ඔබ නින්ද කාලසටහන් එකක් හෝ කිහිපයක් නිර්මාණය කළ පසු, ඔබට ඒවා සියල්ලම එකවර ක්‍රියා විරහිත කළ හැක. සියලුම නිද්‍රා කාලසටහන් ක්‍රියාවිරහිත වූ විට, iPhone Sleep මාදිලියට ඇතුළු නොවන අතර නියමිත අවදි කිරීමේ එලාම් ක්‍රියාවිරහිත වේ.

  1. පහළ දකුණේ බ්‍රව්ස් තට්ටු කරන්න, පසුව නිදි කරන්න තට්ටු කරන්න.
  2. ඔබේ කාලසටහනට පහළට අනුචලනය කරන්න.
  3. සම්පූර්ණ කාලසටහන සහ විකල්ප තට්ටු කරන්න, පසුව Sleep Schedule ක්‍රියාවිරහිත කරන්න (තිරයේ ඉහළින්).ඔබට ඒවා සියල්ල පසුව ක්‍රියාත්මක කළ හැක.

සංවාදයට එකතු වන්න

1 පරිකථනය

අදහස අත්හැර

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ.