ජල සවි කිරීම් උපදෙස් අත්පොත සඳහා EASYmaxx 07938 වායුකාරකය
ජල සවි කිරීම් සඳහා EASYmaxx 07938 වායුකාරකය

හිතවත් පාරිභෝගිකයා
We are delighted that you have chosen the EASYmaxx flow regulator for tap fittings.
Before using the product for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and other users. They form an integral part of the product.
If you have any questions about the product, contact the customer service department via www.ds-group.de/kundenservice

අයිතම සපයා ඇත

Picture A:
පැකේජය පටුන

 • 1 x flow regulator consisting of a nozzle (3) and mouthpiece (2),
 • 1 x sealing ring (1),
 • 1 x මෙහෙයුම් උපදෙස්

උනන්දුවක් දක්වන භාවිතය

 • The product is intended to be used, after it has been attached to a tap fitting, to reduce the volume of water flowing through it.
 • නිෂ්පාදිතය පුද්ගලික භාවිතය සඳහා පමණක් නිර්මාණය කර ඇති අතර එය වාණිජ යෙදුම් සඳහා අදහස් නොකෙරේ.
 • නිෂ්පාදිතය අපේක්ෂිත අරමුණු සඳහා පමණක් භාවිතා කරන්න සහ මෙහෙයුම් උපදෙස් වල විස්තර කර ඇත. වෙනත් ඕනෑම භාවිතයක් නුසුදුසු යැයි සැලකේ.

ඇසෙම්බ්ලි

කරුණාකර සටහන් කර ගන්න!

 • All parts should only be tightened hand-tight.
 • Before you fit the product, make sure that both sealing rings are placed on the nozzle of the flow regulator.
 1. Unscrew the flow regulator which is attached to the tap fitting and remove the nozzle (the inner part) from the sleeve (Picture B).
  එකලස් කිරීමේ උපදෙස්
 2. Unscrew the nozzle of the EASYmaxx flow regulator from the mouthpiece and insert it into the sleeve (Picture C).
  එකලස් කිරීමේ උපදෙස්
 3. Place the sealing ring on the nozzle.
 4. Place the mouthpiece under the sleeve and screw it onto the nozzle. If necessary, fix the nozzle in place with a hex key.
 5. Screw the sleeve – with the flow regulator – onto the tap fitting (පින්තූරය D)
  එකලස් කිරීමේ උපදෙස්

භාවිත

 • Use the tap fitting in the usual way. Twist the mouthpiece to switch between the two jet types “rinsing mode” and “spray mist”.

If the tap fitting has a long outlet pipe, any water remaining in it may still continue to flow out for a little time after the water is turned off.
If you are washing your hands with a “spray mist”, it may therefore be sufficient to only turn on the tap for a short time. The water will then continue to flow for enough time.

සැලකිලිමත් උපදෙස්

Limescale deposits may impede the flow of water. The product should therefore be cleaned regularly with a standard descaling agent. Follow the manufacturer’s instructions when you do this.

ඩිස්පෝසල්

අයිකනය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න
Dispose of the packaging material and product in an environmentally friendly manner so that they can be recycled.

CUSTOMER SERVICE / IMPORTER

ඩීඑස් ප්‍රොඩක්ට් ජීඑම්බීඑච් ඇම් හයිස්ටර්බුෂ් 1
19258 ගැලින්
ජර්මනිය
+49 38851 314650 *
* ජර්මානු ස්ථාවර දුරකථන වෙත වන ඇමතුම් ඔබේ සැපයුම්කරුගේ ගාස්තුවලට යටත් වේ.
සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.
මෙහෙයුම් උපදෙස් ID: Z 07938 M DS V1 0922 md

 

ලේඛන / සම්පත්

ජල සවි කිරීම් සඳහා EASYmaxx 07938 වායුකාරකය [pdf] උපදෙස් අත්පොත
07938 Aerator for Water Fittings, 07938, 07938 Aerator, Aerator, Aerator for Water Fittings

ආශ්රිත