මොබෙල් මොබයිල් ග්‍රාබ් රික්ත ආරක්ෂණ දර්ශක උපදෙස් අත්පොත සමඟ හසුරුවයි

මොබෙල් මොබයිල් ග්‍රාබ් රික්ත ආරක්ෂණ දර්ශක උපදෙස් අත්පොත 2-අත් අල්ලා ගැනීමේ හසුරුව උපාංගය භාවිතා කිරීමට පෙර මෙහෙයුම් තොරතුරු කියවීම අත්‍යවශ්‍ය වන අතර 3 වන පිටුවේ ඇති ඔබේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සටහන් කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතුය. මෙම මෙහෙයුම් උපදෙස් තබා සම්මත කරන්න ඒවා වෙනත් පරිශීලකයින් වෙත! අවධානය! ජංගම […]