ਵਾਇਟੋਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ ਬੀਪੀ 2 ਅਤੇ ਬੀਪੀ 2 ਏ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੁਅਲ

ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ
ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ
ਮਾਡਲ ਬੀਪੀ 2, ਬੀਪੀ 2 ਏ

1. ਬੁਨਿਆਦ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ operateੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ. ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਹੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ.

1.1 ਸੁਰੱਖਿਆ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਸਲਾਹ

 • ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ.
 • ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਖਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.
 • ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ.
 • ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ. ਸਵੈ-ਨਿਦਾਨ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ.
 • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸਮੇਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਗਾਏ ਉਤਪਾਦ ਹਨ. ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.
 • ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਡਿਫਿਬ੍ਰਿਲੇਟਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤੋ.
 • ਕਦੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੋ. ਐਸੀਟੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ.
 • ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰੋ.
 • ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਗੈਸ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ.
 • ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ, ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ ਜੋ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸਰੀਰਕ, ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ (ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ.
 • ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਲਕ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਧਰਤੀ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿਓ.
 • ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ.
 • ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.
 • ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ: ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦ ਸਿੱਧੇ ਧੁੱਪ, ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ; ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਾਨ; ਜਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ.
 • ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਦਿਲ ਦੀ ਲੈਅ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ.
 • ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.
 • ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਗੈਰ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਦਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ. ਖ਼ਾਸਕਰ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੋ.
 • ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
 • ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਸੀਜੀ ਕਰਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ.
 • ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕਫ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ, ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ dampਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ. ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਕਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਪਤਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਠੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ.
 • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਫ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕਫ ਪਾਣੀ-ਰੋਧਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕਫ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਰਸ਼, ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋ.
 • ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ, ਧਮਣੀ ਦੁਆਰਾ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਕਫ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਚੋੜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮਾਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਦਰਦ, ਸੁੰਨ, ਜਾਂ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.
 • ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਪ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ.
 • ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਆਰਟਰੀਓ-ਵੇਨਸ (ਏਵੀ) ਸ਼ੰਟ ਨਾਲ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ.
 • ਇਸ ਮਾਨੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਜਾਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ.
 • ਸੀਯੂਐਫਐਫ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਅੰਗ ਤੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੋਕੋ.
 • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਜਲਈ ਉਪਕਰਣ ਨਾਲ ਕਫ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਓ. ਉਪਕਰਣ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.
 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਗੇੜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
 • ਮਾਪ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.
 • ਕਫ ਨੂੰ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • ਨਾੜੀ ਨਾੜੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਕਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੋ. ਇਹ ਸੱਟ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਨਾਪ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਤੰਗ ਫਿਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸੰਘਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹਟਾਓ.
 • ਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੇਰੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਮਾਪ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ.
 • ਉਤਪਾਦ ਨਵ-ਜੰਮੇ, ਗਰਭਵਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈamptic, ਮਰੀਜ਼.
 • ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਥੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਗੈਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੈਸਥੀਸੀਕ ਗੈਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ. ਇਹ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਐਚਐਫ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਐਮਆਰਆਈ, ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ.
 • ਬੈਟਰੀ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਰੋਗੀ ਇਕ ਮਨਚਾਹੇ ਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ.
 • ਮਰੀਜ਼ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ useੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਆਇ 7 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ (ਆਰਐਫ) ਨੂੰ 2.4 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਵਰਤੋ ਜਿਥੇ ਆਰਐਫ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ. ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਬਲਿ Bluetoothਟੁੱਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਰਐਫ ਸੀਮਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ. ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਐਫ ਸੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਲੂਟੁੱਥ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ.
 • ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ (ਐਮਈ) ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤੋ. ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਗਲਤ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਈਕੇਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.
 • ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕੁਕਰ, ਡਾਇਦਰਮੀ, ਲਿਥੋਟਰੈਪਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਉਟਰੀ, ਆਰਐਫਆਈਡੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਂਟੀ-ਚੋਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ) ਮਾਪਣ ਵੇਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ.
 • ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਿਕਾਸ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਛੋਟ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.
 • ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਖੋਜਾਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਦਾਨ. ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨviewਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਐਡ.
 • ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਤੋ.
 • ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ.
 • ਇੱਕ ਈਸੀਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਹੋ.
 • ਈਸੀਜੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੀਡ I ਅਤੇ II ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

2. ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

2.1 ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਉਪਕਰਣ ਘਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ (ਈਸੀਜੀ) ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਡਿਵਾਈਸ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ.
ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮਾਪਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈview ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਲ-ਚੈਨਲ ਈਸੀਜੀ ਤਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਲੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਬੀਟ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਬੀਟ, ਘੱਟ ਐਚਆਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਐਚਆਰ.
2.2 ਨਿਰੋਧ
ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਐਂਬੂਲਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਿਰੋਧਕ ਹੈ.
ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਿਰੋਧਕ ਹੈ.
2.3 ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ: ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ
ਉਤਪਾਦ ਮਾਡਲ: ਬੀਪੀ 2 (ਐਨਆਈਬੀਪੀ + ਈਸੀਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ), ਬੀਪੀ 2 ਏ (ਸਿਰਫ ਐਨਆਈਬੀਪੀ)

ਵਾਇਟੋਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ ਬੀਪੀ 2

1. ਐਲਈਡੀ ਸਕਰੀਨ

 • ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਦਿ.
 • ਈਸੀਜੀ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਪਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰੋ.

2. ਸਟਾਰਟ / ਸਟਾਪ ਬਟਨ

 • ਪਾਵਰ ਚਾਲੂ / ਬੰਦ
 • ਪਾਵਰ ਚਾਲੂ: ਪਾਵਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟਨ ਦਬਾਓ.
 • ਪਾਵਰ ਆਫ: ਪਾਵਰ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋ.
 • ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾਓ.
 • ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ECG ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਛੋਹਵੋ.

3. ਮੈਮੋਰੀ ਬਟਨ

 • ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾਓview ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਟਾ.

4. LED ਸੂਚਕ

 •  ਨੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਲੂ ਹੈ: ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.
 • ਨੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੰਦ ਹੈ: ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

5. ਈਸੀਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ

 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਈਸੀਜੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਵੋ.

6. ਯੂ ਐਸ ਬੀ ਕੁਨੈਕਟਰ

 • ਇਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ.

2.4 ਚਿੰਨ੍ਹ

ਵਾਇਟੋਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ ਬੀਪੀ 2 - ਪ੍ਰਤੀਕ

3. ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

3.1 ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰੋ
ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ USB ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. USB ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ USB ਚਾਰਜਰ ਜਾਂ ਪੀਸੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ. ਪੂਰੀ ਚਾਰਜ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚਕ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.
ਉਤਪਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਅਕਸਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.
Onਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਸੂਚਨਾ: ਉਤਪਾਦ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਡੈਪਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੋ ਜੋ IEC60950 ਜਾਂ IEC60601-1 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

3.2 ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮਾਪੋ
3.2.1..XNUMX ਆਰਮ ਕਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

 1. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉਪਰ 1 ਤੋਂ 2 ਸੈ.ਮੀ. ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਫ ਨੂੰ ਲਪੇਟੋ.
 2. ਕਫ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪੜੇ ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 3. ਉਪਰਲੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਇਕ ਸ਼ਰਟਲੀਵ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 4. ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਕਿ ਧਮਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਮਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ.

3.2.2..XNUMX ਸਹੀ sitੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ
ਨਾਪ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ' ਤੇ ਬੈਠੋ. ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ.

ਵਿਐਟੋਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ ਬੀਪੀ 2 - ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ

ਨੋਟ:

 • ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਿਆਟੋਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਪ ਲਈ ਇੱਕੋ ਬਾਂਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.
 • ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 5s ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਠੰ toਾ ਹੋਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 5s ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਤਪਾਦ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 20 ° C ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

3.2.3.. ਮਾਪਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

 1. ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾਓ.
 2. ਉਤਪਾਦ ਮਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਫ ਨੂੰ ਡੀਫਲੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਪ ਲਗਭਗ 30s ਲੈਂਦਾ ਹੈ.
  ਵਾਇਟੋਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ ਬੀਪੀ 2 - ਮਾਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1
 3. ਜਦੋਂ ਮਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਵਿਚ ਸਕ੍ਰੌਲਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ.
  ਵਾਇਟੋਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ ਬੀਪੀ 2 - ਮਾਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2
 4. ਮਾਪ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਫ ਗੈਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ.
 5. ਮਾਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਫਿਰ ਕਫ ਨੂੰ ਹਟਾਓ.
 6. ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਮੋਰੀ ਬਟਨ ਦਬਾਓview ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਟਾ. ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੀਡਿੰਗਸ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ

ਨੋਟ:

 • ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਾਵਰ ਸ਼ਟ-ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
 • ਮਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਫ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਪ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.
 • ਡਿਵਾਈਸ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡੇਟਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. 101 ਵੀਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਓਵਰਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜੀ.

NIBP ਮਾਪ ਸਿਧਾਂਤ
NIBP ਮਾਪਣ wayੰਗ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਕਰਨ methodੰਗ. Scਸਿਲੇਸ਼ਨ ਮਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੁਲਾਏ ਪੰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੀਫਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੀਫਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੰਪਿ judgeਟਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਸੰਕੇਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਮਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਫ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ), ਮਸ਼ੀਨ ਡੀਫਲੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੁੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਪ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗੀ.
ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਪ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕਦਮ:
- ਸਧਾਰਣ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ, ਪੈਰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਫਲੈਟ, ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅਟ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਕਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ.
- ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ.
- ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੰਘਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
- ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ.

3.3 ਮਾਪੋ ਈ.ਸੀ.ਜੀ.
3.3.1 ਈਸੀਜੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

 • ਈਸੀਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਹੀ ਮਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ.
 • ਈਸੀਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਹੱਥ ਖੁਸ਼ਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਿੱਲਾ ਕਰੋamp ਮਾਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜਾ.
 • ਜੇ ਈਸੀਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਗੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਸੂਤੀ ਬਡ ਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਓampਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਦਾਖਲ.
 • ਮਾਪਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਛੋਹਵੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ.
 • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਮਾਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ.
 • ਮਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹੋ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਕੜੋ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ.
 • ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਨਾਪੋ ਅਤੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ.

3.3.2.. ਮਾਪਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

1. ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ECG ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਵੋ.
A ਵਿਧੀ A: ਲੀਡ I, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ
ਵਾਇਟੋਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ ਬੀਪੀ 2 - ਮਾਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 3
B ਵਿਧੀ ਬੀ: ਲੀਡ II, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪੇਟ ਤੱਕ

ਵਾਇਟੋਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ ਬੀਪੀ 2 - ਮਾਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 4

2. 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਰੱਖੋ.

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਛੋਹਵੋ.

3.ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਤਪਾਦ ਮਾਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ.

ਵਾਇਟੋਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ ਬੀਪੀ 2 - ਮਾਪ ਨਤੀਜੇ

4. ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਮੋਰੀ ਬਟਨ ਦਬਾਓview ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਟਾ.

ਨੋਟ:

 • ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਦਬਾਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਈ ਐਮਜੀ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮਾਈਗ੍ਰਾਫੀ) ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • ਡਿਵਾਈਸ ਈਸੀਜੀ ਡੇਟਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਰਿਕਾਰਡ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. 11 ਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਓਵਰਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਜੀ.

ਈਸੀਜੀ ਮਾਪ ਸਿਧਾਂਤ
ਉਤਪਾਦ ਈਸੀਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਈਸੀਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਈਸੀਜੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ampਲਾਈਫ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਅਨਿਯਮਿਤ ਧੜਕਣ: ਜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗਤੀ ਮਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਧੜਕਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਉੱਚ ਐਚਆਰ: ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ > 120 / ਮਿੰਟ
ਘੱਟ ਐਚਆਰ: ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ < 50 / ਮਿੰਟ
ਜੇ ਮਾਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ “ਅਨਿਯਮਿਤ ਬੀਟ”, “ਉੱਚ ਐਚਆਰ” ਅਤੇ “ਘੱਟ ਐਚ ਆਰ” ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ “ਰੈਗੂਲਰ ਬੀਟ” ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ.

3.4 ਬਲੂਟੁੱਥ
ਉਤਪਾਦ ਬਲਿ Bluetoothਟੁੱਥ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜਗਦੀ ਹੈ.
1) ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਬਲਿ Bluetoothਟੁੱਥ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਚਾਲੂ ਹੈ.
2) ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਫੋਨ ਬਲਿ Bluetoothਟੁੱਥ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ.
3) ਫੋਨ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਆਈਡੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
)) ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਸ, ਡੀ ਆਈ ਐਸ, ਈ ਸੀ ਜੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ.

ਨੋਟ:

 • ਬਲਿ Bluetoothਟੁੱਥ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ.
  ਬਲਿ Bluetoothਟੁੱਥ ISM ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ-ਰਹਿਤ, ਗਲੋਬਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦਾਇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
 • ਵਾਇਰਲੈਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਦੂਰੀ ਸਧਾਰਣ ਵਿਚ 1.5 ਮੀਟਰ ਹੈ. ਜੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੰਚਾਰ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ.
 • ਉਤਪਾਦ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਹਿ-ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਸੈੱਲ ਫੋਨ, ਰਾ rouਟਰ, ਰੇਡੀਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਂਟੀ-ਚੋਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੋਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਉਤਪਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਧੀਨ ਉਤਪਾਦ. ਜੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਅਸੰਗਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ.

4. ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ

ਵਾਇਟੋਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ ਬੀਪੀ 2 - ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ

5. ਸਹਾਇਕ

ਵਾਇਟੋਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ ਬੀਪੀ 2 - ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ

6. ਨਿਰਧਾਰਨ

ਵਾਇਟੋਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ ਬੀਪੀ 2 - ਨਿਰਧਾਰਨ 1

ਵਾਇਟੋਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ ਬੀਪੀ 2 - ਨਿਰਧਾਰਨ 2

ਵਾਇਟੋਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ ਬੀਪੀ 2 - ਨਿਰਧਾਰਨ 3

7. ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਫਾਈ

7.1 ਦੇਖਭਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

 • ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ.
 • ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁਬੋਓ.
 • ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ.
 • ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ, ਧੂੜ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਵੱਲ ਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ.
 • ਕਫ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਵਾ-ਤੰਗ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਮਰੋੜ ਜਾਂ ਬੱਕਲਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਚਾਅ ਤੋਂ ਬਚੋ.
 • ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਨਰਮ, ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ. ਪੈਟਰੋਲ, ਥਿਨਰ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਘੋਲਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ. ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਾਲ ਕਫ਼ 'ਤੇ ਚਟਾਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨamp ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਸੂਡ. ਕਫ਼ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ!
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਮੋਟਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰੋ. ਸਖ਼ਤ ਕੰਬਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ.
 • ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ! ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਵੈਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ!

7.2 ਸਫਾਈ
ਉਤਪਾਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ:

 • 70% ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਨਰਮ, ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ.
 • ਪੈਟਰੋਲ, ਪਤਲੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਵਰਤੋ.
 • 70% ਅਲਕੋਹਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕਫ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ.
 • ਕਫ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ.
 • ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕਫ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ.

7.3 ਨਿਪਟਾਰਾ


ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਨਸ਼ਟ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ.

8. ਐਫ ਸੀ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ

FCC ID: 2ADXK-8621
ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸੋਧ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਇਹ ਉਪਕਰਣ FCC ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ 15 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ:
(1) ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ
(2) ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਸੂਚਨਾ: ਇਸ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ FC ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ 15 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਲਾਸ B ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ reasonableੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਉਪਯੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ usesਰਜਾ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਜੇ ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ.
- ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਓ.
The ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਇਕ ਆ outਟਲੈਟ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਸੀਵਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ.
- ਮਦਦ ਲਈ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਰੇਡੀਓ / ਟੀਵੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ.

ਆਮ ਆਰਐਫ ਐਕਸਪੋਜਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਐਕਸਪੋਜਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

9. ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

ਉਤਪਾਦ EN 60601-1-2 ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਚੇਤਾਵਨੀਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਸਲਾਹ

 • ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਛੋਟ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜਾਂ ਸਟੈਕਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ.
 • ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ EMC ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ EMC ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
 • ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਆਈਐਸਪੀਆਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.
 • ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤਾ ਸਿਗਨਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ampਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ, ਗਲਤ ਮਾਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
 • ਦੂਜੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਰ ਐੱਫ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਹਨ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸੈੱਲ ਫੋਨ, ਪੀ ਡੀ ਏ, ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੀਸੀ).

ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ - ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਿਕਾਸ

ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ - ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਛੋਟ
ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ - ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਛੋਟ
ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ - ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਛੋਟ

ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ - ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਮਿunityਨਿਟੀ 1

ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ - ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਮਿunityਨਿਟੀ 2

ਨੋਟ 1: 80 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 800 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ, ਉੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਲਈ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
ਨੋਟ 2: ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ structuresਾਂਚਿਆਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

a ਆਈਐਸਐਮ (ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ) 0,15 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ 80 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਂਡ 6,765 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 6,795 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਹਨ; 13,553 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 13,567 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼; 26,957 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 27,283 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼; ਅਤੇ 40,66 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 40,70 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼. 0,15 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ 80 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਕੀਨ ਰੇਡੀਓ ਬੈਂਡ 1,8 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 2,0 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 3,5 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 4,0 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 5,3 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 5,4 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 7,3 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ , 10,1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 10,15 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 14 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 14,2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 18,07 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 18,17 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 21,0 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 21,4 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 24,89 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 24,99 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 28,0 , 29,7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 50,0 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ 54,0 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ XNUMX ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼.

b ਆਈਐਸਐਮ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬੈਂਡ ਵਿਚ 150 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ 80 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 80 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2,7 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ / ਪੋਰਟੇਬਲ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਦਖਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਰੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ 10/3 ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

c ਫਿਕਸਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਲਡ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਡੀਓ (ਸੈਲਿularਲਰ / ਕੋਰਡਲੈੱਸ) ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਰੇਡੀਓ, ਸ਼ੁਕੀਨ ਰੇਡੀਓ, ਐੱਮ, ਅਤੇ ਐਫਐਮ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਟੀ ​​ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਅਧਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਰਐਫ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਾਈਟ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਮਾਪੀ ਗਈ ਖੇਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਗੂ ਆਰਐਫ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣਾ.

d ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੀ ਰੇਂਜ 150 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 80 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਖੇਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 3 V / m ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਰਐਫ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਤੀਕ
ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ ਵਿਆਟੋਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿ.
4 ਈ, ਬਿਲਡਿੰਗ 3, ਟਿੰਗਵੇਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ, ​​ਨੰ .6
ਲਿufਫਾਂਗ ਰੋਡ, ਬਲਾਕ 67, ਸਿਨ'ਨ ਸਟ੍ਰੀਟ,
ਬਾਓਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ 518101 ਗੁਆਂਗਡੋਂਗ
ਚੀਨ
www.viatomtech.com
[ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

ਪੀ ਐਨ : 255-01761-00 ਸੰਸਕਰਣ: ਅਕਤੂਬਰ, 2019

ਵਾਇਟੋਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ ਬੀਪੀ 2 ਅਤੇ ਬੀਪੀ 2 ਏ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ - ਡਾ [ਨਲੋਡ ਕਰੋ [ਅਨੁਕੂਲਿਤ]
ਵਾਇਟੋਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰ ਬੀਪੀ 2 ਅਤੇ ਬੀਪੀ 2 ਏ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ - ਡਾਊਨਲੋਡ

ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

4 Comments

 1. ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ. ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. ਦਿਆਲੂ

  ਡਾਂਕੇ ਫਰ ਡਾਈ ਗੇਟ ਆੱਸਫਿ੍ਰੰਗ.
  Ich hätte Gerne gewusst wie Uhr und Datum eingestellt werden.
  ਐੱਮ.ਐੱਫ਼.ਜੀ.

 2. ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
  Uhrzeit einstellen, wie geht das?

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.