ජෙට්සන් විදුලි බයිසිකල් පරිශීලක මාර්ගෝපදේශය

ජෙට්සන් විදුලි බයිසිකල් පරිශීලක මාර්ගෝපදේශ ආරක්‍ෂක අනතුරු ඇඟවීම් භාවිතයට පෙර කරුණාකර පරිශීලක අත්පොත සහ ආරක්‍ෂක අනතුරු ඇඟවීම් හොඳින් කියවන්න, ඔබ සියලු ආරක්‍ෂක උපදෙස් තේරුම් ගෙන පිළිගැනීමට වග බලා ගන්න. නුසුදුසු භාවිතය හේතුවෙන් සිදු වන ඕනෑම අලාභයක් හෝ හානියකට පරිශීලකයා වගකිව යුතුය. එක් එක් මෙහෙයුම් චක්‍රයට පෙර, ක්‍රියාකරු විසින් සිදු කළ යුත්තේ ...