ZENY LOGO

Instrukcja obsługi przenośnej pralki ZENY

Przenośna pralka ZENY

Model: H03-1020A

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

 

GŁÓWNE CZĘŚCI

RYS. 1 GŁÓWNE CZĘŚCI

Uwaga:

 • To urządzenie nie powinno być wystawiane na deszcz ani umieszczane w damp/mokre miejsce.
 • Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do dobrze uziemionego gniazdka.
 • Używaj urządzenia w jednym gniazdku, ponieważ nie zaleca się używania przedłużaczy lub listew zasilających razem z innymi urządzeniami elektrycznymi. Bardzo ważne jest, aby wszystkie przewody i gniazda były wolne od wilgoci i wody.
 • Wybierz odpowiednie gniazdko prądu zmiennego, aby zapobiec ryzyku pożaru lub zagrożeniom elektrycznym.
 • Trzymaj przedmiot z dala od iskier ognia, aby uniknąć odkształcenia plastycznego.
 • Nie dopuścić do kontaktu wewnętrznych elementów elektrycznych maszyny z płynem podczas pracy lub konserwacji.
 • Nie umieszczaj na urządzeniu ciężkich lub gorących przedmiotów, aby uniknąć deformacji plastiku.
 • Oczyść wtyczkę z kurzu lub gruzu, aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru.
 • Nie używaj w wannie gorącej wody o temperaturze powyżej 131°F. Spowoduje to odkształcenie lub wypaczenie plastikowych części.
 • Aby zapobiec niebezpieczeństwu obrażeń lub uszkodzeń, nie należy wkładać rąk do urządzenia podczas trwania cykli prania lub wirowania. Poczekaj, aż urządzenie zakończy pracę.
 • Nie używaj wtyczki, jeśli została uszkodzona lub postrzępiona, w przeciwnym razie może to spowodować zagrożenie pożarowe lub elektryczne. W przypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki zaleca się oddanie do naprawy autoryzowanego technika. Nigdy nie modyfikuj wtyczki ani kabla w żaden sposób.
 • Nigdy nie wkładaj do urządzenia ubrań, które miały kontakt z materiałami łatwopalnymi, takimi jak benzyna, alkohol itp. Podczas wyciągania wtyczki nie ciągnij za przewód. Pozwoli to uniknąć możliwości porażenia prądem lub zagrożenia pożarowego.
 • Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zaleca się odłączenie urządzenia od gniazdka sieciowego. Nie należy również wyciągać wtyczki mokrymi lub wilgotnymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

 

SCHEMAT OBWODU

UWAGA: aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, naprawy powinien wykonywać wyłącznie upoważniony personel.

RYS. 2 SCHEMAT OBWODÓW

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przygotowanie operacyjne:

 1. Gniazdko prądu zmiennego musi być uziemione.
 2. Połóż rurę spustową (rurę odprowadzającą), aby zapewnić dobre rozładowanie.
 3. Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego.
 4. Podłącz rurkę wlotu wody do punktu wlotu wody w urządzeniu, aby napełnić wodę do into
  wanna do mycia. (Alternatywnie możesz podnieść pokrywkę i ostrożnie napełnić pojemnik bezpośrednio z
  otwarcie.)

 

SCHEMAT ZALECANEJ PRACY PRANIA

Standard czasu prania:

RYS. 3 Standard czasu prania

 

PROSZEK DO PRANIA (DETERGENTY)

 1. Przed rozpoczęciem operacji prania upewnij się, że kosz z cyklem wirowania został wyjęty z
  wanna. (Kosz z cyklami wirowania jest używany po cyklach prania i płukania.
 2. Dodaj detergent z wodą w wannie nieco mniej niż do połowy.
 3. Pozwól detergentowi rozpuścić się w wannie.
 4. Przekręć pokrętło wyboru prania do pozycji pranie.
 5. Ustaw Timer prania na jedną (1) minutę, aby umożliwić całkowite rozpuszczenie detergentu.

 

TKANINY I KOCE WEŁNIANE

Nie zaleca się prania w pralce czystych tkanin wełnianych, koców wełnianych i/lub koców elektrycznych. Tkaniny wełniane mogą ulec uszkodzeniu, mogą stać się zbyt ciężkie podczas pracy i dlatego nie nadają się do tego urządzenia.

 

OBSŁUGA CYKLU PRANIA

 1. Napełnianie wodą: początkowo napełnij wannę wodą tuż poniżej połowy wanny. To jest
  ważne, aby nie przeciążać wanny.
 2. Wsyp proszek do prania (detergent) i wybierz czas prania w zależności od rodzaju odzieży.
 3. Włóż ubrania do prania, gdy włożysz ubrania do wanny, poziom wody zmniejszy się. Dodaj więcej wody, jak uważasz za konieczne, uważając, aby nie przeładować/przepełnić.
 4. Upewnij się, że pokrętło wyboru prania jest ustawione w pozycji prania w pralce.
 5. Ustaw odpowiedni czas zgodnie z rodzajem odzieży za pomocą pokrętła Timer prania. (Wykres s.3)
 6. Poczekaj na zakończenie cyklu prania w pralce.
 7. Gdy urządzenie zakończy cykl prania, odczep rurkę odpływową z jej pozycji z boku urządzenia i połóż na ziemi lub w odpływie/zlewie poniżej poziomu podstawy pralki.

Ostrzeżenie:

 1. Jeśli w wannie będzie za dużo wody, wyleje się ona z wanny. Nie przepełniaj wodą.
 2. Aby zapobiec uszkodzeniu lub deformacji odzieży, zaleca się związanie niektórych
  ubrania, takie jak spódnice lub szale itp.
 3. Pociągnij/zamknij wszystkie zamki przed włożeniem ich do prania, aby nie uszkadzały innych tkanin lub
  sama maszyna.
 4. Skorzystaj z przewodnika (str. 3), aby poznać metody obróbki wstępnej i zalecane czasy cykli.
 5. Upewnij się, że cała zawartość kieszeni została usunięta przed umieszczeniem w urządzeniu. Usuń wszystkie
  monety, klucze itp. z odzieży, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie urządzenia.

 

OPERACJA CYKLU PŁUKANIA

 1. Napełnianie wodą: Podnieś pokrywę i napełnij pojemnik do połowy wodą przez wlot wody znajdujący się na
  górnej części myjki lub używając wiadra, aby wlać bezpośrednio do wanny. Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie
  umożliwić przepływ wody do panelu sterowania lub elementów elektrycznych urządzenia.
 2. Z artykułami w wannie i całkowitym napełnieniem wanny wodą do pożądanego poziomu
  bez przepełnienia maszyny. Nie wlewaj do wanny detergentu w płynie ani proszku.
 3. Zamknij pokrywkę i obróć pokrętło Timera prania w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i ustaw taki sam czas prania, jaki jest używany w operacji prania. Czasy cyklu prania i płukania są takie same.
 4. Poczekaj, aż w pralce zakończy się cykl płukania.
 5. Gdy urządzenie zakończy cykl płukania, odczep rurkę odpływową z jej pozycji
  z boku urządzenia i położyć na ziemi lub w odpływie/zlewie poniżej poziomu
  podstawa maszyny.

 

OPERACJA CYKLU WIROWANIA

 1. Upewnij się, że cała woda została spuszczona, a odzież zdjęta z komory urządzenia.
 2. Wyrównaj kosz równo na dnie wanny z czterema (4) otworami na zakładki, a następnie dociśnij, aż usłyszysz, jak cztery (4) zakładki zatrzasną się na swoim miejscu.
 3. Ustaw pokrętło wyboru prania na wirowanie.
 4. Umieść ubrania w koszu. (Kosz jest mniejszy i może nie zmieścić całego wsadu.)
 5. Umieść plastikową pokrywę kosza do wirowania pod krawędzią kosza do wirowania i zamknij pokrywę pralki.
 6. Ustaw Timer prania na maksymalnie 3 minuty.
 7. Po rozpoczęciu cyklu wirowania mocno przytrzymać uchwyty znajdujące się po obu stronach urządzenia
  dla dodatkowej stabilności aż do zakończenia cyklu wirowania.
 8. Po całkowitym zatrzymaniu wirowania zdejmij ubranie i pozostaw do wyschnięcia.

 

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 1. Jeśli urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór.
 2. Pamiętaj, aby odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem. Pozostawić do ostygnięcia przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia.
 3. Nie używaj urządzenia z uszkodzoną częścią, działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
 4. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać przedmiotu. Zanieś go do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i naprawy. Nieprawidłowy ponowny montaż może stwarzać ryzyko porażenia prądem, gdy przedmiot jest używany.
 5. Nie używać na zewnątrz ani do celów komercyjnych.
 6. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani nie dotykał gorących powierzchni.
 7. Nie umieszczaj na lub w pobliżu gorącego gazu lub palnika elektrycznego lub rozgrzanego piekarnika.
 8. Odłącz urządzenie po zakończeniu użytkowania.
 9. Nie używaj urządzenia do celów innych niż zgodne z przeznaczeniem.
 10. Nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
 11. Aby odłączyć, przekręć pokrętło Wash Selector do pozycji OFF, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.
 12. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczeniami
  fizyczne, fizjologiczne lub intelektualne zdolności lub braki w doświadczeniu i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymują od tej osoby instrukcje dotyczące prawidłowej obsługi urządzenia. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

 

UTRZYMANIE

 1. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka (nie dotykaj/nie dotykaj wtyczki lub gniazdka mokrymi rękami) i umieść ją we właściwej pozycji.
 2. Po spuszczeniu wody z wanny należy ustawić pokrętło wyboru prania na ustawienie prania.
 3. Odłóż rurkę dopływu wody i zawieś rurkę odpływową z boku urządzenia.
 4. Gdy urządzenie jest odłączone od wejścia AC, wszystkie powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne można wytrzeć
  wyczyść z adamp szmatką lub gąbką używając ciepłej wody z mydłem. Nie dopuścić do przedostania się wody do panelu sterowania.
 5. Zamknij pokrywę, ustaw maszynę na wentylacji w pomieszczeniu.

 

UWAGA

 1. Woda nie może dostać się do wewnętrznej części (obudowy elektrycznej i panelu sterowania)
  maszyna bezpośrednio. W przeciwnym razie silnik elektryczny będzie zasilany prądem elektrycznym. To jest
  powód, dla którego udar elektryczny może
 2. Ze względu na ciągłe ulepszenia produktu, specyfikacje i akcesoria mogą ulec zmianie bez
  ogłoszenie. Rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od przedstawionego.
 3. Ikona utylizacjiŚRODOWISKO Prawidłowa utylizacja tego produktu To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi na terenie całego kraju. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, poddawaj je odpowiedzialnemu recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych.

 

Przeczytaj więcej o tej instrukcji i pobierz PDF:

Dokumenty / Zasoby

Przenośna pralka ZENY [pdf] Instrukcja obsługi
Przenośna pralka, H03-1020A

Dołącz do rozmowy

Komentarze 2

 1. Po raz pierwszy próbowałem wyprać ładunek w mojej pralce Zeny i jedyne, co robi, to wydaje dźwięk przypominający zmieniające się cykle, ale nie pierze ani nie wiruje, tylko wydaje brzęczący dźwięk

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.