Pad ciepła 
MODEL NR: DK60X40-1S

Kmart DK60X40 1S Podkładka grzewcza

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PROSZĘ PRZECZYTAĆ TE INSTRUKCJE
OSTROŻNIE I ZACHOWAJ NA
PRZYSZŁOŚĆ ODNIESIENIA

Czytaj IKONĘ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Uważnie przeczytaj tę instrukcję w całości przed użyciem tej elektrycznej podkładki
Upewnij się, że wiesz, jak działa elektryczna podkładka i jak ją obsługiwać. Konserwuj podkładkę elektryczną zgodnie z instrukcjami, aby zapewnić jej prawidłowe działanie. Przechowuj tę instrukcję razem z podkładką elektryczną. Jeśli podkładka elektryczna ma być używana przez osobę trzecią, należy do niej dołączyć niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcje bezpieczeństwa same w sobie nie eliminują całkowicie żadnego zagrożenia i należy zawsze stosować odpowiednie środki zapobiegania wypadkom. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych instrukcji lub innym niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwą obsługą.
Ostrzeżenie! Nie używaj tej elektrycznej podkładki, jeśli została w jakikolwiek sposób uszkodzona, jeśli jest mokra lub wilgotna lub jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Natychmiast zwróć go sprzedawcy. Podkładki elektryczne należy sprawdzać co roku pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego, aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Informacje na temat czyszczenia i przechowywania znajdują się w rozdziałach „CZYSZCZENIE” i „PRZECHOWYWANIE”.
PRZEWODNIK BEZPIECZNEJ OBSŁUGI

  • Dopasuj ochraniacz bezpiecznie za pomocą paska.
  • Używaj tej podkładki tylko jako podkładki. Nie zalecany do futonów lub podobnych składanych systemów pościelowych.
  • Gdy nie jest używany, zapakuj pad do oryginalnego opakowania, aby zapewnić najlepszą ochronę i przechowuj go w chłodnym, czystym i suchym miejscu. Unikaj wciskania ostrych zagnieceń w podkładkę. Przechowuj podkładkę dopiero po całkowitym ostygnięciu.
  • Podczas przechowywania złóż starannie, ale nie ciasno (lub zwiń) w oryginalnym opakowaniu bez ostrych zagięć w elemencie grzewczym i przechowuj w miejscu, w którym żadne inne przedmioty nie będą umieszczane na nim.
  • Nie marszcz podkładki, umieszczając na niej przedmioty podczas przechowywania.

Ostrzeżenie! Podkładki nie należy używać na regulowanym łóżku. Ostrzeżenie! Wkładka musi być dobrze przymocowana za pomocą dopasowanego paska.
Ostrzeżenie! Przewód i sterowanie muszą znajdować się z dala od innych źródeł ciepła, takich jak ogrzewanie i lamps.
Ostrzeżenie! Nie używaj pofałdowanych, pomarszczonych, pogniecionych lub gdy damp.
Ostrzeżenie! Użyj ustawienia WYSOKI tylko do wstępnego podgrzania przed użyciem. Nie używaj sterowania ustawionego na wysokie ustawienie. Zdecydowanie zaleca się ustawienie podkładki na niską temperaturę w celu ciągłego użytkowania.
Ostrzeżenie! Nie używaj regulatora ustawionego zbyt wysoko przez dłuższy czas.
Ostrzeżenie! Pamiętaj, aby po zakończeniu użytkowania przełączyć kontroler padu na „OFF” i odłączyć go od zasilania. Nie zostawiaj na czas nieokreślony. Może wystąpić ryzyko pożaru. Ostrzeżenie! Dla zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się, aby ta podkładka była używana z wyłącznikiem różnicowoprądowym (wyłącznikiem bezpieczeństwa) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30mA. W razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
Ostrzeżenie! Podkładkę należy zwrócić do producenta lub jego agentów w przypadku zerwania połączenia.
Zachowaj do wykorzystania w przyszłości.

Czytaj IKONĘostrzeżenie 2 WAŻNA, BEZPIECZNA INFORMACJA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych zawsze przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa, jeśli ma to zastosowanie, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała. Zawsze sprawdzaj, czy zasilanie odpowiada objtage na tabliczce znamionowej sterownika.
Ostrzeżenie! Nie używaj złożonej podkładki elektrycznej. Kmart DK60X40 1S Podkładka grzewcza - podkładkaNie używaj podkładki elektrycznej
pognieciony. Unikaj marszczenia podkładki. Nie wkładaj szpilek do podkładki elektrycznej. NIE WOLNO używać tej elektrycznej podkładki, jeśli jest mokra lub została zachlapana wodą.Kmart DK60X40 1S Podkładka grzewcza - cierpiała
Ostrzeżenie! Nie używaj tej elektrody elektrycznej z niemowlęciem lub dzieckiem, ani innymi osobami niewrażliwymi na ciepło i innymi bardzo wrażliwymi osobami, które nie są w stanie zareagować na przegrzanie. Nie stosować w przypadku osób bezradnych lub ubezwłasnowolnionych lub osób cierpiących na choroby, takie jak wysokie krążenie krwi, cukrzyca lub nadwrażliwość skóry. Ostrzeżenie! Unikaj długotrwałego używania tej elektrycznej podkładki przy wysokim ustawieniu. Może to spowodować oparzenia skóry.
Ostrzeżenie! Unikaj marszczenia podkładki. Często sprawdzaj podkładkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Jeśli istnieją takie oznaki lub jeśli urządzenie było niewłaściwie używane, przed dalszym użyciem należy je sprawdzić wykwalifikowanemu elektrykowi lub produkt należy zutylizować.
Ostrzeżenie! Ta elektroda elektryczna nie jest przeznaczona do użytku w szpitalach.
Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa elektrycznego, elektryczna podkładka może być używana tylko z odłączaną jednostką sterującą 030A1 dostarczoną z produktem. Nie używaj innych nasadek, które nie są dostarczane z podkładką.
Dostawa
Ta elektryczna podkładka musi być podłączona do odpowiedniego źródła zasilania 220-240V – 50Hz. Jeśli używasz przedłużacza, upewnij się, że przedłużacz ma odpowiedni 10-amp moc znamionowa. Całkowicie rozwiń przewód zasilający, gdy jest używany, ponieważ zwijany przewód może się przegrzać.
Ostrzeżenie! Zawsze odłączaj od zasilania, gdy nie jest używany.
Przewód zasilający i wtyczka
Jeśli przewód zasilający lub sterownik jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
Dzieci
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Kmart DK60X40 1S Podkładka grzewcza - dzieci Ostrzeżenie! Nie może być używany przez dzieci poniżej trzeciego roku życia.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO

ZAWARTOŚĆ PACZKI

lx 60x40 cm podkładka grzewcza
lx instrukcja obsługi
Uwaga! Sprawdź wszystkie części przed wyrzuceniem opakowania. Bezpiecznie zutylizuj wszystkie plastikowe torby i inne elementy opakowania. Mogą być potencjalnie niebezpieczne dla dzieci.

OPERACJA

Lokalizacja i użytkowanie
Używaj podkładki tylko jako podkładki. Ta podkładka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Ta podkładka nie jest przeznaczona do użytku medycznego w szpitalach i/lub domach opieki.
Dopasowywanie
Dopasuj podkładkę za pomocą gumki Upewnij się, że podkładka jest całkowicie płaska i nie jest wygięta ani pomarszczona.
Działanie
Po prawidłowym zamontowaniu podkładki elektrycznej na swoim miejscu, podłącz wtyczkę zasilania sterownika do odpowiedniego gniazdka elektrycznego. Przed podłączeniem upewnij się, że sterownik jest wyłączony. Wybierz żądane ustawienie ogrzewania na sterowniku. Wskaźnik lamp wskazuje, że pad jest włączony.
Sterowniki
Sterownik posiada następujące ustawienia.
0 BRAK OGRZEWANIA
1 MAŁE OGRZEWANIE
2 ŚREDNIE OGRZEWANIE
3 WYSOKA (WSTĘPNE PODGRZEWANIE)
„3” to najwyższe ustawienie do wstępnego nagrzewania i nie jest zalecane do długotrwałego użytkowania, po prostu sugeruj użycie tego ustawienia jako pierwsze, aby szybko się nagrzać. Jest dioda LED, która świeci się, gdy pad jest włączony.
WAŻNY! Podkładka elektryczna jest wyposażona w automatyczny wyłącznik czasowy, który wyłącza podkładkę po 2 godzinach ciągłego użytkowania na dowolnym z ustawień grzania (tj. Niski, Średni lub Wysoki). Funkcja automatycznego wyłączania jest ponownie aktywowana na 2 godziny za każdym razem, gdy sterownik zostanie wyłączony i ponownie włączony, naciskając przycisk Wł./Wył. i wybierając 1 lub 2 lub 3 stopnie ogrzewania. Timer 2-godzinny jest automatyczny i nie można go regulować ręcznie.

CZYSZCZENIE

Ostrzeżenie! Gdy nie jest używany lub przed czyszczeniem, zawsze odłączaj podkładkę od głównego źródła zasilania.
Miejsce do czyszczenia
Umyj obszar neutralnym detergentem do wełny lub łagodnym roztworem mydła w letniej wodzie. Umyj gąbką czystą wodę i całkowicie wysusz przed użyciem.

Kmart DK60X40 1S Podkładka grzewcza - pranie Nie myć
Odłącz odłączany przewód od podkładki podczas czyszczenia punktowego.

Kmart DK60X40 1S Podkładka grzewcza - czyszczenieWYSUSZENIE
Nałóż podkładkę na sznur do bielizny i osusz.
NIE WOLNO używać kołków do mocowania podkładki na miejscu.
NIE suszyć suszarką do włosów ani grzejnikiem.
WAŻNE! Upewnij się, że elementy sterujące znajdują się w pozycji, w której kapiąca woda nie spływa na jakąkolwiek część sterownika. Pozostaw podkładkę do całkowitego wyschnięcia. Podłącz odłączany przewód do złącza na macie. Upewnij się, że złącze jest prawidłowo zablokowane.
OSTROŻNOŚĆ! Ryzyko porażenia prądem. Upewnij się, że podkładka elektryczna i złącze na podkładce są całkowicie suche, wolne od wody i wilgoci przed podłączeniem do zasilania.
Ostrzeżenie! Podczas prania i suszenia odłączany przewód musi być odłączony lub umieszczony w taki sposób, aby woda nie spływała do przełącznika lub jednostki sterującej Ostrzeżenie! Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego ani sterownika w jakichkolwiek płynach. Ostrzeżenie! Nie wykręcaj podkładki
Ostrzeżenie! Nie czyścić na sucho tej elektrycznej podkładki. Kmart DK60X40 1S Podkładka grzewcza - suchaMoże to spowodować uszkodzenie elementu grzejnego lub sterownika.
ostrzeżenie! Nie prasuj tej podkładki! Kmart DK60X40 1S Podkładka grzewcza - żelazkoNie prać w pralce ani suszyć w pralce.
Ostrzeżenie! Nie suszyć w suszarce.Kmart DK60X40 1S Podkładka grzewcza - bębnowanie
ostrzeżenie
I Nie wybielać. Kmart DK60X40 1S Podkładka grzewcza - wybielaczSuche mieszkanie tylko w cieniuKmart DK60X40 1S Podkładka grzewcza - płaska

MAGAZYNOWANIE

WAŻNY! Sprawdzenie bezpieczeństwa
Ta elektroda powinna być sprawdzana raz w roku przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby zapewnić jej bezpieczeństwo i przydatność do użycia.
Przechowywać w bezpiecznym miejscu
Ostrzeżenie! Przed przechowywaniem tego urządzenia pozwól mu ostygnąć przed złożeniem. Gdy nie jest używany, przechowuj podpaskę i instrukcję obsługi w bezpiecznym i suchym miejscu. Zwiń lub delikatnie złóż podkładkę. Nie marszcz się. Przechowywać w odpowiedniej torbie ochronnej dla ochrony. Nie kłaść żadnych przedmiotów na podkładce podczas przechowywania. Przed ponownym użyciem po przechowywaniu zaleca się sprawdzenie podkładki przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby wyeliminować ryzyko pożaru lub porażenia prądem przez uszkodzoną podkładkę. Często sprawdzaj urządzenie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeśli występują takie oznaki lub jeśli urządzenie było niewłaściwie używane, elektroda musi zostać sprawdzona przez wykwalifikowanego elektryka pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego przed ponownym włączeniem.

DANE TECHNICZNE

Rozmiar 60 cm x 40 cm
220-240 v — 50 Hz 20 W
Kontroler 030A1
Miesięczna gwarancja na 12
Dziękujemy za zakup w Kmart.
Firma Kmart Australia Ltd gwarantuje, że nowy produkt będzie wolny od wad materiałowych i wad wykonania przez okres podany powyżej, licząc od daty zakupu, pod warunkiem, że produkt będzie używany zgodnie z dołączonymi zaleceniami lub instrukcjami, jeśli zostały dostarczone. Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie Twoich praw wynikających z australijskiego prawa konsumenckiego. Kmart zapewni Ci wybór zwrotu pieniędzy, naprawy lub wymiany (jeśli to możliwe) dla tego produktu, jeśli ulegnie on uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Firma Kmart poniesie uzasadnione koszty roszczenia gwarancyjnego. Niniejsza gwarancja przestaje obowiązywać, gdy wada jest wynikiem przeróbki, wypadku, niewłaściwego użytkowania, nadużycia lub zaniedbania.
Zachowaj paragon jako dowód zakupu i skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1800 124 125 (Australia) lub 0800 945 995 (Nowa Zelandia) lub alternatywnie za pośrednictwem działu obsługi klienta na stronie Kmart.com.au w przypadku jakichkolwiek problemów z produktem. Roszczenia gwarancyjne i cele związane z kosztami poniesionymi w związku ze zwrotem tego produktu można kierować do naszego Centrum Obsługi Klienta pod adresem 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170. Nasze towary są objęte gwarancjami, których nie można wyłączyć zgodnie z australijskim prawem konsumenckim. Masz prawo do wymiany lub zwrotu pieniędzy za poważną awarię i odszkodowania za wszelkie inne racjonalnie przewidywalne straty lub szkody. Masz również prawo do naprawy lub wymiany towaru, jeśli towar nie jest akceptowalnej jakości, a usterka nie jest równoznaczna z poważną awarią.
W przypadku klientów z Nowej Zelandii niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie praw ustawowych przewidzianych w przepisach Nowej Zelandii.

Dokumenty / Zasoby

Kmart DK60X40-1S Podkładka grzewcza [pdf] Instrukcja obsługi
DK60X40-1S, podkładka grzewcza, podkładka grzewcza DK60X40-1S, podkładka

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *