වත්මන් WF20 බිත්ති ආකෘති LED ආලෝක උපදෙස් අත්පොත

මෙම සවිස්තරාත්මක ස්ථාපන උපදෙස් සමඟින් WF20 Wall Forms LED ආලෝකය ස්ථාපනය කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න. ජලය ඇතුල් වීම වැලැක්වීම සඳහා ඔබේ සවිකිරීම නිසි ලෙස බිම තබා මුද්‍රා තබා ඇති බවට සහතික වන්න. තහඩුව සවි කිරීම, සීලන්ට් යෙදීම, සවිකෘත නිවාස ස්ථාපනය කිරීම සහ වයර් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා පියවරෙන් පියවර උපදෙස් අනුගමනය කරන්න. අනාගත භාවිතය සඳහා මෙම යොමුව තබා ගන්න.