THORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-med-Resonant-Piezoelektriske-Motorer-LOGO

THORLABS ELL6(K) flerposisjonsglidere med resonante piezoelektriske motorer

THORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-with-Resonant-Piezoelectric-Motors-PRODUCT

Introduksjon

ELL6, ELL9 og ELL12 er optiske glidere med flere posisjoner med millisekunders koblingstider aktivert av Thorlabs' Elliptec™ piezoelektriske resonansmotorteknologi. ELL6 Dual-Position Slider og ELL9 Fire-Position Slider er begge kompatible med SM1-optikk, mens ELL12 Six-Position Slider brukes med SM05-optikk. Den resonante piezo-designen til motorene gir raske responstider og presis posisjonering, og er derfor spesielt nyttig i skanneapplikasjoner. Disse piezomotorene inkluderer heller ikke magneter som tradisjonelle motorer, noe som gjør dem ideelle for applikasjoner som er følsomme for elektromagnetisk interferens. Høyhastighets digital signalbehandling (DSP)-arkitekturen støtter en multi-drop seriell kommunikasjonsprotokoll, og et sett med digitale IO-linjer lar brukeren kontrollere bevegelsen og tilstanden manuelt ved å bytte linjene høy (5V) eller lav (0V) . Sliderne kan ettermonteres ved hjelp av våre ER-series bursystemstenger og en CP33(/M) Cage Plate (se avsnitt 3.2.). De er også kompatible med 30 mm bursystemer. ELL6, med sin enkeltmotor, kan styres og drives samtidig via USB. TPS101 5 V-strømforsyningen er også kompatibel. Siden de to motorene på ELL9 og ELL12 krever større kraft, følger en 5 V strømforsyning med ELL9K og ELL12K buntene. En håndholdt kontroller leveres også med settene for å tillate manuell veksling mellom de optiske posisjonene. Enhetene kan også fjernstyres via PC-basert programvare, lastet ned fra www.thorlabs.com. En kompatibel USB-driver er inkludert i programvarenedlastingspakken.

Sikkerhet

For den fortsatte sikkerheten til operatørene av dette utstyret, og beskyttelsen av selve utstyret, bør operatøren legge merke til advarslene, forsiktighetsreglene og merknadene i denne håndboken og, der det er synlig, på selve produktet.

 • Advarsel: Fare for elektrisk støt
 • Gis når det er fare for elektrisk støt.
 • Advarsel
  Gitt når det er fare for skade på brukeren.
 • Forsiktig
  Gitt når det er mulighet for skade på produktet.
 • Merknader
  Presisering av instruks eller tilleggsinformasjon.
Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Advarsel

 • Hvis dette utstyret brukes på en måte som ikke er spesifisert av produsenten, kan beskyttelsen som utstyret gir, bli svekket. Spesielt kan overdreven fuktighet svekke driften.
 • Utstyret er utsatt for skade fra elektrostatisk utladning. Ved håndtering av enheten må det tas antistatiske forholdsregler og egnede utladningsapparater må brukes.
 • Søl av væske, som f.eksample løsninger, bør unngås. Hvis det forekommer søl, rens opp umiddelbart med absorberende vev. Ikke la væskesøl komme inn i den indre mekanismen.
 • Hvis enheten brukes over en lengre periode, kan motorhuset bli varmt. Dette påvirker ikke motordriften, men kan forårsake ubehag hvis det kommer i kontakt med eksponert hud.
 • Ikke bøy kretskortet. En bøyebelastning på over 500 g påført kortet kan føre til at PCB deformeres, noe som vil forringe ytelsen til kontrolleren.
 • Ikke utsett stage til et sterkt infrarødt lys (f.eks. direkte sollys), da det kan forstyrre driften av posisjonssensoren.
 • Plasser ikke PCB direkte på elektrisk ledende materiale under bruk, f.eks. en optisk bordplate eller breadboard.

Forsiktig

 • Hjemmesensoren til enheten er avhengig av en 950nm LED som kan lekke fra enheten. Dette bør tas i betraktning for miljøer som er spesielt følsomme for fremmede lyskilder.

Installasjon

Miljøforhold

Advarsel
Drift utenfor følgende miljøgrenser kan påvirke operatørens sikkerhet negativt.

 • Sted Kun innendørs bruk
 • Maksimum høyde 2000 m
 • Temperaturspenn 15 ° C til 40 ° C
 • Maksimal fuktighet Mindre enn 80 % RF (ikke-kondenserende) ved 31°C
 • For å sikre pålitelig drift bør enheten ikke utsettes for etsende midler eller overdreven fuktighet, varme eller støv.
 • Ikke utsett stage til magnetiske felt, da dette kan påvirke posisjons- og målsensorens drift.
 • Hvis enheten har blitt lagret ved lav temperatur eller i et miljø med høy luftfuktighet, må den tillates å nå omgivelsesforhold før den slås på.
 • Enheten er ikke designet for bruk i eksplosive miljøer.
 • Enheten er ikke konstruert for kontinuerlig drift. Levetiden vil avhenge av flere faktorer, f.eks. belastning, antall målsøkinger, antall frekvenssøk osv. Minimum levetid er 100 km.
Montering
 • Advarsel
  Sikkerheten til ethvert system som inneholder dette utstyret er ansvaret til personen som utfører installasjonen.

Forsiktighetsregler

 • Selv om modulen tåler opptil 8kV luftutslipp, må den behandles som en ESD-sensitiv enhet. Ved håndtering av enheten må det tas antistatiske forholdsregler og egnede utladningsapparater må brukes.
 • Ved håndtering av stage, pass på at du ikke berører ledningene til motorene.
 • Ikke bøy ledningene over motorfjæren, da dette påvirker enhetens ytelse.
 • Ikke la ledningene komme i kontakt med andre bevegelige deler.
 • Båndkabelkontakten er laget av plast og er ikke spesielt robust.
 • Ikke bruk makt når du kobler til. Unødvendig eller gjentatt til- og frakobling bør unngås, ellers kan kontakten svikte.
 • Ikke flytt stage for hånd. Dette vil desorientere motorene og føre til at enheten svikter.
 • Den anbefalte monteringsretningen er vertikalt, med motorene nederst på brettet som vist nedenfor. I denne orienteringen er optikkposisjon 1 på høyre side.THORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-with-Resonant-Piezoelectric-Motors-FIG-1
 • Det er flere alternativer for montering av gliderne. ELLA1 Post Mount Adapter har en bredde på 14.0 mm og festes direkte på baksiden av gliderens PCB. Som vist i figur 2, kan adapteren deretter brukes til å montere glideren til en Ø1/2″ stolpe. De kompakte dimensjonene til ELLA1 gjør at glidere kan plasseres bak hverandre samtidig som plassen som skiller dem minimeres, som vist nedenfor. Adapteren kan også integreres med Thorlabs' 30 mm Cage System-komponenter og/eller SM1-gjengede komponenter, for eksempel linserør. Alternativt kan 30 mm bursystemkomponenter alene brukes til å montere gliderne. En eksampen av dette er vist i figur 3, der en CP33 Cage Plate, fire ER1 stenger, en Ø1/2″ stolpe og en stolpeholder monterer og støtter de sammensatte gliderne. THORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-with-Resonant-Piezoelectric-Motors-FIG-2

