සැම්සුන්ග් - ලාංඡනය

List of USB Cameras compatible with the TV

  • Support devices may change.
  • Some functions may not be supported depending on the model.
  • Logitech Webcam C930e, C925E, C920-C, C930c
  • Logitech C922 PRO STREAM WEBCAM
  • ලොජිටෙක් සී 920 ප්‍රෝ එච්ඩී Webකැමම්
  • Logitech HD Pro WebC920 කැමරාව
  • ලොජිටෙක් ස්ට්‍රීම් කැම්

ලේඛන / සම්පත්

SAMSUNG UN65AU8000F 65” Class AU8000 Crystal UHD Smart TV (2021) [pdf] උපදෙස්
UN65AU8000F, 65 Class AU8000 Crystal UHD Smart TV 2021

අදහස අත්හැර

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ.