Bauer 2061A-C35 Wood Carving Disc


Exact tooth shape and count may vary depending on model.
ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਓ webਸਾਈਟ ਤੇ: http://www.harborfreight.com
ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸੰਚਾਲਨ, ਨਿਰੀਖਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ (ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ)। ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।

ਅਨਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ 1-888-866-5797 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.

ਹਾਰਬਰ ਫਰੇਟ ਟੂਲਸ® ਦੁਆਰਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ© 2021। ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ. ਹਾਰਬਰ ਫਰੇਟ ਟੂਲਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤਰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸਲ ਉਤਪਾਦ ਇੱਥੇ ਵਰਣਿਤ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ. ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਰਖਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੱਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ.
ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜੇਕਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜੇਕਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜੇਕਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ.

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ

To prevent serious injury, amputation, and DEATH, read and follow all power tool instructions and all instructions included with this item.
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ.

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ
 1. The grinder’s safety guard MUST be positioned as described in Adjusting the Safety Guard on page 5 prior to installing and using Carving Disc.
 2. DO NOT install Carving Disc on any grinder that requires mechanically modifying the safety guard to achieve proper positioning.
 3. Set up only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
 4. Install only on 4″ or 4-1/2″ angle grinder equipped with a constant pressure switch (paddle, dead man or kill switch), with a 5/8″ spindle and a maximum speed of 14,000 RPM or less.
 5. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during set up.
 6. Do not carve wood containing foreign objects. Remove all screws, nails, staples and other obstructions from workpiece before using Carving Disc.
 7. Make sure that the power switch/trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any set up procedures.
 8. Keep set up area clean and well lit.
 9. Keep bystanders out of the area during set up.
 10. Do not set up when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ
 1. DANGER: Keep hands away from cutting area and the Carving Disc. Keep your second hand on auxiliary handle, or motor housing. If both hands are holding the grinder, they cannot be cut by the Carving Disc.
 2. Never hold piece being cut in your hands or across your leg. Secure the workpiece to a stable platform. It is important to support the work properly to minimize body exposure, Disc binding, or loss of control.
 3. Do not reach underneath the workpiece or remove wood shavings from the cutting area while the Disc is rotating. The safety guard cannot protect you from the Carving Disc below the workpiece.
 4. Do not use to carve wood with embedded foreign objects like nails, screws or rocks.
 5. Operate a power tool equipped with this Carving Disc with both hands only. Using equipment with only one hand can easily result in loss of control.
 6. Do not operate a power tool equipped with this Carving Disc near the face or in a position above the head.
 7. ਵੱਧ ਨਾ ਕਰੋ. ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਪੈਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ. ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਟੂਲ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
 8. Follow the manufacturer’s operating instructions and safety warnings applicable to your angle grinder.
 9. ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿਓ.
 10. ਸਿਰਫ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋ.
 11. ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ; ਜੇ ਹਿੱਸੇ ਢਿੱਲੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹਨ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
 12. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool equipped with this Carving Disc. Do not use while tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
 13. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
 14. ਚੇਤਾਵਨੀ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਹ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਓਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.
ਕਿੱਕਬੈਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕਿੱਕਬੈਕ ਇਕ ਪਿੰਚਡ ਜਾਂ ਸਨੈਗਡ ਘੁੰਮਾਉਣ ਚੱਕਰ, ਬੈਕਿੰਗ ਪੈਡ, ਬੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ. ਚੁਟਕੀ ਜਾਂ ਸਨੈਗਿੰਗ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਐਕਸੈਸਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਐਕਸੈਸਰੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਬੇਕਾਬੂ powerਰਜਾ ਟੂਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਸਾਬਕਾ ਲਈampਲੇ, ਜੇ ਵਰਕਪੀਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਘਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹੀਆ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹੀਏ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜੋ ਚੂੰਡੀ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਤਹ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱ kickਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਪਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹੀਏ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਹੀਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਕਿੱਕਬੈਕ ਪਾਵਰ ਟੂਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਲਤ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

 1. ਪਾਵਰ ਟੂਲ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਕਬੈਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਕਿੱਕਬੈਕ ਜਾਂ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਹਾਇਕ ਹੈਂਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਸੰਚਾਲਕ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਂ ਕਿੱਕਬੈਕ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
 2. ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਰੱਖੋ. ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਿੱਕਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 3. ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਕਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਟੂਲ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ. ਕਿੱਕਬੈਕ ਸਨੈਗਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਚਾਲ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ' ਚ ਸੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ.
 4. ਕੋਨੇ, ਤਿੱਖੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਐਕਸੈਸਰੀ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਅਤੇ ਘਸੀਟਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ.
  ਕੋਨੇ, ਤਿੱਖੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਉਛਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਐਕਸੈਸਰੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿੱਕਬੈਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
 5. This tool is designed to reduce the risk of kickback. However, improper assembly, installation, or usage may still cause kickback.

ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੈੱਟਅੱਪ ਕਰੋ

ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੂਰਾ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ -ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.


ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਰੋਕਣ ਲਈ:
Make sure that the power switch/trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any procedure in this section.

Installing the Carving Disc
 1. Press in and hold the grinder’s spindle lock (if equipped) and use a spanner wrench (not included) to loosen and remove the grinder’s outer flange nut.
 2. Carefully remove center plug holding the Note: If components become separated refer three components of the Carving Disc to Disc and Chain Assembly on page 5. assembly together and retain for future use. 4. Thread the outer flange nut into place and tighten securely with a spanner wrench.
 3. Hold Disc firmly so the components don’tseparate and with the side stamped TOP facing up, place it over the grinder spindle until seated on the grinder’s inner flange.
  ਨੋਟ: If components become separated refer to Disc and Chain Assembly on page 5.
 4. Thread the outer flange nut into place and tighten securely with a spanner wrench.

ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-888-866-5797 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.

ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ
 1. Lay the grinder to be used on its side and loosen the hardware securing the safety guard in place.
 2. Rotate the safety guard until it is at an approximate 45° angle with the grinder body. Refer to Figure B.
 3. Tighten the hardware holding the guard in place and ensure it is secure. Adjust if necessary before proceeding.
Disc and Chain Assembly

The Carving Disc consists of three components, a top disc stamped TOP, a bottom disc stamped BOTTOM, and a saw chain. To assemble the components use the following procedure:

 1. Place the bottom disc with the word BOTTOM facing up on a flat surface.
 2. Place the saw chain on the bottom disc with rakers facing left as shown in
  Figure C and arrange chain around the outside edge of the disc, making sure chain link tangs fit over disc perimeter.
  ਨੋਟ: Chain direction is critical for proper operation. If assembled in the wrong direction, the saw chain blades will not cut effectively and may burn the wood due to heat buildup.
 3. Place the top disc with the word TOP facing up onto the saw chain and bottom disc. Make sure that the slots in the top disc line up with the slots in the bottom disc and make minor adjustments to the position of the top and bottom discs until the chain is secured between them.

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੂਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ INFORMATION section at the beginning of this document including all text under subheadings therein before set up or use of this product.
ਵਰਕਪੀਸ ਅਤੇ ਵਰਕ ਏਰੀਆ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੋ
 1. ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਭਟਕਣ ਅਤੇ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
 2. Route the power cord along a safe route to reach the work area without creating a tripping hazard or exposing the power cord to possible damage.
 3. The power cord must reach the work area with enough extra length to allow free movement while working.
 4. ਇੱਕ ਵਿਜ਼ ਜਾਂ ਸੀਐਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ looseਿੱਲੀ ਵਰਕਪੀਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋampਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ (ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ).
 5. There must not be hazardous objects, suchas utility lines or foreign objects, nearby that will present a hazard while working.
 6. You must use personal safety equipment including, but not limited to, ANSIapproved safety goggles underneath full face shield, hearing protection, and heavy-duty work gloves.
ਓਪਰੇਸ਼ਨ


ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ: ਔਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੋ।

 1. Follow the manufacturer’s operating instructions and safety warnings applicable to your angle grinder.
 2. Make sure that the switch/trigger is in the off-position, then plug in the tool.
 3. Turn on the switch or squeeze the trigger to start the tool. DO NOT start the tool with the Carving Disc in contact with the workpiece.
 4. Allow the Carving Disc to come up to full speed before touching the work material.
 5. Use both hands to operate grinder.
  Hold tool at main housing, and use auxiliary handle on top/side.
 6. Apply the Carving Disc to the work material, allowing the tool to operate at full speed.
  ਚੇਤਾਵਨੀ! ਗੰਭੀਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
  ਸੱਟ:
  Cut by pulling the saw back towards you, not pushing away from you.
 7. Do not use excessive pressure or force the Carving Disc into the workpiece. If the tool bogs down, use lighter pressure. Allow the tool to do the work.
 8. Periodically remove sawdust and wood shavings from around and under the grinder’s on/off switch to prevent buildup of debris and ensure safe switch operation.
 9. ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੋਕਣ ਲਈ:
  ਟੂਲ ਬੰਦ ਕਰੋ.
  ਚੇਤਾਵਨੀ! ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ: Allow the tool to come to a complete stop before setting it down. Unplug the tool. Remove the Carving
  Disc from the grinder, replace center plug to hold the Carving Disc assembly together, then store the Disc indoors out of children’s reach.

ਨਿਗਰਾਨੀ


ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਰੋਕਣ ਲਈ:
Make sure that the Power Switch/Trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any procedure in this section.

For optimum performance, periodically sharpen the saw chain:

a. Wear heavy-duty work gloves and remove the Carving Disc from the power tool.
b. Replace the center plug supplied with the accessory to hold the Carving Disc assembly together.
c. Hold the Disc assembly in one hand and sharpen the saw chain blades using a standard 1/8″ or 5/32″ chainsaw file.
d. Reinstall the Carving Disc or store indoors out of children’s reach.

ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ:

ਨੋਟ: ਜੇ ਉਤਪਾਦ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਾਲ.
ਨੋਟ: ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਿੱਸੇ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ UPC ਨੰਬਰ ਦਿਓ:

26677 ਆਗੌਰਾ ਰੋਡ • ਕੈਲਾਬਾਸ, CA 91302 • 1-888-866-5797

ਤਕਨੀਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-888-866-5797 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ / ਸਰੋਤ

Bauer 2061A-C35 Wood Carving Disc [ਪੀਡੀਐਫ] ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ
2061A-C35 Wood Carving Disc, 2061A-C35, Wood Carving Disc

ਹਵਾਲੇ

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.