මීඩියා ටොප් ලෝඩ් වොෂර් පරිශීලක අත්පොත

ඉහළට පටවා ඇති රෙදි සෝදන යන්ත්‍රය භාවිතා කරන්නන් සහ ස්ථාපන උපදෙස් මුල් සීමිත වගකීම් කාලය මාස 3 ක් දක්වා නොමිලේ*! ඔබේ මිලදී ගැනීමේ සාක්‍ෂියේ පින්තූරයක් කෙටි පණිවිඩයක් ලෙස මෙසේ යවන්න: 1-844-224-1614 *නිෂ්පාදිතයේ මුල් වගකීම් කාලය අවසන් වූ වහාම මාස තුනක කාලයක් සඳහා වගකීම් කාලය දීර්ඝ කෙරේ. මාදිලි අංක MLV45N1BWW MLV45N3BWW www.midea.com බල සැපයුම: 120V සංඛ්‍යාතය: 60Hz ධාරිතාව: කියු අඩි 4.5 අවවාදය: භාවිතා කිරීමට පෙර ...