Používateľská príručka pre tabletový telefón CLOUD MOBILE T1 Sunshine Elite

Tablet T1 Sunshine Elite

7DEOHRI&RQWHQWV
1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA ·········1 2. ČASTI A TLAČIDLÁ ZARIADENIA ·····················2 3. DOTYKOVÉ TLAČIDLÁ ······· ····································· 3 4. VLOŽENIE/ REM OVING CARDS ······················ 3 5. ÚVODNÁ OBRAZOVKA ············ ·········································· 4 6. PANEL RÝCHLEHO OZNAMOVANIA · 5. NASTAVENIA M MENU ············ 7 6. VLOŽENIE/VYBERANIE SIM KARIET ·························8 8. VIEW FOTKY ················································ ·8 10. ODOSLAŤ E-MAIL ·········· 9 11. VIEW THE FILTS ···9 12. SOFTWARE KEYBOARD ··········································· 10 13 AKO SA PRIPOJIŤ K POČÍTAČU ·················11 14. MOBILNÉ ÚDAJE A INTERNET 11 15. BLUETOOTH ···············12 16. CAM ERA 12 17. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV ··········· 13 18. INFORMÁCIE O VYSTAVENÍ FCC RF ··········· ··········· 14

DZh^ZZ d&>^,^Z ^/D^ZZ: Z

&Z dZ DZZ sZZ WZZ

Z,ZZ & ^

dZZZZZ dZZ dZZZZ cd>Z>>Z ^ZZZZZ
,16(57,1*5(029,1*&$5’6
Inštalácia SIM karty alebo micro SD karty. /ZZZZZZ ZZZ

9/3) GXJ

:,RGYN )GXJ

+20(6 a 5(1
dZZZZZdZ ZZZ
dZZZZZZ Z dZZ Z

48,&.127,),&7,213$1(/
tZZZZZZ ZZ^ZZZZ ZZZEZZWZZ ZZ
ZZZZZ ZZZZ
dZZZZZ ZZZt&ZZZ

6(77,1*60(18
dZZZZ^ ZZ
dZ^ dZ^ZZZ d^Z dZZZZZ
1. Network & Internet t&ZZZZZ ZZ DZZ/^/DZ”' ZZ ZZZZ' Z ,ZZ/h^ZZ t&ZZ Z ZZZZZZZ h^/h^Z ZZ EZZZZ ZZZZ ZsZ sZZ ZZZZ 5. SoundZZ 6. StoragesZZ

W ZZZZZZZ 'W^ ^Z ZZZZZ'ZZ Z 11. DuraSpeedKEK&& ^ >ZZZ ZZ ^ZZZ ZZZ ZZZ ZdZZZZZ

,16(57,1*5(029,1*6,0&$5’6
1. /ZZZZZZ ZZZ' ^/DZZZ^/D ^/DZZ ZZZZEZZZ
/d& EW^ZZ ZK&& /d&Zd&ZZ Z/ZZZ 'd&ZZZ ZZW^
ZZd& ZZZ ZZd& ^^^ZhZ^ ZZ^ZZ 'd&ZZZd&
9,(:7+(3+2726
dZ'ZZZZZ ZZZZzZZZ dZZZZ

6(1′(0 $,/
dZ'ZZZ ZZZZZZZ
9,(:7+(),/(6
dZ&ZZsZ zZZZZ
td&ZZ Zd&

62)7:$5(.(<%2$5’
dZZZZ ZZZZ Z
dZ dZZZZ EZ ZZZZZ Z
^^ZZZZZZZZZ Z
>ZWWZZZZZZZ WWZataZ
WZZ

+2:72&211(&772$&20387(5
EZ dZZZZZZZW h^ hh^ZZZZd ZZh^ZZ dh^ZZZZ h^ZZ dh^ZZ
&211(&7,2172,17(51(7
t ^^ ^EZ/ ^t&K&&ZKE ZZ ZZ Z KZZZ tZZZ tZZZ EZ tZZ ZZZZ ZZ

02%,/(‘$7$$1′,17(51(7
WEZK&&ZZ ZZZZZZZ ONZZZZZ^ EZ/ZZZ /K&& EDZON ZZZZ tZ ZZ/Z dZhZ>
%/8 (7227+
^^ZZZK&&ZKE ^ZZZZW/Z zZZ^

&$0 (5$
dZZZZZ ZZ
dZZZZZ dZZZZ dZZZZZZ ZZZ Z dZZZZZZ

7528% / (6 + 227,1 *
,ZZZZ tZZZZ ZZ^d ZWZZZ ZZZdZZ
ZZZZZ ZZ^ZZ dZZZZZZ d^ZZZZ

WZK&&ZZWZ WZZZZZ ZZ WZZZZ ZZZ
ZZ^ /ZZZZZ ^&Z
tZE/E' ZZ>>Z ZZZZW Z

)&&5)(;32685(,1)250$7,21
WA RN V GZZZZZZ
/&ZZZZcFCC Zh^ZZZK& ZZZ ZZcREZ& dZZ ZZh^Z ZdZZZ& ZhZ ZZhZ ZZZZ ZZZZZ&ZZZ Z/ZZ ZZWZ ZZZ
KztKZEKWZd/KE dZZZZZ ZZZZZdZZ &Z&ZZZ Z ZZZd ZZZ ZZZZZZZ ZZ ZZZZZ ZZZZZZ&ZZ ZZ

&ZZZZZZ&Z& Z zZZZZZZ tKEZ ZZcRF/ &ZZZZcFCCZZ& ZZ ZdZZ ZZh^ZZ
E^/c1992EZWZZc1986/
/E/ZWc1999
dZZZZ ZZ&ZZ ZZ ZZZZE^/^cC95.1 EZZ ZZcZZZZ ZZZ&dZZZZ &cZ.
hZZZ hZZZZZ ZZ&Z
EKZD>WK^/d/KE ,ZZZZZZ ZZZZ

Z&Z/ZZ dZZZ&Z&Z Z&ZZZ'^Z&/zd>/d
dZZ&KZ ZZZZZZ 1
dZ 2
d ZZ
EKddZZZZZds ZZZZ ^ZZZZZZ Z
EKddZZZ ZZZ &ZdZZZ ZZ ZdZ ZZ ZZZ ZZ,ZZ ZZZ/Z ZZZZZ ZZ ZZZZZZZZ ZZ ZZZZ

/Z ZZZZZ ZZ ZZZdsZ
ZZZZ ¥ZZ¥ZZ ZZZZZZ ZZZZZ ZZZ
'ZZ'ZZWzZdZZ 'ZZ>>

Dokumenty / zdroje

Tabletový telefón CLOUD MOBILE T1 Sunshine Elite [pdf] Návod na použitie
T1ELITE, 2AY6A-T1ELITE, 2AY6AT1ELITE, T1, Sunshine Elite Tablet Phone

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.