ਜੇਟਸਨ JBOLT-BLK ਬੋਲਟ ਫੋਲਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰਾਈਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ 'ਤੇ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੈਟਸਨ JBOLT-BLK ਬੋਲਟ ਫੋਲਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰਾਈਡ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ…