Instrukcja obsługi
Ciśnieniomierz
Model BP2, BP2A

1. Podstawy

Niniejsza instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do bezpiecznej obsługi produktu zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem. Przestrzeganie tej instrukcji jest warunkiem wstępnym prawidłowego działania produktu i prawidłowej obsługi oraz zapewnia bezpieczeństwo pacjenta i operatora.

1.1 Bezpieczeństwo
Ostrzeżenia i przestrogi

 • Przed użyciem produktu prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji oraz pełne zrozumienie odpowiednich środków ostrożności i zagrożeń.
 • Ten produkt został zaprojektowany do praktycznego użytku, ale nie zastępuje wizyty u lekarza.
 • Ten produkt nie jest przeznaczony ani przeznaczony do pełnej diagnostyki chorób serca. Ten produkt nigdy nie powinien być używany jako podstawa do rozpoczęcia lub modyfikacji leczenia bez niezależnego potwierdzenia przez badanie lekarskie.
 • Dane i wyniki wyświetlane na produkcie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być bezpośrednio wykorzystywane do interpretacji diagnostycznej lub leczenia.
 • Nie podejmuj prób samodzielnej diagnozy lub samoleczenia w oparciu o wyniki nagrań i analizę. Samodiagnoza lub samoleczenie mogą prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia.
 • Użytkownicy powinni zawsze skonsultować się z lekarzem, jeśli zauważą zmiany w swoim stanie zdrowia.
 • Zalecamy, aby nie używać tego produktu, jeśli masz rozrusznik serca lub inne implanty. W stosownych przypadkach postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza.
 • Nie używaj tego produktu z defibrylatorem.
 • Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach. Nie czyścić produktu acetonem ani innymi lotnymi roztworami.
 • Nie upuszczaj tego produktu ani nie narażaj go na silne uderzenia.
 • Nie umieszczaj tego produktu w naczyniach ciśnieniowych lub produkcie do sterylizacji gazowej.
 • Nie należy demontować ani modyfikować produktu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie, wadliwe działanie lub utrudnić działanie produktu.
 • Nie należy łączyć produktu z innym produktem nieopisanym w instrukcji obsługi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub awarię.
 • Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i / lub braku wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymują instrukcje tej osoby dotyczące korzystania z produktu. W pobliżu produktu należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się nim.
 • Nie dopuszczaj do kontaktu elektrod produktu z innymi częściami przewodzącymi (w tym uziemieniem).
 • Nie stosować produktu u osób o wrażliwej skórze lub alergiach.
 • NIE używaj tego produktu u niemowląt, małych dzieci, dzieci lub osób, które nie potrafią wyrazić siebie.
 • Nie należy przechowywać produktu w następujących miejscach: lokalizacje, w których produkt jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur lub wilgoci lub silnego zanieczyszczenia; lokalizacje w pobliżu źródeł wody lub ognia; lub miejsca podlegające silnym wpływom elektromagnetycznym.
 • Ten produkt wykazuje zmiany rytmu serca, ciśnienia krwi itp., Które mogą mieć różne przyczyny. Mogą być nieszkodliwe, ale mogą być również wywołane chorobami lub chorobami o różnym nasileniu. Jeśli uważasz, że możesz mieć chorobę lub chorobę, skonsultuj się ze specjalistą medycznym.
 • Pomiary parametrów życiowych, takie jak te wykonywane przy użyciu tego produktu, nie są w stanie zidentyfikować wszystkich chorób. Niezależnie od pomiaru dokonanego przy użyciu tego produktu, w przypadku wystąpienia objawów mogących wskazywać na ostrą chorobę należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
 • Nie należy samodzielnie diagnozować ani samoleczenia na podstawie tego produktu bez konsultacji z lekarzem. W szczególności nie należy rozpoczynać przyjmowania nowych leków ani zmieniać typu i / lub dawkowania istniejących leków bez uprzedniej zgody.
 • Ten produkt nie zastępuje badania lekarskiego, czynności serca lub innych narządów ani zapisów elektrokardiogramu medycznego, które wymagają bardziej złożonych pomiarów.
 • Zalecamy zapisywanie krzywych EKG i innych pomiarów i dostarczanie ich lekarzowi w razie potrzeby.
 • Produkt i mankiet należy czyścić suchą, miękką ściereczką lub ściereczką dampz wodą i neutralnym detergentem. Do czyszczenia produktu lub mankietu nigdy nie używaj alkoholu, benzenu, rozcieńczalnika ani innych żrących chemikaliów.
 • Unikaj ciasnego składania mankietu lub przechowywania węża mocno skręconego przez długi czas, ponieważ takie postępowanie może skrócić żywotność elementów.
 • Produkt i mankiet nie są wodoodporne. Zapobiegaj zabrudzeniu produktu i mankietu przez deszcz, pot i wodę.
 • Aby zmierzyć ciśnienie krwi, mankiet należy ścisnąć ramię na tyle mocno, aby tymczasowo zatrzymać przepływ krwi przez tętnicę. Może to powodować ból, drętwienie lub tymczasowy czerwony ślad na ramieniu. Ten stan pojawi się szczególnie wtedy, gdy pomiar będzie sukcesywnie powtarzany. Każdy ból, drętwienie lub czerwone ślady znikną z czasem.
 • Zbyt częste pomiary mogą spowodować obrażenia ciała pacjenta z powodu zakłócenia przepływu krwi.
 • Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego produktu na ramieniu z przeciekiem tętniczo-żylnym (AV).
 • Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego monitora, jeśli przeszedłeś mastektomię lub usunięcie węzłów chłonnych.
 • Zwiększenie ciśnienia mankietu może tymczasowo spowodować utratę funkcji jednocześnie używanego produktu monitorującego na tej samej kończynie.
 • Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem produktu, jeśli masz poważne problemy z przepływem krwi lub zaburzenia krwi, ponieważ napełnienie mankietu może spowodować siniaki.
 • Należy uważać, aby działanie produktu nie powodowało długotrwałego upośledzenia krążenia krwi pacjenta.
 • Nie zakładać mankietu na ramię z podłączonym innym medycznym sprzętem elektrycznym. Sprzęt może nie działać prawidłowo.
 • Osoby, które mają poważny deficyt krążenia w ramieniu, przed zastosowaniem produktu muszą skonsultować się z lekarzem, aby uniknąć problemów zdrowotnych.
 • Nie diagnozuj samodzielnie wyników pomiarów i sam rozpocznij leczenie. Zawsze skonsultuj się z lekarzem w celu oceny wyników i leczenia.
 • Nie zakładaj mankietu na ramię z niezagojoną raną, ponieważ może to spowodować dalsze obrażenia.
 • Nie zakładać mankietu na ramię otrzymujące kroplówkę dożylną lub transfuzję krwi. Może to spowodować obrażenia lub wypadki.
 • Podczas pomiaru zdejmij obcisłą lub grubą odzież z ramienia.
 • Jeśli ramię pacjenta znajduje się poza określonym zakresem obwodu, może to skutkować nieprawidłowymi wynikami pomiarów.
 • Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u noworodków, kobiet w ciąży, w tym pre-eclamptik, pacjenci.
 • Nie używaj produktu w miejscach, w których występują łatwopalne gazy, takie jak gazy znieczulające. Może to spowodować wybuch.
 • Nie należy używać produktu w pobliżu sprzętu chirurgicznego HF, skanera MRI lub CT ani w środowisku bogatym w tlen.
 • Bateria przeznaczona do wymiany wyłącznie przez personel serwisowy przy użyciu narzędzia, a wymiana przez nieodpowiednio przeszkolony personel może spowodować uszkodzenie lub oparzenie.
 • Pacjent jest przewidzianym operatorem.
 • Nie wykonywać czynności serwisowych i konserwacyjnych, gdy produkt jest używany.
 • Pacjent może bezpiecznie korzystać ze wszystkich funkcji produktu, a pacjent może konserwować produkt, uważnie czytając rozdział 7.
 • Ten produkt emituje częstotliwości radiowe (RF) w paśmie 2.4 GHz. NIE używaj tego produktu w miejscach, w których częstotliwości radiowe są ograniczone, na przykład w samolocie. Wyłącz funkcję Bluetooth w tym produkcie i wyjmij baterie w obszarach o ograniczonym zasięgu radiowym. Aby uzyskać więcej informacji na temat potencjalnych ograniczeń, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą użytkowania Bluetooth przez FCC.
 • NIE używaj tego produktu jednocześnie z innymi medycznymi urządzeniami elektrycznymi (ME). Może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu i / lub spowodować niedokładne odczyty ciśnienia krwi i / lub zapisy EKG.
 • Źródła zakłóceń elektromagnetycznych mogą wpływać na ten produkt (np. Telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, diatermia, litotrypsja, elektrokoagulacja, RFID, elektromagnetyczne systemy antykradzieżowe i wykrywacze metali), podczas wykonywania pomiarów staraj się trzymać z dala od nich.
 • Stosowanie akcesoriów i kabli innych niż określone lub dostarczone przez producenta może spowodować zwiększoną emisję elektromagnetyczną lub zmniejszoną odporność elektromagnetyczną produktu i spowodować nieprawidłowe działanie.
 • Interpretacje dokonane przez ten produkt są potencjalnymi ustaleniami, a nie pełną diagnozą chorób serca. Wszystkie interpretacje powinny być ponownieviewed przez lekarza do podejmowania decyzji klinicznych.
 • NIE używaj tego produktu w obecności łatwopalnych środków znieczulających lub narkotyków.
 • NIE używaj tego produktu podczas ładowania.
 • Nie ruszaj się podczas rejestrowania EKG.
 • Detektory EKG zostały opracowane i przetestowane wyłącznie na zapisach odprowadzenia I i II.

2. Wstęp

2.1 Przeznaczenie
Urządzenie jest przeznaczone do pomiaru ciśnienia krwi lub elektrokardiogramu (EKG) w warunkach domowych lub placówkach służby zdrowia.
Urządzenie jest ciśnieniomierzem przeznaczonym do pomiaru ciśnienia krwi i tętna u osób dorosłych.
Produkt przeznaczony jest do mierzenia, eksponowania, przechowywania i ponownegoview jednokanałowych rytmów EKG dorosłych i daje pewne sugerowane objawy, takie jak bicie regularne, nieregularne, niskie i wysokie tętno.
2.2 Przeciwwskazania
Ten produkt jest przeciwwskazany do użytku w warunkach ambulatoryjnych.
Ten produkt jest przeciwwskazany do użytku w samolocie.
2.3 O produkcie
Nazwa produktu: Monitor ciśnienia krwi
Model produktu: BP2 (w tym NIBP + EKG), BP2A (tylko NIBP)

Monitor ciśnienia krwi Viatom BP2

1. Ekran LED

 • Wyświetlaj datę, godzinę i stan zasilania itp.
 • Wyświetlanie procesu i wyników pomiaru EKG i ciśnienia krwi.

2. Przycisk Start / Stop

 • Zasilanie włącz / wyłącz
 • Włączanie: naciśnij przycisk, aby włączyć.
 • Wyłączanie: naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć.
 • Naciśnij, aby włączyć produkt, a następnie naciśnij ponownie, aby rozpocząć pomiar ciśnienia krwi.
 • Naciśnij, aby włączyć produkt i dotknij elektrod, aby rozpocząć pomiar EKG.

3. Przycisk pamięci

 • Naciśnij, aby ponownieview dane historyczne.

4. Wskaźnik ledowy

 •  Świeci się na niebiesko: bateria jest ładowana.
 • Niebieskie światło nie świeci: bateria jest w pełni naładowana, nie ładuje się

5. Elektroda EKG

 • Dotknij ich, aby rozpocząć pomiar EKG różnymi metodami.

6. Złącze USB

 • Łączy się z kablem ładującym.

2.4 Symbole

Ciśnieniomierz Viatom BP2 - symbole

3. Korzystanie z produktu

3.1 Naładuj baterię
Do ładowania produktu użyj kabla USB. Podłącz kabel USB do ładowarki USB lub do komputera. Pełne naładowanie zajmie 2 godziny. Po całkowitym naładowaniu baterii wskaźnik będzie świecił na niebiesko.
Produkt działa przy bardzo niskim zużyciu energii, a jedno ładowanie zwykle wystarcza na miesiące.
Symbole baterii na ekranie, które wskazują stan baterii, są widoczne na ekranie.
Uwagi: Produktu nie można używać podczas ładowania, a jeśli wybierzesz adapter ładowarki innej firmy, wybierz taki, który jest zgodny z normą IEC60950 lub IEC60601-1.

3.2 Zmierz ciśnienie krwi
3.2.1 Zakładanie mankietu

 1. Owiń mankiet wokół ramienia, około 1 do 2 cm powyżej wewnętrznej strony łokcia, jak pokazano na rysunku.
 2. Mankiet należy umieścić bezpośrednio na skórze, ponieważ ubranie może wywołać słaby puls i spowodować błąd pomiaru.
 3. Zwężenie ramienia spowodowane zawinięciem rękawa koszuli może uniemożliwić dokładne odczyty.
 4. Upewnij się, że znacznik pozycji tętnicy pokrywa się z tętnicą.

3.2.2 Jak prawidłowo siedzieć
Aby dokonać pomiaru, musisz być zrelaksowany i wygodnie usiąść. Usiądź na krześle z nogami nieskrzyżowanymi i stopami płasko na podłodze. Połóż lewą rękę na stole, tak aby mankiet znajdował się na wysokości serca.

Ciśnieniomierz Viatom BP2 - Jak prawidłowo siedzieć

Uwaga:

 • Ciśnienie krwi może się różnić na prawym i lewym ramieniu, a zmierzone odczyty mogą się różnić. Viatom zaleca, aby do pomiaru zawsze używać tego samego ramienia. Jeśli odczyty ciśnienia krwi między obydwoma ramionami znacznie się różnią, skonsultuj się z lekarzem, aby ustalić, którego ramienia użyć do pomiarów.
 • Czas potrzebny na ogrzanie się produktu od minimalnej temperatury przechowywania między użyciami do momentu, gdy temperatura otoczenia wynosi 5 ° C, to około 20 sekund, a czas potrzebny na ostygnięcie produktu od temperatury otoczenia wynosi około 5 sekund. maksymalna temperatura przechowywania pomiędzy użyciami aż do momentu, gdy produkt jest gotowy do zamierzonego użycia, gdy temperatura otoczenia wynosi 20 ° C.

3.2.3 Proces pomiaru

 1. Naciśnij, aby włączyć produkt, a następnie naciśnij ponownie, aby rozpocząć pomiar ciśnienia krwi.
 2. Produkt automatycznie opróżni mankiet powoli podczas pomiaru, typowy pomiar trwa około 30 sekund.
  Monitor ciśnienia krwi Viatom BP2 - proces pomiaru 1
 3. Odczyty ciśnienia krwi będą się przewijać na produkcie po zakończeniu pomiaru.
  Monitor ciśnienia krwi Viatom BP2 - proces pomiaru 2
 4. Produkt automatycznie uwolni gaz z mankietu po zakończeniu pomiaru.
 5. Naciśnij przycisk, aby wyłączyć zasilanie po pomiarze, a następnie zdejmij mankiet.
 6. Naciśnij przycisk pamięci, aby ponownieview dane historyczne. W produkcie pojawią się odczyty ciśnienia krwi

Uwaga:

 • Produkt posiada funkcję automatycznego wyłączania zasilania, która wyłącza zasilanie automatycznie po minucie od pomiaru.
 • Podczas pomiaru należy nie ruszać się i nie ściskać mankietu. Przerwij pomiar, gdy wynik ciśnienia pojawi się w produkcie. W przeciwnym razie pomiar może zostać przeprowadzony, a odczyty ciśnienia krwi mogą być niedokładne.
 • Urządzenie może przechowywać maksymalnie 100 odczytów danych dotyczących ciśnienia krwi. Najstarszy rekord zostanie nadpisany, gdy nadejdą 101 odczyty. Prosimy o przesłanie danych na czas.

Zasada pomiaru NIBP
Metodą pomiaru NIBP jest metoda oscylacyjna. Pomiar drgań odbywa się za pomocą automatycznej pompki inflatora. Gdy ciśnienie jest wystarczająco wysokie, aby zablokować przepływ krwi w tętnicy, opróżnia się powoli i rejestruje wszystkie zmiany ciśnienia mankietu w procesie opróżniania, aby obliczyć ciśnienie krwi na podstawie określonego algorytmu. Komputer oceni, czy jakość sygnału jest wystarczająco dokładna. Jeśli sygnał nie jest wystarczająco dokładny (np. Nagły ruch lub dotknięcie mankietu podczas pomiaru), urządzenie zaprzestanie opróżniania lub ponownego pompowania lub porzuci ten pomiar i obliczenia.
Kroki operacyjne potrzebne do uzyskania dokładnych rutynowych pomiarów spoczynkowego ciśnienia krwi w przypadku nadciśnienia, w tym:
- Pozycja pacjenta podczas normalnego użytkowania, w tym wygodna pozycja siedząca, nogi nieskrzyżowane, stopy płasko na podłodze, podparte plecami i ramionami, środkowa część mankietu na wysokości prawego przedsionka serca.
- Pacjent powinien być jak najbardziej zrelaksowany i nie powinien rozmawiać podczas pomiaru.
- Przed pierwszym odczytem powinno upłynąć 5 minut.
- Stanowisko operatora podczas normalnego użytkowania.

3.3 Zmierz EKG
3.3.1 Przed użyciem EKG

 • Przed użyciem funkcji EKG zwróć uwagę na następujące punkty, aby uzyskać dokładne pomiary.
 • Elektrodę EKG należy umieścić bezpośrednio na skórze.
 • Jeśli Twoja skóra lub dłonie są suche, zwilż je adamp tkaniny przed wykonaniem pomiaru.
 • Jeśli elektrody EKG są brudne, usuń zabrudzenia miękką szmatką lub wacikiem dampz alkoholem dezynfekującym.
 • Podczas pomiaru nie dotykaj ciała dłonią, którą dokonujesz pomiaru.
 • Należy pamiętać, że prawa i lewa ręka nie mogą stykać się ze skórą. W przeciwnym razie pomiar nie zostanie wykonany poprawnie.
 • Nie ruszaj się podczas pomiaru, nie mów i trzymaj produkt nieruchomo. Wszelkiego rodzaju ruchy fałszują pomiary.
 • Jeśli to możliwe, dokonuj pomiaru w pozycji siedzącej, a nie stojącej.

3.3.2 Proces pomiaru

1. Naciśnij, aby włączyć produkt i dotknij elektrod, aby rozpocząć pomiar EKG.
→ Metoda A: Prowadzenie I, prawa ręka do lewej
Monitor ciśnienia krwi Viatom BP2 - proces pomiaru 3
→ Metoda B: Lead II, prawa ręka do lewego brzucha

Monitor ciśnienia krwi Viatom BP2 - proces pomiaru 4

2. Delikatnie dotykaj elektrod przez 30 sekund.

Delikatnie dotykaj elektrod przez 30 sekund.

3. Gdy pasek jest całkowicie wypełniony, produkt pokaże wynik pomiaru.

Ciśnieniomierz Viatom BP2 - wynik pomiaru

4. Naciśnij przycisk pamięci, aby ponownieview dane historyczne.

Uwaga:

 • Nie naciskaj zbyt mocno produktu na skórę, co może spowodować zakłócenia EMG (elektromiografii).
 • Urządzenie może przechowywać maksymalnie 10 rekordów danych EKG. Najstarszy rekord zostanie nadpisany, gdy nadejdzie jedenasty rekord. Prześlij dane na czas.

Zasada pomiaru EKG
Produkt zbiera dane EKG poprzez różnicę potencjałów powierzchni ciała za pomocą elektrody EKG i uzyskuje dokładne dane EKG po amplifikowane i filtrowane, a następnie wyświetlane na ekranie.
Nieregularne bicie: Jeśli zmiana prędkości tętna przekracza pewien próg podczas pomiaru, jest oceniane jako nieregularne bicie serca.
High HR: tętno > 120 / min
Niskie tętno: tętno < 50 / min
Jeśli wyniki pomiarów nie spełniają „nieregularnego uderzenia”, „wysokiego tętna” i „niskiego tętna”, oceń „rytm regularny”.

3.4 Bluetooth
Produkt Bluetooth zostanie włączony automatycznie tylko wtedy, gdy ekran się zaświeci.
1) Upewnij się, że ekran produktu jest włączony, aby produkt pozostawał włączony.
2) Upewnij się, że telefon Bluetooth jest włączony.
3) Wybierz identyfikator produktu z telefonu, a następnie produkt zostanie pomyślnie sparowany z telefonem.
4) Możesz eksportować zmierzone dane, w tym dane SYS, DIS, EKG do telefonu.

Uwaga:

 • Technologia Bluetooth opiera się na łączu radiowym, które zapewnia szybką i niezawodną transmisję danych.
  Bluetooth wykorzystuje wolny od licencji, globalnie dostępny zakres częstotliwości w paśmie ISM, który ma zapewnić kompatybilność komunikacyjną na całym świecie.
 • Normalna odległość parowania i transmisji funkcji bezprzewodowej wynosi 1.5 metra. Jeśli w komunikacji bezprzewodowej występuje opóźnienie lub awaria między telefonem a produktem, spróbuj zmniejszyć odległość między telefonem a produktem.
 • Produkt może sparować się i przesyłać z telefonem w środowisku współistnienia bezprzewodowego (np. Kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe, routery, radia, elektromagnetyczne systemy antykradzieżowe i wykrywacze metali), ale inne produkty bezprzewodowe mogą nadal łączyć się z parowaniem i transmisją między telefonem i produkt w niepewnym środowisku. Jeśli telefon i produkt wyświetlają się niespójnie, może być konieczna zmiana otoczenia.

4. Rozwiązywanie problemów

Ciśnieniomierz Viatom BP2 - Rozwiązywanie problemów

5. Akcesoria

Ciśnieniomierz Viatom BP2 - Akcesoria

6. specyfikacje

Ciśnieniomierz Viatom BP2 - Dane techniczne 1

Ciśnieniomierz Viatom BP2 - Dane techniczne 2

Ciśnieniomierz Viatom BP2 - Dane techniczne 3

7. Konserwacja i czyszczenie

7.1 Konserwacja
Aby chronić swój produkt przed uszkodzeniem, należy przestrzegać następujących zasad:

 • Przechowuj produkt i komponenty w czystym i bezpiecznym miejscu.
 • Nie myć produktu ani żadnych elementów ani nie zanurzać ich w wodzie.
 • Nie należy demontować ani podejmować prób naprawy produktu lub komponentów.
 • Nie wystawiać produktu na działanie ekstremalnych temperatur, wilgoci, kurzu lub bezpośredniego światła słonecznego.
 • Mankiet zawiera wrażliwy, nieprzepuszczający powietrza pęcherzyk. Obchodź się z tym ostrożnie i unikaj wszelkiego rodzaju naprężeń spowodowanych skręceniem lub wyboczeniem.
 • Produkt należy czyścić miękką, suchą szmatką. Nie używaj benzyny, rozcieńczalników ani podobnych rozpuszczalników. Plamy na mankiecie można ostrożnie usunąć za pomocą adamp szmatka i mydliny. Mankietu nie wolno prać!
 • Nie upuszczaj instrumentu ani nie traktuj go szorstko. Unikaj silnych wibracji.
 • Nigdy nie otwieraj produktu! W przeciwnym razie kalibracja producenta traci ważność!

7.2 Czyszczenie
Produkt można stosować wielokrotnie. Proszę wyczyścić przed ponownym użyciem w następujący sposób:

 • Czyść produkt miękką, suchą szmatką z 70% alkoholem.
 • Nie używaj benzyny, rozcieńczalników ani podobnych rozpuszczalników.
 • Ostrożnie wyczyść mankiet szmatką nasączoną 70% alkoholem.
 • Mankietu nie wolno prać.
 • Wyczyść produkt i mankiet, a następnie pozwól mu wyschnąć.

7.3 Utylizacja


Baterie i urządzenia elektroniczne należy utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami, a nie z odpadami domowymi.

8. Oświadczenie FCC

Identyfikator FCC: 2ADXK-8621
Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, i
(2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwagi: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w przypadku określonej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:
-Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
-Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
-Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
-Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Urządzenie zostało ocenione jako spełniające ogólne wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w warunkach ekspozycji przenośnej bez ograniczeń.

9. Kompatybilność elektromagnetyczna

Produkt spełnia wymagania normy EN 60601-1-2.
OSTRZEŻENIEOstrzeżenia i przestrogi

 • Używanie akcesoriów innych niż określone w niniejszej instrukcji może spowodować zwiększoną emisję elektromagnetyczną lub zmniejszenie odporności elektromagnetycznej sprzętu.
 • Produktu ani jego elementów nie należy używać w pobliżu innego sprzętu ani na innym sprzęcie.
 • Produkt wymaga specjalnych środków ostrożności w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i należy go zainstalować i uruchomić zgodnie z poniższymi informacjami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej.
 • Inne produkty mogą zakłócać działanie tego produktu, nawet jeśli spełniają wymagania CISPR.
 • Gdy sygnał wejściowy jest poniżej minimum ampw danych technicznych, może dojść do błędnych pomiarów.
 • Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne mogą wpływać na działanie tego produktu.
 • Inne produkty z nadajnikiem lub źródłem RF mogą mieć wpływ na ten produkt (np. Telefony komórkowe, urządzenia PDA i komputery z funkcją łączności bezprzewodowej).

Wytyczne i deklaracja - emisje elektromagnetyczne

Wskazówki i deklaracja - odporność elektromagnetyczna
Wskazówki i deklaracja - odporność elektromagnetyczna
Wskazówki i deklaracja - odporność elektromagnetyczna

Wskazówki i deklaracja - odporność elektromagnetyczna 1

Wskazówki i deklaracja - odporność elektromagnetyczna 2

Uwaga 1: Przy 80 MHz do 800 MHz obowiązuje odległość separacji dla wyższego zakresu częstotliwości.
Uwaga 2: Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych ma wpływ pochłanianie i odbicia od konstrukcji, przedmiotów i ludzi.

a Pasma ISM (przemysłowe, naukowe i medyczne) od 0,15 MHz do 80 MHz to 6,765 MHz do 6,795 MHz; 13,553 MHz do 13,567 MHz; 26,957 MHz do 27,283 40,66 MHz; i 40,70 MHz do 0,15 MHz. Amatorskie pasma radiowe od 80 MHz do 1,8 MHz to 2,0 MHz do 3,5 MHz, 4,0 MHz do 5,3 MHz, 5,4 MHz do 7 MHz, 7,3 MHz do 10,1 MHz , 10,15 MHz do 14 MHz, 14,2 MHz do 18,07 MHz, 18,17 MHz do 21,0 MHz, 21,4 MHz do 24,89 MHz, 24,99 MHz do 28,0 MHz, 29,7 , 50,0 MHz do 54,0 MHz i XNUMX MHz do XNUMX MHz.

b Poziomy zgodności w pasmach częstotliwości ISM od 150 kHz do 80 MHz oraz w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 2,7 GHz mają na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa, że ​​mobilny / przenośny sprzęt komunikacyjny może powodować zakłócenia, jeśli zostanie nieumyślnie wniesiony do obszarów pacjentów. Z tego powodu do wzorów stosowanych do obliczania zalecanej odległości separacji dla nadajników w tych zakresach częstotliwości włączono dodatkowy współczynnik 10/3.

c Natężenie pola ze stałych nadajników, takich jak stacje bazowe telefonów radiowych (komórkowych / bezprzewodowych) i naziemnych radiotelefonów przenośnych, radia amatorskiego, nadajników radiowych AM i FM oraz transmisji telewizyjnych, nie można przewidzieć teoretycznie z dokładnością. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne ze względu na stałe nadajniki RF, należy wziąć pod uwagę elektromagnetyczne badanie terenu. Jeśli zmierzone natężenie pola w miejscu, w którym używany jest ciśnieniomierz przekracza powyższy odpowiedni poziom zgodności z falami radiowymi, należy obserwować monitor ciśnienia krwi, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowego działania mogą być konieczne dodatkowe środki, takie jak zmiana orientacji lub przeniesienia monitora ciśnienia krwi.

d W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno być mniejsze niż 3 V / m.

Zalecane odległości separacji między przenośną i mobilną komunikacją radiową

symbol
Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd.
4E, budynek 3, Tingwei Industrial Park, nr 6
Liufang Road, Block 67, Xin'an Street,
Dystrykt Baoan, Shenzhen 518101 Guangdong
Chiny
www.viatomtech.pl
info@viatomtech.com

PN : 255-01761-00 Wersja: A październik, 2019 r

Instrukcja obsługi monitora ciśnienia krwi Viatom BP2 i BP2A - Pobierz [zoptymalizowane]
Instrukcja obsługi monitora ciśnienia krwi Viatom BP2 i BP2A - Pobieranie

Dołącz do rozmowy

Komentarze 6

 1. Dzięki za dobre wykonanie. Chciałbym wiedzieć, jak ustawić godzinę i datę. Z poważaniem

  Danke für die gute Ausführung.
  Ich hätte gerne gewusst wie Uhr und Datum eingestellt werden.
  MFG

 2. To samo pytanie tutaj: Jak ustawić datę i godzinę? Data jest poprawna, ale godzina różni się o 8 godzin i 15 minut.

  1. Odpowiedz sobie: po sparowaniu z iPhonem wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. Kiedy ponownie łączy się z telefonem, pobiera stamtąd datę i godzinę. Co dziwne, nie synchronizuje daty i godziny podczas pierwszej konfiguracji i parowania z telefonem.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *