logo HikvisionKamera PTZ TandemVu
Skrócona instrukcja obsługiKamera PTZ HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - kod qr

http://enpinfodata.hikvision.com/analysisQR/showQR/5b0cdcf2

DS-2SF8C442MXS-DLW TandemVu Kamera PTZ

Kamera PTZ HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - rys

Kamera PTZ HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - rys1 Kamera PTZ HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - rys2
Kamera PTZ HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - rys23 Kamera PTZ HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - rys4
Kamera PTZ HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - rys5 Kamera PTZ HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - rys6
Kamera PTZ HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - rys7 Kamera PTZ HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - rys8
Kamera PTZ HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - rys9 Kamera PTZ HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - rys10
Kamera PTZ HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - rys11 Kamera PTZ HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - rys12

Kamera PTZ HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - kod qr1

http://enpinfodata.hikvision.com/analysisQR/showQR/902c0519\nQR-Code:
http://enpinfodata.hikvision.com/analysisQR/showQR/d983b5d2

przeczytaj ten przewodnikPrzeczytaj tę instrukcję przed użyciem produktu.
Wygląd produktu ma jedynie charakter poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.
Symbole i oznaczenia (Strona 2 – A)

 1. Ogłoszenie
 2. ostrzeżenie
 3. Zabroniony
 4. Poprawny
 5. Błędny
 6. Przejdź do kroku A i kontynuuj.
 7. Niekoniecznie w zestawie akcesorium. /Zmienna ilość akcesoriów. /Pomiń ten krok, jeśli nie jest wymagany.
 8. Karta micro sd
 9. Uziemienie
 10. Sprzedaż
 11. Kup osobno
 12. Możliwe opcje
  Akcesoria i interfejs (strona 4- C

Akcesoria i interfejs (strona 4-C)
①Gniazdo karty pamięci
② Przycisk resetowania: naciśnij przycisk resetowania przez około 10 s podczas włączania lub ponownego uruchamiania kamery, aby przywrócić ustawienia domyślne, w tym nazwę użytkownika, hasło, adres IP, numer portu itp.
③ Interfejs sieciowy
④ Interfejs RS-485
⑤ Interfejs zasilania
⑥ Interfejs audio/interfejs alarmu
⑦ Interfejs światłowodowy
Zainstaluj kamerę (Strona 5 – D)
Wyjście alarmowe (Strona 11 – E)
① Wyjście przekaźnikowe
②Obciążenie DC
③ Zasilanie
④ Przekaźnik JQC-3FG
Środki ochronne dla instalacji na zewnątrz (Strona 11 – F1)
Aktywacja i dostęp do kamery sieciowej (Strona 11 – F2)

© 2021 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
O tym podręczniku
Instrukcja zawiera instrukcje użytkowania i zarządzania Produktem. Zdjęcia, wykresy, obrazy i wszystkie inne informacje podane poniżej służą wyłącznie do opisu i wyjaśnienia. Informacje zawarte w instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia z powodu aktualizacji oprogramowania lub z innych powodów. Najnowszą wersję tej instrukcji można znaleźć w Hikvision webStrona (https://www.hikvision.com/).
Prosimy o korzystanie z niniejszej instrukcji pod kierunkiem i pomocą profesjonalistów przeszkolonych w zakresie obsługi Produktu.

Znaki towarowe
oraz inne znaki towarowe i logo Hikvision są własnością Hikvision w różnych jurysdykcjach. Inne wymienione znaki towarowe i logo są własnością ich odpowiednich właścicieli.
WYŁĄCZENIE
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NINIEJSZA INSTRUKCJA I OPISANY PRODUKT, ŁĄCZNIE Z JEJ SPRZĘTEM, OPROGRAMOWANIEM I FIRMWARE, SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK JEST” I „ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BŁĘDAMI”. HIKVISION NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY OGRANICZENIAMI DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI HANDLOWEJ, ODPOWIEDNICH JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. W ŻADNYM WYPADKU HIKVISION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB UTRATY DANYCH, USZKODZENIA SYSTEMÓW LUB UTRATY CZY NA PODSTAWIE NARUSZENIA UMOWY, DELIKTÓW (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB W INNYM ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PRODUKTU, NAWET JEŚLI FIRMA HIKVISION ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB STRATY.
UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE CHARAKTER INTERNETU STANOWI NIEODPOWIEDZIALNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA, A HIKVISION NIE BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE, WYCIEK PRYWATNOŚCI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z CYBERATAKU, HAKERÓW LUB INNYCH NAPADÓW, INFEKCJI ZABEZPIECZEŃ; JEDNAK, HIKVISION ZAPEWNI W CZASIE WSPARCIE TECHNICZNE, JEŚLI JEST WYMAGANE.

UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z TEGO PRODUKTU ZGODNIE Z WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA I PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAPEWNIENIE, ŻE UŻYTKOWANIE JEST ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. W SZCZEGÓLNOŚCI UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z TEGO PRODUKTU W SPOSÓB, KTÓRY NIE NARUSZA PRAW OSÓB TRZECICH, W TYM MIĘDZY INNYMI PRAW DO PUBLICZNOŚCI, PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB OCHRONY DANYCH I INNYCH PRAW DOTYCZĄCYCH PRYWATNOŚCI. NIE WOLNO UŻYWAĆ TEGO PRODUKTU DO JAKICHKOLWIEK ZABRONIONYCH ZASTOSOWAŃ KOŃCOWYCH, W TYM ROZWOJU LUB PRODUKCJI BRONI MASYWNEGO NISZCZENIA, ROZWOJU LUB PRODUKCJI BRONI CHEMICZNEJ LUB BIOLOGICZNEJ, JAKICHKOLWIEK DZIAŁALNOŚCI W KONTEKŚCIE ZWIĄZANE Z NIEBEZPIECZNĄ LUB WYBUCHOWĄ NUCLEARSA CZY WSPIERAJĄC NARUSZANIE PRAW CZŁOWIEKA.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK KONFLIKTÓW MIĘDZY NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ A OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM ISTNIEJE TO DRUGIE.

Informacje dotyczące przepisów

Informacje FCC
Należy zwrócić uwagę, że zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu. Zgodność z FCC: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy sprzęt jest używany w środowisku komercyjnym. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Eksploatacja tego sprzętu w obszarze mieszkalnym może powodować szkodliwe zakłócenia, w których to przypadku użytkownik będzie zobowiązany do usunięcia zakłóceń na własny koszt.

Warunki FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

 1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
 2. To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Oświadczenie o zgodności UE
SYMBOL CE Ten produkt i – jeśli dotyczy – również dostarczone akcesoria są oznaczone znakiem „CE” i dlatego są zgodne z odpowiednimi zharmonizowanymi normami europejskimi wymienionymi w dyrektywie EMC 2014/30/UE, dyrektywie RoHS 2011/65/UE.
Ikona kosza na śmieci 2012/19/UE (dyrektywa WEEE): Produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być utylizowane jako niesortowane odpady komunalne na terenie Unii Europejskiej. Aby zapewnić prawidłowy recykling, należy zwrócić ten produkt do lokalnego dostawcy po zakupie równoważnego nowego sprzętu lub oddać go do wyznaczonych punktów zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji zobacz: www.recyclethis.info

2006/66/WE i jej poprawka 2013/56/UE (dyrektywa w sprawie baterii): Ten produkt zawiera baterię, której nie można wyrzucać jako niesortowanych odpadów komunalnych w Unii Europejskiej. Zapoznaj się z dokumentacją produktu, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące baterii. Bateria jest oznaczona tym symbolem, który może zawierać napis wskazujący kadm (Cd), ołów (Pb) lub rtęć (Hg).
W celu prawidłowego recyklingu należy zwrócić baterię do dostawcy lub do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji zobacz: www.recyclethis.info.
Zgodność z Industry Canada ICES-003
To urządzenie spełnia wymagania norm CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A).

ostrzeżenie
Jest to produkt klasy A. W środowisku domowym produkt ten może powodować zakłócenia radiowe, w których to przypadku użytkownik może być zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków.

Instrukcje bezpieczeństwa

ostrzeżenia
Prawa i regulacje
Urządzenie powinno być używane zgodnie z lokalnymi przepisami, przepisami bezpieczeństwa elektrycznego i przepisami przeciwpożarowymi.
Bezpieczeństwo elektryczne
UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy wymieniać tylko bezpieczniki tego samego typu i wartości znamionowej.
To urządzenie powinno być zainstalowane razem z UPS, aby uniknąć ryzyka ponownego uruchomienia.
bateria
To urządzenie nie nadaje się do użytku w miejscach, w których mogą przebywać dzieci.
UWAGA: Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu grozi eksplozją.
Niewłaściwa wymiana baterii na niewłaściwy typ może spowodować utratę zabezpieczenia (npample, w przypadku niektórych typów baterii litowych).
Nie wolno wrzucać baterii do ognia lub gorącego piekarnika, ani mechanicznie zgniatać lub przecinać baterii, co może spowodować wybuch.
Nie pozostawiaj baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
Nie narażaj baterii na działanie bardzo niskiego ciśnienia powietrza, które może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami.

Serwomechanizm THORLABS QD 4000 klasy 1 Amplifier do skanerów Galvo serii QS - ICON6 Przestrogi
Zapobieganie pożarom
Na sprzęcie nie wolno umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
Port szeregowy urządzenia służy wyłącznie do debugowania.
Gorąca powierzchnia
UWAGA: Gorące części! Przypalone palce podczas manipulowania częściami.
OSTRZEŻENIE GORĄCA POWIERZCHNIA NIE DOTYKAJ
Ta naklejka ma wskazywać, że oznaczony przedmiot może być gorący i nie należy go dotykać bez zachowania ostrożności. Odczekać pół godziny po wyłączeniu przed przystąpieniem do obsługi części. Urządzenie z tą naklejką jest przeznaczone do instalacji w miejscu o ograniczonym dostępie. Dostęp mogą uzyskać wyłącznie serwisanci lub użytkownicy, którzy zostali poinstruowani o przyczynach ograniczeń nałożonych na lokalizację oraz o wszelkich środkach ostrożności, które należy przedsięwziąć.
Instalacja
Zainstalować sprzęt zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.
Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca do zainstalowania urządzenia i akcesoriów.
Upewnij się, że ściana jest wystarczająco mocna, aby wytrzymać co najmniej 8-krotność masy kamery i uchwytu.
Upewnij się, że zasilanie zostało odłączone przed podłączeniem, instalacją lub demontażem urządzenia.
Transport
Podczas transportu przechowywać urządzenie w oryginalnym lub podobnym opakowaniu.
Nie upuszczaj produktu ani nie narażaj go na wstrząsy fizyczne.
Zasilanie
Źródło zasilania powinno spełniać ograniczone wymagania dotyczące źródła zasilania lub PS2 zgodnie z normą IEC 60950-1 lub IEC 62368-1.
Standardowy zasilacz znajduje się na etykiecie urządzenia. Upewnij się, że twój zasilacz pasuje do twojego urządzenia. Użyj zasilacza dostarczonego przez wykwalifikowanych producentów. Zaleca się zapewnienie niezależnego zasilacza dla każdego urządzenia, ponieważ przeciążenie zasilacza może spowodować przegrzanie lub zagrożenie pożarowe.
System alarmowy
Proszę zrozumieć, że odpowiadasz za skonfigurowanie wszystkich haseł i innych ustawień bezpieczeństwa dotyczących urządzenia oraz zachowanie swojej nazwy użytkownika i hasła.

Konserwacja

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym centrum serwisowym. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za problemy spowodowane nieautoryzowaną naprawą lub konserwacją.
Kilka elementów urządzenia (np. kondensator elektrolityczny) wymaga regularnej wymiany. Średnia żywotność jest różna, dlatego zaleca się okresowe sprawdzanie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Sprzątanie
Do czyszczenia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych należy używać miękkiej i suchej szmatki. Nie używaj detergentów alkalicznych.
Korzystanie ze środowiska
Gdy używany jest jakikolwiek sprzęt laserowy, upewnij się, że soczewka urządzenia nie jest wystawiona na działanie wiązki laserowej, ponieważ może się ona przepalić. Nie kieruj obiektywu na słońce ani na inne jasne światło.
Aby uniknąć gromadzenia się ciepła, wymagana jest dobra wentylacja, aby zapewnić odpowiednie środowisko pracy.
NIE WOLNO wystawiać urządzenia na działanie bardzo wysokich, zimnych, zakurzonych, żrących, solno-alkalicznych lub damp środowiska. Wymagania dotyczące temperatury i wilgotności można znaleźć w specyfikacji urządzenia.
NIE wystawiaj urządzenia na działanie silnego promieniowania elektromagnetycznego.
Iluminator
Upewnij się, że żadna powierzchnia odbijająca światło nie znajduje się zbyt blisko obiektywu aparatu. Światło podczerwone z kamery może odbijać się z powrotem w obiektyw, powodując odbicie.
Wiązka światła w odległości 200 mm zaliczana jest do Grupy Ryzyka 1 (RG1). Możliwe niebezpieczne promieniowanie optyczne emitowane przez ten produkt. NIE WOLNO wpatrywać się w działające źródło światła. Może być szkodliwy dla oczu.
Jeżeli odpowiednia osłona lub ochrona oczu nie jest dostępna, włączaj światło tylko w bezpiecznej odległości lub w obszarze, który nie jest bezpośrednio narażony na działanie światła podczas instalacji lub konserwacji urządzenia.
Awaryjne
Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, zapach lub hałas, natychmiast wyłącz zasilanie, odłącz kabel zasilający i skontaktuj się z centrum serwisowym.
Synchronizacja czasu
Ustaw ręcznie czas urządzenia przy pierwszym dostępie, jeśli czas lokalny nie jest zsynchronizowany z czasem sieci. Odwiedź urządzenie przez Web przeglądaj/oprogramowanie klienckie i przejdź do interfejsu ustawień czasulogo Hikvision

Dokumenty / Zasoby

Kamera PTZ HIKVISION DS-2SF8C442MXS-DLW TandemVu [pdf] Podręcznik użytkownika
DS-2SF8C442MXS-DLW, kamera PTZ TandemVu, kamera PTZ, kamera TandemVu, DS-2SF8C442MXS-DLW, kamera

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.