HOMEDICS logo

Total Comfort Deluxe
Ultrasonic luftfukter
VARM OG KJØL TÅKE
INSTRUKSJONSHÅNDBOK OG GARANTIINFORMASJON

UHE-WM130 L-00691, Rev. 2 2-ÅRS BEGRENSET GARANTI
UHE-WM130 L-00691, Rev. 3

TA VENNLIGST
ØYEBLIKK NÅ
REGISTRER DITT PRODUKT PÅ: www.homedics.com/register
Din verdifulle innspill til dette produktet vil hjelpe oss med å lage de produktene du vil ha i fremtiden.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

NÅR DU BRUKER ELEKTRISKE PRODUKTER, BÅR GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER ALLTID FØLGES, INKLUDERT FØLGENDE:
LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK.
FARE - Å redusere risikoen for elektrisk støt:

 • Plasser alltid luftfukteren på en fast, flat overflate. En vanntett matte eller pute anbefales for bruk under luftfukteren. ALDRI plasser den på et teppe eller et teppe, eller på et ferdig gulv som kan bli skadet av eksponering for vann eller fuktighet.
 • Koble alltid enheten fra stikkontakten umiddelbart etter bruk og før rengjøring.
 • IKKE strekk deg etter en enhet som har falt i vann. Trekk ut den umiddelbart.
 • IKKE plasser eller oppbevar enheten der den kan falle eller bli trukket ned i et kar eller vask.
 • IKKE plasser eller kast i vann eller andre væsker.
 • IKKE bruk vann over 86 ° Fahrenheit.
  ADVARSEL - FOR Å redusere risikoen for forbrenning, BRANN, ELEKTRISK STØT, ELLER SKADE FOR PERSONER:
 • Bruk denne enheten kun til den tiltenkte bruken som beskrevet i denne håndboken. IKKE bruk vedlegg som ikke er anbefalt av HoMedics; spesifikt alle vedlegg som ikke følger med denne enheten.
 • Ikke slipp eller stikk gjenstander i noen åpning.
 • IKKE bruk der aerosolprodukter (spray) brukes eller der oksygen administreres.
 • Bruk ALDRI apparatet hvis det har en skadet ledning eller støpsel, hvis den ikke fungerer som den skal, hvis den har falt eller er skadet eller har falt i vann. Returner apparatet til HoMedics servicesenter for undersøkelse og reparasjon.
 • Trekk alltid ut stikkontakten når du fyller eller flytter enheten.
 • Forsikre deg om at hendene er tørre når du betjener kontrollene eller tar ut pluggen.
 • Hold alltid vanntanken godt fast med begge hender når du bærer en full tank med vann.
 • Bruk ALDRI luftfukteren i et miljø der det er eksplosive gasser.
 • IKKE plasser luftfukteren nær varmekilder, for eksempel en komfyr, og IKKE utsett luftfukteren for direkte sollys.
 • IKKE bær denne enheten i strømledningen eller bruk strømledningen som et håndtak.
 • For å koble fra, vri alle kontrollene i av-posisjon, og ta deretter støpselet ut av stikkontakten.
 • FORSIKTIG: All service på denne luftfukteren må kun utføres av autorisert HoMedics servicepersonell.

LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE

FORSIKTIG - LES ALLE INSTRUKSJONER NØYE FØR BRUK.

 • Dette produktet er kun ment for husholdningsbruk.
 • ALDRI dekk til enheten mens den er i drift.
 • Hold alltid ledningen borte fra høy temperatur og ild.
 • Utfør regelmessig vedlikehold på ultralydmembranen.
 • Bruk ALDRI vaskemiddel til å rengjøre ultralydmembranen.
 • ALDRI rengjør ultralydmembranen ved å skrape med en hard gjenstand.
 • IKKE forsøk å justere eller reparere enheten. Service må utføres av profesjonelt eller kvalifisert personell.
 • Slutt å bruke denne enheten hvis det er uvanlig støy eller lukt.
 • Koble fra denne enheten når den ikke er i bruk over lengre tid.
 • IKKE ta på vannet eller noen deler av enheten som er dekket av vann mens enheten er på eller tilkoblet.
 • Kjør ALDRI uten vann i tanken.
 • Bruk bare vann i tanken.
 • ALDRI bruk noen tilsetningsstoffer i vannet.
 • IKKE vask, juster eller flytt denne enheten uten først å koble den fra stikkontakten.
 • Oppbevar denne enheten utilgjengelig for barn. IKKE la barn bruke denne enheten uten tilsyn.
 • IKKE bruk utendørs. Kun for innendørs bruk.
  FORSIKTIG: IKKE plasser luftfukteren på møbler. BRUK ALLTID en vanntett matte eller pute på tregulv.

UNIKE FUNKSJONER & SPESIFIKASJONER

ULTRASONISK TEKNOLOGI
Denne luftfukteren bruker ultralyd, høyfrekvent teknologi for å konvertere vann til en fin tåke som er spredt jevnt i luften.
DIGITAL LESING
Viser programmert fuktighetsinnstilling, timerinnstilling, valg av varm eller kjølig tåke, utgangsnivå for tåke og ren melding.
PROGRAMMERBAR HUMIDISTAT
Tilpass fuktighetsnivået mellom 35 % og 55 % i trinn på 5 %.
INNBYGGET TIMER
Programmerbar tidtaker, opptil 12 timer.
NATTLYS/DISPLAYLYS
En nyttig lysfunksjon er inkludert, med mulighet for uavhengige nattlys- og displaylyskontroller.
AUTO-AVSLUTNINGSBESKYTTELSE
Når tankene er tomme, vil enheten slå seg av automatisk.
KAPASITET
2.0 liter - 7.57 liter
RUMSTØRRELSE
Denne luftfukteren anbefales for rom opptil 533 FT 2 /49.5 M 2 basert på AHAM HU-1-2016-måling som vist av uavhengig tredjepartstesting.
DOBBELT VANNTANK
Doble vanntanker er enkle å fylle og bære.
KJØRETID: 12-120 TIMER
Kjøretiden beregnes basert på bruk av kjølig tåke og innstilling av tåkenivået til lav innstilling. Basert på det naturlige fuktighetsnivået i hjemmet ditt, temperaturen på vannet du bruker og innstillingen for tåkenivå du velger, kan du oppleve lengre eller kortere driftstider.
OLJEBAK
Inkluderer 3 essensielle oljeputer. Bruk sammen med din essensielle olje for å gi aroma i luften.
REN PÅMINNELSE
"CLEAN" vil lyse på skjermen, noe som indikerer at det er på tide å rengjøre transduseren/ultralydmembranen.
TOTALCOMFORT ® ULTRALYD FUKTER VARM OG KJØL TÅKEHOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - fig 11

HVORDAN BRUKE

HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - fig 11

PÅ-KNAPP
Koble enheten til et 120-volts strømuttak. Trykk på strømmen Power-knappen for å slå på enheten.
MIST UTGANGNIVÅ
Tåke justeres fra laveste effekt (1) til høyeste effekt (5). For å øke tåkeeffekten, trykk på +-knappen.
Det tilsvarende tåkenivået lyser på displayet. For å redusere tåkeeffekten, trykk på –-knappen.
MISTEMPERATURINNSTILLING
For å endre tåketemperaturen fra kjølig til varm tåke, trykk på tåketemperaturknappen. "WARM" vil lyse på skjermen. For å endre tåketemperaturen fra varm til kjølig tåke, trykk på tåketemperaturknappen igjen. "COOL" vil lyse på displayet.
NOTAT: Når varm tåke er valgt, vil det ta omtrent 20 minutter å varme opp tåken. Den varme innstillingen reduserer Escherichia coli og Staphylococcus aureus bakterier i tåken etter 40 minutters kontinuerlig varm tåkedrift på lav tåkeinnstilling som vist av uavhengig tredjepartstesting.
PROGRAMMERBAR HUMIDISTAT
Standard hygrostatinnstilling er CO (kontinuerlig på). Den programmerbare hygrostaten kan stilles inn i trinn på 5 %, fra 35 % til 55 % fuktighet.
For å programmere fuktighetsnivået, trykk på humidistaten HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - ikonknapp. Trykk deretter på + eller – knappen. Fuktighetsnivået
vil øke/minske med 5 % hver gang + eller – knappen trykkes og vil vises på skjermen. Fortsett å trykke på + eller – knappen til ønsket fuktighetsinnstilling er nådd. Displayet vil vise det innstilte fuktighetsnivået i 5 sekunder, og deretter tilbake som standard for å vise utgangsnivået for tåke.
NOTAT: For å eliminere alle programmerte hygrostatinnstillinger, trykk på hygrostaten HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - ikonknapp. Trykk deretter på +-knappen til du kommer til "CO" (kontinuerlig på), ett nivå over 55%.
NOTAT: Når det innstilte fuktighetsnivået er nådd, vil luftfukteren sykle av til fuktigheten i rommet faller 5% under det innstilte fuktighetsnivået, og deretter sykle videre til det innstilte fuktighetsnivået er nådd igjen.

NATTLYS/DISPLAYLYS
Trykk på nattlyset/displaylysetHOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - ikon 1 knappen én gang for å slå på nattlyset. Lyset i bunnen av vanntankene vil tennes og lyse opp tankene. Trykk på nattlyset/displayetHOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - ikon 1 lysknappen en gang til for å la nattlyset stå på, men slå av displaylyset. Trykk på nattlyset/displayet HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - ikon 1lysknapp en tredje gang for å slå av nattlyset og displaylyset slik at ingen lys tennes. Trykk på nattlyset/displayetHOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - ikon 1 lysknappen en fjerde gang for å slå på displaylyset igjen.
TIMER
Trykk på tidtakerenHOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - icon2 knapp. Fortsett å trykke på tidtakerenHOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - icon2 knappen til ønsket timerinnstilling lyser på displayet.
TidtakerenHOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - icon2 knappen vil bla gjennom følgende innstillinger: 2 timer, 4 timer, 8 timer, 12 timer. For å snu timeren HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - icon2av, trykk på timerknappen til 0 timer vises på displayet.
NOTAT: Sørg alltid for at luftfukteren har en full tank med vann før du bruker tidsinnstillingen.
AUTO-AVSLUTNINGSBESKYTTELSE
Når vannet i tanken er nesten tom, slås fuktighetsfunksjonen av.
NOTAT: Det er normalt å ha en liten mengde vann i basen under og etter bruk.
ETTERISK OLJE-KAPIL
Den valgfrie essensielle oljefunksjonen vil fungere automatisk når tåken slås på.
REN PÅMINNELSE
"CLEAN" vil lyse rødt og indikerer at det er på tide å rengjøre transduseren/ultralydmembranen. Se rengjøringsinstruksjoner i avsnittet Rengjøring og stell. Etter rengjøring, trykk og hold inne strømknappenPower-knappen til indikatoren for rent lys slås av.
HVORDAN FYLLE
FORSIKTIG: Før du fyller tanker med vann, slå av strømmen og koble enheten fra stikkontakten.
NOTAT: Bruk alltid to hender til å bære vanntanken.HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - fig 1

 1. Fjern tanken fra luftfukterbasen. Snu tanken opp ned og fjern tanklokket ved å vri mot klokken.HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - fig 3
 2. Fyll vanntankene med rent, kjølig (ikke kaldt) vann. Vi anbefaler å bruke destillert vann hvis du bor i et område med hardt vann.
  FORSIKTIG: Tilsett ALDRI essensielle oljer eller andre tilsetningsstoffer i vanntanken eller vannbeholderen. Selv noen få dråper vil skade enheten.HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - fig 2
 3. Sett på tanklokket ved å vri med klokken til det er stramt. Snu og sett tanken tilbake på luftfukterbasen, og pass på at den sitter godt. Gjenta prosessen for den andre tanken.

HVORDAN BRUKE
Essensiell olje
Bruk din essensielle olje til å gi duft i luften.
NOTAT: Kun til bruk med HoMedics eteriske oljeputer.
NOTAT: IKKE la en fylt eterisk oljepute ligge i oljebeholderen på luftfukteren hvis den skal være ute av bruk i en lengre periode.
ER VESENTLIGE OLJER SIKKER FOR Å BRUKE RUNDKJæledyr?
Vi bør alltid utvise forsiktighet når vi bruker eteriske oljer rundt kjæledyrene våre. Hold alle eteriske oljer og aromaterapiprodukter (som diffusorer) utilgjengelig for kjæledyr. Hold åpne flasker unna kjæledyr for å unngå internt forbruk. Vi anbefaler ikke lokal bruk av eteriske oljer på kjæledyr, da de har en sterk luktesans og ikke kan bli kvitt oljen hvis de ikke liker det eller det forstyrrer dem. Når du sprer essensielle oljer rundt kjæledyr, må du alltid diffundere i et godt ventilert område og la dem få mulighet til å fjerne seg selv fra rommet, for eksempel å la en dør stå åpen. Hvert dyr er forskjellig, så følg nøye med hvordan hvert dyr reagerer når du introduserer en essensiell olje for første gang. Hvis irritasjon oppstår, avbryt bruken av den essensielle oljen. Vi anbefaler å søke lege hvis inntak av eterisk olje forekommer.
TILSETTING AV VESENTLIGE OLJER
ADVARSEL: PUTING AV OLJE OVERALT, MEN OLJEBAKKEN SKADER LUFTFUKTEREN.

HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - fig 7

 1. Oljebrettet er plassert på baksiden av luftfukteren under vanntanken.HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - fig 5
 2. Trykk for å åpne og ta ut skuffen. Plasser 1 eterisk oljepute (3 inkludert) i oljebrettet.HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - fig6
 3. Tilsett 5-7 dråper eterisk olje til puten. Du kan bruke mer eller mindre avhengig av personlige preferanser. ADVARSEL: Plasser kun eterisk olje på puten og IKKE direkte i brettet.HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - fig 4
 4. Sett oljebrettet tilbake i rommet og trykk for å lukke det. Duften starter automatisk når tåken slås på.

For å kjøpe ekte HoMedics-erstatningsputer for essensielle oljer, modell #UHE-PAD1, gå til forhandleren der du kjøpte din TotalComfort Ultrasonic Humidifier, eller besøk www.homedics.com (OSS), www.homeics.ca (KAN). For å kjøpe ekte HoMedics essensielle oljer, gå til forhandleren der du kjøpte TotalComfort Ultrasonic Humidifier, eller besøk www.homedics.com (OSS), www.homeics.ca (KAN).

OM HVITT STØV

Bruk av høyt mineralinnhold hardt vann kan føre til at det samler seg et hvitt mineralrester på overflater i rommet nær luftfukteren. Mineralrester kalles ofte "hvitt støv." Jo høyere mineralinnhold (eller jo hardere vannet ditt er), jo større er potensialet for hvitt støv. Det hvite støvet er ikke forårsaket av en feil i luftfukteren. Det er bare forårsaket av mineraler suspendert i vannet.
HVORDAN OG HVORFOR Å BRUKE DEMINERALISERINGSPATRONER
HoMedics demineraliseringskassett vil bidra til å redusere potensialet for hvitt støv. Patronen bør skiftes hver 30.–40. fylling. Det kan hende at patronen må skiftes ut oftere hvis du bruker veldig hardt vann. Bytt ut kassetten når du merker en økning i hvitt støv. Hvis det fortsatt dannes hvitt støv rundt luftfukteren etter at en ny patron er installert, bør du vurdere å bruke destillert vann.
Hvis du bor i et område med hardt vann eller bruker en vannmykner, anbefaler vi å bruke destillert vann for bedre resultater fra luftfukteren. Bruk ALDRI vannmyknende tilsetningsstoffer i luftfukteren.
INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

 1. Ta demineraliseringskassetter ut av emballasjen og la dem trekke i vann i 10 minutter.
 2. Fjern tankene fra luftfukterbasen og snu dem.
 3. Skru av tanklokkene ved å vri mot klokken.
 4. Fyll hver tank med vann som vist i avsnittet Hvordan fylle i instruksjonene.
 5. Tilsett den gjennomvåte demineraliseringskassetten i hver tank.
 6. Sett på plass tanklokkene ved å dreie med klokken.
 7. Snu tankene og sett tilbake på basen.

HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - fig8Demineraliseringskassett
For å kjøpe nye avmineraliseringspatroner, modell # UHE-HDC4, gå tilbake til forhandleren (der du kjøpte luftfukteren), eller besøk www.homedics.com (OSS), www.homeics.ca (KAN).

RENGJØRING OG STELL

FORSIKTIG: Før du rengjør enheten, må du slå av strømmen og koble den fra stikkontakten.
RENGJØRING AV TRANSDUCEREN / ULTRASONISK MEMBRAN
Svingeren/ultralydmembranen må rengjøres for å fjerne vannmineralavleiringer når "CLEAN" lyser på skjermen. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til redusert eller ingen tåkeutgang.HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - fig 9

 1. Fjern begge vanntankene fra luftfukterbasen og sett til side.
 2. Fjern transduserdekselet. Rengjør transduseren/ultralydmembranen med en 50/50 blanding av hvit eddik og vann på en bomullspinne. Tørk av med annonseamp bomullspinne. Sett tilbake transduserdekselet. Trykk og hold inne strømmenPower-knappen knappen til "CLEAN"-lyset slås av.
  Berør ALDRI transduseren/ultralydmembranen med fingrene; de naturlige oljene i huden kan skade overflaten. Senk ALDRI basen ned i vann eller annen væske.

HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - fig10Å RENGJøre TANKENE
Fjern vanntankene fra luftfukterbasen ved å løfte dem fra hovedenheten. Skru av tanklokkene og skyll inne i tankene med rent vann. Hver dag: Tøm og skyll hver tank og tanklokk før etterfylling. Hver uke: For å fjerne kalk eller avleiring, bruk en 50/50 blanding av hvit eddik og lunkent vann for å rengjøre innsiden av tankene.HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter varm og kjølig tåke - fig 11Å RENGJØRE OLJEBAKET
Åpne oljebrettet og fjern puten. Eteriske oljeputer bør byttes når du bytter til en annen essensiell oljeduft. Hvis du fortsetter å bruke den samme duften, må du legge den essensielle oljeputen til side for gjenbruk. Tørk av innsiden av oljebrettet med en myk klut. Legg eterisk oljepute tilbake i brettet, og lukk.
NOTAT: La den essensielle oljeputen ligge ut av oljebrettet når du lagrer den.
Å RENGJøre overflaten
Rengjør overflaten på enheten med en myk, damp klut.
Før oppbevaring: Rengjør tankene, reservoaret, tanklokkene og transduseren/ultralydmembranen med en 50/50 blanding av hvit eddik og vann. Sørg for å skylle og la alle deler tørke helt før oppbevaring. Rengjør oljebrettet med en myk klut.
Etter lagring: Skyll tankene, reservoaret, ultralydmembranen og eterisk oljebrett med vann. Tørk helt før du fyller. Fyll kun tanken rett før bruk.

FEILSØKING

PROBLEMET MULIG ÅRSAK LØSNING
Ingen strøm/ingen tåke fra tuten • Enheten er ikke koblet til
• Luftfukteren er ikke slått på
• Ingen strøm på enheten
• Lav vannstand
• Hygrostatinnstillingen er lavere enn gjeldende romfuktighet
• Svinger/ultralydmembran må rengjøres
• Koble enheten til
• Trykk på strømknappen for å slå på enheten
• Kontroller kretser og sikringer, eller prøv en annen stikkontakt
• Fyll tanken med vann
• Tilbakestill hygrostaten til et høyere fuktighetsnivå, eller endre tåkeeffekten til kontinuerlig på
• Følg instruksjonene for rengjøring av transduseren/ultralydmembranen i avsnittet Rengjøring og vedlikehold
Merkelig lukt • Enheten er ny
• Hvis enheten er i bruk, kan lukten være en skitten tank eller gammelt vann i vannbeholderen
• Fjern tanklokket og la tanken lufte ut på et kjølig, tørt sted
sted i 12 timer
• Tøm den gamle tanken og reservoarvannet, rengjør tanken
og vannreservoar, og fyll tanken med rent vann
Overdreven støy • Enheten er ikke plan
• Lav vannstand
• Plasser enheten på en flat, jevn overflate
• Sjekk vannstanden; fyll på tanken hvis vannet er lavt
Hvit støvansamling • Hardt vann brukt
• Demineraliseringskassett må skiftes
• Bruk destillert vann og en demineraliseringskassett
• Bytt ut demineraliseringskassett
Rødt "Rent"-lys tennes • Rengjør transduser/ultralydmembran-påminnelse
• Ren påminnelse må tilbakestilles
• Rengjør transduseren ved å følge instruksjonene i
Renhold og stell
• Trykk og hold inne strømknappen til det røde rene lyset
slår av

FORSIKTIG: All service på denne luftfukteren må kun utføres av autorisert HoMedics servicepersonell.
LEVERANDØRENS OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Produktbeskrivelse: TOTAL COMFORT® DELUXE ULTRASONIC HUMIDIFIER
Modellnummer: UHE-WM130
Handelsnavn: Homedics
Erklæring om samsvar med FCC
Denne enheten er i samsvar med del 18 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) Denne enheten må akseptere mottatt interferens, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.
USAs kontaktinformasjon
Selskap: Homedics, LLC.
Adresse: 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390
8:30am-7:00pm EST Monday-Friday 1-800-466-3342
Homedics er ikke ansvarlig for radio- eller TV-interferens forårsaket av uautoriserte modifikasjoner av dette utstyret.
Slike modifikasjoner kan gjøre brukerens autoritet til å betjene utstyret ugyldig.
Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 18 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig forstyrrelse av radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

Dette produktet har blitt testet og samsvarer med kravene til Federal Communication Commission, del 18.
Selv om dette produktet er testet og kompilert med FCC, kan det forstyrre andre enheter. Hvis det viser seg at dette produktet forstyrrer en annen enhet, må du skille den andre enheten og dette produktet. Utfør kun brukervedlikeholdet som finnes i denne bruksanvisningen. Annet vedlikehold og service kan forårsake skadelig interferens og kan annullere det nødvendige
FCC-samsvar.
CAN ICES-001 (B) / NMB-001 (B)
2-ÅRS BEGRENSET GARANTI
HoMedics selger produktene sine med den hensikt at de er fri for defekter i produksjon og utførelse i en periode på 2 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen, med unntak av det som er angitt nedenfor. HoMedics garanterer at produktene deres vil være fri for defekter i materiale og utførelse under normal bruk og service. Denne garantien gjelder kun for forbrukere og gjelder ikke for forhandlere. For å få garantiservice på ditt HoMedics-produkt, kontakt en Consumer Relations-representant for å få hjelp. Vennligst lag
sørg for å ha modellnummeret på produktet tilgjengelig.
HoMedics autoriserer ingen, inkludert men ikke begrenset til forhandlere, den påfølgende forbrukerkjøperen av produktet fra en forhandler eller eksterne kjøpere, til å forplikte HoMedics på noen måte utover vilkårene som er angitt her. Denne garantien dekker ikke skade forårsaket av misbruk eller misbruk; ulykke; feste av uautorisert tilbehør; endring av produktet; feil installasjon; uautoriserte reparasjoner eller modifikasjoner; feil bruk av elektrisk/strømforsyning; tap av kraft; droppet produkt; funksjonsfeil eller skade på en operativ del på grunn av unnlatelse av å gi produsentens anbefalte vedlikehold; transport skade; tyveri; forsømmelse; hærverk eller miljøforhold; tap av bruk i perioden produktet er på et reparasjonsanlegg eller på annen måte venter på deler eller reparasjon; eller andre forhold som er utenfor HoMedics kontroll.
Denne garantien gjelder bare hvis produktet kjøpes og brukes i landet der produktet er kjøpt. Et produkt som krever modifikasjoner eller adopsjon for å gjøre det i stand til å operere i noe annet land enn det landet det ble designet for, produsert, godkjent og / eller autorisert for, eller reparasjon av produkter som er skadet av disse modifikasjonene, dekkes ikke av denne garantien.
GARANTIEN GJORT HER SKAL VÆRE DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE GARANTIEN. DET SKAL INGEN ANDRE GARANTIER UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR SALGBARHET ELLER FITNESS ELLER NOEN ANDRE FORPLIKTELSER PÅ SELSKAPETS BETINGELSE MED HENSYN TIL PRODUKTER DEKKT MED DENNE GARANTIEN. HJEMMEDIKK SKAL INGEN ANSVAR FOR TILFELDIGE, FOLGENDE ELLER SPESIELLE SKADER. I INGEN HENDELSER KRAV DENNE GARANTIEN MER ENN REPARASJON ELLER UTBYTTING AV EN DEL ELLER DELER SOM FINNES Å VÆRE MANGULÆRE I EFFEKTIV PERIODE FOR GARANTIEN. Ingen refusjoner blir gitt. HVIS UTSKIFTNINGSDELER TIL DEFEKT MATERIALER IKKE ER TILGJENGELIG, FORBEHOLDER HJEMMEDIKK RETTEN TIL Å LAGE PRODUKTUTSETNINGER I STEDET FOR REPARASJON ELLER UTSKIFTNING.
Denne garantien gjelder ikke kjøp av åpnede, brukte, reparerte, ompakkede og / eller forseglede produkter, inkludert men ikke begrenset til salg av slike produkter på nettauksjonssider og / eller salg av slike produkter av overskudds- eller bulkforhandlere. Alle garantier eller garantier skal umiddelbart opphøre og opphøre for produkter eller deler derav som repareres, erstattes, endres eller modifiseres uten forutgående uttrykkelig og skriftlig samtykke fra HoMedics.
Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Du kan ha tilleggsrettigheter som kan variere fra stat til stat og land til land. På grunn av individuelle statlige og landsregler kan det hende at noen av de ovennevnte begrensningene og unntakene ikke gjelder for deg.
For mer informasjon om vår produktserie i USA, besøk www.homedics.com. For Canada, vennligst besøk www.homeics.ca.

FOR TJENESTE I USA:
E-post: cservice@homedics.com
8–30 EST mandag – fredag
1-800-466-3342
FOR TJENESTE I CANADA: E-post: cservice@homedicsgroup.ca
8:30am–5:00pm EST Monday–Friday 1-888-225-7378
© 2020-2022 HoMedics, LLC. Alle rettigheter forbeholdes.
HoMedics, TotalComfort og HoMedics Leaders in Home Environment er registrerte varemerker for HoMedics, LLC.
IB-UHEWM130B Laget i Kina

Dokumenter / Ressurser

HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonisk luftfukter Varm og kjølig tåke [pdf] Bruksanvisning
UHE-WM130, Total Comfort Deluxe Ultrasonic Luftfukter varm og kjølig tåke, Total Comfort Deluxe ultralyd luftfukter, ultralyd luftfukter, varm og kjølig tåke, varm og kjølig tåke luftfukter, luftfukter

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *