JBL SSA2020-002 Neste Gen Amplivligere

JBL SSA2020-002 Neste Gen Amplifier Bruker

Last ned hele garantikortet og sikkerhetsinformasjon og annen nyttig informasjon fra vår webnettstedet: www.jbl.com/warrantyandsafetybooks

QR-kode

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

For alle produkter: 

 1. Les disse instruksjonene.
 2. Hold disse instruksjonene.
 3. Pass på alle advarsler.
 4. Følg alle instruksjonene.
 5. Rengjør bare med en tørr klut.
 6. Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer dette apparatet i samsvar med produsentens instruksjoner.
 7. Ikke installer dette apparatet i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeapparater, ovner eller annet apparat (inkludert amplifiers) som produserer varme.
 8. Ikke overvinn sikkerhetsformålet med den polariserte eller jordede kontakten. En polarisert plugg har to kniver med den ene bredere enn den andre. En jordingsplugg har to kniver og en tredje jording. Det brede bladet eller den tredje spissen er gitt for din sikkerhet. Hvis den medfølgende pluggen ikke passer inn i stikkontakten, må du kontakte en elektriker for å bytte ut det foreldede uttaket.
 9. Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, stikkontakter og punktet der den kommer ut av apparatet.
 10. Bruk kun tilbehør / tilbehør som er spesifisert av produsenten.
 11. Bruk bare med vognen, stativet, stativet, braketten eller bordet som er spesifisert av produsenten eller selges sammen med apparatet. Når en vogn brukes, må du være forsiktig når du flytter vognen / apparatkombinasjonen for å unngå personskade ved velte.symbol
 12. Koble fra dette apparatet i lynvær eller når det ikke brukes i lengre perioder.
 13. Overlat all service til kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet på noen måte, for eksempel når strømledningen eller støpselet er skadet, væske har blitt sølt eller gjenstander har falt inn i apparatet, eller apparatet har vært utsatt for regn eller fuktighet. ikke fungerer normalt eller har blitt mistet.
 14. For å koble dette apparatet helt fra strømnettet, koble fra strømledningen fra stikkontakten.
 15. Stikkontakten på strømledningen skal være lett å betjene.
 16. Dette apparatet er kun ment for bruk med strømforsyningen og / eller ladekabelen fra produsenten.

Følgende instruksjoner gjelder kanskje ikke for vanntette enheter. Se enhetens brukerhåndbok eller hurtigstartveiledning for mer vanntett instruksjon hvis noen.

 • Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
 • Ikke utsett dette apparatet for drypp eller sprut, og sørg for at ingen gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, plasseres på apparatet.

ADVARSEL: FOR AT REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, IKKE UTSATT DETTE APPARATET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

FORSIKTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK STØT. IKKE ÅPNE.

symbol

DETTE SYMBOLET PÅ PRODUKTET BETYR DET ER Uisolert, FARLIG VOLTAGE INNE I PRODUKTKASSET SOM KAN UTSE EN RISIKO FOR ELEKTRISK STØT.
symbol ELEKTRISK SJOKK. DETTE SYMBOLET PÅ PRODUKTET BETYR DET FINNES VIKTIGE DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER I DENNE HÅNDBOKEN.

 

FORSIKTIG FCC- OG IC-ERKLÆRING FOR BRUKERE (KUN USA OG CANADA)
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

FCC SDOC-LEVERANDØRS ERKLÆRING OM SAMSVAR
HARMAN International erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med FCC Part 15 Subpart B.
Samsvarserklæringen kan konsulteres i supportdelen av vår Web nettsted, tilgjengelig fra www.jbl.com

Forklaring om forstyrrelser fra Federal Communication Commission

Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

 • Omorienter eller flytt mottakerantennen.
 • Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
 • Koble utstyret til et stikkontakt på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- / TV-tekniker for å få hjelp

Forsiktig: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av HARMAN, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.

For produkter som overfører RF-energi:

(i) FCC- OG IC-INFORMASJON FOR BRUKERE
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene og Industry Canada lisensfritatt RSS-standard (er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse; og (2) denne enheten må akseptere mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

(ii) FCC/IC-erklæring om strålingseksponering
Dette utstyret overholder FCC- og ISED-grensene for strålingseksponering
for et ukontrollert miljø. I tilfelle dette utstyret må underkastes FCC/IC SAR (Specific Absorption Rate) eksponeringstest, er dette utstyret designet for å oppfylle kravene for eksponering for radiobølger fastsatt av FCC og ISED. Disse kravene setter en SAR-grense på 1.6 W/kg i gjennomsnitt over ett gram vev. Den høyeste SAR-verdien rapportert under denne standarden under produktsertifisering for bruk når den bæres riktig på kroppen eller på hodet, uten atskillelse. For å oppfylle retningslinjer for RF-eksponering og redusere eksponering for RF-energi under operasjonen, bør dette utstyret plasseres minst denne avstanden fra kroppen eller hodet.

For radioutstyr opererer i 5150-5850MHz

FCC og IC Advarsel:
Høyeffektsradarer er tildelt som primære brukere av 5.25 til 5.35 GHz og 5.65 til 5.85 GHz båndene. Disse radarstasjonene kan forårsake interferens med og/eller skade på LE LAN-enheter (Licence-Exempt Local Area Network). Ingen konfigurasjonskontroller er gitt for dette trådløse utstyret som tillater endringer i frekvensen av operasjoner utenfor FCC-godkjenningen for amerikansk drift i henhold til del 15.407 av FCC-reglene.

IC Advarsel:

Brukeren bør også informeres om at:
(i) Enheten for drift i båndet 5150 – 5250 MHz er kun for innendørs bruk for å redusere potensialet for skadelig interferens til samkanals mobile satellittsystemer; (ii) den maksimale antenneforsterkningen som er tillatt for enheter i båndene 5250 – 5350 MHz og 5470 – 5725 MHz skal være i samsvar med eirp-grensen: og
(ii) Den maksimale antenneforsterkningen som er tillatt for enheter i båndet 5725 – 5825 MHz skal overholde eirp-grensene spesifisert for punkt-til-punkt- og ikke-punkt-til-punkt-drift etter behov.

Bruk begrensning Merk i EU, drift er begrenset til innendørs bruk innenfor båndet 5150-5350 MHz.

symbol
Riktig avhending av dette produktet
(Elektrisk og elektronisk avfall)
Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes som husholdningsavfall, og skal leveres til et egnet innsamlingssted for resirkulering. Riktig avhending og resirkulering bidrar til å beskytte naturressurser, menneskers helse og miljøet. For mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kontakt din lokale kommune, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Dette produktet er RoHS-kompatibelt.

Dette produktet er i samsvar med direktiv 2011/65/EU, og dets endringer, om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr

REACH

REACH (forordning nr. 1907/2006) tar for seg produksjon og bruk av kjemiske stoffer og deres potensielle innvirkning på menneskers helse og miljøet. Artikkel 33(1) i REACH-forordningen krever at leverandører informerer mottakerne hvis en artikkel inneholder mer enn 0.1 % (per vekt per artikkel) av et eller flere stoffer på kandidatlisten for svært bekymringsfulle stoffer ('REACH-kandidater) liste'). Dette produktet inneholder stoffet "bly" (CAS-nr. 7439 92-1) i en konsentrasjon på mer enn 0.1 % per vekt.
På tidspunktet for frigjøringen av dette produktet, bortsett fra blystoffet, er ingen andre stoffer på REACH-kandidatlisten inneholdt i en konsentrasjon på mer enn 0.1% per vekt i dette produktet.
Merk: 27. juni 2018 ble bly lagt til på REACH-kandidatlisten. Inkludering av bly på REACH-kandidatlisten betyr ikke at blyholdige materialer utgjør en umiddelbar risiko eller resulterer i en begrensning av tillatelsen til bruken.

For enheter med hodetelefonkontakter

symbolADVARSEL / FORSIKTIG

IKKE bruk hodetelefonene med høyt volum i lengre perioder.

 • For å unngå hørselsskader, bruk hodetelefonene på et behagelig, moderat volumnivå.
 • Skru ned volumet på enheten før du setter hodetelefonene på ørene, og skru deretter volumet opp gradvis til du når et behagelig lyttenivå.
For produkter som inkluderer batterier

Instruksjoner for brukere om fjerning, gjenvinning og avhending av brukte batterier

For å fjerne batteriene fra utstyret eller fjernkontrollen, reverser du prosedyren som er beskrevet i brukerhåndboken for å sette inn batterier. For produkter med et innebygd batteri som varer i produktets levetid, er det ikke sikkert at fjerning er mulig for brukeren. I dette tilfellet håndterer resirkulerings- eller gjenvinningssentre demontering av produktet og fjerning av batteriet. Hvis det av en eller annen grunn blir nødvendig å bytte et slikt batteri, må denne prosedyren utføres av autoriserte servicesentre. I EU og andre steder er det ulovlig å kaste batterier sammen med husholdningsavfall. Alle batterier må kastes på en miljømessig forsvarlig måte. Kontakt de lokale avfallshåndteringsmyndighetene for informasjon om innsamling, resirkulering og avhending av brukte batterier.
ADVARSEL: Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut feil. Å redusere
risiko for brann, eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske/gass, ikke demonter, knus, punkter, kortslutte eksterne kontakter, utsett for temperaturer over 60°C (140°F), solskinn eller lignende, utsett for ekstremt lavt lufttrykk eller kastes i brann eller vann. Erstatt kun med spesifiserte batterier. Symbolet som indikerer "separat innsamling" for alle batterier og akkumulatorer skal være den overkryssede søppelkassen vist nedenfor:
symbol

ADVARSEL – For produkter som inneholder mynt-/knappcellebatterier

IKKE SVEKK BATTERI, KJEMISK FORBRENSNINGSFARE. Dette produktet inneholder et mynt-/knappcellebatteri. Hvis mynt-/knappcellebatteriet svelges, kan det forårsake alvorlige indre brannskader på bare 2 timer og kan føre til døden. Hold nye og brukte batterier unna barn. Hvis batterirommet ikke kloner sikkert, slutt å bruke produktet og hold det unna barn. Hvis du tror batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i noen del av kroppen, søk øyeblikkelig legehjelp.

For alle produkter med trådløs drift:

HARMAN International erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Samsvarserklæringen kan konsulteres i supportavsnittet til vår Web nettsted, tilgjengelig fra www.jbl.com

HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheter forbeholdt. JBL er varemerke for HARMAN International Industries, Incorporated, registrert i USA og/eller andre land. Funksjoner, spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel.
symbol

PRODUKT REGISTRERING

MELD DEG PÅ OG FØLG MED

Registrer produktet

QR-kode

JBL-logo

Dokumenter / Ressurser

JBL SSA2020-002 Neste Gen Amplivligere [pdf] Brukerhåndbok
JBLGOETLAS, APIJBLGOETLAS, SSA2020-002 Neste Gen Amplifier, SSA2020-002, Next Gen Amplifier, SSA2020-002 Amplivligere, Amplivligere

Referanser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *