minútach nepretržitého používania.

COMFIER CF-FE-0124 Akumulátorový perkusný masážny prístroj na telo - obr. 9

Nabíjanie
Pre maximálne pohodlie pri používaní masážny prístroj pred použitím nabite.
POZNÁMKA: Používajte iba dodaný nabíjací adaptér.

 1. Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
 2. Zapojte nabíjačku do Comfier Massager.
 3. Pred použitím vyberte nabíjačku z maséra.
 4. Úplné nabitie batérie zvyčajne trvá približne 1.5 – 2 hodiny.
 5. Ak je batéria plná, masér môže pracovať približne 90 minút.
  Počas nabíjania je bezpečné používať masér.

životnosť batérie

 1. Testy batérií boli vykonané v prevádzke výrobcu s vlastným zariadením. Výdrž batérie závisí od používania.
 2. Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva, vypnite ho. Batérie vydržia dlhšie, ak sú nabité alebo vybité.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Masér nefunguje.

 1. Uistite sa, že je masér plne nabitý. Kontrolka napájania by mala byť modrá.
 2. Resetujte masér vypnutím napájania. Zapojte nabíjačku do zásuvky a potom zapojte nabíjačku do produktu. Počkajte 3 sekundy a odpojte obe strany nabíjačky. Zapnite produkt a začnite masírovať.
 3. Lítium-iónová batéria možno dosiahla limit životnosti.

Masér sa nespustí hneď.
Stlačením tlačidla '+' '-' upravíte rýchlosť/intenzitu.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

 1. Keď masážny prístroj nepoužívate, uchovávajte ho na bezpečnom, chladnom a suchom mieste.
 2. Pred čistením masážny prístroj vždy odpojte.
 3. Po použití masážny prístroj zľahka utrite mäkkou handričkou dampočistite neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
  V prípade potreby vyčistite sterilizátorom.
 4. Neponárajte masážny prístroj do vody ani inej tekutiny.
 5. Uchovávajte mimo dosahu všetkých rozpúšťadiel a drsných čistiacich prostriedkov.
 6. Masážny prístroj nevyhadzujte na skládku. Obsahuje lítium-iónovú batériu a ďalšie elektrické komponenty, ktoré sa považujú za nebezpečný elektronický odpad.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Batéria: 7.4V Lítium-iónová 2000mAh 18650 x 2článková
Indikácia batérie: 
Energia batérie <20%: Červené svetlo
Energia batérie > 20 %: Modré svetlo
Pri nabíjaní: 
Energia batérie <80%: Červené svetlo bliká
Energia batérie > 80 %: Modré svetlo bliká
Energia batérie 100%: Modré svetlo
Doba nabíjania:  Nabíjanie 1.5-2h
Odporúčaná dĺžka používania: 30 min za deň
Variabilná zmena rýchlosti: 1,500 3,300 ot./min. – XNUMX XNUMX ot./min
Motor perkusného masážneho prístroja: 7.4 V jednosmerný prúd, 3300 ot./min
Vstup nabíjačky Voltage: 100V-240V, 50/60HZ, 0.5A Max
Výstup nabíjačky Voltage: 9V DC, lA
Obsah: Masážny prístroj, 6 hláv, úložné puzdro, AC adaptér

ZÁRUKA

Ak máte akýkoľvek problém s produktom, neváhajte nás kontaktovať zaslaním e-mailu na adresu supportus@comfier.com Budeme sa snažiť poskytnúť najlepšie možné služby do 24 hodín.
30 dní bezpodmienečné vrátenie
Produkt Comfier je možné vrátiť, aby vám bola vrátená plná suma z akéhokoľvek dôvodu do 30 dní. Kontaktujte prosím náš zákaznícky servis (supportus@comfier.com), naši pracovníci vás budú kontaktovať do 24 hodín 90 dní na vrátenie/výmenu
Produkt Comfier je možné vrátiť / vymeniť do 90 dní, ak sa produkt pokazí počas obdobia riadneho používania
Záruka 12 mesiacov
Ak sa produkt pokazí do 12 mesiacov v období riadneho používania, zákazníci môžu využiť príslušnú záruku na ich výmenu.
Pozor!
Žiadna záruka nebude poskytnutá na žiadnu vyššiu moc a ľudské príčiny chybného produktu, ako je nesprávna starostlivosť, osobné zničenie a úmyselné poškodenie atď.

Predĺžte si záruku zadarmo

 1. Zadaj nasledujúce URL alebo naskenujte nižšie uvedený QR kód a nájdite facebookovú stránku COMFIER a označte, že sa vám páči, zadajte „Záruka“ do messengeru, aby ste si predĺžili záruku z 1 roka na 3 roky.Elektrický ohrievací obal COMFIER CF-6212 - qrhttps://www.facebook.com/comfiermassager
  OR
 2. Pošlite správu „Záruka“ a pošlite nám e-mail supportus@comfier.com predĺžiť záruku z 1 roka na 3 roky.

Máte otázku?
Bezdrôtový vodotesný reproduktor do sprchy LED ACONIC AC FLS20 – ikona 1Tel: (248) 819-2623
Pondelok až piatok od 9.00:4.30 do XNUMX:XNUMX
Govee H6071 LED podlaha Lamp-E-mail Email supportus@comfier.com

VYHLÁSENIE FCC
POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC.
Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

 • Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
 • Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
 • Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je zapojený do prijímača.
 • Poraďte sa s predajcom alebo so skúseným rádio / TV technikom.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.
VAROVANIE: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu spôsobiť stratu oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

COMFIER CF-FE-0124 Bezdrôtový perkusný masážny prístroj na telo - ikonaCOMFIER TECHNOLOGY CO.,LTD.
Adresa: 573 BELLEVUE RD
NEWARK, DE 19713 USA
www.facebook.com/comfiermassager
supportus@comfier.com
www.comfier.com

Dokumenty / zdroje

COMFIER CF-FE-0124 Bezdrôtový perkusný masážny prístroj na telo [pdf] Návod na použitie
CF-FE-0124 Akumulátorový perkusný masážny prístroj na telo, CF-FE-0124, akumulátorový perkusný masážny prístroj na telo, perkusný masážny prístroj na telo, masážny prístroj na telo, masážny prístroj

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *