Apple Core i5 2.0 MacBook Pro Laptop Computer User Manual
Prenosný počítač Apple Core i5 2.0 MacBook Pro

Review sprievodcu MacBook Pro Essentials pred použitím MacBooku Pro. View príručku na adrese support.apple.com/guide/macbook-pro alebo si ju stiahnite z Apple Books (ak je k dispozícii). Uschovajte si dokumentáciu pre budúce použitie.

Bezpečnosť a manipulácia

Pozrite si „Bezpečnostné, manipulačné a regulačné informácie“ v príručke MacBook Pro Essentials.

Zabráňte poškodeniu sluchu

Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte príliš dlho pri vysokej hlasitosti. Viac informácií o zvuku a sluchu je dostupných online na adrese www.apple.com/sound.

Rušenie zdravotníckych pomôcok

MacBook Pro obsahuje magnety, ktoré môžu rušiť lekárske zariadenia. Pozrite si „Dôležité bezpečnostné informácie“ v príručke MacBook Pro Essentials.

Predĺžené vystavenie teplu

Váš MacBook Pro sa môže počas bežného používania veľmi zahriať. Je dôležité, aby bol váš MacBook Pro pri používaní alebo nabíjaní na pevnom, stabilnom a dobre vetranom pracovnom povrchu. Používajte zdravý rozum, aby ste sa vyhli situáciám, keď je vaše telo v dlhšom kontakte so zariadením alebo jeho napájacím adaptérom, keď je v prevádzke alebo je zapojený do zdroja napájania, pretože trvalý kontakt s teplými povrchmi môže spôsobiť nepohodlie alebo zranenie. Buďte zvlášť opatrní, ak máte fyzický stav, ktorý ovplyvňuje vašu schopnosť rozpoznať teplo proti telu.

Regulačné informácie

Informácie o regulačnej certifikácii sú dostupné na zariadení. Vyberte ponuku Apple Ikona Apple > O tomto Macu > Podpora > Regulačná certifikácia. Ďalšie regulačné informácie sú v časti „Bezpečnosť, manipulácia a regulačné informácie“ v príručke MacBook Pro Essentials.

Súlad s FCC a ISED Canada

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a štandardom RSS bez licencie ISED Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Súlad s EÚ

Spoločnosť Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto bezdrôtové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na adrese www.apple.com/euro/compliance.

Zástupcom Apple pre EÚ je Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Írsko.
Ikona CE

Použite obmedzenie

Toto zariadenie je obmedzené na používanie vo vnútorných priestoroch, keď pracuje vo frekvenčnom rozsahu 5150 až 5350 MHz. Toto obmedzenie platí v: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT , NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

Súlad s ENERGY STAR®

Logo ENERGY STAR®

Ako partner programu ENERGY STAR spoločnosť Apple stanovila, že štandardné konfigurácie tohto produktu spĺňajú smernice programu ENERGY STAR pre energetickú účinnosť. Program ENERGY STAR je partnerstvo s výrobcami elektronických zariadení na podporu energeticky účinných produktov. Zníženie spotreby energie produktov šetrí peniaze a pomáha šetriť cenné zdroje.

Tento počítač sa dodáva s aktivovanou správou napájania, pričom počítač je nastavený do režimu spánku po 10 minútach nečinnosti používateľa. Ak chcete prebudiť počítač, kliknite na trackpad alebo stlačte ľubovoľný kláves na klávesnici.

Viac informácií o ENERGY STAR nájdete na www.energystar.gov.

Informácie o zneškodňovaní a recyklácii

Ikona popolnice
Vyššie uvedený symbol znamená, že tento výrobok a/alebo batéria by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. Keď sa rozhodnete zlikvidovať tento produkt a/alebo jeho batériu, urobte tak v súlade s miestnymi zákonmi a smernicami o životnom prostredí. Informácie o recyklačnom programe spoločnosti Apple, zberných miestach pre recykláciu, obmedzených látkach a iných environmentálnych iniciatívach nájdete na stránke www.apple.com/environment.

Európska únia – informácie o likvidácii

Vyššie uvedený symbol znamená, že v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami sa váš produkt a/alebo jeho batéria musia zlikvidovať oddelene od domáceho odpadu. Keď tento produkt dosiahne koniec životnosti, odneste ho na zberné miesto určené miestnymi úradmi. Separovaný zber a recyklácia vášho produktu a/alebo jeho batérie v čase likvidácie pomôže zachovať prírodné zdroje a zabezpečí, že budú recyklované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.

Vstavaná batéria

Nepokúšajte sa sami vymeniť alebo vybrať batériu – môžete batériu poškodiť, čo môže spôsobiť prehriatie a zranenie. Vstavanú batériu by mala vymeniť spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisu a musí sa recyklovať alebo zlikvidovať oddelene od domáceho odpadu. Batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a smernicami o životnom prostredí. Informácie o recyklácii a výmene batérie nájdete na www.apple.com/batteries/service-and-recycling.

Licenčná zmluva na softvér

Používanie MacBooku Pro predstavuje súhlas s licenčnými podmienkami pre softvér spoločnosti Apple a tretích strán, ktoré nájdete na www.apple.com/legal/sla.

Zhrnutie jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple poskytuje záruku na dodaný hardvérový produkt a príslušenstvo na chyby materiálu a spracovania po dobu jedného roka od dátumu pôvodného maloobchodného nákupu. Spoločnosť Apple neposkytuje záruku na bežné opotrebovanie ani na poškodenie spôsobené nehodou alebo zneužitím. Ak chcete získať servis, zavolajte do Apple alebo navštívte Apple Store alebo autorizovaného poskytovateľa servisu Apple – dostupné servisné možnosti závisia od krajiny, v ktorej sa služba požaduje, a môžu byť obmedzené na pôvodnú krajinu predaja. V závislosti od lokality sa môžu účtovať poplatky za hovory a medzinárodné prepravné poplatky. V súlade s úplnými podmienkami a podrobnými informáciami o získaní služby, ktoré sú k dispozícii na adrese www.apple.com/legal/warranty a support.apple.com, ak odošlete platnú reklamáciu v rámci tejto záruky, spoločnosť Apple vaše hardvérové ​​zariadenie podľa vlastného uváženia opraví, vymení alebo vám vráti peniaze. Záručné výhody sú doplnkom práv poskytovaných podľa miestnych zákonov na ochranu spotrebiteľa. Pri vytváraní a
nárok v rámci tejto záruky.

Pre austrálskych spotrebiteľov: Náš tovar sa dodáva so zárukami, ktoré nemožno vylúčiť podľa austrálskeho spotrebiteľského zákona. Máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí za závažnú poruchu a na kompenzáciu za akúkoľvek inú rozumne predvídateľnú stratu alebo poškodenie. Máte tiež nárok na opravu alebo výmenu tovaru, ak tovar nemá prijateľnú kvalitu a porucha nepredstavuje závažnú poruchu. Apple Pty Ltd., PO Box A2629, Sydney South NSW 1235. Tel: 133-622.

© 2020 Apple Inc. Všetky práva vyhradené. Apple, logo Apple, Mac a MacBook Pro sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách. Apple Books je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. Apple Store je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a ďalších krajinách. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní Agentúra pre ochranu životného prostredia USA. Vytlačené v XXXX. 034-04229-A

 

Dokumenty / zdroje

Prenosný počítač Apple Core i5 2.0 MacBook Pro [pdf] Návod na použitie
A2338, BCGA2338, Core i5 2.0, prenosný počítač MacBook Pro, prenosný počítač Core i5 2.0 MacBook Pro, prenosný počítač

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.