2022 یاماها YXZ1000R SS XT-R – YXZ1000ETS د مالکینو لارښود

2022 YAMAHA YXZ1000R SS XT-R – YXZ1000ETS

2021 یاماها ولورین X4 850 XT-R – YXF850ES د مالکینو لارښود

2021 YAMAHA WOLVERINE X4 850 XT-R – YXF850ES

2022 یاماها ولورین X4 850 XT-R – YXF850ES د مالکینو لارښود

2022 YAMAHA WOLVERINE X4 850 XT-R – YXF850ES

2021 یاماها ولورین RMAX2 1000 XT-R - YXE1000EWS د مالکینو لارښود

2021 YAMAHA WOLVERINE RMAX2 1000 XT-R – YXE1000EWS  

2021 یاماها ویکینګ VI EPS - YXC700E د مالکینو لارښود

2021 یاماها وایکینګ VI EPS - YXC700E