වැසිකිලි ආසන උපදෙස් සඳහා COMFIER BD-2202 Bidet ඇමුණුම

පහසුවෙන් වැසිකිළි ආසන සඳහා COMFIER BD-2202 bidet ඇමුණුම ස්ථාපනය කර භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න. පියවරෙන් පියවර උපදෙස් අනුගමනය කර ගැටළු නිරාකරණය කරන්න. රවුම් සවිකරන වරහන්, ඇඩප්ටරය සහ නම්‍යශීලී හෝස් වැනි උපාංගවල නම් සහ කාර්යයන් සොයා ගන්න. ප්රයෝජනවත් ස්ථාපන ඉඟි සහ වගකීම් තොරතුරු මතක තබා ගන්න.