logo

homelabs Dystrybutor wody

Produkt

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:
Aby zapobiec uszkodzeniom wewnętrznym, bardzo ważne jest utrzymywanie agregatów (takich jak ten) w pozycji pionowej podczas całej podróży. Pozostaw go w pozycji pionowej i poza pudełkiem na 24 GODZINY przed podłączeniem.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń i uszkodzenia mienia, użytkownik musi przeczytać całą instrukcję przed montażem, instalacją, obsługą i konserwacją dystrybutora. Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Ten produkt dozuje wodę w bardzo wysokich temperaturach. Niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia ciała. Dzieci powinny być zawsze nadzorowane podczas korzystania z tego urządzenia. Podczas obsługi tego dystrybutora należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

 • Nie dotykaj gorących powierzchni. Zamiast tego użyj uchwytów lub przycisków panelu sterowania. Korpus urządzenia nagrzewa się podczas długiego użytkowania, dlatego należy obchodzić się z nim ostrożnie.
 • Przed użyciem ten dozownik musi być prawidłowo zmontowany i zainstalowany zgodnie z niniejszą instrukcją.
 • Ten dozownik jest przeznaczony wyłącznie do dozowania wody. NIE używać innych płynów.
 • NIE używać do innych celów. Nigdy nie używaj w dozowniku innego płynu niż znana i bezpieczna mikrobiologicznie woda butelkowana.
 • Tylko do użytku w pomieszczeniach. Przechowuj dozownik wody w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. NIE używać na zewnątrz.
 • Instaluj i używaj tylko na twardej, płaskiej i równej powierzchni.
 • NIE umieszczaj dozownika w zamkniętej przestrzeni lub szafce.
 • NIE używać dystrybutora w obecności wybuchowych oparów.
 • Umieść tył dozownika nie bliżej niż 8 cali od ściany i pozwól na swobodny przepływ powietrza między ścianą a dozownikiem. Po bokach dozownika musi być co najmniej 8 cali wolnej przestrzeni, aby umożliwić przepływ powietrza.
 • Używaj tylko prawidłowo uziemionych gniazdek.
 • Nie używaj przedłużacza z dystrybutorem wody.
 • Zawsze chwytaj za wtyczkę i wyciągaj prosto z gniazdka. Nigdy nie odłączaj, ciągnąc za przewód zasilający.
 • NIE używać dozownika, jeśli przewód jest postrzępiony lub w inny sposób uszkodzony.
 • Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem, NIE zanurzaj przewodu, wtyczki ani żadnej innej części dozownika w wodzie lub innych płynach.
 • Upewnij się, że dozownik jest odłączony przed czyszczeniem.
 • Nigdy nie pozwalaj dzieciom na nalewanie gorącej wody bez odpowiedniego i bezpośredniego nadzoru. Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane, aby zapobiec użytkowaniu bez nadzoru przez dzieci.
 • Serwis powinien być wykonywany wyłącznie przez certyfikowanego technika.
 • UWAGA: Nie uszkodzić obwodu chłodniczego.
 • Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 • Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
 • To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; Zagroda; i użytkowania przez klientów w hotelach, motelach, zajazdach typu bed and breakfast i innych środowiskach mieszkalnych; catering i podobne zastosowania niedetaliczne.
 • Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia. Nie używać dozownika, jeśli wystąpi jakiekolwiek uszkodzenie lub wyciek z rury skraplacza z tyłu.
 • Urządzenia nie wolno czyścić strumieniem wody.
 • Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
 • UWAGA: Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zasłonięte.
 • UWAGA: Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.
 • W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak pojemniki z aerozolem z łatwopalnym propelentem.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

 • To urządzenie powinno być używane w środowisku o temperaturze od 38 ° F~100 ° F i wilgotności ≤ 90%.
 • To urządzenie nie nadaje się do instalacji w miejscu, w którym mógłby być używany strumień wody.
 • Nigdy nie odwracaj maszyny do góry nogami ani nie przechylaj jej pod kątem większym niż 45°.
 • Gdy maszyna znajduje się pod punktem lodu i jest zablokowana przez lód, przełącznik chłodzenia musi być zamknięty na 4 godziny przed ponownym włączeniem, aby kontynuować pracę.
 • To urządzenie nie powinno być ponownie włączane przed upływem 3 minut od wyłączenia zasilania.
 • Zaleca się stosowanie czystej wody. Jeśli potrzebujesz oczyszczonych rurek lub usuniesz kamień, będziesz potrzebować pomocy certyfikowanego profesjonalnego technika.
 • Nie zaleca się używania tego produktu na wysokości powyżej 3000 metrów (9842 stóp).

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Tylko do użytku w pomieszczeniach

OPIS CZĘŚCI

UWAGA: Ta maszyna nadaje się do butelek o pojemności 3 lub 5 galonów. NIE używaj twardej wody, ponieważ może to spowodować osadzanie się kamienia wewnątrz bojlera i wpłynąć na prędkość i wydajność ogrzewania.
To urządzenie zostało przetestowane i zdezynfekowane przed zapakowaniem i wysyłką. Podczas transportu w zbiorniku i przewodach może gromadzić się kurz i zapachy. Dozuj i wylej co najmniej jeden litr wody przed wypiciem jakiejkolwiek wody.

Przegląd

Nie. CZĘŚCIOWE IMIĘ Nie. CZĘŚCIOWE IMIĘ
1 Przycisk gorącej wody (z

Zabezpieczenie przed dziećmi)

8 Drzwiczki dozownika
2 Przycisk letniej wody 9 Przełącznik światła nocnego
3 Przycisk zimnej wody 10 Przełącznik ogrzewania
4 Wylewka wody 11 Przełącznik chłodzenia
5 Przednia okładka 12 Kabel zasilający
6 Krata 13 Wylot ciepłej wody
7 Kolektor wody 14 Skraplacz

OPERACJA

LOKALIZACJA DOZOWNIKA
 1. Ustaw dozownik pionowo.
 2. Umieść dozownik na twardej, równej powierzchni; w chłodnym, zacienionym miejscu w pobliżu uziemionego gniazdka ściennego.
  Uwaga: NIE podłączaj jeszcze przewodu zasilającego.
 3. Ustaw dozownik tak, aby jego tył znajdował się co najmniej 8 cali od ściany i co najmniej 8 cali wolnej przestrzeni po obu stronach.
ZŁOŻENIE

obraz

 1. Wyjmij tackę ociekową z pojemnika na wodę i umieść na górze kratkę do zbierania wody.
 2. Zatrzaśnij kolektor Grid and Water w drzwiczkach dozownika.
 3. Otwórz drzwiczki dozownika, aby zainstalować butelkę z wodą.
 4. Umieść zespół sondy na wieszaku sondy. Zobacz rysunek po prawej.
 5. Umieść świeżą butelkę na zewnątrz szafki.
 6. Zdejmij całą plastikową nakrętkę z górnej części butelki.
 7. Oczyść zewnętrzną stronę nowej butelki ściereczką.
 8. Umieść sondę w butelce.
 9. Wsuń kołnierz w dół, aż zatrzaśnie się na miejscu.
 10. Wciśnij głowę w dół, aż rurki dotkną dna butelki.
 11. Wsuń butelkę do szafki i zamknij drzwiczki dozownika.
 12. Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka ściennego. Pompa zacznie pompować wodę do zbiorników gorącego i zimnego. Pierwsze napełnienie zbiorników zajmuje do 12 minut. W tym okresie pompa będzie pracować w sposób ciągły.

AKTYWOWANIE OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
Uwaga: To urządzenie nie będzie nalewać gorącej ani zimnej wody, dopóki przełączniki nie zostaną włączone. Aby aktywować, wciśnij górną część przełączników zasilania, aby rozpocząć ogrzewanie i chłodzenie wody.

 • Jeśli nie chcesz podgrzewać wody, wciśnij dolną stronę czerwonego przełącznika.
 • Jeśli nie chcesz chłodzić wody, wciśnij dolną część zielonego przełącznika.

AKTYWACJA ŚWIATŁA NOCNEGO
Wciśnij górną część przełącznika Nightlight, aby włączyć lampkę nocną. Wciśnij dolną stronę, aby wyłączyć lampkę nocną.

NALEWANIE ZIMNEJ WODY

 1. Całkowite schłodzenie wody zajmuje około 1 godziny od początkowej konfiguracji. Kontrolka chłodzenia wyłączy się po całkowitym schłodzeniu.
 2. Naciśnij przycisk zimnej wody, aby nalać zimną wodę.
 3. Zwolnij przycisk po osiągnięciu żądanego poziomu.

NALEWANIE GORĄCEJ WODY

 1. Od początkowego ustawienia potrzeba około 12 minut, aż woda osiągnie maksymalną temperaturę. Lampka ogrzewania wyłączy się, gdy zostanie w pełni nagrzana.
 2. Ten dystrybutor wody jest wyposażony w zabezpieczenie przed dziećmi, aby zapobiec przypadkowemu dozowaniu gorącej wody. Aby umożliwić nalewanie gorącej wody, przesuń i przytrzymaj czerwony przycisk blokady przed dziećmi na przycisku gorącej wody podczas naciskania przycisku.
 3. Zwolnij przycisk po osiągnięciu żądanego poziomu.

UWAGA: To urządzenie dozuje wodę w temperaturach, które mogą spowodować poważne oparzenia. Unikaj bezpośredniego kontaktu z gorącą wodą. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia podczas dozowania. Nigdy nie pozwalaj dzieciom na nalewanie gorącej wody bez odpowiedniego bezpośredniego nadzoru. Jeśli istnieje ryzyko, że dzieci będą miały dostęp do dystrybutora wody, upewnij się, że funkcja ogrzewania jest wyłączona, przestawiając przełącznik ogrzewania w położenie wyłączone.

ZMIANA BUTELEK
Migające czerwone światło ostrzega, gdy butelka jest pusta. Wymień butelkę tak szybko, jak to możliwe.
UWAGA: Nie nalewać gorącej lub zimnej wody, jeśli miga czerwona lampka, ponieważ można opróżnić zbiorniki i spowodować przegrzanie dystrybutora.

 1. Otwórz drzwiczki dozownika.
 2. Wysuń pustą butelkę z szafki.
 3. Wyjmij zespół sondy z pustej butelki. Umieść zespół sondy na wieszaku sondy. Patrz rysunek na stronie 9.
 4. Odłóż pustą butelkę na bok.
 5. Umieść nową butelkę na zewnątrz szafki. Zdejmij całą plastikową nakrętkę z górnej części butelki. Oczyść zewnętrzną stronę nowej butelki ściereczką.
 6. Umieść sondę w butelce. Przesuń kołnierz w dół, aż zatrzaśnie się na miejscu. Wciśnij głowicę w dół, aż probówki dotkną dna butelki.
 7. Wsuń butelkę do szafki i zamknij drzwi.

Aby uniknąć wypadku, przed czyszczeniem odłącz zasilanie zgodnie z poniższymi instrukcjami. Sprzątanie musi odbywać się pod okiem profesjonalnego personelu.

Czyszczenie:
Sugerujemy skontaktowanie się z profesjonalnym serwisem sprzątającym w celu czyszczenia.
UWAGA: To urządzenie dozuje wodę w temperaturach, które mogą spowodować poważne oparzenia. Unikaj bezpośredniego kontaktu z gorącą wodą. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia podczas dozowania.

Odkażanie: Urządzenie zostało zdezynfekowane przed opuszczeniem fabryki. Należy go dezynfekować co trzy miesiące za pomocą zakupionego osobno środka dezynfekującego. Postępuj zgodnie z instrukcjami na środku dezynfekującym, a następnie wyczyść go wodą.

Usuwanie osadów mineralnych: Wymieszaj 4 litry wody z 200g kryształków kwasu cytrynowego, wstrzyknij mieszaninę do maszyny i upewnij się, że woda może wypłynąć z kranu z gorącą wodą. Włącz zasilanie i podgrzej około 10 minut. Po 30 minutach spuść płyn i przemyj go wodą dwa lub trzy razy. Generalnie powinno się to robić co sześć miesięcy. Aby uniknąć uszkodzeń i potencjalnego niebezpieczeństwa, nigdy nie należy samodzielnie demontować tego dozownika.

OSTRZEŻENIE! Niezamontowanie urządzenia zgodnie z instrukcją może być niebezpieczne i może spowodować obrażenia.

Zastosowany materiał opakowaniowy nadaje się do recyklingu. Zalecamy odseparowanie plastiku, papieru i kartonu i przekazanie ich firmom zajmującym się recyklingiem. Aby pomóc chronić środowisko, czynnik chłodniczy zastosowany w tym produkcie to R134a
(Hydrofluorowęglowodór – HFC), który nie wpływa na warstwę ozonową i ma niewielki wpływ na efekt cieplarniany.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 

PROBLEM

 

Cieknie woda.

 

ROZWIĄZANIE

 

•Odłączyć dozownik, wyjąć butelkę i zastąpić inną butelką.

Z dziobka nie wypływa woda. •Upewnij się, że butelka nie jest pusta. Jeśli jest pusty, wymień go.

•Pamiętaj, aby przesunąć i przytrzymać czerwony przycisk blokady przed dziećmi na przycisku gorącej wody do gorącej wody.

 

Zimna woda nie jest zimna.

•Podawanie zimnej wody zajmuje do jednej godziny po ustawieniu.

•Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do działającego gniazdka.

•Upewnij się, że tył dozownika znajduje się co najmniej 8 cali od ściany i nie ma

swobodny przepływ powietrza ze wszystkich stron dozownika.

•Upewnij się, że zielony przełącznik zasilania z tyłu dozownika jest WŁĄCZONY.

•Jeżeli woda nie jest jeszcze zimna, skontaktuj się z technikiem serwisowym lub zespołem pomocy Home™ w celu uzyskania pomocy.

 

Gorąca woda nie jest gorąca.

• Dozowanie gorącej wody zajmuje 15-20 minut po ustawieniu.

•Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do działającego gniazdka.

•Upewnij się, że czerwony wyłącznik zasilania z tyłu dozownika jest WŁĄCZONY.

Podświetlenie nocne nie działa. •Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do działającego gniazdka.

•Upewnij się, że przełącznik zasilania lampki nocnej z tyłu dozownika jest włączony.

Dozownik jest głośny. •Upewnij się, że dozownik jest ustawiony na równej powierzchni.

GWARANCJA

Firma Home™ oferuje ograniczoną dwuletnią gwarancję („okres gwarancji”) na wszystkie nasze produkty zakupione jako nowe i nieużywane od firmy Home Technologies, LLC lub autoryzowanego sprzedawcy, z oryginalnym dowodem zakupu oraz w przypadku wystąpienia wady, w całości lub w znacznej części , w wyniku wadliwej produkcji, części lub wykonania w okresie gwarancyjnym. Gwarancja nie ma zastosowania, gdy uszkodzenie jest spowodowane innymi czynnikami, w tym między innymi:
a) normalne zużycie;
(b) nadużycie, niewłaściwa obsługa, wypadek lub nieprzestrzeganie instrukcji obsługi;
(c) narażenie na działanie cieczy lub infiltrację obcych cząstek;
(d) serwisowanie lub modyfikacje produktu inne niż przez HOMe™; e) do użytku komercyjnego lub poza pomieszczeniami.

Gwarancja HOME™ obejmuje wszystkie koszty związane z przywróceniem sprawdzonego wadliwego produktu poprzez naprawę lub wymianę jakiejkolwiek wadliwej części oraz niezbędną robociznę, tak aby był zgodny z pierwotną specyfikacją. Zamiast naprawy wadliwego produktu może zostać dostarczony produkt zastępczy. Wyłączne zobowiązanie firmy HOME™ w ramach niniejszej gwarancji ogranicza się do takiej naprawy lub wymiany.

W przypadku wszelkich reklamacji wymagany jest paragon z datą zakupu, dlatego prosimy o przechowywanie wszystkich paragonów w bezpiecznym miejscu. Zalecamy zarejestrowanie produktu na naszym webwitryna, homelabs.com/reg. Chociaż bardzo doceniamy, rejestracja produktu nie jest wymagana do aktywacji jakiejkolwiek gwarancji, a rejestracja produktu nie eliminuje konieczności posiadania oryginalnego dowodu zakupu.

Gwarancja traci ważność, jeśli próby naprawy zostaną podjęte przez nieautoryzowane osoby trzecie i/lub zostaną użyte części zamienne inne niż dostarczone przez firmę HOME™. Możesz również zorganizować serwis po wygaśnięciu gwarancji za dodatkową opłatą.

Są to nasze ogólne warunki serwisu gwarancyjnego, ale zawsze zachęcamy naszych klientów do skontaktowania się z nami w każdej sprawie, niezależnie od warunków gwarancji. Jeśli masz problem z produktem Home™, skontaktuj się z nami pod numerem 1-800-898-3002, a my dołożymy wszelkich starań, aby go rozwiązać.

Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa i mogą przysługiwać inne prawa, które różnią się w zależności od stanu, kraju lub prowincji. Klient może dochodzić takich praw według własnego uznania.

OSTRZEŻENIE

Trzymaj wszystkie plastikowe torby z dala od dzieci.

Tylko do użytku w pomieszczeniach

© 2018 Home Technologies, LLC 37 East 18 Street, 7 piętro Nowy Jork, NY 10003

homelabs.com/czat
1- (800) -898-3002
[email chroniony]

Dodatkowe dokumenty [pdf]: c11e93cb-f4c4-46cd-a5d8-a094eb935dd2, 601090-Bottom-Loading-Dozownik-z-samodzielnym odkażaniem-angielski

Dokumenty / Zasoby

homelabs Dystrybutor wody [pdf] Podręcznik użytkownika
Dozownik wody, HME030236N

Referencje

Dołącz do rozmowy

Komentarze 2

 1. (1) Potrzebuję instrukcji do HME030337N.
  (2) Co oznacza migające zielone światło.??…nawet z podłączonym pełnym wiadrem na wodę. Wszystkie inne funkcje... np. gorące, zimne... działają bez zarzutu.
  Podziękowania
  Kevin Zilvar

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.