RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instrukcja obsługi generatora tekstu e-mail

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instrukcja obsługi generatora tekstu e-mail

www.kiinstruments.com

Gwarancja na produkt
RKI Instruments, Inc. gwarantuje, że sprzedawane przez nas urządzenia alarmowe będą wolne od wad materiałowych, wykonawczych i wydajności przez okres jednego roku od daty wysyłki od RKI Instruments, Inc. Wszelkie części, które zostaną uznane za wadliwe w tym okresie, zostaną naprawione lub wymieniona, według naszego uznania, bezpłatnie. Niniejsza gwarancja nie obejmuje tych elementów, które ze względu na swój charakter ulegają pogorszeniu lub zużyciu podczas normalnej eksploatacji i które muszą być regularnie czyszczone, naprawiane lub wymieniane. Byłyamprodzaje takich przedmiotów to:

 • a) Wkłady chłonne
 • b) Membrany i zawory pomp
 • c) Bezpieczniki
 • d) Baterie
 • e) Elementy filtrujące

Gwarancja wygasa w przypadku nadużycia, w tym uszkodzenia mechanicznego, przeróbek, nieostrożnego obchodzenia się lub procedur naprawczych niezgodnych z instrukcją obsługi. Niniejsza gwarancja wskazuje pełny zakres naszej odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za koszty usunięcia lub wymiany, lokalne koszty naprawy, koszty transportu ani wydatki warunkowe poniesione bez naszej uprzedniej zgody.
NINIEJSZA GWARANCJA WYRAŹNIE ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE I OŚWIADCZENIA, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, ORAZ WSZELKIE INNE ZOBOWIĄZANIA LUB ZOBOWIĄZANIA POSIADANE PRZEZ RKI INSTRUMENTS, INC. . W ŻADNYM WYPADKU RKI INSTRUMENTS, INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNEGO RODZAJU STRATY LUB SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM JEJ PRODUKTÓW LUB NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ DZIAŁANIA PRODUKTÓW.
Niniejsza gwarancja obejmuje przyrządy i części sprzedawane użytkownikom przez autoryzowanych dystrybutorów, dealerów i przedstawicieli wyznaczonych przez RKI Instruments, Inc.
Nie przejmujemy odszkodowania za jakiekolwiek wypadki lub szkody spowodowane działaniem tego miernika gazu, a nasza gwarancja ogranicza się do wymiany części lub całego naszego towaru.

Przegląd

Generator wiadomości e-mail/tekstu 82-5201-01 jest w stanie monitorować 4 zestawy kontaktów i wysyłać wiadomość e-mail i/lub wiadomość tekstową, gdy kontakt się otwiera lub zamyka. Po włączeniu może również wysłać e-mail i/lub wiadomość tekstową. Generator wiadomości e-mail/tekstu jest zainstalowany w plastikowej obudowie z tuleją odciążającą na dole. Zasilacz AC/DC jest zainstalowany pod generatorem wiadomości e-mail/tekstu. Zaciski wejściowe AC zasilacza są podłączone do listwy zaciskowej w dolnej części płyty montażowej, aby ułatwić podłączenie zasilania w miejscu instalacji. Przewody wyjściowe DC są podłączone do zacisków wejściowych generatora wiadomości e-mail/tekstu.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instrukcja obsługi generatora tekstu e-mail — rysunek 1

Specyfikacje:

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instrukcja obsługi generatora tekstu e-mail — dane techniczne

Instalacja

 1. Wybierz miejsce montażu. Wybierając miejsce montażu, weź pod uwagę następujące czynniki:
  • Czy dostępne jest źródło zasilania AC lub DC?
  • Czy jest wystarczająco dużo miejsca, aby otworzyć drzwi obudowy i wykonać połączenia kablowe (patrz Rysunek 2)?
 2. Stopy montażowe i sprzęt do montażu stóp montażowych są dostarczane w torbie wewnątrz obudowy. Zamontuj nóżki montażowe, jak pokazano poniżej.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instrukcja obsługi generatora tekstu e-mail — instalacja
 3. Ustaw monitor na pionowej powierzchni na poziomie oczu (4 1/2 do 5 stóp nad podłogą).
 4. Użyj śrub 3/16″ przez szczeliny w stopkach montażowych w każdym rogu obudowy, aby przymocować obudowę do powierzchni montażowej.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instrukcja obsługi generatora tekstu e-mail — rysunek 2

Okablowanie

 1. W przypadku korzystania z zasilania prądem zmiennym:
  a. Odkręć i zdejmij nakrętki zabezpieczające z pokrywy listwy zaciskowej AC.
  b. Przeprowadź przewody AC przez tulejkę odciążającą na spodzie obudowy.
  C. Podłącz przewód linii ze źródła zasilania AC do zacisku „H” na listwie zaciskowej AC.
  D. Podłącz przewód neutralny ze źródła zasilania AC do zacisku „N” na listwie zaciskowej AC.
  mi. Podłącz przewód uziemiający ze źródła zasilania prądem przemiennym do zacisku „G” na listwie zaciskowej prądu przemiennego.
  F. Załóż ponownie pokrywę listwy zaciskowej AC za pomocą nakrętek zabezpieczających.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instrukcja obsługi generatora tekstu e-mail — rysunek 3
 2. W przypadku korzystania ze źródła zasilania 9–12 V DC:
  a. Odłącz zainstalowane fabrycznie czerwone i czarne przewody od zacisków wejściowych generatora wiadomości e-mail/tekstu.
  b. Przeprowadź przewody DC przez tulejkę odciążającą na spodzie obudowy.
  C. Podłącz przewód „+” źródła zasilania do zacisku „+” na listwie zaciskowej DC.
  D. Podłączyć linię „-” źródła zasilania do zacisku „-” na listwie zaciskowej DC.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instrukcja obsługi generatora tekstu e-mail — rysunek 4
 3. Podłącz 2 zaciski każdego wejścia zamknięcia styku do styków, które mają monitorować.
 4. Dokręć śrubę na tulei odciążającej, aby zabezpieczyć przewody.
 5. Włącz źródło zasilania.

konfiguracja

Wejście w tryb konfiguracji i połączenie początkowe
 1. Podłącz zasilanie do urządzenia. Jeśli jest to pierwsze włączenie urządzenia, włączy się ono w trybie konfiguracji, a dioda LED będzie migać na niebiesko. Jeśli dioda LED miga na zielono, naciśnij przycisk trybu po prawej stronie urządzenia, aby przejść do trybu konfiguracji za pomocą narzędzia o kącie 90°.
 2. Przejdź do ekranu Wi-Fi na komputerze, telefonie lub tablecie i znajdź NCD_Email.
 3. Hasło do przyłączenia się do sieci to NCDBeast.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instrukcja obsługi generatora tekstu e-mail - Hasło do przyłączenia się do sieci to NCDBeast
 4. Twoje urządzenie może automatycznie uruchomić przeglądarkę i przejść do konfiguracji web berło. Jeśli tak się nie stanie, może być konieczne ponowne dotknięcie nazwy sieci (na telefonie lub tablecie) lub wpisanie 172.217.28.1 w oknie przeglądarki Chrome, Firefox lub Safari (na komputerze).
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instrukcja obsługi generatora tekstu e-mail - Twoje urządzenie może automatycznie uruchomić przeglądarkę
 5. Konfiguracja urządzenia web pojawi się interfejs.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instrukcja obsługi generatora tekstu e-mail - Konfiguracja urządzenia web pojawia się interfejs

Konfiguracja Wi-Fi

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instrukcja obsługi generatora tekstu e-mail - Konfiguracja WiFi

 1. Sieć: Wybierz sieć Wi-Fi 2.4 GHz z menu rozwijanego. Urządzenie nie obsługuje sieci 5 GHz.
 2. Ukryta sieć: Jeśli Twoja sieć się nie pojawi, ręcznie wprowadź identyfikator SSID sieci 2.4 GHz. Urządzenie nie obsługuje sieci 5 GHz. Nie wpisuj niczego w polu Sieć ukryta, jeśli wybrałeś sieć z menu rozwijanego Sieć.
 3. Hasło: Jeśli sieć jest chroniona hasłem, wprowadź hasło. Urządzenie nie obsługuje sieci, których hasła zawierają znaki specjalne, takie jak #$%*. Jeśli Twoja sieć nie jest chroniona hasłem, pozostaw to pole puste.
 4. DHCP: Zaznacz to pole, jeśli sieć, z którą się łączysz, jest siecią DHCP. Usuń zaznaczenie pola, jeśli chcesz przypisać statyczny adres IP.
  UWAGA: Pozostałe pola są aktywne tylko wtedy, gdy opcja DHCP nie jest zaznaczona.
 5. Brama domyślna: Wprowadź adres IP bramy domyślnej sieci.
 6. Maska podsieci: Wprowadź adres IP maski podsieci sieci.
 7. Podstawowy DNS: Wprowadź prawidłowy adres IP podstawowego serwera DNS. Adres IP może odpowiadać ustawieniom sieci lub może być zwykłym serwerem DNS. 8.8.8.8 to adres IP podstawowego serwera wyszukiwania DNS firmy Google.
 8. DNS Secondary: Wprowadź poprawny adres IP pomocniczego serwera DNS. Adres IP może odpowiadać ustawieniom sieci lub może być zwykłym serwerem DNS. 8.8.4.4 to adres IP pomocniczego serwera wyszukiwania DNS firmy Google.
 9. Statyczny adres IP: wprowadź statyczny adres IP, którego urządzenie ma używać w sieci.
Konfiguracja miękkiego punktu dostępowego

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instrukcja obsługi generatora tekstu e-mail — konfiguracja programowa AP

 1. Soft AP SSID: W trybie konfiguracji urządzenie działa jako punkt dostępu Wi-Fi i emituje identyfikator SSID. Wprowadź identyfikator SSID, który urządzenie ma rozgłaszać.
 2. Soft AP Password: Wprowadź hasło, którego urządzenie ma wymagać podczas próby połączenia z punktem dostępu Wi-Fi.
Konfiguracja klienta poczty e-mail

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instrukcja obsługi generatora tekstu e-mail — konfiguracja klienta poczty e-mail

 1. Host: wprowadź adres hosta SMTP brokera poczty e-mail. Typowe adresy to smtp.gmail.com i smtp-mail.outlook.com.
  UWAGA: Brokerem poczty e-mail musi być SMTP.
 2. Port hosta: wprowadź port SMTP brokera poczty e-mail. Większość brokerów poczty e-mail obsługujących połączenia SMTP korzysta z portu 587.
 3. E-mail logowania: Wprowadź adres e-mail, którego chcesz używać do generowania e-maili/smsów. 4. Hasło: Wprowadź hasło używane do uzyskania dostępu do adresu e-mail wprowadzonego w polu E-mail logowania.
  UWAGA: Hasło konta e-mail nie może zawierać symbolu `&'.
 4. Nazwa urządzenia: Wprowadź tekst, który ma się pojawiać w podpisie wysyłanych wiadomości e-mail/tekstów. 6. Ponowne próby: wprowadź, ile razy urządzenie ma podejmować próby wysłania wiadomości e-mail i/lub SMS-ów, jeśli pierwsza próba się nie powiedzie.
  UWAGA: Jeśli zamierzasz używać adresu Gmail do wysyłania e-maili / SMS-ów, upewnij się, że na Twoim koncie Google jest wybrane ustawienie „Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje”.
Konfiguracja kalibracji

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instrukcja obsługi generatora tekstu e-mail — konfiguracja kalibracji

 1. Cykle odbicia: To ustawienie określa, ile cykli procesora jest potrzebnych do określenia zmiany stanu. Większość kontaktów odskakuje przy pierwszym kontakcie, a to ustawienie zapobiega rejestrowaniu tych odbić jako oddzielnych zdarzeń. Nie zmieniaj tego ustawienia, chyba że jest to zalecane przez RKI Instruments, Inc.
 2. Input Validate: To ustawienie określa, przez ile milisekund kontakt musi pozostać w zmienionym stanie, zanim urządzenie wyśle ​​wiadomość e-mail i/lub tekst. Ustawienie domyślne to 5000 milisekund (5 sekund).
Włączanie i wprowadzanie wiadomości e-mail/tekstów

Urządzenie będzie generować wiadomości e-mail i/lub SMS-y, gdy urządzenie się włączy i/lub gdy którykolwiek z kontaktów zostanie zamknięty lub otwarty. Musisz wprowadzić ustawienia e-mail/tekst dla każdego typu zdarzenia (włączenie zasilania, wejście 1 zamknięte, wejście 1 otwarte itp.) indywidualnie, nawet jeśli wszystkie prowadzą do tego samego adresu e-mail i/lub numeru telefonu. Jeśli nie chcesz, aby e-maile/sms-y były wysyłane dla konkretnego typu wydarzenia, pozostaw pola puste.

Jeśli korzystasz z konta Outlook i chcesz wysyłać wiadomości e-mail / SMS-y do więcej niż jednego odbiorcy, musisz zweryfikować adres e-mail programu Outlook, gdy generator wiadomości e-mail / tekstu po raz pierwszy wyśle ​​wiadomość e-mail / tekst. Pierwsza próba wysłania wiadomości e-mail/tekstu nie powiedzie się, a program Outlook wyśle ​​wiadomość e-mail na adres e-mail programu Outlook z prośbą o weryfikację konta.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instrukcja obsługi generatora tekstu e-mail — włączanie i wprowadzanie wiadomości e-mail

 1. Temat: Wprowadź tytuł tematu wiadomości e-mail/tekstu wygenerowanego na podstawie typu zdarzenia. Tekst musi być alfanumeryczny i nie może zawierać żadnych znaków specjalnych.
 2. Treść wiadomości: Wprowadź treść wiadomości e-mail/tekstu wygenerowanego na podstawie typu zdarzenia. Tekst musi być alfanumeryczny i nie może zawierać żadnych znaków specjalnych.
  UWAGA: Komunikat Power On zawiera procent siły sygnału Wi-Fitage dodatkowo do każdego wprowadzonego tekstu.
 3. Odbiorcy: Wprowadź adresy e-mail i/lub numery telefonów, na które chcesz otrzymywać e-maile/smsy dla typu wydarzenia. Poszczególne adresy e-mail i/lub numery telefonów oddziel przecinkami (np. [email chroniony],[email chroniony]). Nie dodawaj spacji między adresami e-mail ani numerami telefonów. W przypadku numerów telefonów musisz użyć [email chroniony]Format ______, w którym nazwa domeny użyta w pustym polu zależy od operatora sieci bezprzewodowej numeru.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instrukcja obsługi generatora tekstu e-mail - Wpisz adres e-mailRKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instrukcja obsługi generatora tekstu e-mail - Wpisz adres e-mail

Rozwiązywanie problemów

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Instrukcja obsługi generatora tekstu e-mail — rozwiązywanie problemów

UWAGA: Generator wiadomości e-mail/tekstu to urządzenie innej firmy. Prosimy o kontakt z NCD pod adresem https://community.ncd.io/ do obsługi generatora wiadomości e-mail/tekstu.

Dokumenty / Zasoby

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Generator tekstu e-mail [pdf] Instrukcja obsługi
82-5201-01, Generator tekstu e-mail, 82-5201-01 Generator tekstu e-mail, Generator tekstu, Generator

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.