logo beurer

beurer HK 58 vyhrievacia podložka

beurer-HK-58-Heat-Pad-product

Vysvetlenie symbolov

Na zariadení, v tomto návode na použitie, na obale a na typovom štítku zariadenia sú použité nasledujúce symboly:

 • Prečítaj inštrukcie!
 • Nevkladajte špendlíky!
 • Nepoužívajte zložené ani rozbité!
 • Nepoužívať veľmi malé deti (0 3 roky).
 • Zlikvidujte obal ekologickým spôsobom
 • Tento výrobok spĺňa požiadavky príslušných európskych a národných smerníc.
 • Zariadenie má dvojitú ochrannú izoláciu, a preto spĺňa triedu ochrany 2.
 • Prať pri maximálnej teplote 30 °C, Veľmi jemné pranie
 • Nebieliť
 • Nesušte v sušičke
 • Nežehliť
 • Nečistite na sucho
 • Výrobca
 • Výrobky preukázateľne spĺňajú požiadavky technických predpisov EAEU.
 • Zariadenie zlikvidujte v súlade so smernicou EÚ – WEEE (odpad z elektrických a elektronických zariadení).
 • Symbol KEMAKEUR dokumentuje bezpečnosť a súlad s normami elektrického výrobku.
 • Značka posúdenia zhody Spojeného kráľovstva
 • Textílie použité v tomto zariadení spĺňajú prísne ekologické požiadavky Oeko Tex Standard 100 pre ľudí, overené Hohenstein Research Institute.
 • VAROVANIE: Varovanie pred nebezpečenstvom poranenia alebo ohrozenia zdravia
 • POZOR: Bezpečnostné informácie o možnom poškodení spotrebičov/príslušenstva.
 • POZNÁMKA: Dôležitá informácia.

Položky zahrnuté v balení

Skontrolujte, či je vonkajšia strana kartónového obalu neporušená a uistite sa, že je prítomný všetok obsah. Pred použitím sa uistite, že na zariadení alebo príslušenstve nie je viditeľné žiadne poškodenie a že bol odstránený všetok obalový materiál. Ak máte nejaké pochybnosti, zariadenie nepoužívajte a obráťte sa na predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

 • 1 tepelná podložka
 • Kryt 1
 • 1 Ovládanie
 • 1 Návod na použitie
Popis
 1. Zástrčka
 2. ovládanie
 3. Posuvný spínač (ON = I / OFF = 0 )
 4. Tlačidlá na nastavenie teploty
 5. Podsvietený displej pre nastavenie teploty
 6. Zásuvná spojkabeurer-HK-58-Heat-Pad-obr- (1)

Dôležité pokyny Uschovajte pre budúce použitie

VAROVANIE

 • Nedodržanie nasledujúcich pokynov môže viesť k zraneniu osôb alebo materiálnym škodám (úraz elektrickým prúdom, popáleniny kože, požiar). Nasledujúce informácie o bezpečnosti a nebezpečenstve nie sú určené len na ochranu vášho zdravia a zdravia iných, ale mali by chrániť aj produkt. Z tohto dôvodu dbajte na tieto bezpečnostné pokyny a pri odovzdávaní výrobku iným osobám priložte tieto pokyny.
 • Túto vyhrievaciu podložku nesmú používať osoby, ktoré nie sú citlivé na teplo, alebo iné zraniteľné osoby, ktoré nemusia byť schopné reagovať na prehriatie (napr. diabetici, ľudia s kožnými zmenami v dôsledku choroby alebo zjazveným tkanivom v oblasti aplikácie po užití lieky proti bolesti alebo alkohol).
 • Túto ohrievaciu podložku nesmú používať veľmi malé deti (0 rokov), pretože nie sú schopné reagovať na prehriatie.
 • Vyhrievaciu podložku môžu používať deti staršie ako 3 a mladšie ako 8 rokov za predpokladu, že sú pod dozorom. Na to musí byť ovládanie vždy nastavené na minimálnu teplotu.
 • Túto vyhrievaciu podložku môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností či znalostí, za predpokladu, že sú pod dozorom a boli poučené o bezpečnom používaní vyhrievacej podložky, a sú si plne vedomí následných rizík používania.
 • Deti sa s vyhrievacou podložkou nesmú hrať.
 • Čistenie a údržbu užívateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.
 • Táto tepelná podložka nie je určená na použitie v nemocniciach.
 • Táto tepelná podložka je určená len na domáce/súkromné ​​použitie, nie na komerčné použitie.
 • Nezasúvajte špendlíky.
 • Nepoužívajte ho, keď je zložený alebo zložený.
 • Nepoužívajte ho, ak je vlhký.
 • Táto vyhrievacia podložka sa môže používať iba v spojení s ovládacím prvkom uvedeným na štítku.
 • Táto tepelná podložka musí byť pripojená iba k elektrickej sieti objtage, ktorý je uvedený na štítku.
 • Elektrické a magnetické polia vyžarované touto vyhrievacou podložkou môžu rušiť funkciu kardiostimulátora. Stále sú však hlboko pod limitmi: intenzita elektrického poľa: max. 5000 V/m, sila magnetického poľa: max. 80 A/m, hustota magnetického toku: max. 0.1 milite sla. Pred použitím tejto vyhrievacej podložky sa preto poraďte so svojím lekárom a výrobcom vášho kardiostimulátora.
 • Káble neťahajte, neskrúcajte ani nerobte ostré ohyby.
 • Ak kábel a ovládač vyhrievacej podložky nie sú správne umiestnené, môže hroziť riziko zamotania, uškrtenia, zakopnutia alebo stúpnutia na kábel a ovládanie. Používateľ sa musí uistiť, že nadbytočné dĺžky káblov a káble vo všeobecnosti sú bezpečne vedené.
 • Často kontrolujte túto vyhrievaciu podložku, či nejaví známky opotrebovania
  alebo poškodenie. Ak sú takéto znaky zrejmé, ak sa vyhrievacia podložka používa nesprávne alebo sa už nezohrieva, musí ju pred opätovným zapnutím skontrolovať výrobca.
 • Za žiadnych okolností neotvárajte ani neopravujte vyhrievaciu podložku (vrátane príslušenstva), pretože potom už nie je možné zaručiť bezchybnú funkčnosť. V prípade nedodržania bude záruka neplatná.
 • Ak je sieťový kábel tejto ohrievacej podložky poškodený, musí sa zlikvidovať. Ak sa nedá odstrániť, vyhrievacia podložka sa musí zlikvidovať.
 • Keď je táto vyhrievacia podložka zapnutá:
  • Neklaďte naň žiadne ostré predmety
  • Neumiestňujte naň žiadne zdroje tepla, ako sú fľaše s horúcou vodou, vyhrievacie podložky a podobne
 • Elektronické komponenty v ovládaní sa zahrievajú, keď sa vyhrievacia podložka používa. Z tohto dôvodu ovládač nikdy nesmie byť zakrytý alebo umiestnený na vyhrievacej podložke, keď sa používa.
 • Bezpodmienečne dodržiavajte informácie týkajúce sa nasledujúcich kapitol: Prevádzka, Čistenie a údržba a Skladovanie.
 • Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa používania našich zariadení, kontaktujte naše oddelenie služieb zákazníkom.

Zamýšľané použitie

UPOZORNENIE
Táto tepelná podložka je určená len na zahriatie ľudského tela.

Operácie

bezpečnosť 

UPOZORNENIE 

 • Vyhrievacia podložka je vybavená BEZPEČNOSTNÝM SYSTÉMOM. Táto senzorová technológia poskytuje ochranu proti prehriatiu po celej ploche vyhrievacej podložky s automatickým vypnutím v prípade poruchy. Ak BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM vypol vyhrievaciu podložku, nastavenia teploty už po zapnutí nesvietia.
 • Vezmite prosím na vedomie, že z bezpečnostných dôvodov nie je možné vyhrievaciu podložku po výskyte poruchy prevádzkovať a musí byť zaslaná na uvedenú servisnú adresu.
 • Nepripájajte chybnú vyhrievaciu podložku k inému ovládaču rovnakého typu. To by vyvolalo trvalé vypnutie cez bezpečnostný systém riadenia.
Počiatočné použitie

UPOZORNENIE
Dbajte na to, aby sa vyhrievacia podložka počas používania nezväčšila alebo nezložila.

 • Na ovládanie vyhrievacej podložky pripojte ovládač k vyhrievacej podložke zasunutím konektora.
 • Potom zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky.beurer-HK-58-Heat-Pad-obr- (2)

Ďalšie informácie pre HK 58 Cosy
Exkluzívny tvar tejto tepelnej podložky bol vyvinutý špeciálne pre použitie na chrbte a krku. Umiestnite vyhrievaciu podložku na chrbát tak, aby bol suchý zips na krčnej časti v jednej línii s vaším krkom. Potom zatvorte suchý zips. Dĺžku brušného pásu si upravte tak, aby vám bolo pohodlne a zapnite pracku zasunutím jedného konca do druhého. Ak chcete sponu odopnúť, zatlačte obe strany spony k sebe, ako je znázornené na obrázku.

Zapnutie
Posuňte posuvný spínač (3) na pravej strane ovládača do polohy „I“ (ON) – pozri obrázok ovládača. Keď je spínač zapnutý, rozsvieti sa displej nastavenia teploty.beurer-HK-58-Heat-Pad-obr- (3)

Nastavenie teploty
Ak chcete zvýšiť teplotu, stlačte tlačidlo (4). Ak chcete znížiť teplotu, stlačte tlačidlo (4).

 • Úroveň 1: minimálne teplo
 • Úroveň 25: individuálne nastavenie tepla
 • Úroveň 6: maximálne teplo
 • POZNÁMKA:
  Najrýchlejší spôsob zahriatia vyhrievacej podložky je počiatočné nastavenie najvyššej teploty.
 • POZNÁMKA:
  Tieto vyhrievacie podložky majú funkciu rýchleho ohrevu, ktorá umožňuje rýchlejšie zahriatie podložky počas prvých 10 minút.
 • VAROVANIE
  Ak sa vyhrievacia podložka používa niekoľko hodín, odporúčame vám nastaviť na ovládači najnižšiu teplotu, aby ste predišli prehriatiu vyhrievanej časti tela, čo môže viesť k popáleniu pokožky.

Automatické vypnutie
Táto tepelná podložka je vybavená funkciou automatického vypnutia. Tým sa vypne prívod tepla cca. 90 minút po prvom použití vyhrievacej podložky. Potom začne blikať časť zobrazených nastavení teploty na ovládači. Aby bolo možné ohrievaciu podložku znova zapnúť, musí byť bočný posuvný spínač (3) najskôr nastavený na „0“ (OFF). Po cca 5 sekundách je možné ho znova zapnúť.beurer-HK-58-Heat-Pad-obr- (4)

Vypnutie
Ak chcete ohrievaciu podložku vypnúť, nastavte posuvný spínač (3) na boku ovládača do polohy „0“ (OFF). Displej nastavenia teploty už nesvieti.

POZNÁMKA:
Ak vyhrievaciu podložku nepoužívate, prepnite bočný posuvný spínač (3) z polohy ON/OFF do polohy „0“ (OFF) a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Potom odpojte ovládanie od vyhrievacej podložky odpojením zásuvnej spojky.

Čistenie a údržba

 • VAROVANIE
  Pred čistením vždy najskôr vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Potom odpojte ovládanie od vyhrievacej podložky odpojením zásuvnej spojky. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • UPOZORNENIE
  Ovládač sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu.
 • Na čistenie ovládača použite suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. Nepoužívajte žiadne chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky.
 • Textilný poťah je možné čistiť v súlade so symbolmi na štítku a pred čistením ho treba z vyhrievacej podložky odstrániť.
 • Malé stopy na vyhrievacej podložke je možné odstrániť reklamouamp handričkou a ak je to potrebné, s trochou tekutého pracieho prostriedku na jemnú bielizeň.
 • UPOZORNENIE
  Vezmite prosím na vedomie, že vyhrievacia podložka sa nesmie chemicky čistiť, žmýkať, sušiť v sušičke, pretláčať mangľom ani žehliť. V opačnom prípade sa môže tepelná podložka poškodiť.
 • Túto tepelnú podložku možno prať v práčke.
 • Nastavte práčku na obzvlášť jemný prací cyklus pri 30 °C (cyklus na vlnu). Použite jemný prací prostriedok a odmerajte ho podľa pokynov výrobcu.
 • UPOZORNENIE
  Upozorňujeme, že časté umývanie tepelnej podložky má negatívny vplyv na výrobok. Nahrievaciu podložku by ste preto mali počas životnosti vyprať v práčke maximálne 10-krát.
 • Ohrievaciu podložku ihneď po umytí vytvarujte na pôvodné rozmery, kým je ešte damp a rozložte ho naplocho na koni, aby sa vysušil.
 • UPOZORNENIE
  • Na pripevnenie vyhrievacej podložky k súprave nepoužívajte kolíky ani podobné predmety. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu vyhrievacej podložky.
  • Nepripájajte znovu ovládač k vyhrievacej podložke, kým pripojenie zásuvného modulu a vyhrievacia podložka úplne nevyschnú. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu vyhrievacej podložky.
 • VAROVANIE
  Vyhrievaciu podložku nikdy nezapínajte, aby ste ju vysušili! V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Uskladnenie

Ak neplánujete vyhrievaciu podložku dlhšiu dobu používať, odporúčame ju skladovať v pôvodnom obale. Za týmto účelom odpojte ovládanie od vyhrievacej podložky odpojením zástrčkovej spojky.

UPOZORNENIE

 • Pred uložením nechajte tepelnú podložku vychladnúť. V opačnom prípade sa môže tepelná podložka poškodiť.
 • Aby ste predišli ostrým záhybom na vyhrievacej podložke, neukladajte na ňu žiadne predmety, kým sa skladuje.

likvidácia
Z dôvodu ochrany životného prostredia nevyhadzujte prístroj po ukončení jeho životnosti do domového odpadu. Zlikvidujte jednotku na vhodnom miestnom zbernom alebo recyklačnom mieste. Zlikvidujte prístroj v súlade so smernicou ES - WEEE (odpad z elektrických a elektronických zariadení). V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte miestne úrady zodpovedné za likvidáciu odpadu.

Čo ak sú problémy

Problém Spôsobiť Riešenie
Nastavenia teploty zatiaľ nesvietia

– je ovládač správne pripojený k vyhrievacej podložke

– je zástrčka zapojená do funkčnej zásuvky

– bočný posuvný spínač na ovládači je nastavený do polohy „I“ (zapnuté)

Bezpečnostný systém natrvalo vypol vyhrievaciu podložku. Pošlite vyhrievaciu podložku a ovládanie na servis.

Technické údaje

Pozrite si typový štítok na vyhrievacej podložke.

Záruka/servis

Ďalšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

Kontaktné informácie

Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Nemecko.
www.beurer.com.
www.beurergesundheitsratgeber.com.
www.beurerhealthguide.com.

Dovozca Spojeného kráľovstva: Beurer UK Ltd.
Suite 9, Stonecross Place Yew Tree Way WA3 2SH Golborne Spojené kráľovstvo.

Dokumenty / zdroje

beurer HK 58 vyhrievacia podložka [pdf] Návod na použitie
HK 58 vyhrievacia podložka, HK 58, vyhrievacia podložka, podložka

Referencie

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *