Bauer 2061A-C35 Wood Carving Disc


Exact tooth shape and count may vary depending on model.
navštívte náš webmiesto na: http://www.harborfreight.com
Pošlite e-mail na našu technickú podporu na: [chránené e-mailom]

Uložiť túto príručku Tento návod si uschovajte pre bezpečnostné upozornenia a opatrenia, montáž, obsluhu, kontrolu, údržbu a čistenie. Napíšte sériové číslo produktu na zadnú stranu návodu v blízkosti montážnej schémy (alebo mesiac a rok kúpy, ak produkt nemá žiadne číslo). Uschovajte tento návod a účtenku na bezpečnom a suchom mieste pre budúce použitie.

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či je výrobok neporušený a nepoškodený. Ak niektoré časti chýbajú alebo sú rozbité, zavolajte čo najskôr na číslo 1-888-866-5797.

Copyright© 2021 od Harbour Freight Tools®. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto návodu ani žiadne umelecké dielo v ňom obsiahnuté sa nesmie reprodukovať v žiadnom tvare alebo forme bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Harbour Freight Tools. Diagramy v tejto príručke nemusia byť nakreslené proporcionálne. Z dôvodu neustáleho zlepšovania sa skutočný produkt môže mierne líšiť od produktu opísaného v tomto dokumente. Nástroje potrebné na montáž a servis nemusia byť súčasťou dodávky.

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY A VYMEDZENIE POJMOV

Toto je symbol výstrahy bezpečnosti. Používa sa na upozornenie na potenciálne riziká zranenia osôb. Dodržiavajte všetky bezpečnostné správy, ktoré nasledujú za týmto symbolom, aby ste predišli možnému zraneniu alebo smrti.
Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť k ľahkému alebo stredne ťažkému zraneniu.
Rieši postupy, ktoré nesúvisia s úrazom.

Dôležité bezpečnostné informácie

To prevent serious injury, amputation, and DEATH, read and follow all power tool instructions and all instructions included with this item.
Uložte si všetky varovania a pokyny pre ďalšie použitie.

Nastavte preventívne opatrenia
 1. The grinder’s safety guard MUST be positioned as described in Adjusting the Safety Guard on page 5 prior to installing and using Carving Disc.
 2. DO NOT install Carving Disc on any grinder that requires mechanically modifying the safety guard to achieve proper positioning.
 3. Set up only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
 4. Install only on 4″ or 4-1/2″ angle grinder equipped with a constant pressure switch (paddle, dead man or kill switch), with a 5/8″ spindle and a maximum speed of 14,000 RPM or less.
 5. Pri nastavovaní noste ochranné okuliare schválené ANSI a odolné pracovné rukavice.
 6. Do not carve wood containing foreign objects. Remove all screws, nails, staples and other obstructions from workpiece before using Carving Disc.
 7. Make sure that the power switch/trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any set up procedures.
 8. Keep set up area clean and well lit.
 9. Počas nastavovania držte okolostojaci mimo oblasť.
 10. Nenastavujte, keď ste unavení alebo pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.
Používajte bezpečnostné opatrenia
 1. DANGER: Keep hands away from cutting area and the Carving Disc. Keep your second hand on auxiliary handle, or motor housing. If both hands are holding the grinder, they cannot be cut by the Carving Disc.
 2. Never hold piece being cut in your hands or across your leg. Secure the workpiece to a stable platform. It is important to support the work properly to minimize body exposure, Disc binding, or loss of control.
 3. Do not reach underneath the workpiece or remove wood shavings from the cutting area while the Disc is rotating. The safety guard cannot protect you from the Carving Disc below the workpiece.
 4. Do not use to carve wood with embedded foreign objects like nails, screws or rocks.
 5. Operate a power tool equipped with this Carving Disc with both hands only. Using equipment with only one hand can easily result in loss of control.
 6. Do not operate a power tool equipped with this Carving Disc near the face or in a position above the head.
 7. Nepreháňajte. Za každých okolností držte správny postoj a rovnováhu. To umožňuje lepšiu kontrolu nad elektrickým náradím v neočakávaných situáciách.
 8. Follow the manufacturer’s operating instructions and safety warnings applicable to your angle grinder.
 9. Tento výrobok nie je hračka. Nedovoľte deťom hrať sa s týmto predmetom alebo v jeho blízkosti.
 10. Používajte iba podľa určenia.
 11. Pred každým použitím skontrolujte; nepoužívajte, ak sú časti uvoľnené alebo poškodené.
 12. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool equipped with this Carving Disc. Do not use while tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
 13. Správne sa oblečte. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Udržujte vlasy, odev a rukavice mimo pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohyblivými časťami.
 14. Varovania, preventívne opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu nemôžu pokrývať všetky možné podmienky a situácie, ktoré môžu nastať. Prevádzkovateľ musí chápať, že zdravý rozum a opatrnosť sú faktory, ktoré nemožno zabudovať do tohto výrobku, ale musí ich poskytnúť prevádzkovateľ.
Spätný ráz a súvisiace varovania

Spätný ráz je náhla reakcia na zovreté alebo zachytené rotujúce koleso, podložku, kefu alebo akékoľvek iné príslušenstvo. Zovretie alebo zaseknutie spôsobuje rýchle zablokovanie rotujúceho príslušenstva, čo zase spôsobuje, že nekontrolované elektrické náradie je v bode viazania nútené v smere opačnom k ​​otáčaniu príslušenstva.
NapríkladampAk je brúsny kotúč zachytený alebo zovretý obrobkom, okraj kotúča, ktorý vstupuje do bodu zovretia, sa môže zarezať do povrchu materiálu, čo spôsobí, že kotúč vylezie alebo sa vykopne. Koleso môže buď vyskočiť smerom k operátorovi alebo od neho, v závislosti od smeru pohybu kolesa v mieste zovretia. Za týchto podmienok sa môžu rozbiť aj brúsne kotúče.
Spätný ráz je dôsledkom nesprávneho použitia elektrického náradia a/alebo nesprávnych prevádzkových postupov alebo podmienok a dá sa mu predchádzať prijatím vhodných predbežných opatrení uvedených nižšie.

 1. Elektrické náradie pevne držte a umiestnite telo a ruku tak, aby ste odolávali silám spätného nárazu. Ak je k dispozícii maximálna kontrola nad spätným rázom alebo reakciou krútiaceho momentu počas spustenia, vždy používajte prídavnú rukoväť, ak je k dispozícii. Operátor môže riadiť reakcie krútiaceho momentu alebo sily spätného rázu, ak sú prijaté náležité preventívne opatrenia.
 2. Nikdy nedávajte ruku do blízkosti rotujúceho príslušenstva. Môže dôjsť k spätnému nárazu príslušenstva cez vašu ruku.
 3. Ak dôjde k spätnému nárazu, neumiestňujte svoje telo na miesto, kde sa bude pohybovať elektrické náradie. Spätný náraz bude nástroj poháňať v smere opačnom k ​​pohybu kolesa v mieste zachytenia.
 4. Pri práci v rohoch, ostrých hranách atď. Buďte obzvlášť opatrní. Vyhýbajte sa odrážaniu a zachytávaniu príslušenstva.
  Rohy, ostré hrany alebo odskakovanie majú tendenciu zachytávať rotujúce príslušenstvo a spôsobovať stratu kontroly alebo spätný ráz.
 5. This tool is designed to reduce the risk of kickback. However, improper assembly, installation, or usage may still cause kickback.

Pokyny na nastavenie

Prečítajte si CELÁ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTNÝCH INFORMÁCIÁCH na začiatku tohto dokumentu vrátane všetkých textov v ich podpoložkách pred nastavením alebo používaním tohto produktu.


ZABRÁNENIE ZÁVAŽNÝM ZRANENÍM Z NÁHODNEJ ČINNOSTI:
Make sure that the power switch/trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any procedure in this section.

Installing the Carving Disc
 1. Press in and hold the grinder’s spindle lock (if equipped) and use a spanner wrench (not included) to loosen and remove the grinder’s outer flange nut.
 2. Carefully remove center plug holding the Note: If components become separated refer three components of the Carving Disc to Disc and Chain Assembly on page 5. assembly together and retain for future use. 4. Thread the outer flange nut into place and tighten securely with a spanner wrench.
 3. Hold Disc firmly so the components don’tseparate and with the side stamped TOP facing up, place it over the grinder spindle until seated on the grinder’s inner flange.
  Poznámka: If components become separated refer to Disc and Chain Assembly on page 5.
 4. Thread the outer flange nut into place and tighten securely with a spanner wrench.

V prípade technických otázok zavolajte na číslo 1-888-866-5797.

Nastavenie bezpečnostného krytu
 1. Lay the grinder to be used on its side and loosen the hardware securing the safety guard in place.
 2. Rotate the safety guard until it is at an approximate 45° angle with the grinder body. Refer to Figure B.
 3. Tighten the hardware holding the guard in place and ensure it is secure. Adjust if necessary before proceeding.
Disc and Chain Assembly

The Carving Disc consists of three components, a top disc stamped TOP, a bottom disc stamped BOTTOM, and a saw chain. To assemble the components use the following procedure:

 1. Place the bottom disc with the word BOTTOM facing up on a flat surface.
 2. Place the saw chain on the bottom disc with rakers facing left as shown in
  Figure C and arrange chain around the outside edge of the disc, making sure chain link tangs fit over disc perimeter.
  Poznámka: Chain direction is critical for proper operation. If assembled in the wrong direction, the saw chain blades will not cut effectively and may burn the wood due to heat buildup.
 3. Place the top disc with the word TOP facing up onto the saw chain and bottom disc. Make sure that the slots in the top disc line up with the slots in the bottom disc and make minor adjustments to the position of the top and bottom discs until the chain is secured between them.

Prevádzkové pokyny

Prečítajte si CELÁ DÔLEŽITÁ BEZPEČNOSŤ INFORMATION section at the beginning of this document including all text under subheadings therein before set up or use of this product.
Nastavenie obrobku a pracovnej oblasti
 1. Vyznačte si pracovný priestor, ktorý je čistý a dobre osvetlený. Pracovný priestor nesmie umožňovať prístup deťom alebo domácim zvieratám, aby sa zabránilo rozptýleniu a zraneniu.
 2. Route the power cord along a safe route to reach the work area without creating a tripping hazard or exposing the power cord to possible damage.
 3. The power cord must reach the work area with enough extra length to allow free movement while working.
 4. Voľné obrobky zaistite zverákom alebo tramps (nie je súčasťou dodávky), aby sa zabránilo pohybu pri práci.
 5. There must not be hazardous objects, suchas utility lines or foreign objects, nearby that will present a hazard while working.
 6. You must use personal safety equipment including, but not limited to, ANSIapproved safety goggles underneath full face shield, hearing protection, and heavy-duty work gloves.
Operácie


PREDCHÁDZANIE VÁŽNEMU ZRANENIU: Náradie chyťte pevne do oboch rúk.

 1. Follow the manufacturer’s operating instructions and safety warnings applicable to your angle grinder.
 2. Make sure that the switch/trigger is in the off-position, then plug in the tool.
 3. Turn on the switch or squeeze the trigger to start the tool. DO NOT start the tool with the Carving Disc in contact with the workpiece.
 4. Allow the Carving Disc to come up to full speed before touching the work material.
 5. Use both hands to operate grinder.
  Hold tool at main housing, and use auxiliary handle on top/side.
 6. Apply the Carving Disc to the work material, allowing the tool to operate at full speed.
  VÝSTRAHA! PREDCHÁDZAŤ VÁŽNEMU
  ZRANENIE:
  Cut by pulling the saw back towards you, not pushing away from you.
 7. Do not use excessive pressure or force the Carving Disc into the workpiece. If the tool bogs down, use lighter pressure. Allow the tool to do the work.
 8. Periodically remove sawdust and wood shavings from around and under the grinder’s on/off switch to prevent buildup of debris and ensure safe switch operation.
 9. ZABRÁNENIE NEHODÁM, PO POUŽITÍ:
  Vypnite nástroj.
  VÝSTRAHA! NA PREDCHÁDZANIE VÁŽNYM ZRANENIAM: Allow the tool to come to a complete stop before setting it down. Unplug the tool. Remove the Carving
  Disc from the grinder, replace center plug to hold the Carving Disc assembly together, then store the Disc indoors out of children’s reach.

údržba


ZABRÁNENIE ZÁVAŽNÝM ZRANENÍM Z NÁHODNEJ ČINNOSTI:
Make sure that the Power Switch/Trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any procedure in this section.

For optimum performance, periodically sharpen the saw chain:

a. Wear heavy-duty work gloves and remove the Carving Disc from the power tool.
b. Replace the center plug supplied with the accessory to hold the Carving Disc assembly together.
c. Hold the Disc assembly in one hand and sharpen the saw chain blades using a standard 1/8″ or 5/32″ chainsaw file.
d. Reinstall the Carving Disc or store indoors out of children’s reach.

Zaznamenajte sem sériové číslo:

Poznámka: Ak produkt nemá sériové číslo, zaznamenajte si namiesto neho mesiac a rok nákupu.
Poznámka: Niektoré diely sú uvedené a zobrazené len na ilustračné účely a nie sú dostupné samostatne ako náhradné diely. Časti nemusia byť vzájomne zameniteľné. Pri objednávke uveďte číslo UPC:

26677 Agoura Road • Calabasas, CA 91302 • 1-888-866-5797

V prípade technických otázok zavolajte na číslo 1-888-866-5797

Dokumenty / zdroje

Bauer 2061A-C35 Wood Carving Disc [pdf] Návod na obsluhu
2061A-C35 Wood Carving Disc, 2061A-C35, Wood Carving Disc

Referencie

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.