Instrukcja obsługi pilota klimatyzatora LG

Instrukcja obsługi pilota klimatyzatora LG

Pełną instrukcję obsługi klimatyzatora i pilota LG można znaleźć w tej instrukcji:

Instrukcje dotyczące klimatyzatora ściennego LG i pomoc dotycząca przycisków pilota

 

Korzystanie z pilota bezprzewodowego
Możesz wygodniej obsługiwać klimatyzator za pomocą pilota.
Korzystanie z pilota bezprzewodowego

wygodnie za pomocą pilota

wygodnie za pomocą pilota 2

UWAGA • • Niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu. • • * Przyciski mogą być zmieniane w zależności od typu modelu • • Naciśnij przycisk SET / CANCEL, aby obsługiwać wybraną funkcję FUNC.

Automatyczne ponowne uruchamianie klimatyzatora

Gdy klimatyzator zostanie ponownie włączony po awarii zasilania, funkcja ta przywraca poprzednie ustawienia.

Wyłączanie automatycznego ponownego uruchamiania

1. Otwórz przednią pokrywę (Typ 2) lub poziomą kierownicę (Typ 1).

2. Naciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj go przez 6 sekund, urządzenie wyda dwa sygnały dźwiękowe, a lamp mignie dwa razy 4 razy.•

•Aby ponownie włączyć funkcję, naciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj go przez 6 sekund. Urządzenie wyda dwa sygnały dźwiękowe, a lamp mignie 4 razy.

Ponowne uruchomienie

UWAGA • • Funkcja może ulec zmianie w zależności od typu modelu. •

• Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk WŁ. / WYŁ. Przez 3 - 5 sekund zamiast 6 sekund, urządzenie przełączy się na tryb testowy.

W trybie testowym urządzenie wydmuchuje silne powietrze chłodzące przez 18 minut, a następnie powraca do domyślnych ustawień fabrycznych.

Korzystanie z funkcji trybu

Ta funkcja umożliwia wybranie żądanej funkcji.

Model tylko chłodzący

Model tylko chłodzący

Tryb Tryb chłodzenia 1

Włącz urządzenie.2Naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE, aby wybrać tryb chłodzenia. • • Na wyświetlaczu pojawi się ..3 Naciśnij przycisk lub, aby ustawić żądaną temperaturę.

Tryb grzewczy

Tryb wentylatora

ENAuto Operation (sztuczna inteligencja)

Korzystanie z funkcji trybu Jet

Korzystanie z funkcji prędkości wentylatora

Korzystanie z funkcji prędkości wentylatora

Korzystanie z funkcji kierunku przepływu powietrza
Korzystanie z funkcji kierunku przepływu powietrza

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapobieżenie nieprzewidzianym zagrożeniom lub uszkodzeniom wynikającym z niebezpiecznej lub nieprawidłowej obsługi urządzenia.
Wytyczne są podzielone na „OSTRZEŻENIE” i „PRZESTROGA”, jak opisano poniżej.

Ikona ostrzeżenia Ten symbol jest wyświetlany w celu wskazania spraw i operacji, które mogą powodować ryzyko. Przeczytaj uważnie część oznaczoną tym symbolem i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć ryzyka.
Ikona ostrzeżenia OSTRZEŻENIE
Oznacza to, że nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
Ikona ostrzeżenia UWAGA
Oznacza to, że nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować drobne obrażenia lub uszkodzenie produktu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

Ikona ostrzeżenia OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko wybuchu, pożaru, śmierci, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń lub poparzenia osób podczas korzystania z tego produktu, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:
Dzieci w gospodarstwie domowym
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Instalacja

 • Nie instaluj klimatyzatora na niestabilnej powierzchni lub w miejscu, z którego może spaść.
 • Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym podczas instalacji lub przenoszenia klimatyzatora.
 • Zamontuj bezpiecznie panel i pokrywę skrzynki sterowniczej.
 • Nie instaluj klimatyzatora w miejscu, w którym przechowywane są łatwopalne ciecze lub gazy, takie jak benzyna, propan, rozcieńczalnik do farb itp.
 • Upewnij się, że rura i kabel zasilający łączący jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną nie są zbyt mocno naciągnięte podczas instalacji klimatyzatora.
 • Użyj standardowego przerywacza obwodu i bezpiecznika, które są zgodne z parametrami znamionowymi klimatyzatora.
 • Nie wprowadzać powietrza ani gazu do systemu, z wyjątkiem określonego czynnika chłodniczego.
 • Użyj niepalnego gazu (azotu), aby sprawdzić szczelność i oczyścić powietrze; używanie sprężonego powietrza lub łatwopalnego gazu może spowodować pożar lub wybuch.
 • Połączenia przewodów wewnętrznych / zewnętrznych muszą być solidnie zabezpieczone, a kabel należy poprowadzić prawidłowo, tak aby nie było siły wyciągającej kabel z zacisków przyłączeniowych. Nieprawidłowe lub luźne połączenia mogą spowodować wytwarzanie ciepła lub pożar.
 • Przed użyciem klimatyzatora należy zainstalować dedykowane gniazdko elektryczne i wyłącznik automatyczny.
 • Nie podłączaj przewodu uziemiającego do rury gazowej, piorunochronu lub przewodu uziemiającego telefonu.

Działanie

 • Upewnij się, że używasz tylko tych części, które są wymienione na liście części serwisowych. Nigdy nie próbuj modyfikować sprzętu.
 • Upewnij się, że dzieci nie wspinają się na jednostkę zewnętrzną ani nie uderzają jej.
 • Baterie należy utylizować w miejscu, gdzie nie ma niebezpieczeństwa pożaru.
 • Używaj tylko czynnika chłodniczego podanego na etykiecie klimatyzatora.
 • Odłącz zasilanie, jeśli z klimatyzatora wydobywa się hałas, zapach lub dym.
 • Nie pozostawiaj łatwopalnych substancji, takich jak benzyna, benzen lub rozcieńczalnik w pobliżu klimatyzatora.
 • Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, jeśli klimatyzator zostanie zanurzony w wodzie powodziowej.
 • Nie używaj klimatyzatora przez dłuższy czas w małym miejscu bez odpowiedniej wentylacji.
 • W przypadku wycieku gazu (takiego jak freon, propan, LPG itp.) Należy odpowiednio wywietrzyć przed ponownym użyciem klimatyzatora.
 • Aby wyczyścić wnętrze, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym lub sprzedawcą.
  Stosowanie silnych detergentów może spowodować korozję lub uszkodzenie urządzenia.
 • Należy zapewnić odpowiednią wentylację, gdy klimatyzator i urządzenie grzewcze, takie jak grzejnik, są używane jednocześnie
 • Nie blokować wlotu ani wylotu powietrza.
 • Nie należy wkładać rąk ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza podczas pracy klimatyzatora.
 • Upewnij się, że kabel zasilający nie jest brudny, luźny ani uszkodzony.
 • Nigdy nie dotykaj, nie obsługuj ani nie naprawiaj klimatyzatora mokrymi rękami.
 • Nie kładź żadnych przedmiotów na przewodzie zasilającym.
 • Nie umieszczaj grzejnika ani innych urządzeń grzewczych w pobliżu przewodu zasilającego.
 • Nie modyfikuj ani nie przedłużaj przewodu zasilającego. Zadrapania lub złuszczanie się izolacji na przewodach zasilających może spowodować pożar lub porażenie prądem i należy je wymienić.
 • Natychmiast odłącz zasilanie w przypadku awarii zasilania lub burzy.
 • Należy uważać, aby nie wyciągnąć ani nie uszkodzić przewodu zasilającego podczas pracy.
 • Nie dotykać rur czynnika chłodniczego, rur wodnych ani żadnych części wewnętrznych podczas pracy urządzenia lub bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Konserwacja

 • Nie czyścić urządzenia, rozpylając wodę bezpośrednio na produkt.
 • Przed czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć zasilanie i poczekać, aż wentylator się zatrzyma.

Bezpieczeństwo techniczne

 • Instalacja lub naprawy wykonane przez osoby nieupoważnione mogą stanowić zagrożenie dla Ciebie i innych osób.
 • Informacje zawarte w instrukcji są przeznaczone do użytku przez wykwalifikowanego technika serwisu, zaznajomionego z procedurami bezpieczeństwa oraz wyposażonego w odpowiednie narzędzia i przyrządy kontrolne.
 • Nieprzeczytanie i nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji może spowodować nieprawidłowe działanie sprzętu, uszkodzenie mienia, obrażenia ciała i / lub śmierć.
 • Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.
 • W przypadku wymiany przewodu zasilającego, wymiana powinna być wykonywana przez upoważniony personel przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
 • To urządzenie musi być odpowiednio uziemione, aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem.
 • Nie przecinaj ani nie usuwaj bolca uziemiającego z wtyczki zasilania.
 • Podłączenie zacisku uziemienia adaptera do śruby pokrywy gniazda ściennego nie powoduje uziemienia urządzenia, chyba że śruba pokrywy jest metalowa, nieizolowana, a gniazdo ścienne jest uziemione przez okablowanie domowe.
 • W przypadku wątpliwości, czy klimatyzator jest prawidłowo uziemiony, należy zlecić sprawdzenie gniazdka ściennego i obwodu wykwalifikowanemu elektrykowi.
 • Stosowany w urządzeniu czynnik chłodniczy i wdmuchiwany gaz izolacyjny wymagają specjalnych procedur utylizacji. Przed utylizacją skonsultuj się z agentem serwisowym lub osobą o podobnych kwalifikacjach.
 • • Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agentów serwisowych lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

Ikona ostrzeżeniaUWAGA
Aby zmniejszyć ryzyko lekkich obrażeń ciała, nieprawidłowego działania lub uszkodzenia produktu lub mienia podczas korzystania z tego produktu, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

Instalacja

 • Nie instaluj klimatyzatora w miejscu, w którym będzie bezpośrednio wystawiony na działanie wiatru morskiego (mgła solna).
 • Wąż spustowy należy prawidłowo zamontować, aby zapewnić płynne odprowadzanie skroplin.
 • Zachowaj ostrożność podczas rozpakowywania lub instalacji klimatyzatora.
 • Nie dotykaj wyciekającego czynnika chłodniczego podczas instalacji lub naprawy.
 • Klimatyzator należy transportować z co najmniej dwoma osobami lub przy użyciu wózka widłowego.
 • Zainstaluj jednostkę zewnętrzną tak, aby była chroniona przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
  Nie umieszczaj jednostki wewnętrznej w miejscu, w którym będzie bezpośrednio wystawiona na działanie promieni słonecznych wpadających przez okna.
 • Po instalacji lub naprawie bezpiecznie zutylizuj materiały opakowaniowe, takie jak śruby, gwoździe lub baterie, używając odpowiedniego opakowania.
 • Klimatyzator należy zainstalować w miejscu, w którym hałas z jednostki zewnętrznej lub spaliny nie będą przeszkadzać sąsiadom. Niezastosowanie się do tego może spowodować konflikt z sąsiadami.

Działanie

 • Wyjmij baterie, jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas.
 • Upewnij się, że filtr jest zainstalowany przed uruchomieniem klimatyzatora.
 • Po zainstalowaniu lub naprawie klimatyzatora należy sprawdzić, czy nie doszło do wycieku czynnika chłodniczego.
 • Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na klimatyzatorze.
 • Nigdy nie mieszaj różnych typów baterii ani starych i nowych baterii do pilota.
 • Nie pozwól, aby klimatyzator pracował przez długi czas, gdy wilgotność jest bardzo wysoka lub gdy drzwi lub okno zostały otwarte.
 • Przestań używać pilota, jeśli dojdzie do wycieku płynu z baterii. Jeśli twoje ubranie lub skóra są narażone na wyciekający płyn z baterii, zmyj je czystą wodą.
 • Nie wystawiaj ludzi, zwierząt ani roślin na działanie zimnego lub gorącego wiatru z klimatyzatora przez dłuższy czas.
 • Jeśli wyciekający płyn z baterii został połknięty, dokładnie wypłucz jamę ustną i skonsultuj się z lekarzem.
 • Nie pij wody wypływającej z klimatyzatora.
 • Nie należy używać produktu do celów specjalnych, takich jak konserwowanie żywności, dzieł sztuki itp. Jest to klimatyzator do użytku konsumenckiego, a nie precyzyjny system chłodniczy. Istnieje ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia.
 • Nie ładuj ponownie ani nie demontuj baterii.

Konserwacja

 • Nigdy nie dotykaj metalowych części klimatyzatora podczas wyjmowania filtra powietrza.
 • Do czyszczenia, konserwacji lub naprawy klimatyzatora na wysokości używaj solidnego stołka lub drabiny.
 • Nigdy nie używaj silnych środków czyszczących ani rozpuszczalników do czyszczenia klimatyzatora lub rozpylonej wody. Użyj gładkiej szmatki

Masz pytania na temat pilota zdalnego sterowania do klimatyzatora LG? Opublikuj w komentarzach!

Dołącz do rozmowy

Komentarze 23

 1. Urządzenie samo się wyłącza i włącza później, a gdy robi to w nocy, robi się bardzo gorąco. Jak mogę po prostu sprawić, aby był włączony przez cały czas w nocy i dziękuję za pomoc.

 2. W trybie OGRZEWANIA jednostka włącza się, a zewnętrzne wentylatory sprężarki pracują, ale jednostka nie wdmuchuje gorącego powietrza do pomieszczenia. Wentylator jednostki wewnętrznej czasami się uruchamia, ale potem szybko się wyłącza.

  Na panelu wskaźników znajduje się światło pośrodku panelu, które pozostaje włączone. Aby wentylator jednostki wewnętrznej działał, lampka gaśnie. W trybie ogrzewania lampka gaśnie tylko na kilka sekund.
  Temperatura ogrzewania jest ustawiona na maksymalnie 30 ° C, a temperatura w pomieszczeniu znacznie poniżej 15 ° C.

 3. niedawno zainstalowaliśmy nowy LG AC. ale nie chłodzi. nawet po naciśnięciu trybu JET po kilku sekundach wraca do swojej normalnej temperatury. na ekranie pokazuje 20d, ale temperatura w pomieszczeniu pozostaje taka sama 28-30d. Spróbowałem też kroku trybu tylko chłodzenia, tam pokazuje A1, ale kiedy próbuję ustawić na 2, ponownie wraca do A1. Więc nie rozumiem, w czym tkwi problem.
  Naprawdę bardzo trudno jest pozostać w takiej pogodzie bez klimatyzacji, szczególnie gdy masz dzieci. Twoja szybka pomoc jest bardzo cenna.

 4. Urządzenie nie nagrzewa się z żadnego powodu ?! Jest tak chłodno przy 30 gr Celsjusza iw trybie grzania wybierając opcję.

 5. Cześć, czy jest sposób na włączenie podświetlenia wyświetlacza pilota? W nocy obsługa pilota jest naprawdę trudna

 6. Mój podwójny inwerter AC nie reaguje na pilota. Wymieniłem baterie w pilocie i nawet wykonałem twardy reset, ale nie reaguje na pilota. jakaś rada?

 7. Nie mogę zmienić z C na F. Mój pilot ma CF [5s], ale nie ma przycisku.

 8. Gdy włączam klimę, pojawia się CH i 23 i nie działa. Co powinienem zrobić?
  Cuando prendo el sistemas de AC aparece CH y 23 y no funciona. Que debo haker?

 9. Co to jest nieustanny wysoki sygnał dźwiękowy dochodzący z jednostki ściennej, gdy jednostka jest całkowicie wyłączona?

 10. Czy ktoś może mi powiedzieć, jak włączyć ogrzewanie? Chciałbym zobaczyć, jak powinny wyglądać ustawienia. Czuję się staroświecko – podobają mi się te jednostki, ale na pewno doceniłbym funkcję „chłodną” i „ogrzewającą”. Wszystkie te ikony są dla mnie jak nowy język, a wskazówki zamieszczone na tej stronie nie są dobre. Podążając za nimi, nie byłem w stanie włączyć jednej z 12 jednostek, które mamy.

  1. Użyj przycisku trybu... ze słońcem na nim... pomyśl, że to czwarta opcja.. pierwsza to chłodzenie, druga to automatyczna zmiana, trzecia, to osuszanie, czwarta to ogrzewanie.
   ustaw temperaturę i odchodzisz

 11. Cześć
  Moje urządzenie z podwójnym zasilaniem ma problem.

  Ustawiam temperaturę na 22 i podnosi się do 25-26.
  Mogę przesunąć pilota i położyć go przed urządzeniem, aby czuło ciepło i samo się zatrzymało, ale nic nie robię.

  Czy możesz mi pomóc
  Halo
  Mon appareil bi-énergie a un problem.

  Je met la température la 22 et sa monte jusqu'à 25-26.
  J'ai beau déplacer la télécommande de place et la mettre devant l'appareil pour qu'elle puisse sentir la chaleur et arrêter par elle meme mais rien à faire.

  Pouvez-vous m'aider svp

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.