ලාංඡනය NS-RMT8D21 උපාංග අටක විශ්ව දුරස්ථ පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය

Insignia NS-RMT8D21 උපාංග අටක විශ්ව දුරස්ථ හැඳින්වීම Insignia අට උපාංග Universal Remote Control මිලදී ගැනීම ගැන ස්තුතියි. මෙම දුරස්ථ පාලකය රූපවාහිනියක්, ප්‍රවාහ උපාංගයක්, සෙට් ටොප් පෙට්ටියක්, බ්ලූ-රේ හෝ ඩීවීඩී ප්ලේයරයක්, ශබ්ද තීරුවක් හෝ ශ්‍රව්‍ය ග්‍රාහකයක් සහ සහායක උපාංගයක් පාලනය කිරීමට භාවිතා කළ හැකි අතර, එය සෑදීම සඳහා අමතර විශේෂාංග කිහිපයක් තිබේ.