දැනුම්දීම් 30-2021-24 සහ 30-2021E-24 පාරජම්බුල ගිනි අනාවරක හිමිකරුගේ අත්පොත

30-2021-24 සහ 30-2021E-24 මාදිලි සමඟ ඉතා සංවේදී Pyrotector Ultraviolet Flame Detector සහ එහි යෙදුම් ගැන ඉගෙන ගන්න. ගෘහස්ථ භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති මෙම අනාවරක විවිධ ප්රදේශ සඳහා සුදුසු වන අතර 24 VDC මත ක්රියා කරයි. මෙම හිමිකරුගේ අත්පොත ස්ථාපනය, මෙහෙයුම් සහ නඩත්තුව පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සපයයි.