සන්ෆෝර්ස් සූර්ය එල්ලෙන ආලෝක උපදෙස් අත්පොත

ඔබේ Sunforce නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම ගැන සුබ පැතුම්. මෙම නිෂ්පාදනය ඉහළම තාක්ෂණික පිරිවිතර හා ප්රමිතීන්ට අනුව නිර්මාණය කර ඇත. එය නඩත්තු-රහිත භාවිතය වසර ගණනාවක් සපයනු ඇත. ස්ථාපනය කිරීමට පෙර කරුණාකර මෙම උපදෙස් හොඳින් කියවන්න, පසුව අනාගත යොමු කිරීම සඳහා ආරක්ෂිත ස්ථානයක ගබඩා කරන්න. ඕනෑම අවස්ථාවක ඔබට මෙම නිෂ්පාදනය පිළිබඳව අපැහැදිලි නම් හෝ වැඩිදුර සහාය අවශ්‍ය නම්…