Párty kamarát 60

BoA Party Pal 60

Používateľská príručka

technické údaje

technické údaje

Tlačidlá a funkcie

Tlačidlá a funkcie

Časté otázky o riešení problémov

Nabíjanie

Ako môžem nabíjať reproduktory?

 1. Na splnenie bezpečnostných noriem použite nabíjačku podľa súčasných bezpečnostných noriem DC5V/1A alebo 2A alebo vyššiu. Ak chcete začať nabíjanie, vložte kábel Micro USB do reproduktora.
 2. Keď bliká symbol nabíjania (6.0 V – 6.6 V), je potrebné ihneď nabiť. Reproduktor sa automaticky vypne, keď je batéria pod ochranným objtage (6.0 V).
 3. Zobrazí sa „OFF“ a potom „– –“, zariadenie nemôže prejsť do pohotovostného režimutage.
 4. Ak sa batéria nenabije včas, vypnite vypínač, aby ste ochránili životnosť batérie. Počas nabíjania zostane symbol nabíjania a červená LED kontrolka nabíjania ZAPNUTÉ a po úplnom nabití batérie zhasnú.
Slabá kvalita zvuku

Čo robiť, ak je zvuk skreslený/nízka hlasitosť/nízke basy/nízka kvalita?

 1. Skontrolujte, či pripojené zariadenie nemá aplikované nejaké nastavenia ekvalizéra.
 2. Ak je zariadenie posunuté bližšie a odstránené všetky prekážky v strede, skontrolujte, či problém stále pretrváva.
 3. Skontrolujte, či sa skreslenie alebo kvalita znižuje pri všetkých hlasitostiach alebo len pri vysokých hlasitostiach.
 4. Skontrolujte zvuk na rôznych prehrávačoch médií a rôznych zariadeniach a či sa skreslenie vyskytuje na všetkých zariadeniach alebo len na konkrétnych zariadeniach.
 5. Skontrolujte, či sa problém vyskytuje na všetkých úrovniach nabíjania alebo iba na nízkych úrovniach nabíjania.
 6. Skontrolujte, či v reproduktore nie sú kvapky vody, v prípade, že áno, použite fén na vysušenie vody z diaľky.

Čo robiť, ak reproduktor občas neustále odpája reproduktor?

 1. Skontrolujte, či reštartovanie reproduktora problém nevyrieši.
 2. Skontrolujte, či sa rovnaký problém vyskytuje u rôznych zariadení a prehrávačov médií.
 3. Skontrolujte, či medzi reproduktorom a zariadením nie sú nejaké prekážky, presuňte zariadenie bližšie k reproduktoru a zistite, či ho stále neovplyvňuje.
 4. Skúste obnoviť výrobné nastavenia zariadenia.

Čo robiť, ak z reproduktora nevychádza žiadny zvuk?
Skontrolujte, či úroveň hlasitosti nie je znížená alebo vypnutá, prípadne skúste prepnúť na inú stanicu FM. Ak ste pripojení k inému zariadeniu, skontrolujte, či je úroveň hlasitosti zariadenia počuteľná a či je zariadenie správne pripojené.

Konektivita

Ako spárovať reproduktor cez režim Bluetooth?

 1. Vyberte režim Bluetooth krátkym stlačením tlačidla „Mode“.
 2. Reproduktor automaticky prejde do režimu párovania Bluetooth a bude viditeľný na vašom inteligentnom zariadení.
 3. LED dióda Bluetooth bude rýchlo blikať, čím indikuje režim párovania.
 4. Zadajte zoznam zariadení Bluetooth na svojom smartfóne a vyhľadajte “Loď PartyPal 60” a vyberte na párovanie. The
 5. Po nadviazaní spojenia bude LED svietiť a nebude blikať.
 6. Keď sa hudba začne prehrávať, LED svetlo bude pomaly blikať, odpojte aktuálne zariadenie a zopakujte vyššie uvedený postup, aby ste k nemu pripojili ďalšie zariadenie. BoA Party Pal 60.

Aké sú funkcie tlačidiel prehrávača Bluetooth?

Funkcia Bluetooth

Ako vynútiť odpojenie zariadenia Bluetooth?
Stlačte a podržte tlačidlo Tlačidlo BT na odpojenie zariadenia od aktuálneho zariadenia Bluetooth (výstražný tón: BT_DISCONNECT), LED dióda Bluetooth v tomto okamihu nebude blikať a k reproduktoru je možné pripojiť ďalšie zariadenie.

Ako sa pripojiť cez režim Aux-in?

 1. Vložte kábel AUX a potom stlačením tlačidla „MODE“ prepnite do režimu AUX a ozve sa pípnutie.
 2. V režime Aux, , Krátkym stlačením tlačidla pauzy pozastavíte hudbu. Opätovným stlačením opustíte režim pozastavenia.
  Krátkym stlačením tlačidla „MODE“ prepnete ďalší režim, ostatné tlačidlá nie sú v režime AUX funkčné.

Ako si vybrať EQ?

 1. Stlačením tlačidla „EQ“ prepnete na výšky a basy a pomocou tlačidiel „+/-“ upravíte hlasitosť, zobrazíte
 2. Po dokončení nastavenia sa zobrazia výšky a zobrazenie pre basy.
  Nechajte 2 sekundy na ovládacej doske, kým sa tlačidlá „+/-“ vrátia do normálnej funkcie hlasitosti.

Ako sa pripojiť k režimu MP3 (USB/TF)?

 1. Ak chcete prejsť do režimu MP3, vložte kartu USB alebo TF. Automaticky prehrá hudbu z USB alebo TF karty.
 2. Krátko stlačte tlačidlo pauzy a potom dvakrát kliknite na tlačidlo pauzy, aby ste prehrali skladbu. Stlačením a podržaním tlačidla Next/Forward (Ďalej/vpred) sa skladby rýchlo posunú dopredu. Stlačením a podržaním tlačidla Predchádzajúce/Späť previniete skladby dozadu.
 3. Prepnúť režim prehrávača: Krátko stlačte tlačidlo Tlačidlo BT tlačidlo pre prepnutie režimu prehrávača, na obrazovke sa zobrazia rôzne možnosti, v ktorých je prehrávaná hudba v slučke, opakovanom prehrávaní a náhodnom prehrávaní.

Čo robiť, ak sa zariadenie nepripojí cez Bluetooth?

 1. Skontrolujte, či je zariadenie v režime párovania, po zapnutí bude indikátor LED blikať na bielo.
 2. Skontrolujte, či je reproduktor v dosahu Bluetooth (zvyčajne 10 m) a či medzi nimi nie sú nejaké prekážky.
 3. Skontrolujte, či zariadenie, ku ktorému sa pripájate, podporuje pripojenie Bluetooth alebo nie
 4. Skontrolujte, či ide o problém s prístupovým kódom, a ak áno, zadajte 0000 / 1234
 5. Skontrolujte, či reproduktor, ku ktorému sa pripájate, nemá nejaké problémy so softvérom alebo nie – začiarknite, či chcete zabudnúť na zariadenie cez Bluetooth, aktualizujte mobilný softvér, ak to stále nefunguje, skúste obnoviť továrenské nastavenia zariadenia.

Čo robiť, ak režim Aux nefunguje?

 1. Krátkym stlačením tlačidla „Mode“ skontrolujte, či reštartovanie zariadenia problém vyriešilo a či je reproduktor v režime Aux.
 2. Skontrolujte, či ste pripojili pomocný kábel správne a v správnej orientácii na oboch koncoch.
 3. Skontrolujte, či problém pretrváva aj po použití iného kábla alebo iného zariadenia na pripojenie k reproduktoru.
Funkčnosť mikrofónu

Ako môžem použiť mikrofón Party Pal 60?
Keď je reproduktor v akomkoľvek „MODE“, jednoducho vložte mikrofón do zariadenia, hlasitosť mikrofónu a veľkosť dozvuku je možné upraviť pomocou nastavení.

Ako nahrávať hlas v Party Pal 60?

 1. V akomkoľvek „MODE“ (vložte USB alebo TF kartu) ako možnosť ukladania dát pre záznam a je lepšie prepnúť na tento príspevok.
 2. Krátko stlačte „Auto scan“ a na displeji sa zobrazí „PAUS“. Potom jednoducho stlačte a podržte tlačidlo REC na 3 sekundy, aby ste prešli do režimu nahrávania (na obrazovke sa zobrazí „REC“ a čas nahrávania).
 3. Po dokončení nahrávania krátkym stlačením tlačidla „REC“ nahrávanie ukončíte.
 4. Na displeji sa zobrazí záznam file číslo a automaticky prehrá nahrávku file.
 5. Vymazanie nahrávky: Dlho stlačte tlačidlo „REC“ a na obrazovke sa zobrazí „DEL“, po ktorom je potrebné stlačiť tlačidlo „Auto Scan“, aby sa vymazal vybraný záznam. file.

Čo robiť, ak mikrofón zariadenia nefunguje?

 1. Skontrolujte, či mikrofón nie je blokovaný prachom alebo prekážkou.
 2. Skontrolujte, či je mikrofón držaný v dostatočnej vzdialenosti, aby mohol zachytiť hlas.
 3. Skontrolujte, či mikrofón nebol vystavený žiadnym nebezpečenstvám, ako je priame slnečné svetlo alebo oheň.
 4. Skontrolujte, či mikrofón nebol vystavený vode nad odporom alebo či nebol ponorený do inej kvapaliny.
 5. Mikrofón nefunguje v režime aux, skontrolujte, či zariadenie nie je v režime aux.
 6. Skúste obnoviť výrobné nastavenia zariadenia.

Prečo nepočujem odozvu mikrofónu?
Uistite sa, že je mikrofón správne pripojený a zapnutý. Tiež skontrolujte, či jednotka nie je v režime nahrávania hlasu cez USB.

Funkčnosť FM

Aké sú rôzne režimy FM?

 1. Automatické skenovanie: Stlačením a podržaním tlačidla pauzy spustíte automatické vyhľadávanie „87.5 MHz – 108 MHz“, potom je možné naskenovaný kanál uložiť od CH01 do Ch50 a na obrazovke sa zobrazí „CH01“. Po automatickom skenovaní krátkym stlačením tlačidla „Predchádzajúci“ alebo „Ďalej“ prepnete kanál a krátkym stlačením tlačidla CH zmeníte frekvenciu. Po zmene kanála vyberte frekvenciu, ktorú chcete pre tento kanál ponechať, skôr než prepnete na ďalší.
 2. Poloautomatický výber kanálov: Po automatickom skenovaní v režime FM krátkym stlačením tlačidla „CH“ prepnete kanál a frekvenciu. Stlačením tlačidla „Predchádzajúci/Ďalší“ prepnete kanál na poloautomatický výber kanálov. Zobrazenie kanálov a frekvencií vpred alebo vzad.
 3. Výber FM frekvencie: V režime FM krátkym stlačením tlačidla CH prepnete kanál a frekvenciu. Stlačením a podržaním tlačidla „Vpred“ prepnete kanál dopredu a zastaví sa, keď nájde kanál. Stlačením a podržaním tlačidla „Späť“ prepnete kanál dopredu a zastaví sa, keď nájde kanál.

Čo robiť, ak je zvuk FM skreslený/neschopný zachytiť signály FM/FM kanály sa nezobrazujú?

 1. Uistite sa, že pripojený signálový kábel FM je vo vhodnej polohe na zachytenie signálov FM, tj na blízkych balkónoch alebo otvorených priestranstvách, kde je signál čistý. Ak je signál stále skreslený, skúste upraviť polohu vodiča alebo polohu reproduktora a uvidíte, či sa to zlepší.
 2. Pomocou tlačidla prehrávania/pauzy na reproduktore alebo diaľkovom ovládači znova automaticky vyhľadajte kanály a zistite, či sa objavia.
  Tlačidlo ladenia na diaľkovom ovládači alebo ďalšie tlačidlo na reproduktore možno použiť na surfovanie po dostupných kanáloch.
Iné funkčné problémy

Čo robiť, ak sa zariadenie nezapne / nefunguje?

 1. Uistite sa, že vaše zariadenie má zapnutý režim Bluetooth a je viditeľné. Tiež sa uistite, že vaše zariadenie je v dosahu 10 metrov od jednotky.
 2. Najprv skontrolujte, či bolo zariadenie správne nabité alebo nie.
 3. Skontrolujte, či zvtage nabíjačky je pre reproduktor správny alebo nie.
 4. Skontrolujte to manuálnym zapnutím reproduktora, stlačením a podržaním tlačidla zapnutia aspoň na 3 sekundy.
 5. Skontrolujte, či sa so zariadením nemanipulovalo nesprávne, či nedošlo k pretrhnutiu káblov alebo či nebolo vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo nebezpečenstvu, ako je požiar.

Čo robiť, ak nefungujú vstavané ovládacie prvky reproduktora?

 1. Po pripojení k inému zariadeniu skontrolujte, či ovládacie prvky nefungujú
 2. Skontrolujte, či je zariadenie v aux režime, pretože tlačidlá v aux režime nefungujú
 3. Skontrolujte, či používaný prehrávač médií podporuje takéto ovládacie prvky a či ovládacie prvky nefungujú počas hovoru alebo iných prehrávačov médií
 4. Skontrolujte, či ovládacie prvky neboli fyzicky poškodené alebo vystavené nebezpečenstvu, ako je požiar.

Čo robiť, ak sa vyskytnú nejaké iné funkčné problémy s reproduktorom Stone?

 1. Skontrolujte, či sa problém vyrieši reštartovaním zariadenia.
 2. Pred použitím nechajte reproduktor úplne vybiť a potom ho znova úplne nabite.
 3. Skúste sa pripojiť cez iný režim pripojenia alebo mediálne zariadenie.

Všeobecné časté otázky

Použitá technológia

Má zariadenie RGB Light Control?
Áno

Dá sa reproduktor použiť na hranie hier?
Áno, môže byť. Odporúča sa to však urobiť iba pomocou aux pripojenia, pretože režim Bluetooth môže mať problémy s latenciou.​

Ovládacie prvky zariadenia

Ako prepínať režimy?

 1. Stlačením tlačidla „Mode“ prepínate medzi režimom „Bluetooth-> USB – > TF – karta -> FM -> Aux-in“. Ozve sa pípnutie, že režim bol zmenený.
 2. Pri prvom zapnutí reproduktor automaticky prejde do režimu Bluetooth. Po začatí používania sa reproduktor po zapnutí prepne do predchádzajúceho zvoleného režimu.
 3. Opätovné spustenie reproduktora sa vráti späť do režimu Bluetooth a všetkých ostatných uložených nastavení.

Môžeme na ňom prijímať hovory?
Áno, hovory je možné prijímať cez reproduktory.

Má vstavaný mikrofón pre hands-free telefonovanie?
Áno, Party Pal 60 sa dodáva so vstavaným mikrofónom, ktorý umožňuje telefonovanie bez použitia rúk.

Môžeme to pripojiť cez AUX?
Áno, reproduktory Party Pal 60 Bluetooth je možné pripojiť aj cez kábel AUX, ak nie je k dispozícii Bluetooth.

Nabíjanie zariadenia

Môžeme ho použiť pri nabíjaní reproduktorov?
Áno, prenosné reproduktory Party Pal 60 je možné používať súčasne počas nabíjania.

Aká je výdrž batérie zariadenia?
Party Pal 60 ponúka záložnú batériu 4 hodiny (80 % hlasitosti) na jedno nabitie.

Môžem svoje reproduktory nabíjať mobilnou nabíjačkou?
Áno, Party Pal 60 je možné nabíjať mobilnou nabíjačkou.

Ochrana proti vode/prachu

Môže byť reproduktor ponorený do vody alebo môže byť použitý pod vodou?
Nie. Reproduktor nemá žiadnu certifikáciu ochrany proti vode. Takže akýkoľvek kontakt s vodou alebo akoukoľvek kvapalinou poškodí produkt.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.