Operasjon

Komme i gang

Forsiktig

 • Selv om modulen tåler opptil 8kV luftutslipp, må den behandles som en ESD-sensitiv enhet. Ved håndtering av enheten må antistatiske forholdsregler tas og egnede og utløpsapparater må brukes.
 • Ikke utsett glideren for sterkt infrarødt lys (f.eks. direkte sollys), da det kan forstyrre posisjonssensorens funksjon.
  Når strømmen er tilkoblet, må du ikke koble til eller fra båndkabelen som kobler USB/PSU-adapteren til Stage PCB. Koble alltid fra strømmen før du kobler til.
 • Ikke flytt stage for hånd. Dette vil desorientere motorene og føre til at enheten svikter.
 • Hjemmesensoren til enheten er avhengig av en 950nm LED som kan lekke fra enheten. Dette bør tas i betraktning for miljøer som er spesielt følsomme for fremmede lyskilder.
 • Advarsel
  Hvis enheten brukes over en lengre periode, kan motorhuset bli varmt. Dette påvirker ikke motordriften, men kan forårsake ubehag hvis det kommer i kontakt med eksponert hud.
 1. Utfør den mekaniske installasjonen som beskrevet i avsnitt 3.2
 2. Slå på og start opp verts-PCen.
 3. Koble håndsettet til stage om nødvendig.
  Forsiktig
  Enheten blir lett skadet av tilkoblinger med feil polaritet. Pinne 1 på kontakten på kretskortet er merket med en pil (se figur 8 og avsnitt 5.2) som skal være inntil den røde ledningen i tilkoblingskabelen.
 4. Koble til stage til en 5V-tilførsel og slå ‘ON’. (En 5 V PSU følger med ELL6K, ELL9K og ELL12K).
  Forsiktig
  Start opp PC-en FØR du kobler til USB-kabelen. IKKE koble et strømdrevet ELL-sett til en PC som ikke er slått på og kjører.
 5. Bruk den medfølgende USB-kabelen til å koble håndsettet til PC-en.
 6. Vent til driverne er installert.
 7. Hjem stage. Homing er nødvendig for å justere sensoren og etablere et datum som alle fremtidige bevegelser måles fra.

Kontroll av Stage

Stage kan styres på tre måter; via håndsettet (avsnitt 4.2.1), av Elliptec-programvaren som kjører på en PC (avsnitt 4.2.2), eller ved å skrive en tilpasset applikasjon ved hjelp av meldingene beskrevet i kommunikasjonsprotokolldokumentet. Referanse- og posisjonsbyttefunksjonalitet kan også nås ved å bruke voltages til de digitale linjene på kontakt J2. Kontrollmodusene er beskrevet i de følgende avsnittene.
I alle moduser, når enheten er montert i anbefalt retning som vist i figur 1. Forover flytter stage til høyre og bakover beveger seg til venstre.

Håndholdt kontroller

Forsiktig
Når du slår på stage vil bevege seg mens enheten sjekker sensorene og deretter søker etter utgangsposisjonen.

 • Evalueringssettene ELL6K, ELL9K og ELL12K inneholder også en håndholdt kontroller, som har to knapper (merket FW og BW) som tillater bytte av den optiske posisjonen som forklart nedenfor. Håndsettet sørger også for tilkobling til verts-PCen og til den eksterne 5V-strømforsyningen. Dette gjør at stage skal brukes i fravær av en PC, med kontroll oppnås via håndsettknappene.
 • PWR-LED-en (LED1) lyser grønt når enheten kobles til strøm. INM LED (LED2) lyser rødt når enheten som kjøres er i bevegelse.THORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-with-Resonant-Piezoelectric-Motors-FIG-3

Bruke den håndholdte kontrolleren og referer til figur 1 og figur 5:

 1. Koble grensesnittkortet til skyveenheten.
 2. Koble grensesnittkortet til strømforsyningen.
  a) ELL6: en mikro-USB-tilkobling med 5V @ 500mA vil være tilstrekkelig.
  b) ELL9 & ELL12: en frittstående 5V @ ≥1A-forsyning må kobles til før en USB-tilkobling.
 3. Slå PÅ forsyningen og vent mens stage slår seg på og går gjennom målsekvensen.
 4. Slik øker du skyveposisjonen:
  a) ELL6: trykk FW.
  b) ELL9 & ELL12: trykk og hold JOG, og trykk deretter FW.
 5. For å redusere skyveposisjonen:
  a) ELL6: trykk på BW
  b) ELL9 og ELL12: trykk og hold JOG og trykk deretter BW. Merk. For ELL6 starter JOG-knappen en demo-loop
 6. Til Hjem, stage (dvs. gå til posisjon 1) trykk på BW-knappen.
Programvarekontroll

Når den er koblet til verts-PC-en, vil stage kan fjernstyres, via Elliptec-programvaren.

 1. Last ned Elliptec-programvaren fra nedlastingsdelen på www.thorlabs.com. Dobbeltklikk på den lagrede .exe-filen file og følg instruksjonene på skjermen.
 2. Koble den håndholdte kontrolleren til stage enhet.
 3. Koble den håndholdte kontrolleren til 5V-strømforsyningen og slå på.
 4. Koble den håndholdte kontrolleren til PC-ens USB-port og vent på at driverne er installert.
 5. Kjør Elliptec-programvaren.
 6. Øverst til venstre i GUI-panelet som vises, velg COM-porten som enheten er koblet til (se figur 6, og klikk 'Koble til'. Programvaren vil søke i kommunikasjonsbussen og telle enheten.
 7. Klikk på 'Hjem'-knappen for å starte stage.
 8. GUI og enheten er nå klar til bruk. Klikk på posisjonsknappene for å flytte til hver posisjon som vist i figur 7 (0 på høyre side av glidebryteren til 3 på venstre side).4
 9. Se hjelpen file følger med programvaren for mer informasjon.THORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-with-Resonant-Piezoelectric-Motors-FIG-4

Kommunikasjonsprotokoll

 • Egendefinerte flytteapplikasjoner kan skrives på språk som C# og C++.
 • Kommunikasjonsbussen tillater multi-drop-kommunikasjon med hastigheter på 9600 baud, 8 bit datalengde, 1 stoppbit, ingen paritet.
  Protokolldata sendes i ASCII HEX-format, mens moduladresser og kommandoer er mnemoniske tegn (ingen pakkelengde sendes). Moduler er adresserbare (standardadresse er "0") og adresser kan endres og/eller lagres ved hjelp av et sett med kommandoer. Kommandoer med små bokstaver sendes av brukeren, mens kommandoer med store bokstaver er svar fra modulen.
 • Se manualen for kommunikasjonsprotokollen for mer detaljer om kommandoer og datapakkeformater.

Koble til flere enheter

 • Når en enhet først kobles til PC-en, blir den tildelt standardadressen '0'. Programvaren kan kjøre flere enheter, men før mer enn én enhet kan gjenkjennes, må hver enhet tildeles en unik adresse. Se nedenfor for en kort overview; detaljerte instruksjoner finnes i hjelpen file følger med programvaren.
 • Koble den første enheten til PC-ens USB-port, kjør deretter Elliptec-programvaren og last inn enheten.
 • Endre adressen til den første enheten.
 • Koble den neste enheten til den første enheten.
 • Endre adressen til den andre enheten.
 • Flere enheter kan kontrolleres individuelt, enten via et fjernhåndsett koblet til hver enhet, via Elliptec-programvaren eller av en tredjepartsapplikasjon skrevet ved hjelp av meldingene beskrevet i protokolldokumentet.

Kontrollere stage uten håndsettet

Forsiktig

 • Under normal drift er hver motor beskyttet av en 1 sekunds pause for å forhindre overoppheting. Vent i 1 sekund mellom bevegelsene og ikke prøv å drive motorene kontinuerlig.
 • I fravær av håndsettet vil stage styres via digitale linjer: forover, bakover og modus (J2 pinner 7, 6 og 5, se figur 8) ved å kortslutte den tilsvarende linjen til jord (pinne 1).
 • Når stage beveger seg, den åpne avløpet IN MOTION digital linje (pinne 4) kjøres lavt (aktiv lav) for å bekrefte bevegelse. IN MOTION-linjen blir høy (inaktiv) når trekket er fullført eller maksimal time-out (2 sekunder) er nådd.

Advarsel

 • Ikke overskrid voltage og strømverdier som er angitt i figur 8. Ikke snu polariteten.
 • Kontakt J2 Pin OutTHORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-with-Resonant-Piezoelectric-Motors-FIG-5
PIN TYPE FUNKSJON
1 PWR Ground
2 OUT ODTX – åpent avløp sender 3.3 V TTL RS232
3 IN RX-mottak – 3.3V TTL RS232
4 OUT I bevegelse, åpent avløp aktiv lav maks 5 mA
 

5

 

IN

ELL6: JOG/Mode = Normal/Test Demo, aktiv lav maks 5 V ELL9 og ELL12: JOG/Mode, aktiv lav maks 5 V
6 IN BW Bakover, aktiv lav maks 5 V
7 IN FW Forover, aktiv lav maks 5 V
 

8

 

PWR

ELL6: VCC +5V +/-10 % 600 mA

ELL9 og ELL12: VCC +5V +/-10 % 1200 mA

 • Koblingsmodellnummer MOLEX 90814-0808 Farnell bestillingskode 1518211
 • Sammenkobling modellnummer MOLEX 90327-0308 Farnell bestillingskode 673160
 • Figur 8 Kontakt J2 pinout detaljer
 • Forsiktig
 • Båndkabelkontakten (J2) er laget av plast og er ikke spesielt robust. Ikke bruk makt når du kobler til. Unødvendig eller gjentatt til- og frakobling bør unngås, ellers kan kontakten svikte.
Periodisk sykling av enheter over hele reiseområdet
 • Forsiktig
  Med jevne mellomrom bør enheter flyttes over hele reiseområdet, fra den ene enden til den andre. Dette vil bidra til å minimere oppbyggingen av rusk på banen og vil forhindre at motorene graver et spor over det mest brukte kontaktområdet. Vanligvis bør en reisesyklus utføres hver 10 operasjoner.

Frekvenssøk

 • På grunn av belastning, byggetoleranser og andre mekaniske avvik, kan det hende at standardresonansfrekvensen til en bestemt motor ikke er den som gir best ytelse.
 • Et frekvenssøk kan utføres ved å bruke hoved-GUI-panelet i ELLO-programvaren, eller ved å bruke den serielle kommunikasjonslinjen (SEARCHFREQ_MOTORX-melding),
 • som tilbyr en måte å optimalisere driftsfrekvensene for bevegelse bakover og fremover.
 • Dette søket kan også utføres manuelt ved å gjenopprette fabrikkinnstillingene som beskrevet i avsnitt 4.5. under.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Fabrikkinnstillinger kan gjenopprettes under oppstart (kalibrering) testen som følger:

 • Med fjernkontrollen
 1. Fjern all strøm (USB og PSU) fra stage.
 2. Trykk og hold BW-knappen.
 3. Slå på glidebryteren.
 4. Skyveknappen utfører en selvtest ved å flytte fra en posisjon til en annen. Hvis glidebryteren ikke beveger seg eller fullfører, flytter du glidebryteren manuelt fra den ene enden av bevegelsen til den andre til den ikke lenger prøver å bevege seg.
 5. OBS: BW-knappen må holdes nede under manuell aktivering.
 6. Slipp BW-knappen. Den røde INM-LED-en (LED 2 se figur 5) skal lyse kort.
 7. Et frekvenssøk vil nå bli utført. For å unngå overoppheting av motoren, programmeres en pause på 1 sekund etter hvert trekk. Den røde INM-LED-en vil lyse etter hver bevegelse
 8. Trykk og hold inne BW-knappen til den røde INM-lampen slås PÅ og deretter AV, og glidebryteren slutter å bevege seg. Den optimaliserte resonansfrekvensen lagres til neste frekvenssøk er forespurt.
 9. Slå av glidebryteren.
 10. Vent til den grønne PWR-LED-en slår seg AV.
 11. Slå på glidebryteren. Enheten vil nå fullføre en selvtest.

Uten fjernkontrollen

 1. Koble pinne 6 på kontakt J2 til 0V.
 2. Med J2 Pin 6 koblet til 0V, slå på glidebryteren.
 3. Skyveknappen utfører en selvtest ved å flytte fra en posisjon til en annen. Hvis glidebryteren ikke beveger seg eller fullfører, flytter du skyveknappen manuelt fra den ene enden av bevegelsen til den andre til den ikke lenger prøver å bevege seg.
  Merknader: J2 Pin 6 må kortsluttes til 0V under manuell aktivering.
 4. Koble J2 Pin 6 til 3.3V.
 5. Et frekvenssøk vil nå bli utført. For å unngå overoppheting av motoren, programmeres en pause på 1 sekund etter hvert trekk.
 6. Koble J2 Pin 6 til 0V. Glideren slutter å bevege seg og den optimaliserte resonansfrekvensen lagres til neste frekvenssøk blir forespurt.
 7. Slå av glidebryteren
 8. Vent i 1 sekund til strømforsyningslinjen går til 0V.
 9. Slå på glidebryteren. Enheten vil nå fullføre en selvtest.

Samtidig bevegelse av enheter

Hvis mer enn én enhet er koblet til kommunikasjonsbussen, kan bevegelse av enhetene synkroniseres. Dette kan oppnås enten ved å bruke håndsettet eller med programvare. Se protokolldokumentet for detaljer om hvordan du bruker 'ga'-meldingen til å synkronisere trekk. Hvis du bruker håndsettet, er synkronisert bevegelse kablet, så hvis flere enheter er tilkoblet, vil et trykk på FWD- eller BWD-knappene flytte alle enhetene.

Feilsøking og vanlige spørsmål

Ofte Stilte Spørsmål

 • Stage beveger seg frem og tilbake etter oppstart
 • Hvis den digitale linjen "bw" kjøres lavt før du slår på stage, modulen går i kalibreringsmodus. Ta ut strømmen for å gå ut av kalibreringsmodus. Hold ledningen tett opp til 3.3V eller 5V skinne under oppstart eller bruk en seriell kommunikasjonslinje i stedet.
 • Stage beveger seg ikke
 • Sjekk strømforsyningsledningene (polaritet, voltage slipp eller rekkevidde, tilgjengelig strøm) eller reduser kabellengden.
 • Sjekk at modulen ikke er i oppstartslastermodus (slå av og på modulen for å gå ut av oppstartslasteren) forbruket må være høyere enn 36mA ved 5V.
 • Stage fullfører ikke hjemsøkingskommandoer
 • Slå av/på enheten.
 • Utfør et frekvenssøk på begge motorene.
 • Stage koblingstid økt / maks belastning redusert
 • Sjekk strømforsyning voltage som følger med J2-kontakten (se figur 8), øk voltage innenfor angitte grenser hvis voltage drop langs kabel går under 5V under drift av systemet. Rengjør de bevegelige overflatene. For å unngå fettforurensning, ikke berør de bevegelige delene.
 • Temperaturendringer kan påvirke stage ytelse. Bruk av programvaren til å utføre et frekvenssøk vil kompensere frekvensen etter behov (nødvendig strøm kan nå 1.2 A under frekvenssøk, bruk en ekstra 5V 2A strømforsyning og en USB-tilkobling).
 • Integratorer bør søke etter optimal frekvens ved hver oppstartssekvens (kommandoer "s1", "s2" se ELLx-protokolldokumentet)
 • Hvordan gjenoppretter jeg fabrikkinnstillingene (standard).
  Fabrikkinnstillinger kan gjenopprettes når som helst – se avsnitt 4.5.
 • Hva er produktets levetid
  Produktets levetid begrenses av slitasje på bevegelige overflater og motorkontakt når bevegelsen startes (på grunn av resonansoppbygging) og utføres (på grunn av friksjon), og uttrykkes i tilbakelagte km. Levetiden vil avhenge av flere faktorer (f.eks. belastning, antall målsøkinger, antall frekvenssøk osv.) og brukere må ta hensyn til alle disse faktorene når de vurderer levetid. For eksample, homing krever mer reise enn en enkel bevegelse, og et frekvenssøk genererer kanskje ikke noen bevegelse i det hele tatt, men gir fortsatt energi til motorene.
 • Enheten er ikke konstruert for kontinuerlig drift. Brukere bør sikte på en driftssyklus på mindre enn 40 % der det er mulig, og aldri overskride en driftssyklus på 60 % i mer enn noen få sekunder.
 • Minste levetid er 100 km.

Håndtering

 • Advarsel
  Utstyret er utsatt for skade fra elektrostatisk utladning. Ved håndtering av enheten må det tas antistatiske forholdsregler og egnede utladningsapparater må brukes.
 • Stage og grensesnittkort er robuste for generell håndtering. For å sikre pålitelig drift, hold overflaten av plastskinnen i kontakt med motorene fri for oljer, smuss og støv. Det er ikke nødvendig å bruke hansker under håndtering av stage, men unngå å berøre sporet for å holde det fritt for oljer fra fingeravtrykk. Hvis det er nødvendig å rengjøre banen, kan den tørkes av med isopropylalkohol eller mineralsprit (white spirit). Ikke bruk aceton, da dette løsemidlet vil skade plastbanen.
 • Merknader om å lage en Picoflex-kabel for bruk når du kjeder enheter
 • Multi-drop kommunikasjonsbussen tilbyr muligheten til å koble til stage til et hybridnettverk med opptil 16 Elliptec resonansmotorprodukter og kontrollerer de tilkoblede enhetene med en enhet som en mikroprosessor. Når flere enheter er koblet til samme grensesnittkort, kan alle styres samtidig ved hjelp av enten programvaren eller knappene på grensesnittkortet.
 • Når du lager en kabel for å betjene flere enheter, er det viktig å observere riktig pinneretning. Følgende prosedyre gir veiledning for å lage en slik kabel.
 1. Samle de nødvendige delene.
  a) Båndkabel 3M 3365/08-100 (Farnell 2064465xxxxx).
  b) Hunn-krympede kontakter etter behov – modellnummer MOLEX 90327-0308 (Farnell-bestillingskode 673160) (Antall 1 hunn-kontakt ovenfor leveres med hver stage enhet).
  c) Egnet skrutrekker og saks eller annet skjæreverktøy.THORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-with-Resonant-Piezoelectric-Motors-FIG-6
 2. Orienter den første kontakten riktig for å passe sammen med kontakten på stage, ordne deretter båndkabelen som vist med den røde ledningen på linje med pinne 1 (identifisert på kretskortet med en liten trekant). Skyv kontakten på båndkabelen som vist.THORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-with-Resonant-Piezoelectric-Motors-FIG-7
 3. Bruk en skrutrekker eller annet passende verktøy, trykk ned krympen på hver pinne for å koble til båndkabelen.THORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-with-Resonant-Piezoelectric-Motors-FIG-8
 4. Hvis det kreves andre koblinger, bør de monteres på dette punktet. Skyv hver kobling på kabelen, vær oppmerksom på retningen som vist nedenfor, og krymp deretter som beskrevet i trinn (3).THORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-with-Resonant-Piezoelectric-Motors-FIG-9
 5. Monter termineringskontakten som vil passe sammen med grensesnittkortet, og pass på å justere den røde kabelen med pinne 1 som beskrevet i trinn (2).

Spesifikasjoner

Varenummer ELL6(K) ELL9(K) ELL12(K)
Byttetid mellom to posisjoner Utlastet 180 til 270 ms

100 g Last <600 ms

Utlastet 450 til 500 ms

150 g Last <700 ms

Utlastet 350 til 400 ms

150 g Last <600 ms

Reise~~POS=TRUNC 31 mm (1.22 ″) 93 mm (3.66 ″) 95 mm (3.74 ″)
Optiske monteringsposisjoner To SM1 (1.035″-20) tråder Fire SM1 (1.035″-20) tråder Fire SM05 (0.535″-20) tråder
Posisjonering Repeterbarhet a <100 µm (30 µm typisk)
Maksimal belastning (vertikalt montert) b 150 g (5.29 oz)
Minimum levetid c 100 km (3.3 millioner operasjoner)
Vurdert voltage 4.5 til 5.5 V
Typisk strømforbruk under bevegelse
Typisk strømforbruk under standby 38 mA
Typisk strømforbruk under frekvenssøk d 1.2 A
Buss e Multi-Drop 3.3V/5V TTL RS232
Hastighet 9600 baud/s
Datalengde f 8 bit
Protokolldataformat ASCII HEX
Moduladresse og kommandoformat Mnemonisk karakter
Lengde på båndkabel (medfølger) 250 mm
Båndkabellengde (maks.) 3 m
Dimensjoner på glidebryteren (ved endestopp) 79.0 mm x 77.7 mm x 14.0 mm (3.11 ″ x 3.06 ″ x 0.55 ″) 143.5 mm x 77.7 mm x 14.2 mm (5.65 ″ x 3.06 ″ x 0.56 ″) 143.5 mm x 77.7 mm x 14.2 mm (5.65 ″ x 3.06 ″ x 0.56 ″)
Dimensjoner på kontrollstyret 32.0 mm x 65.0 mm x 12.5 mm (1.26 ″ x 2.56 ″ x 0.49 ″)
Vekt: Kun skyveenhet (ingen kabler eller håndsett) 44.0 g (1.55 oz) 70.0 g (2.47 oz) 78.5 g (2.77 oz)
Vekt: Interface Board 10.3 g (0.36 oz)

Merknader

 • a. Infrarød fotosensorteknologi med lav effekt justerer glidebryteren i hver posisjon.
 • b. Vertikalt montert slik at bevegelsen er side-til-side og ikke opp-og-ned
 • c. Levetiden måles i forhold til distanse tilbakelagt av optikkfestet. En operasjon er definert som en bevegelse fra en posisjon til en tilstøtende posisjon.
 • d. Ekstra strømforsyning kan være nødvendig
 • e. Bruk to 10 kΩ pull-up motstander i multi-drop-modus for RX/TX.
 • f. 1 stoppbit, ingen paritet

Regulatory

Erklæringer om samsvar

For kunder i EuropaTHORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-with-Resonant-Piezoelectric-Motors-FIG-10

For kunder i USA

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse A, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret brukes i et kommersielt miljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installert og brukt i samsvar med bruksanvisningen, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Bruk av dette utstyret i et boligområde vil sannsynligvis forårsake skadelig interferens, i så fall vil brukeren bli pålagt å korrigere forstyrrelsen for egen regning.
Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av selskapet, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Thorlabs verdensomspennende kontakter

For teknisk støtte eller salgsforespørsler, vennligst besøk oss på www.thorlabs.com/contact for vår mest oppdaterte kontaktinformasjon.THORLABS-ELL6-K)-Multi-Position-Sliders-with-Resonant-Piezoelectric-Motors-FIG-11

 • USA, Canada og Sør-Amerika Thorlabs, Inc.
 • sales@thorlabs.com
 • techsupport@thorlabs.com
 • Europa
 • Thorlabs GmbH
 • europe@thorlabs.com
 • Frankrike
 • Thorlabs SAS
 • sales.fr@thorlabs.com
 • Japan
 • Thorlabs Japan, Inc.
 • sales@thorlabs.jp 
 • Storbritannia og Irland
 • Thorlabs Ltd.
 • sales.uk@thorlabs.com
 • techsupport.uk@thorlabs.com
 • Scandinavia
 • Thorlabs Sweden AB scandinavia@thorlabs.com
 • Brasil
 • Thorlabs Vendas de Fotônicos Ltda. brasil@thorlabs.com
 • Kina
 • Thorlabs Kina
 • chinasales@thorlabs.com 
 • Thorlabs bekrefter vår samsvar med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) fra Det europeiske fellesskap og de tilsvarende nasjonale lovene. Følgelig kan alle sluttbrukere i EU returnere elektrisk og elektronisk utstyr som er solgt etter 13. august 2005 til Thorlabs, uten at det påløper avhendingskostnader. Kvalifiserte enheter er merket med den overkryssede søppelkasselogoen (se til høyre), ble solgt til og eies for tiden av et selskap eller institutt innenfor EU, og er ikke demontert eller forurenset. Kontakt Thorlabs for mer informasjon. Avfallsbehandling er ditt eget ansvar. Utgåtte enheter må returneres til Thorlabs eller leveres til et selskap som spesialiserer seg på gjenvinning av avfall. Ikke kast enheten i en søppelbøtte eller på en offentlig avfallsplass.
 • www.thorlabs.com

Dokumenter / Ressurser

THORLABS ELL6(K) flerposisjonsglidere med resonante piezoelektriske motorer [pdf] Bruksanvisning
ELL6 K, ELL9 K, flerposisjonsglidere med resonante piezoelektriske motorer, multiposisjonsglidere, posisjonsglidere, glidere

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *