වෙළඳ ලකුණු ලාංඡනය PHILIPS

කොනික්ලිජ්කේ Philips Nv At philips, අපගේ අරමුණ අර්ථවත් නවෝත්පාදනයන් තුළින් මිනිසුන්ගේ සෞඛ්‍යය සහ යහපැවැත්ම වැඩිදියුණු කිරීමයි. ඔවුන්ගේ නිල webවෙබ් අඩවිය වේ Philips.com

Philips නිෂ්පාදන සඳහා පරිශීලක අත්පොත් සහ උපදෙස් නාමාවලියක් පහතින් සොයාගත හැක. Philips නිෂ්පාදන සන්නාමය යටතේ පේටන්ට් බලපත්‍ර සහ වෙළඳ ලකුණු කර ඇත. කොනින්ක්ලිජ්ක් පිලිප්ස් එන්.වී

සම්බන්ධතා තොරතුරු:

ලිපිනය: Philips North America Corporation 222 Jacobs Street
Cambridge MA, 02141 USA

webසබැඳිය:https://www.philips.com.pk/c-w/support

PHILIPS QP1424 Hybrid Trimmer සහ Shaver Instruction Manual

මෙම පරිශීලක අත්පොත සමඟින් QP1424 Hybrid Trimmer සහ Shaver ඵලදායී ලෙස භාවිතා කරන ආකාරය සොයා ගන්න. බාධාවකින් තොරව අලංකාර අත්දැකීමක් සඳහා ආරෝපණය කිරීම, දිග කැපීම සහ පිරිසිදු කිරීමේ උපදෙස් ගැන ඉගෙන ගන්න. නිෂ්පාදන මාදිලි අංකය සහ නිෂ්පාදන ස්ථානය ඇතුළුව PT Philips Industries වෙතින් අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු සොයා ගන්න.

PHILIPS SBX601 6000 Series Smart Safe Box පරිශීලක අත්පොත

මෙම විස්තීර්ණ පරිශීලක අත්පොත සමඟ SBX601 6000 Series Smart Safe Box භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න. මෙම Philips නිෂ්පාදනයේ සියලුම විශේෂාංග සහ ක්‍රියාකාරීත්වයන් සොයා ගෙන ඔබේ භාණ්ඩවල ආරක්ෂාව සහතික කරන්න. PDF එක දැන් බාගන්න.

PHILIPS SBX101 Smart Safa Box පරිශීලක අත්පොත

මෙම විස්තීර්ණ පරිශීලක අත්පොත සමඟ SBX101 Smart Safa Box භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න. Philips Safa Box 1000 ශ්‍රේණියේ සියලුම විශේෂාංග සහ ක්‍රියාකාරීත්වයන් සොයා ගන්න.

PHILIPS SBX702 Smart Safa Box පරිශීලක අත්පොත

SBX702 Smart Safa Box පරිශීලක අත්පොත සහ උපදෙස් සොයා ගන්න. Philips 7000 Series Safa Box හි කාර්ය සාධනය ප්‍රශස්ත කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න. SBX702 මාදිලියේ උසස් විශේෂාංග සමඟ ඔබේ අත්දැකීම වැඩි දියුණු කරන්න.

PHILIPS SBX301 3000 Series Smart Safe Box පරිශීලක අත්පොත

SBX301 3000 Series Smart Safe Box පරිශීලක අත්පොත සොයා ගන්න, Philips හි නව්‍ය ස්මාර්ට් පෙට්ටිය සඳහා පියවරෙන් පියවර උපදෙස් සපයයි. මෙම සවිස්තරාත්මක PDF මාර්ගෝපදේශය තුළ මෙම ආරක්ෂිත සහ විශ්වාසනීය SBX301 මාදිලියේ විශේෂාංග සහ ක්‍රියාකාරීත්වය ගවේෂණය කරන්න.

PHILIPS SBX701 7000 Series Smart Safe Box පරිශීලක අත්පොත

මෙම විස්තීර්ණ පරිශීලක අත්පොත සමඟ SBX701 7000 Series Smart Safe Box භාවිතා කරන ආකාරය සොයා ගන්න. Philips හි උසස් Smart Safe Box පිහිටුවීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පියවරෙන් පියවර උපදෙස් ලබා ගන්න, ඔබේ වටිනා භාණ්ඩවල ආරක්ෂාව සහතික කරන්න.

PHILIPS 32M1N5500VS Evnia Quad HD Gaming Monitor User Guide

Discover the features and connectivity options of the 32M1N5500VS Evnia Quad HD Gaming Monitor in this user manual. Register your product for support and visit Philips' website for FAQs and assistance. Explore the software SmartControl and other functionalities.

PHILIPS CR4-2 37 Inch HD LCD TV Instructions

Discover how to set up and customize your Philips CR4-2 37 Inch HD LCD TV with the user manual. Learn how to connect the device, access settings, and find detailed feedback and support. Visit Philips' support website for product documentation, user manual downloads, and software updates. Get the assistance you need through their ticketing system and knowledge base. Enhance your viewing experience with the Philips - Switch On Settings.

PHILIPS DDNP1501 PDTS Networked Touchscreen Instruction Manual

Discover the DDNP1501 PDTS Networked Touchscreen installation instructions. This professional-grade device ensures seamless integration into home and building automation systems. Complying with relevant standards, this touchscreen offers Ethernet connectivity and various power supply options. Get all the details for a successful installation.

PHILIPS DDNG485 RS-485-DMX512 Gateway Instruction Manual

The DDNG485 RS-485-DMX512 Gateway user manual provides installation instructions for this Philips gateway. It must be installed by a qualified electrician in accordance with electrical codes. The product operates on 12V power supply and adheres to safety standards. Find more details in the provided manual.